Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:309:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 309, 18 września 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 309

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
18 września 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 309/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 309/02

Sprawa C-599/14 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – Rada Unii Europejskiej/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Królestwo Niderlandów, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Komisja Europejska [Odwołanie — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Walka z terroryzmem — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom — Zamrożenie środków finansowych — Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB — Artykuł 1 ust. 4 i 6 — Rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 — Artykuł 2 ust. 3 — Utrzymanie organizacji w wykazie osób, grup i podmiotów, które uczestniczyły w aktach terrorystycznych — Przesłanki — Podstawa faktyczna decyzji o zamrożeniu środków finansowych — Decyzja podjęta przez właściwą władzę — Obowiązek uzasadnienia]

2

2017/C 309/03

Opinia 1/15: Opinia Trybunału (wielka izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – Parlament Europejski (Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE — Projekt umowy między Kanadą a Unią Europejską — Przekazywanie danych dotyczących przelotu pasażera z Unii do Kanady — Właściwe podstawy prawne — Artykuł 16 ust. 2, art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. d) oraz art. 87 ust. 2 lit. a) TFUE — Zgodność z art. 7 i 8 oraz z art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej)

3

2017/C 309/04

Sprawa C-79/15 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – Rada Unii Europejskiej/Hamas, Komisja Europejska [Odwołanie — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Walka z terroryzmem — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom — Zamrożenie środków finansowych — Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB — Artykuł 1 ust. 4 i 6 — Rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 — Artykuł 2 ust. 3 — Utrzymanie organizacji w wykazie osób, grup i podmiotów, które uczestniczyły w aktach terrorystycznych — Przesłanki — Podstawa faktyczna decyzji o zamrożeniu środków finansowych — Decyzja podjęta przez właściwą władzę — Obowiązek uzasadnienia]

4

2017/C 309/05

Sprawa C-517/15 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Komisja Europejska [Odwołanie — Konkurencja — Artykuły 101 i 102 TFUE — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Artykuł 30 — Decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca istnienie niezgodnego z prawem kartelu na europejskim rynku szkła samochodowego — Publikacja jawnej wersji tej decyzji — Oddalenie wniosku o zachowanie poufności pewnych informacji — Zakres uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające — Decyzja 2011/695/UE — Artykuł 8 — Poufność — Informacje pochodzące z wniosku o złagodzenie sankcji — Częściowe oddalenie wniosku o zachowanie poufności — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania]

5

2017/C 309/06

Sprawa C-560/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze [Odesłanie prejudycjalne — Sieci i usługi łączności elektronicznej — Usługi telekomunikacyjne — Dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/77/WE — Przydzielenie praw użytkowania cyfrowych naziemnych częstotliwości radiowych dla radia i telewizji — Stwierdzenie nieważności trwającej procedury nieodpłatnego wyboru („konkursu piękności”) i zastąpienie jej procedurą w trybie aukcji — Interwencja prawodawcy krajowego — Niezależność krajowych organów regulacyjnych — Uprzednie konsultacje — Kryteria przydzielenia — Uzasadnione oczekiwania]

5

2017/C 309/07

Sprawa C-670/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht – Niemcy) – postępowanie z inicjatywy Jana Šalplachty (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych — Dyrektywa 2003/8/WE — Minimalne wspólne zasady odnoszące się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze — Zakres stosowania — Przepis państwa członkowskiego stanowiący, że koszty tłumaczenia koniecznych dokumentów uzasadniających wniosek o przyznanie pomocy prawnej nie podlegają zwrotowi)

6

2017/C 309/08

Sprawa C-696/15 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – Republika Czeska/Komisja Europejska [Odwołanie — Transport — Dyrektywa 2010/40/UE — Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego — Artykuł 7 — Przekazanie uprawnień Komisji Europejskiej — Granice — Rozporządzenie delegowane (UE) nr 885/2013 — Zapewnianie usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych — Rozporządzenie delegowane (UE) nr 886/2013 — Dane i procedury dotyczące dostarczania bezpłatnie użytkownikom minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym — Artykuł 290 TFUE — Wyraźne określenie celów, treści, zakresu oraz czasu obowiązywania przekazanych uprawnień — Istotny element danej dziedziny — Utworzenie organu kontroli]

7

2017/C 309/09

Sprawa C-80/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil – Francja) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Odesłanie prejudycjalne — Środowisko — Dyrektywa 2003/87/WE — Artykuł 10a ust. 1 — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej — Bezpłatny przydział uprawnień — Decyzja 2011/278/UE — Ważność — Zasada dobrej administracji — Ustalanie wskaźnika emisyjności produktu dla ciekłego metalu — Wykorzystanie danych pochodzących z „BREF” żelazo i stal i wytycznych w sprawie ustalania wskaźników emisyjności dla ciekłego metalu — Pojęcie „produktów podobnych” — Instalacje referencyjne — Obowiązek uzasadnienia)

7

2017/C 309/10

Sprawa C-84/16 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – Continental Reifen Deutschland GmbH/Compagnie générale des établissements Michelin, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) [Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Graficzny znak towarowy zawierający element słowny „XKING” — Sprzeciw właściciela krajowych znaków towarowych i rejestracji międzynarodowej zawierającej element słowny „X” — Oddalenie sprzeciwu przez Izbę Odwoławczą — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Przeinaczenie dowodów]

8

2017/C 309/11

Sprawa C-112/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti (Odesłanie prejudycjalne — Łączność elektroniczna — Usługi telekomunikacyjne — Dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/77/WE — Równość traktowania — Ustalenie liczby cyfrowych częstotliwości radiowych, które mają zostać przyznane każdemu operatorowi posiadającemu już analogowe częstotliwości radiowe — Uwzględnienie dotychczas nielegalnie użytkowanych analogowych częstotliwości radiowych — Korelacja między liczbą posiadanych analogowych częstotliwości radiowych i liczbą otrzymanych cyfrowych częstotliwości radiowych)

9

2017/C 309/12

Sprawa C-175/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus – Finlandia) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2003/88/WE — Artykuł 17 — Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników — Organizacja czasu pracy — Dodatki do wynagrodzenia — Stowarzyszenie działające na rzecz ochrony dzieci — „Rodzice zastępczy w wiosce dziecięcej” — Tymczasowa nieobecność rodzica zastępczego — Pracownice zatrudnione jako asystentki — Pojęcie)

10

2017/C 309/13

Sprawa C-182/16 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA [Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Graficzny znak towarowy zawierający element słowny „STICK MiniMINI Beretta” — Sprzeciw właściciela słownego unijnego znaku towarowego Mini Wini — Oddalenie sprzeciwu przez Izbę Odwoławczą Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców — Niezależna pozycja odróżniająca — Charakter dominujący — Kryteria oceny podobieństwa wizualnego — Obowiązek uzasadnienia]

10

2017/C 309/14

Sprawy połączone C-196/16 i C-197/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Włochy) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) i in./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente (Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 85/337/EWG — Dyrektywa 2011/92/UE — Możliwość dokonania a posteriori oceny oddziaływania na środowisko działającej instalacji do produkcji energii z biogazu w celu otrzymania kolejnego zezwolenia)

11

2017/C 309/15

Sprawa C-225/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – postępowanie karne przeciwko Mossie Ouhramiemu (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich — Dyrektywa 2008/115/WE — Artykuł 11 ust. 2 — Decyzja o zakazie wjazdu wydana przed wejściem w życie tej dyrektywy i obejmująca okres dłuższy niż przewidziany w dyrektywie — Początek biegu okresu zakazu wjazdu)

12

2017/C 309/16

Sprawa C-348/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano – Włochy) – Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Odesłanie prejudycjalne — Polityka azylowa — Dyrektywa 2013/32/UE — Artykuły 12, 14, 31 i 46 — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 47 — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Skarga na decyzję o odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej — Możliwość rozstrzygnięcia sprawy przez sąd bez wysłuchania wnioskodawcy)

12

2017/C 309/17

Sprawa C-386/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litwa) – „Toridas” UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 138 ust. 1 — Kwalifikacja danej transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów — Zwolnienie z VAT wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów — Zamiar odsprzedania przez nabywcę zakupionych towarów podatnikowi w innym państwie członkowskim przed opuszczeniem przez nie terytorium pierwszego państwa członkowskiego — Ewentualny wpływ przetworzenia części towarów przed ich wysyłką]

13

2017/C 309/18

Sprawa C-471/16 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Meissen Keramik GmbH [Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie do rejestracji graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny „meissen” — Oddalenie sprzeciwu — Dowody przedstawione po raz pierwszy — Przeinaczenie — Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 7 ust. 3 — Artykuł 8 ust. 5 — Związek między porównywanymi znakami towarowymi]

14

2017/C 309/19

Sprawa C-490/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Słowenia) – A.S./Republika Slovenija [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 — Ustalenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego — Przybycie nadzwyczajnie dużej liczby obywateli państw trzecich ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej — Zorganizowanie przekroczenia granicy przez organy jednego państwa członkowskiego do celów tranzytu do innego państwa członkowskiego — Wjazd, na który zezwolono na zasadzie odstępstwa, ze względów humanitarnych — Artykuł 13 — Nielegalnie przekroczenie granicy zewnętrznej — Termin dwunastu miesięcy od dnia przekroczenia granicy — Artykuł 27 — Środki zaskarżenia — Zakres kontroli sądowej — Artykuł 29 — Termin sześciu miesięcy na przeprowadzenie przekazania — Obliczanie terminów — Wniesienie skargi — Skutek zawieszający]

14

2017/C 309/20

Sprawa C-519/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugalia) – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública [Odesłanie prejudycjalne — Zbliżanie ustawodawstw — Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 — Urzędowe kontrole pasz i żywności — Finansowanie kontroli urzędowych — Artykuły 26 i 27 — Ogólne opodatkowanie — Opłaty lub należności — Opłata od sklepów spożywczych]

15

2017/C 309/21

Sprawa C-646/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – postępowanie wszczęte przez Khadiję Jafari, Zainab Jafari [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 — Ustalenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego — Przybycie nadzwyczajnie dużej liczby obywateli państw trzecich ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej — Zorganizowanie przekroczenia granicy przez organy jednego państwa członkowskiego do celów tranzytu do innego państwa członkowskiego — Wjazd, na który zezwolono na zasadzie odstępstwa, ze względów humanitarnych — Artykuł 2 lit. m) — Pojęcie „wizy” — Artykuł 12 — Wydanie wizy — Artykuł 13 — Nielegalnie przekroczenie granicy zewnętrznej]

16

2017/C 309/22

Sprawa C-670/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Minden – Niemcy) – Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 — Ustalenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego — Artykuł 20 — Początek procesu ustalenia — Złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej — Doręczenie organom właściwym sprawozdania sporządzonego przez inne organy — Artykuł 21 ust. 1 — Terminy na złożenie wniosku o przejęcie — Przejęcie odpowiedzialności przez inne państwo członkowskie — Artykuł 27 — Środek prawny — Zakres kontroli sądowej]

17

2017/C 309/23

Sprawa C-262/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 10 maja 2017 r. – Solvay Chimica Italia SpA i in./Autorita per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Sprawa C-263/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 10 maja 2017 r. – Whirlpool Europe Srl i in./Autorita per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

Sprawa C-273/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 10 maja 2017 r. – Sol Gas Primari Srl/Autorita per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Sprawa C-297/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 23 maja 2017 r. – Bashar Ibrahim/Bundesrepublik Deutschland

20

2017/C 309/27

Sprawa C-299/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin (Niemcy) w dniu 23 maja 2017 r. – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

21

2017/C 309/28

Sprawa C-312/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgerichts Hamm (Niemcy) w dniu 29 maja 2017 r. – Surjit Singh Bedi/Republika Federalna Niemiec, Republika Federalna Niemiec działająca w imieniu i w interesie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

22

2017/C 309/29

Sprawa C-318/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 30 maja 2017 r. – Mahmud Ibrahim i in./Bundesrepublik Deutschland

23

2017/C 309/30

Sprawa C-319/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 30 maja 2017 r. – Nisreen Sharqawi i in./Bundesrepublik Deutschland

24

2017/C 309/31

Sprawa C-328/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Włochy) w dniu 31 maja 2017 r. – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA i in./Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Sprawa C-331/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Roma (Włochy) w dniu 1 czerwca 2017 r. – Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Sprawa C-342/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Włochy) w dniu 8 czerwca 2017 r. – Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia/Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Sprawa C-368/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 16 czerwca 2017 r. — Hüsken i in./Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Sprawa C-374/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 21 czerwca 2017 r. – Finanzamt B/A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Sprawa C-389/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 29 czerwca 2017 r. – UAB „EVP International”/Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Sprawa C-400/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Dolj (Rumunia) w dniu 30 czerwca 2017 r. – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

Sprawa C-402/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 4 maja 2017 r. w sprawie T-403/15, JYSK sp. z o.o./Komisja Europejska, wniesione w dniu 4 lipca 2017 r. przez JYSK sp. z o.o.

29

2017/C 309/39

Sprawa C-413/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 10 lipca 2017 r. – UAB „Roche Lietuva”/VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Sprawa C-431/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 17 lipca 2017 r. – Monachos Eirinaios/Dikigorikos Syllogos Athinon

30

2017/C 309/41

Sprawa C-443/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 24 lipca 2017 r. – Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Sprawa C-458/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie T-410/16, Rami Makhlouf/Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 31 lipca 2017 r. przez Ramiego Makhloufa

31

 

Sąd

2017/C 309/43

Sprawa T-371/17: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 lipca 2017 r. – Qualcomm i Qualcomm Europe/Komisja [Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Postępowanie antymonopolowe — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Artykuł 18 ust. 3 — Decyzja w sprawie żądania informacji — Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego — Brak pilnego charakteru]

33

2017/C 309/44

Sprawa T-429/17: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2017 r. – Laboratoires Majorelle/EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

Sprawa T-438/17: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2017 r. – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

Sprawa T-456/17: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2017 r. – Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

Sprawa T-459/17: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2017 r. – Fifth Avenue Entertainment/EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

Sprawa T-464/17: Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2017 r. – TP/Komisja

36

2017/C 309/49

Sprawa T-456/17: Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2017 r. – VKR Holding/EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

Sprawa T-469/17: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2017 r. – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

Sprawa T-470/17: Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2017 r. – Sensotek/EUIPO – Senso Tecnologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

Sprawa T-471/17: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2017 r. – Edison/EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

Sprawa T-488/17: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2017 r. – Ghost – Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

Sprawa T-489/17: Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2017 r. – Windspiel Manufaktur/EUIPO (Przedstawienie korka butelki)

40

2017/C 309/55

Sprawa T-13/16: Postanowienie Sądu z dnia 18 lipca 2017 r. – Gauff/EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

Sprawa T-260/17: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2017 r. – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


PL

 

Top