Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:277:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 277, 21 sierpnia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 277

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
21 sierpnia 2017


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 277/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 277/02

Sprawa C-258/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunia) – Eugenia Florescu i in./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu i in. (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 143 TFUE — Trudności państwa członkowskiego z bilansem płatniczym — Pomoc finansowa Unii Europejskiej — Protokół ustaleń zawarty między Unią Europejską a państwem członkowskim będącym beneficjentem — Polityka społeczna — Zasada równego traktowania — Ustawodawstwo krajowe zakazujące łączenia emerytury z wynagrodzeniem za pracę związanym z wykonywaniem działalności w instytucji publicznej — Odmienne traktowanie osób, w wypadku których czas trwania mandatu jest określony w konstytucji, i sędziów zawodowych)

2

2017/C 277/03

Sprawa C-368/15: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus – Finlandia) – postępowanie wszczęte przez Ilves Jakelu Oy (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 97/67/WE — Artykuł 9 — Swobodne świadczenie usług — Usługi pocztowe — Pojęcie usługi powszechnej i wymagań podstawowych — Zezwolenia ogólne i indywidualne — Zezwolenie na świadczenie usług pocztowych w wykonaniu umów wynegocjowanych indywidualnie — Nałożone warunki)

3

2017/C 277/04

Sprawa C-436/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litwa) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” UAB [Odesłanie prejudycjalne — Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Artykuł 3 ust. 1. — Finansowanie z Funduszu Spójności — Projekt rozwoju regionalnego systemu gospodarowania odpadami — Nieprawidłowości — Pojęcie „programu wieloletniego” — Ostateczne zakończenie programu wieloletniego — Termin przedawnienia]

4

2017/C 277/05

Sprawa C-513/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litwa) – postępowanie wszczęte przez „Agrogentalė” UAB (Odesłanie prejudycjalne — Rynek wewnętrzny — Homologacja typu WE — Dyrektywa 2003/37/WE — Zakres stosowania — Ciągniki rolnicze lub leśne — Dostarczanie na rynek Unii Europejskiej i rejestrowanie używanych pojazdów przywiezionych z państwa trzeciego — Pojęcia „nowego pojazdu” i „wprowadzenia do użytku”)

5

2017/C 277/06

Sprawa C-549/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Linköping – Szwecja) – E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet (Odesłanie prejudycjalne — Wspieranie energii ze źródeł odnawialnych — Biopaliwa stosowane w transporcie — Dyrektywa 2009/28/WE — Artykuł 18 ust. 1 — System „bilansu masy” mający na celu zapewnienie, by biogaz spełniał przepisane kryteria zrównoważonego rozwoju — Ważność — Artykuły 34 TFUE i 114 TFUE — Przepisy krajowe ustanawiające wymóg, by bilans masy został dokonany w obszarze o wyraźnie wyznaczonej granicy — Praktyka właściwego organu krajowego dopuszczająca, że przesłanka ta może być spełniona, jeżeli zrównoważony biogaz jest transportowany poprzez krajową sieć gazową — Wydany przez wspomniany organ nakaz wykluczający, by przesłanka ta mogła być spełniona w przypadku przywozu zrównoważonego biogazu z innych państw członkowskich poprzez połączone krajowe sieci gazowe — Swobodny przepływ towarów)

5

2017/C 277/07

Sprawa C-587/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litwa) – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Odesłanie prejudycjalne — Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych — Wypadek mający miejsce w 2006 r. między pojazdami, które mają zwykłe miejsce postoju w dwóch różnych państwach członkowskich — Przepisy wewnętrzne rady krajowych biur ubezpieczeniowych państw członkowskich — Brak właściwości Trybunału — Dyrektywa 2009/103/WE — Brak możliwości zastosowania ratione temporis — Dyrektywy 72/166/EWG, 84/5/EWG i 2000/26/WE — Brak możliwości zastosowania ratione materiae — Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Brak możliwości zastosowania — Brak stosowania prawa Unii)

6

2017/C 277/08

Sprawa C-591/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 czerwca 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Zjednoczone Królestwo] – The Queen, na wniosek: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 355 ust. 3 TFUE — Status Gibraltaru — Artykuł 56 TFUE — Swoboda świadczenia usług — Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym — Niedopuszczalność)

7

2017/C 277/09

Sprawa C-610/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna i przemysłowa — Dyrektywa 2001/29/WE — Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych — Artykuł 3 ust. 1 — Publiczne udostępnianie — Pojęcie — Platforma wymiany online — Wymiana chronionych plików bez zezwolenia podmiotu praw autorskich)

8

2017/C 277/10

Sprawa C-621/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 85/374/EWG — Odpowiedzialność za produkty wadliwe — Artykuł 4 — Laboratoria farmaceutyczne — Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B — Stwardnienie rozsiane — Udowodnienie wadliwości szczepionki i związku przyczynowego między wadą a poniesioną szkodą — Ciężar dowodu — Środki dowodowe — Brak konsensusu w środowisku naukowym — Poważne, precyzyjne i spójne przesłanki pozostawione ocenie sądu rozpoznającego sprawę co do istoty — Dopuszczalność — Przesłanki)

8

2017/C 277/11

Sprawa C-678/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2004/39/WE — Rynki instrumentów finansowych — Artykuł 4 ust. 1 pkt 2 — Pojęcie „usług inwestycyjnych” — Punkt 1 sekcji A załącznika I — Przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w odniesieniu do instrumentu finansowego lub instrumentów finansowych — Ewentualne włączenie pośrednictwa przy zawieraniu umowy o zarządzanie portfelem)

9

2017/C 277/12

Sprawa C-685/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Austria) – Online Games Handels GmbH i in./Landespolizeidirektion Oberösterreich Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 49 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Artykuł 56 TFUE — Swobodne świadczenie usług — Gry hazardowe — Ograniczające przepisy państwa członkowskiego — Sankcje administracyjne o charakterze karnym — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 47 — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Przepisy krajowe nakładające na sądy obowiązek ustalenia z urzędu okoliczności rozpatrywanych w ramach postępowań w przedmiocie wykroczeń administracyjnych o charakterze karnym administracyjnego — Zgodność

10

2017/C 277/13

Sprawa C-9/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Kehl – Niemcy) – postępowanie karne przeciwko A [Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 — Wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) — Artykuły 20 i 21 — Przekraczanie granic wewnętrznych — Odprawa na terytorium — Uregulowanie krajowe uprawniające do kontrolowania osób zatrzymywanych w strefie 30 kilometrów od wspólnej granicy z innymi państwami będącymi stronami konwencji wykonawczej do układu z Schengen w celu ustalenia ich tożsamości — Uprawnienie do poddania osoby kontroli niezależnie od jej zachowania bądź wystąpienia szczególnych okoliczności — Uregulowanie krajowe uprawniające do stosowania niektórych środków kontroli tożsamości osób na terenie dworców kolejowych]

10

2017/C 277/14

Sprawa C-19/16 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. – Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej [Odwołanie — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) — Zwalczanie terroryzmu — Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al- Kaida i talibami — Rozporządzenie (WE) nr 881/2002 — Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych osób fizycznych i prawnych, których nazwiska lub nazwy są umieszczone w wykazie sporządzonym przez Komitet ds. Sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych — Ponowne umieszczenie nazwisk lub nazw tych osób w wykazie ujętym w załączniku I do rozporządzenia nr 881/2002 po unieważnieniu pierwotnego umieszczenia w wykazie — Ustanie bytu osoby prawnej w toku postępowania — Zdolność sądowa]

11

2017/C 277/15

Sprawa C-20/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ pracowników — Dochody otrzymywane w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania — Metoda zwolnienia z zastrzeżeniem progresji w państwie członkowskim miejsca zamieszkania — Składki na ubezpieczenie emerytalne i na ubezpieczenie zdrowotne potrącane z dochodów otrzymywanych w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania — Odliczenie tych składek — Warunek dotyczący braku bezpośredniego związku z przychodami zwolnionymi od podatku)

12

2017/C 277/16

Sprawa C-26/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia] – Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 138 ust. 2 lit. a) — Warunki zwolnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu — Miejsce zamieszkania nabywcy w państwie członkowskim przeznaczenia — Tymczasowa rejestracja w państwie członkowskim przeznaczenia — Ryzyko przestępstwa podatkowego — Dobra wiara sprzedawcy — Obowiązek dochowania staranności przez sprzedawcę]

12

2017/C 277/17

Sprawa C-38/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Zjednoczone Królestwo) – Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Zwrot nienależnie zapłaconego VAT — Prawo do odliczenia VAT — Sposoby — Zasada równego traktowania i zasada neutralności podatkowej — Zasada skuteczności — Przepis krajowy ustanawiający termin przedawnienia]

13

2017/C 277/18

Sprawa C-49/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 czerwca 2017 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Odesłanie prejudycjalne — Swoboda świadczenia usług — Ograniczenia — Przesłanki udzielenia koncesji na urządzanie gier losowych online — Praktyczna niemożliwość uzyskania takiego zezwolenia przez operatorów prywatnych posiadających siedziby w innych państwach członkowskich)

14

2017/C 277/19

Sprawa C-75/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Verona – Włochy) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa [Odesłanie prejudycjalne — Ochrona konsumentów — Procedury alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) — Dyrektywa 2008/52/WE — Dyrektywa 2013/11/UE — Artykuł 3 ust. 2 — Sprzeciw wniesiony przez konsumentów w ramach postępowania w sprawie nakazu zapłaty wszczętego przez instytucję kredytową — Prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości — Ustawodawstwo krajowe przewidujące obowiązek skorzystania z postępowania mediacyjnego — Obowiązek korzystania z pomocy adwokata — Przesłanka dopuszczalności powództwa sądowego]

15

2017/C 277/20

Sprawa C-126/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Midden-Nederland – Niderlandy) – Federatie Nederlandse Vakvereniging i in./Smallsteps BV (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2001/23/WE — Artykuły 3–5 — Przejęcia przedsiębiorstw — Ochrona praw pracowniczych — Wyjątki — Postępowanie upadłościowe — „Pre-pack” — Przetrwanie przedsiębiorstwa)

15

2017/C 277/21

Sprawa C-249/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – Saale Kareda/Stefan Benkö [Odesłanie prejudycjalne — Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych — Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 — Artykuł 7 pkt 1 — Pojęcia „spraw dotyczących umowy” i „umowy o świadczenie usług” — Powództwo w przedmiocie roszczenia regresowego pomiędzy dłużnikami solidarnymi z tytułu umowy kredytu — Ustalenie miejsca wykonania umowy kredytu]

16

2017/C 277/22

Sprawa C-279/16 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. – Królestwo Hiszpanii/Komisja Europejska, Republika Łotewska (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — EFOGR, EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania przez Unię Europejską — Wydatki poniesione przez Królestwo Hiszpanii)

17

2017/C 277/23

Sprawa C-349/16: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgia) – T.KUP SAS/Belgische Staat [Odesłanie prejudycjalne — Dumping — Rozporządzenie (WE) nr 1472/2006 — Przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chin i Wietnamu — Ważność rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1294/2009 — Procedura przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych — Niezależni importerzy — Kontrola wyrywkowa — Interes Unii Europejskiej]

17

2017/C 277/24

Sprawa C-422/16: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Trier – Niemcy) – Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH [Odesłanie prejudycjalne — Wspólna organizacja rynków produktów rolnych — Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 — Artykuł 78 i część III załącznika VII — Decyzja 2010/791/UE — Definicje, oznaczenia i opisy handlowe — „Mleko” i „przetwory mleczne” — Nazwy stosowane do promocji i wprowadzania do obrotu żywności wyłącznie roślinnego pochodzenia]

18

2017/C 277/25

Sprawy połączone C-444/16 i C-445/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Cour d’appel de Mons – Belgia) – Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge (O desłanie prejudycjalne — Dyrektywa 78/660/EWG — Roczne sprawozdania finansowe niektórych rodzajów spółek — Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu spółki — Zasada ostrożności — Spółka ustanawiająca opcję na akcje, księgująca cenę zbycia opcji w trakcie roku obrachunkowego, w którym owa opcja zostaje zrealizowana, lub po upływie okresu jej obowiązywania)

19

2017/C 277/26

Sprawa C-449/16: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 21 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d’appello di Genova – Włochy) – Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova [Odesłanie prejudycjalne — Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 — Artykuł 3 — Świadczenia rodzinne — Dyrektywa 2011/98/UE — Artykuł 12 — Prawo do równego traktowania — Obywatele państw trzecich posiadający jedno zezwolenie]

19

2017/C 277/27

Sprawa C-662/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 18 października 2016 r. w sprawie T-109/16 Laboratoire de la mer/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 21 grudnia 2016 r. przez Laboratoire de la mer

20

2017/C 277/28

Sprawa C-37/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie T-330/15, Rudolf Keil/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 24 stycznia 2017 r. przez Rudolfa Keila

20

2017/C 277/29

Sprawa C-87/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Trybunał Unii Europejskiej, wniesione w dniu 17 lutego 2017 r. przez CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH

20

2017/C 277/30

Sprawa C-177/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Włochy) w dniu 5 kwietnia 2017 r. – Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Sprawa C-178/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Włochy) w dniu 5 kwietnia 2017 r. – Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Sprawa C-207/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Włochy) w dniu 21 kwietnia 2017 r. – Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Sprawa C-216/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 kwietnia 2017 r. – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) i in.

23

2017/C 277/34

Sprawa C-270/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 18 maja 2017 r. – Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Sprawa C-271/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 18 maja 2017 r. – Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Sprawa C-272/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 18 maja 2017 r. – K. M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Sprawa C-322/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 30 maja 2017 r. – Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Sprawa C-323/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 30 maja 2017 r. – People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Sprawa C-345/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Republika Łotewska) w dniu 12 czerwca 2017 r. – Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Sprawa T-382/17: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2017 r. – Komisja Europejska/Republika Portugalska

27

2017/C 277/41

Sprawa T-383/17: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2017 r. – Komisja Europejska/Republika Portugalska

28

2017/C 277/42

Sprawa C-415/17: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2017 r. – Komisja Europejska/Republika Chorwacji

28

 

Sąd

2017/C 277/43

Sprawa T-67/14: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2017 r. – Viraj Profiles/Rada (Dumping — Przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii — Określenie kosztów produkcji — Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne — Obowiązek uzasadnienia — Szkoda — Związek przyczynowy — Skarga — Wszczęcie dochodzenia — Oczywisty błąd w ocenie)

30

2017/C 277/44

Sprawa T-74/14: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2017 r. – Francja/Komisja (Pomoc państwa — Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz SNCM — Pomoc na restrukturyzację i środki przyjęte w ramach planu prywatyzacji — Kryterium inwestora prywatnego w gospodarce rynkowej — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym — Ponowne wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego — Obowiązek uzasadnienia)

30

2017/C 277/45

Sprawa T-343/14: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. – Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy CIPRIANI — Brak złej wiary — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak naruszenia prawa do nazwiska osoby powszechnie znanej — Artykuł 53 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]

31

2017/C 277/46

Sprawa T-1/15: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2017 r. – SNCM/Komisja (Pomoc państwa — Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz SNCM — Pomoc na restrukturyzację i środki przyjęte w ramach planu prywatyzacji — Kryterium inwestora prywatnego w gospodarce rynkowej — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym — Polityka socjalna państw członkowskich — Ponowne wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego — Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania — Artykuł 41 karty praw podstawowych)

32

2017/C 277/47

Sprawa T-215/15: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2017 r. – Azarov/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie — Zamrożenie środków finansowych — Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych — Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo własności — Prawo prowadzenia działalności gospodarczej — Proporcjonalność — Nadużycie władzy — Zasada dobrej administracji — Oczywisty błąd w ocenie)

32

2017/C 277/48

Sprawa T-221/15: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2017 r. – Arbuzow/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie — Zamrożenie środków finansowych — Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych — Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie — Zasada dobrej administracji — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie — Prawo własności)

33

2017/C 277/49

Sprawa T-234/15: Wyrok Sądu z dnia 4 lipca 2017 r. – Systema Teknolotzis/Komisja [Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji (2007 – 2013) — Umowy w sprawie dotacji dla projektów PlayMancer, Mobiserv i PowerUp — Artykuł 299 TFUE — Decyzja stanowiąca tytuł egzekucyjny — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt zaskarżalny — Dopuszczalność — Proporcjonalność — Obowiązek staranności — Obowiązek uzasadnienia]

34

2017/C 277/50

Sprawa T-287/15: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2017 r. – Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy real — Rzeczywiste używanie — Postać różniąca się co do elementów, które nie wpływają na charakter odróżniający — Artykuł 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Używanie znaku towarowego przez osobę trzecią — Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 — Dowód rzeczywistego używania — Artykuł 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia]

34

2017/C 277/51

Sprawa T-333/15: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2017 r. – Josel/EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Słowny znak towarowy NN — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy NN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) i art. 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Postać różniąca się co do elementów, które wpływają na charakter odróżniający]

35

2017/C 277/52

Sprawa T-392/15: Wyrok Sądu z dnia 4 lipca 2017 r. – European Dynamics Luxembourg i in./Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie przez podmioty zewnętrzne usług związanych z rozbudową systemów informatycznych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej — Klasyfikacja oferty jednego z oferentów — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Obowiązek uzasadnienia — Oferta rażąco niska)

36

2017/C 277/53

Sprawa T-623/15: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2017 r. – Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego JEDE FLASCHE ZÄHLT! — Znak towarowy tworzony przez slogan — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

36

2017/C 277/54

Sprawa T-3/16: Wyrok Sądu z dnia 5 lipca 2017 r. – Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego DRIVEWISE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

37

2017/C 277/55

Sprawa T-27/16: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. – Zjednoczone Królestwo/Komisja (EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Owoce i warzywa — Naruszenie prawa — Artykuł 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 — Artykuł 52 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 — Zasada legalności — Pewność prawa — Równość traktowania — Zasada niedyskryminacji — Obowiązek uzasadnienia)

37

2017/C 277/56

Sprawa T-63/16: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. – E-Control/ACER [Energia — Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej — Decyzje krajowych organów regulacyjnych zatwierdzające metody alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych — Zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 — Opinia ACER — Pojęcie decyzji, od której przysługuje odwołanie do ACER — Artykuł 19 rozporządzenia (WE) nr 713/2009 — Decyzja komisji odwoławczej ACER odrzucająca odwołanie jako niedopuszczalne — Naruszenie prawa — Obowiązek uzasadnienia]

38

2017/C 277/57

Sprawa T-81/16: Wyrok Sądu z dnia 4 lipca 2017 r. – Pirelli Tyre/EUIPO (Dwa zakrzywione paski na ścianach bocznych opony) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie unijnego znaku towarowego przedstawiającego dwa zakrzywione paski wzdłuż obwodu na ścianach bocznych opony — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 76 rozporządzenia nr 207/2009]

39

2017/C 277/58

Sprawa T-90/16: Wyrok Sądu z dnia 4 lipca 2017 r. – Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Bransoletka elektroniczna z zegarkiem) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający bransoletkę elektroniczną z zegarkiem — Wcześniejszy wzór wspólnotowy — Podstawa unieważnienia — Indywidualny charakter — Inne całościowe wrażenie — Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr (WE) nr 6/2002 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 26 rozporządzenia nr 6/2002]

39

2017/C 277/59

Sprawa T-306/16: Wyrok Sądu z dnia 5 lipca 2017 r. – Gamet/EUIPO – „Metal-Bud II” Robert Gubała (Klamka) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający klamkę — Wcześniejszy wzór — Podstawa unieważnienia — Brak indywidualnego charakteru — Stopień swobody twórcy — Brak innego całościowego wrażenia — Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 — Dowody na poparcie sprzeciwu przedstawione po upływie wyznaczonego terminu — Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą — Uznanie przysługujące izbie odwoławczej — Artykuł 63 rozporządzenia nr 6/2002]

40

2017/C 277/60

Sprawa T-359/16: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2017 r. – Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TestBild — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe test — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i usług — Podobieństwo oznaczeń — Samoistny charakter odróżniający — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

41

2017/C 277/61

Sprawa T-406/16: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2017 r. – Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy JAPRAG — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy JAPAN-RAG — Względna podstawa odmowy rejestracji — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

41

2017/C 277/62

Sprawy połączone od T-427/16 do T-429/16: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. – Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE I.IN.) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowne unijne znaki towarowe AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER i AN IDEAL HUSBAND — Brak rzeczywistego używania znaków towarowych — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak uzasadnionej przyczyny nieużywania]

42

2017/C 277/63

Sprawa T-448/16: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. – Mr. Kebab/EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Mr. KEBAB — Wcześniejszy graficzny hiszpański znak towarowy MISTER KEBAP — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

43

2017/C 277/64

Sprawa T-470/16: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2017 r. – X-cen-tek/EUIPO (Przedstawienie trójkąta) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego trójkąt — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

43

2017/C 277/65

Sprawa T-479/16: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2017 r. – Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego AROMASENSATIONS — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

44

2017/C 277/66

Sprawa T-506/16: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2017 r. – Bodson i in./EBI (Służba publiczna — Personel EBI — Zobowiązaniowy charakter stosunku pracy — Wynagrodzenie — Reforma systemu wynagradzania i awansu płacowego EBI — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawa — Oczywisty błąd w ocenie — Proporcjonalność — Obowiązek staranności — Artykuł 11 ust. 3 regulaminu wewnętrznego EBI)

44

2017/C 277/67

Sprawa T-508/16: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2017 r. – Bodson i in./EBI (Służba publiczna — Personel EBI — Zobowiązaniowy charakter stosunku pracy — Wynagrodzenie — Reforma systemu premii w EBI — Uzasadnione oczekiwania — Zabezpieczenie społeczne — Oczywisty błąd w ocenie — Proporcjonalność — Obowiązek staranności — Artykuł 11 § 3 regulaminu wewnętrznego EBI — Równe traktowanie)

45

2017/C 277/68

Sprawa T-282/17: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2017 r. –  UI ( *1 )/Rada

46

2017/C 277/69

Sprawa T-338/17: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2017 r. – Air France/Komisja

46

2017/C 277/70

Sprawa T-377/17: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2017 r. – SQ/EBI

48

2017/C 277/71

Sprawa T-399/17: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2017 r. –Dalli/Komisja

49

2017/C 277/72

Sprawa T-402/17: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2017 r. – Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Sprawa T-403/17: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2017 r. – Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Sprawa T-411/17: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2017 r. – Landesbank Baden- Württemberg/SRB

51

2017/C 277/75

Sprawa T-413/17: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2017 r. – Karl Storz/EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Sprawa T-414/17: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2017 r. – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

53

2017/C 277/77

Sprawa T-416/17: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2017 r. – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Sprawa T-417/17: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2017 r. – Cypr/EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Sprawa T-418/17: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2017 r. – Eduard Meier/EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Sprawa T-419/17: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2017 r. – Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Sprawa T-420/17: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2017 r. – Portigon/SRB

56

2017/C 277/82

Sprawa T-425/17: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2017 r. – Capo d'Anzio/Komisja

57

2017/C 277/83

Sprawa T-426/17: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2017 r. – Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Sprawa T-427/17: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2017 r. – Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Sprawa T-428/17: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2017 r. – Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer

60

2017/C 277/86

Sprawa T-778/15: Postanowienie Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. – It Works/EUIPO – KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Sprawa T-53/17: Postanowienie Sądu z dnia 30 czerwca2017 r. – Austrian Power Grid/ACER

61


 


PL

 

Ze względu na ochronę danych osobowych, niektóre informacje zawarte w tym wydaniu nie mogą zostać ujawnione, stąd publikacja nowej oryginalnej wersji.

Top