Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:112:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 112, 10 kwietnia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 112

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
10 kwietnia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 112/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 112/02

Sprawa C-555/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia – Hiszpania) – IOS Finance EFC SA/Servicio Murciano de Salud (Odesłanie prejudycjalne — Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych — Dyrektywa 2011/7/UE — Transakcje handlowe między przedsiębiorstwami prywatnymi a organami publicznymi — Krajowe przepisy uzależniające uzyskanie natychmiastowej spłaty kwoty głównej roszczenia od zrzeczenia się odsetek za opóźnienia w płatnościach i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)

2

2017/C 112/03

Sprawa C-577/14 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. – Brandconcern BV/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) [Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 51 ust. 2 — Słowny znak towarowy LAMBRETTA — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku — Stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku — Komunikat nr 2/12 prezesa EUIPO — Ograniczenie w czasie skutków wyroku Trybunału]

3

2017/C 112/04

Opinia 3/15: Opinia Trybunału (wielka izba) z dnia 14 lutego 2017 r. – Komisja Europejska (Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE — Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku — Artykuł 3 TFUE — Wyłączna kompetencja zewnętrzna Unii Europejskiej — Artykuł 207 TFUE — Wspólna polityka handlowa — Aspekty handlowe własności intelektualnej — Umowa międzynarodowa mogąca naruszyć wspólne zasady lub zmienić ich zakres — Dyrektywa 2001/29/WE — Artykuł 5 ust. 3 lit. b) i ust. 4 — Wyjątki i ograniczenia na rzecz osób niepełnosprawnych)

3

2017/C 112/05

Sprawa C-90/15 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. – Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH/Komisja Europejska [Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek wosków parafinowych oraz niemiecki rynek gaczu parafinowego — Ustalanie cen i podział rynków — Dowód naruszenia — Nieograniczone prawo orzekania — Przeinaczenie dowodów — Obowiązek uzasadnienia — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Artykuł 23 ust. 2 — Obliczanie kwoty grzywny — Zasada legalności — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. — Zasada proporcjonalności]

4

2017/C 112/06

Sprawa C-94/15 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2016 r. – Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Komisja Europejska (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek wosków parafinowych i niemiecki rynek gaczu — Ustalanie cen i podział rynków — Obowiązek uzasadnienia — Dowód naruszenia — Przeinaczenie dowodów)

4

2017/C 112/07

Sprawa C-95/15 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. – H&R ChemPharm GmbH/Komisja Europejska [Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek wosków parafinowych i niemiecki rynek gaczu — Ustalanie cen i podział rynków — Obowiązek uzasadnienia — Dowód naruszenia — Przeinaczenie dowodów — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Artykuł 23 ust. 3 — Obliczenie kwoty grzywny — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. — Zasada proporcjonalności)

5

2017/C 112/08

Sprawa C-219/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Odesłanie prejudycjalne — Zbliżanie ustawodawstw — Polityka przemysłowa — Dyrektywa 93/42/EWG — Badanie zgodności wyrobów medycznych — Jednostka notyfikowana upoważniona przez wytwórcę — Obowiązki tej jednostki — Wadliwe implanty piersiowe — Produkcja z wykorzystaniem silikonu — Odpowiedzialność jednostki notyfikowanej)

5

2017/C 112/09

Sprawa C-317/15: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – X/Staatssecretaris van Financiën (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ kapitału — Artykuł 64 TFUE — Przepływy kapitału do lub z państw trzecich związane ze świadczeniem usług finansowych — Aktywa finansowe na szwajcarskim rachunku bankowym — Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego — Termin na określenie wysokości zobowiązania podatkowego — Przedłużenie terminu na określenie wysokości zobowiązania podatkowego w przypadku aktywów posiadanych poza państwem członkowskim miejsca zamieszkania)

6

2017/C 112/10

Sprawa C-499/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus miesto apylinkės teismas – Litwa) – W, V/X [Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Artykuły 8 – 15 — Jurysdykcja w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych — Rozporządzenie (WE) nr 4/2009 — Artykuł 3 lit. d) — Przeciwstawne orzeczenia wydane przez sądy różnych państw członkowskich — Dziecko, które ma miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim pobytu swojej matki — Jurysdykcja sądów państwa członkowskiego pobytu ojca w zakresie zmiany prawomocnego orzeczenia, które zostało wcześniej wydane przez te sądy, dotyczącego miejsca pobytu dziecka, zobowiązań alimentacyjnych oraz wykonywania prawa do osobistej styczności — Brak]

7

2017/C 112/11

Sprawa C-503/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa – Hiszpania) – Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez [Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 267 TFUE — Sekretarz — Pojęcie „sądu krajowego” — Obligatoryjna jurysdykcja — Wykonywanie funkcji sądowniczych — Niezawisłość — Brak właściwości Trybunału]

8

2017/C 112/12

Sprawa C-507/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez rechtbank van Koophandel te Gent – Belgia) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV (Odesłanie prejudycjalne — Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek — Dyrektywa 86/653/EWG — Koordynacja praw państw członkowskich — Belgijska ustawa transponująca — Umowa agencyjna — Zleceniodawca z siedzibą w Belgii i przedstawiciel z siedzibą w Turcji — Klauzula wyboru prawa belgijskiego — Prawo nieznajdujące zastosowania — Układ stowarzyszeniowy EWG–Turcja — Zgodność)

8

2017/C 112/13

Sprawa C-592/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 lutego 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Zjednoczone Królestwo] – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/British Film Institute [Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej — Szósta dyrektywa 77/388/EWG — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. n) — Zwolnienie z podatku niektórych usług kulturalnych — Brak bezpośredniej skuteczności — Określenie usług kulturalnych zwolnionych z podatku — Uprawnienia dyskrecjonalne państw członkowskich]

9

2017/C 112/14

Sprawa C-641/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien – Austria) – Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH (Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna — Dyrektywa 2006/115/WE — Artykuł 8 ust. 3 — Wyłączne prawo organizacji nadawczych — Publiczne udostępnianie — Miejsca dostępne publicznie za opłatą — Udostępnianie programów za pośrednictwem odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w pokojach hotelowych)

10

2017/C 112/15

Sprawa C-145/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Amsterdam – Niderlandy) – Aramex Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 — Unia celna i Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura scalona — Ważność — Rozporządzenie (UE) nr 301/2012 — Pozycje 8703 i 8711 — Trzykołowy pojazd zwany „Spyderem”)

10

2017/C 112/16

Sprawa C-578/16 PPU: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Słowenia.) – C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Granice, azyl i imigracja — System dubliński — Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 — Artykuł 4 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Nieludzkie lub poniżające traktowanie — Przekazanie ciężko chorej osoby ubiegającej się o azyl do państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie jej wniosku — Brak istotnych powodów ku temu, by przypuszczać, że występują widoczne systemowe nieprawidłowości w tym państwie członkowskim — Obowiązki nałożone na państwo członkowskie, które wykonuje przekazanie)

11

2017/C 112/17

Sprawa C-28/16: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 12 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria – Węgry) – Magyar Villamos Művek Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 2, 9, 26, 167, 168 i 173 — Odliczenie podatku naliczonego — Podatnik wykonujący jednocześnie działalność gospodarczą oraz działalność niemającą charakteru gospodarczego — Spółka holdingowa świadcząca nieodpłatnie usługi na rzecz swych spółek zależnych)

12

2017/C 112/18

Sprawa C-280/16 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 12 stycznia 2017 r. – Amrita Soc. coop. arl i in./Komisja Europejska [Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Ochrona sanitarna roślin — Dyrektywa 2000/29/WE — Ochrona przed wprowadzaniem do Unii Europejskiej i rozprzestrzenianiem się w niej organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych — Decyzja wykonawcza (UE) 2015/789 — Środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells i Raju) — Skarga o stwierdzenie nieważności — Artkuł 263 akapit czwarty TFUE — Akt regulacyjny — Środki wykonawcze — Osoba, której akt dotyczy indywidualnie]

13

2017/C 112/19

Sprawa C-137/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 18 grudnia 2015 r. w sprawie T-460/15, Petraitis/Komisja, wniesione w dniu 7 marca 2016 r. przez Juozasa Edvardasa Petraitisa

13

2017/C 112/20

Sprawa C-501/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 14 lipca 2016 r. w sprawie T-429/15: Monster Energy/EUIPO – MAD CATZ INTERACTIVE (MAD CATZ), wniesione w dniu 22 września 2016 r. przez Monster Energy Company

14

2017/C 112/21

Sprawa C-502/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 14 lipca 2016 r. w sprawie T-567/15: Monster Energy/EUIPO – MAD CATZ INTERACTIVE (REPRESENTATION OF A BLACK SQUARE WITH FOUR WHITE LINES), wniesione w dniu 22 września 2016 r. przez Monster Energy Company

14

2017/C 112/22

Sprawa C-625/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 listopada 2016 r. w sprawie T-660/16, Anikó Pint przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 1 grudnia 2016 r. przez Anikó Pint

14

2017/C 112/23

Sprawa C-665/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 22 grudnia 2016 r. – Minister Finansów przeciwko Gminie Wrocław

15

2017/C 112/24

Sprawa C-1/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte di Apello di Torino (Włochy) w dniu 2 stycznia 2017 r. – Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida

15

2017/C 112/25

Sprawa C-3/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 3 stycznia 2017 r. – Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

16

2017/C 112/26

Sprawa C-11/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgerichts Aue, Zweigstelle Stollberg (Niemcy) w dniu 10 stycznia 2017 r. – Thomas Hübner/LVM Lebensversicherungs

18

2017/C 112/27

Sprawa C-20/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin (Niemcy) w dniu 18 stycznia 2017 r. – Vincent Pierre Oberle

19

2017/C 112/28

Sprawa C-21/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 18 stycznia 2017 r. – Catlin Europe SE/O.K. Trans Praha spol. s.r.o.

19

2017/C 112/29

Sprawa C-24/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 18 stycznia 2017 r. – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Republika Austrii

20

2017/C 112/30

Sprawa C-31/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 23 stycznia 2017 r. – Sucrerie de Toury SA/Ministre de l'économie et des finances

21

2017/C 112/31

Sprawa C-39/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja), w dniu 25 stycznia 2017 r. – Lubrizol France SAS/Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

22

2017/C 112/32

Sprawa C-40/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 26 stycznia 2017 r. – Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale

22

2017/C 112/33

Sprawa C-47/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, na posiedzeniu w ośrodku zamiejscowym w Haarlem (Niderlandy) w dniu 1 lutego 2017 r. – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

23

2017/C 112/34

Sprawa C-48/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, na posiedzeniu w ośrodku zamiejscowym w Haarlem (Niderlandy) w dniu 3 lutego 2017 r. – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 112/35

Sprawa C-49/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 1 lutego 2017 r. – Koppers Denmark ApS/Skatteministeriet

25

2017/C 112/36

Sprawa C-56/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad (Bułgaria) w dniu 3 lutego 2017 r. – Bahtiar Fathi/Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

26

2017/C 112/37

Sprawa C-59/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja), w dniu 3 lutego 2017 r. – SCI Château du Grand Bois/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

27

2017/C 112/38

Sprawa C-64/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) w dniu 7 lutego 2017 r. — Saey Home & Garden NV/SA/Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais, S.A.

28

2017/C 112/39

Sprawa C-67/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd – Warna (Bułgaria) w dniu 7 lutego 2017 r. – Todor Iliew/Blagowesta Iliewa

30

2017/C 112/40

Sprawa C-88/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) w dniu 17 lutego 2017 r. – Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy/Abnormal Load Services (International) Limited

30

2017/C 112/41

Sprawa C-349/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Castellón – Hiszpania) – Banco Popular Español SA/Elena Lucaciu, Cristian Laurentiu Lucaciu

31

2017/C 112/42

Sprawa C-381/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Zamora – Hiszpania) – Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

31

2017/C 112/43

Sprawa C-34/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Alicante – Hiszpania) – Manuel González Poyato, Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español SA

31

2017/C 112/44

Sprawa C-352/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Navarra – Hiszpania) – Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor/Joaquín Taberna Carvajal

32

 

Sąd

2017/C 112/45

Sprawa T-40/15: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2017 r. – ASPLA i Armando Álvarez/Unia Europejska (Odpowiedzialność pozaumowna — Precyzyjny charakter skargi — Przedawnienie — Dopuszczalność — Artykuł 47 karty praw podstawowych — Rozsądny termin do wydania orzeczenia — Szkoda materialna — Odsetki do nieuiszczonej kwoty grzywny — Koszty gwarancji bankowej — Związek przyczynowy)

33

2017/C 112/46

Sprawa T-369/15: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2017 r. – Hernández Zamora/EUIPO – Rosen Tantau (Paloma) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Paloma — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy Paloma — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

34

2017/C 112/47

Sprawa T-441/15: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2017 r. – European Dynamics Luxembourg i in./EMA (Klauzula arbitrażowa — Kaskadowa, wielokrotna umowa ramowa EMA/2012/10/ICT — Świadczenia usług zewnętrznych w zakresie oprogramowania aplikacyjnego — Żądanie świadczenia usług skierowane do skarżących — Odrzucenie kandydatów proponowanych przez skarżących — Proporcjonalność — Częściowa zmiana kwalifikacji skargi — Odpowiedzialność pozaumowna)

34

2017/C 112/48

Sprawa T-596/15: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2017 r. – Batmore Capital/EUIPO – Univers Poche (POCKETBOOK) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Graficzny znak towarowy POCEKTBOOK — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe POCKET — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

35

2017/C 112/49

Sprawa T-142/16: Postanowienie Sądu z dnia 9 lutego 2017 r. – Dröge i in./Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności — Oświadczenie woli i dwie decyzje Komisji w zakresie sposobów dostępu do dokumentów dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (TTIP) — Prawo dostępu współpracowników posłów parlamentów krajowych do poufnych dokumentów dotyczących negocjacji TTIP — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność]

36

2017/C 112/50

Sprawa T-153/16: Postanowienie Sądu z dnia 10 lutego 2017 r. – Acerga/Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rybołówstwo — Ochrona zasobów rybołówstwa — Uprawnienia do połowów niektórych stad ryb i grup stad ryb w wodach Unii oraz dla unijnych statków rybackich w niektórych wodach nienależących do Unii — Związek — Brak indywidualnego oddziaływania — Akt wymagający przyjęcia środków wykonawczych — Niedopuszczalność)

36

2017/C 112/51

Sprawa T-593/16: Postanowienie Sądu z dnia 7 lutego 2017 r. – Stips/Komisja (Skarga o odszkodowanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Brak wniosku w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu — Oczywista niedopuszczalność)

37

2017/C 112/52

Sprawa T-598/16: Postanowienie Sądu z dnia 13 lutego 2017 r. – Pipiliagkas/Komisja Skarga o stwierdzenie nieważności — Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Przeniesienie w interesie służby — Przeniesienie skarżącego z urzędu — Wykonanie wyroku — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność

38

2017/C 112/53

Sprawa T-645/16: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 6 lutego 2017 r. – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji — Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji — Składki ex ante — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

38

2017/C 112/54

Sprawa T-55/17: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2017 r. – Healy/Komisja

39

2017/C 112/55

Sprawa T-56/17: Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2017 r. – PO i in./ESDZ

39

2017/C 112/56

Sprawa T-71/17: Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2017 r. – France.com/EUIPO – France (FRANCE.com)

40

2017/C 112/57

Sprawa T-73/17: Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2017 r. – RS/Komisja

41

2017/C 112/58

Sprawa T-79/17: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2017 r. – Schoonjans/Komisja

42

2017/C 112/59

Sprawa T-80/17: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2017 r. – Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST)

43

2017/C 112/60

Sprawa T-89/17: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2017 r. – Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

43

2017/C 112/61

Sprawa T-94/17: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2017 r. – ACTC/EUIPO – Taiga (tigha)

44

2017/C 112/62

Sprawa T-95/17: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2017 r. – King.com/EUIPO – TeamLava (Ekrany i ikony na wyświetlaczu)

45

2017/C 112/63

Sprawa T-96/17: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2017 r. – King.com v EUIPO – TeamLava (Animowane ikony)

45

2017/C 112/64

Sprawa T-97/17: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2017 r. – Franmax/EUIPO – R. Seelig & Hille (her- bea)

46

2017/C 112/65

Sprawa T-105/17: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2017 r. – HSBC Holdings i in./Komisja

46

2017/C 112/66

Sprawa T-106/17: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2017 r. – JPMorgan Chase i in./Komisja

47

2017/C 112/67

Sprawa T-125/17: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2017 r. – BASF Grenzach/ECHA

48

2017/C 112/68

Sprawa T-267/16: Postanowienie Sądu z dnia 10 lutego 2017 r. – Tarmac Trading/Komisja

50

2017/C 112/69

Sprawa T-349/16: Postanowienie Sądu z dnia 3 lutego 2017 r. – Bank Saderat Iran/Rada

50

2017/C 112/70

Sprawa T-596/16: Postanowienie Sądu z dnia 14 lutego 2017 r. – HP/Komisja i eu-LISA

50

2017/C 112/71

Sprawa T-635/16: Postanowienie Sądu z dnia 9 lutego 2017 r. – IPA/Komisja

51

2017/C 112/72

Sprawa T-908/16: Postanowienie Sądu z dnia 7 lutego 2017 r. – Starbucks (HK)/EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

51


PL

 

Top