Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 30, 30 stycznia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 30

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
30 stycznia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 30/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 30/02

Sprawa C-673/13 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 23 listopada 2016 r. – Komisja Europejska/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) [Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Środowisko — Konwencja z Aarhus — Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 — Artykuł 6 ust. 1 — Ryzyko naruszenia interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej — Pojęcie „informacji dotyczącej emisji do środowiska” — Dokumenty dotyczące procedury wydawania zezwolenia na dopuszczenie substancji aktywnej zawartej w środkach ochrony roślin — Substancja czynna o nazwie glifosat]

2

2017/C 30/03

Sprawa C-442/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 23 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Niderlandy) – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden [Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Konwencja z Aarhus — Dyrektywa 2003/4/WE — Artykuł 4 ust. 2 — Publiczny dostęp do informacji — Pojęcie „informacji dotyczących emisji do środowiska” — Dyrektywa 91/414/EWG — Dyrektywa 98/8/WE — Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 — Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin i produktów biobójczych — Poufność — Ochrona interesów przemysłowych i handlowych]

3

2017/C 30/04

Sprawa C-461/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 listopada 2016 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2009/147/WE — Ochrona dzikiego ptactwa — Obszary specjalnej ochrony — Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych)

4

2017/C 30/05

Sprawa C-464/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Tributário de Lisboa – Portugalia) – SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ kapitału — Artykuły 63do 65 TFUE — Układ stowarzyszeniowy WE–Tunezja — Artykuły 31, 34 i 89 — Układ stowarzyszeniowy WE–Liban — Artykuły 31, 33 i 85 — Podatek dochodowy od osób prawnych — Dywidendy otrzymywane od spółki z siedzibą w państwie członkowskim spółki będącej beneficjentem — Dywidendy otrzymywane od spółki z siedzibą w państwie trzecim będącym stroną układu stowarzyszeniowego — Odmienne traktowanie — Ograniczenie — Względy uzasadniające — Skuteczność kontroli podatkowych — Możliwość powołania się na art. 64 TFUE w wypadku istnienia układów stowarzyszeniowych WE–Tunezja i WE–Liban)

5

2017/C 30/06

Sprawa C-177/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd [Odesłanie prejudycjalne — Informowanie i ochrona konsumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 — Oświadczenia żywieniowe lub zdrowotne dotyczące żywności — Środki przejściowe — Artykuł 28 ust. 2 — Produkty opatrzone znakami towarowymi lub markami istniejące przed dniem 1 stycznia 2005 r. — Preparaty na bazie „esencji kwiatowych Bacha” — Znak towarowy Unii Europejskiej RESCUE — Produkty sprzedawane jako produkty lecznicze do dnia 1 stycznia 2005 r., a od tego dnia jako żywność]

7

2017/C 30/07

Sprawa C-314/15: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 listopada 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Francuska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/271/EWG — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Artykuł 4 ust. 1 i 3 — Wtórne oczyszczanie lub inne równie skuteczne oczyszczanie)

8

2017/C 30/08

Sprawa C-395/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 grudnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona – Hiszpania) – Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 2000/78/WE — Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy — Artykuły 1–3 — Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność — Istnienie „niepełnosprawności” — Pojęcie „długotrwale naruszonej sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub sensorycznej” — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 3, 15, 21, 30, 31, 34 i 35 — Zwolnienie pracownika znajdującego się przez nieokreślony okres w sytuacji czasowej niezdolności do pracy w rozumieniu prawa krajowego)

9

2017/C 30/09

Sprawy połączone C-408/15 P i C-409/15 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 24 listopada 2016 r. – Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG i in. (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV i in. (C-409/15 P)/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Artykuł 263 akapit czwarty TFUE — Prawo do wniesienia skargi — Legitymacja procesowa — Akt, który dotyczy indywidualnie osób fizycznych lub prawnych ze względu na „pewne szczególne dla nich cechy charakterystyczne” — Rozporządzenie (UE) nr 511/2014 — Środki zapewniające przestrzeganie przez użytkowników w Unii Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów — Rozporządzenie (WE) nr 2100/94 — Ograniczenie skutków wspólnotowej ochrony odmian roślin — Wyłączenie hodowców)

10

2017/C 30/10

Sprawa C-443/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez The Labour Court, Ireland – Irlandia) – David L. Parris/Trinity College Dublin i in. (Odesłanie prejudycjalne — Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy — Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 2 — Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i wiek — Krajowy system emerytalno-rentowy — Wypłata renty rodzinnej partnerowi cywilnemu — Warunek — Zawarcie związku partnerskiego przed ukończeniem 60. roku życia przez ubezpieczonego w tym systemie — Związek cywilny — Niemożność w danym państwie członkowskim przed 2010 r. — Ustalony trwały stosunek — Artykuł 6 ust. 2 — Uzasadnienie odmiennego traktowania ze względu na wiek)

11

2017/C 30/11

Sprawa C-454/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Landesarbeitsgericht – Niemcy) – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (syndyk masy upadłości Baumarkt Praktiker DIY GmbH) (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 2008/94/WE — Artykuł 8 — Ochrona pracowników najemnych na wypadek niewypłacalności ich pracodawcy — Przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego — Zakres — Środki niezbędne do ochrony nabytych praw lub praw do nabycia uprawnień z tytułu uczestnictwa w dodatkowych programach emerytalnych — Obowiązek zapewnienia prawa do wyłączenia z masy upadłości niezapłaconych składek emerytalnych — Brak)

12

2017/C 30/12

Sprawa C-486/15 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 30 listopada 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Francuska, Orange, Republika Federalna Niemiec (Odwołanie — Pomoc państwa — Środki finansowe na rzecz France Télécom — Oferta pożyczki akcjonariusza — Oświadczenia publiczne przedstawicieli państwa francuskiego — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Pojęcie „pomocy” — Pojęcie „korzyści gospodarczej” — Kryterium rozważnego inwestora prywatnego — Obowiązek uzasadnienia spoczywający na Sądzie — Granice kontroli sądowej — Przeinaczenie spornej decyzji)

12

2017/C 30/13

Sprawa C-642/15 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 grudnia 2016 r. – Toni Klement/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Bullerjan GmbH [Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Znak towarowy Unii Europejskiej — Trójwymiarowy znak towarowy przedstawiający kształt pieca — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) — Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku]

13

2017/C 30/14

Sprawa C-645/15: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 24 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Niemcy) – Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern [Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne — Dyrektywa 2011/92/UE — Projekt poddany ocenie — Punkt 7 załącznika I — Umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR) — Poszerzenie drogi o czterech pasach na odcinku krótszym niż 10 km]

13

2017/C 30/15

Sprawa C-662/15: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 24 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf – Niemcy) – Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, dawniej BIOS Naturprodukte GmbH [Odesłanie prejudycjalne — Zbliżenie ustawodawstw — Dyrektywa 93/42/EWG — Wyroby medyczne — Wyrób klasy I (opatrunki chirurgiczne), który wytwórca poddał procedurze oceny zgodności — Import równoległy — Dodanie na etykiecie danych dotyczących importera — Dodatkowa procedura oceny zgodności]

14

2017/C 30/16

Sprawa C-152/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 1 grudnia 2016 r. – Komisja Europejska/Wielkie Księstwo Luksemburga [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 — Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego — Artykuł 16 ust. 1 i 5 — Krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego — Brak połączenia z krajowymi rejestrami elektronicznymi innych państw członkowskich]

15

2017/C 30/17

Sprawa C-520/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 5 października 2016 r. – Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Sprawa C-521/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 5 października 2016 r. – Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Sprawa C-529/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München (Niemcy) w dniu 17 października 2016 r. – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Sprawa C-538/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 25 października 2016 r. – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Sprawa C-539/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 25 października 2016 r. – Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Sprawa C-548/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Mons (Belgia) w dniu 28 października 2016 r. – État belge/Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Sprawa C-549/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Wochy) w dniu 31 października 2016 r. – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Sprawa C-551/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 31 października 2016 r. – J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Sprawa C-558/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin (Niemcy) w dniu 3 listopada 2016 r. – Doris Margret Lisette Mahnkopf/Sven Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Sprawa C-574/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hiszpania) w dniu 14 listopada 2016 r. – Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Sprawa C-586/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 8 września 2016 r. w sprawie T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, dawniej Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Komisja Europejska, wniesione w dniu 17 listopada 2016 r. przez Sun Pharmaceutical Industries Ltd

22

2017/C 30/28

Sprawa C-588/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 8 września 2016 r. w sprawie T-469/13 Generics (UK)/Komisja Europejska, wniesione w dniu 18 listopada 2016 r. przez Generics (UK) Ltd

23

2017/C 30/29

Sprawa C-590/16: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka

24

2017/C 30/30

Sprawa C-591/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 8 września 2016 r. w sprawie T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Komisja Europejska, wniesione w dniu 18 listopada 2016 r. przez H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd

25

2017/C 30/31

Sprawa C-598/16 P: Odwołanie od wyroku dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawie T-346/14 Janukowycz/Rada, wniesione w dniu 23 listopada 2016 r. przez Wiktora Fedorowycza Janukowycza

26

2017/C 30/32

Sprawa C-599/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawie T-348/14 Janukowycz/Rada, wniesione w dniu 23 listopada 2016 r. przez Oleksandra Wiktorowycza Janukowycza

27

2017/C 30/33

Sprawa C-600/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 14 września 2016 r. w sprawie T-207/15, National Iranian Tanker Company/Rada, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez National Iranian Tanker Company

28

2017/C 30/34

Sprawa C-601/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 8 września 2016 r. w sprawie T-467/13 Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Komisja, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd

29

2017/C 30/35

Sprawa C-602/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawie T-111/14, Unitec Bio/Rada, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Radę Unii Europejskiej

31

2017/C 30/36

Sprawa C-603/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawie T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia i PT Wilmar Nabati Indonesia/Rada, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Radę Unii Europejskiej

32

2017/C 30/37

Sprawa C-604/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawie T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Rada, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Radę Unii Europejskiej

33

2017/C 30/38

Sprawa C-605/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 września w sprawie T-120/14 PT Ciliandra Perkasa/Rada, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Radę Unii Europejskiej.

34

2017/C 30/39

Sprawa C-604/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawie T-80/14, PT Musim Mas/Rada, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Radę Unii Europejskiej

35

2017/C 30/40

Sprawa C-607/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawach połączonych od T-112/14 do T-116/14 i T-119/14, Molinos Río de la Plata i in./Rada, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Radę Unii Europejskiej

36

2017/C 30/41

Sprawa C-608/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawie T-117/14, Cargill/Rada, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Radę Unii Europejskiej

37

2017/C 30/42

Sprawa C-609/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawie T-118/14, LDC Argentina/Rada, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Radę Unii Europejskiej

38

2017/C 30/43

Sprawa C-611/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 8 września 2016 r. w sprawie T-471/13, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma/Komisja Europejska, wniesione w dniu 25 listopada 2016 r. przez Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, dawniej Zoetis Products LLC

39

2017/C 30/44

Sprawa C-614/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 8 września 2016 r. w sprawie T-470/13, Merck KGaA/Komisja Europejska, wniesione w dniu 28 listopada 2016 r. przez Merck KGaA

40

 

Sąd

2017/C 30/45

Sprawa T-248/13: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. – Al-Ghabra/Komisja [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al Kaida i talibami — Rozporządzenie (WE) nr 881/2002 — Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych osoby, której nazwisko umieszczone jest w wykazie sporządzonym przez organ Organizacji Narodów Zjednoczonych — Umieszczenie nazwiska tej osoby w wykazie ujętym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozsądny termin — Obowiązek zweryfikowania i uzasadnienia zasadności przytoczonych powodów — Kontrola sądowa]

42

2017/C 30/46

Sprawa T-764/14: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. – European Dynamics Luksemburg i Evropaïki Dynamiki/Komisja (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Pomoc techniczna, opracowanie i wdrożenie systemu do obsługi tranzytowych procedur celnych dla ASEAN (ACTS) — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Kryteria wyboru — Kryteria udzielenia zamówienia — Obowiązek uzasadnienia — oczywisty błąd w ocenie — Równość traktowania — Przejrzystość)

43

2017/C 30/47

Sprawa T-95/15: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. – Printeos i in./Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek standardowych kopert katalogowych i specjalnych kopert z nadrukiem — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE — Koordynowanie cen sprzedaży i podział klientów — Postępowanie ugodowe — Grzywny — Kwota podstawowa — Wyjątkowe dostosowanie — Pułap 10 % całkowitego obrotu — Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania]

43

2017/C 30/48

Sprawa T-397/15: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2016 r. – PAL-Bullermann/EUIPO – Symaga (PAL) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy PAL — Częściowe stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Postać różniąca się od zarejestrowanego znaku towarowego — Zasada 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

44

2017/C 30/49

Sprawa T-548/15: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Café del Sol — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Café del Sol — Nieprzedstawienie dowodu w języku postępowania w sprawie sprzeciwu — Artykuły 75 i 76 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zasady 19 i 20 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 — Prawo do obrony]

45

2017/C 30/50

Sprawa T-549/15: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego CAFE DEL SOL — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Café del Sol — Nieprzedstawienie dowodu w języku postępowania w sprawie sprzeciwu — Artykuły 75 i 76 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zasady 19 i 20 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 — Prawo do obrony]

45

2017/C 30/51

Sprawa T-744/15: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. – Puro Italian Style/EUIPO (smartline) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie unijnego znaku towarowego smartline — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

46

2017/C 30/52

Sprawa T-745/15: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2016 r. – Scorpio Poland/EUIPO – Eckes-Granini Group (YO!) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego YO! — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy YO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

46

2017/C 30/53

Sprawa T-24/16: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. – Sovena Portugal – Consumer Goods/EUIPO – Mueloliva (FONTOLIVA) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Słowny znak towarowy FONTOLIVA — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy FUENOLIVA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Ważność rejestracji wcześniejszego znaku towarowego — Przedstawienie nowych faktów i dowodów przed Sądem — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Kompetencja o charakterze reformatoryjnym — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 42 ust. 2 i 3, art. 65 i 76 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

47

2017/C 30/54

Sprawa T-58/16: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. – Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego APAX — Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy APAX — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i usług — Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

48

2017/C 30/55

Sprawa T-154/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2016 r. – Grid applications/EUIPO (APlan) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego APlan — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

48

2017/C 30/56

Sprawa T-809/16: Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2016 r. – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG/SRB

49

2017/C 30/57

Sprawa T-811/16: Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2016 r. – Di Bernardo/Komisja

49

2017/C 30/58

Sprawa T-813/16: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2016 r. – Abes/Komisja

50

2017/C 30/59

Sprawa T-818/16: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2016 r. – Netflix International i Netflix/Komisja

51

2017/C 30/60

Sprawa T-832/16: Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2016 r. – Celio International/Komisja

52

2017/C 30/61

Sprawa T-835/16: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2016 r. – Louvers Belgium/Komisja

53

2017/C 30/62

Sprawa T-836/16: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2016 r – Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji

54

2017/C 30/63

Sprawa T-841/16: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2016 r. – Alex/Komisja

55

2017/C 30/64

Sprawa T-855/16: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2016 r. – Fertisac/ECHA

56

2017/C 30/65

Sprawa T-865/16: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2016 r. Fútbol Club Barcelona/Komisja

57

2017/C 30/66

Sprawa T-868/16: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2016 r. – QI i in./Komisja i EBC

58

2017/C 30/67

Sprawa T-872/16: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2016 r. – repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER)

58


PL

 

Top