EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:454:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 454, 5 grudnia 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 454

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 59
5 grudnia 2016


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2016/C 454/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

2016/C 454/02

Mianowanie pierwszego rzecznika generalnego

2

2016/C 454/03

Wyznaczenie izby odpowiedzialnej za rozpoznanie spraw, o których mowa w art. 107 regulaminu postępowania przed Trybunałem

2

2016/C 454/04

Wyznaczenie izby odpowiedzialnej za rozpoznanie spraw, o których mowa w art. 193 regulaminu postępowania przed Trybunałem

2

2016/C 454/05

Decyzje podjęte przez Trybunał na zgromadzeniu ogólnym w dniu 4 października 2016 r.

2

2016/C 454/06

Listy do celów ustalenia składów orzekających dla spraw przekazywanych do izb złożonych z trzech sędziów

3

2016/C 454/07

Wybór prezesów izb złożonych z trzech sędziów

4

2016/C 454/08

Złożenie ślubowania przez nowego członka Trybunału

4

2016/C 454/09

Złożenie ślubowania przez nowych sędziów Sądu

4


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2016/C 454/10

Sprawa C-102/14 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 29 września 2016 r. – Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Komisja Europejska (Odwołanie – Artykuł 181 postępowania przed Trybunałem – Umowy dotyczące pomocy finansowej Unii na rzecz projektów w dziedzinie badań i rozwoju – Sprawozdanie z audytu stwierdzające nieprawidłowości – Decyzja o dokonaniu zwrotu zaliczek zapłaconych przez Komisję Europejską – Skarga o stwierdzenie nieważności – Decyzja o zawieszeniu płatności – Skarga o stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej – Decyzja o niezawarciu umowy – Skarga odszkodowawcza – Niedopuszczalność)

5

2016/C 454/11

Sprawa C-224/14 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 6 września 2016 r. – Lidl Stiftung & Co. KG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Odwołanie oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne)

5

2016/C 454/12

Sprawa C-237/14 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 6 września 2016 r. – Lidl Stiftung & Co. KG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Odwołanie – Znak towary Unii Europejskiej – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Odwołanie oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne)

6

2016/C 454/13

Sprawa C-551/14 P: Postanowienie Trybunału z dnia 13 września 2016 r. – Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Komisja Europejska (Odwołanie – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2003/87/WE – Artykuł 10a – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji od roku 2013 – Decyzja 2011/2778/UE – Krajowe środki wykonawcze przedłożone przez Republikę Federalną Niemiec – Odrzucenie wpisu niektórych instalacji na listę instalacji otrzymujących bezpłatne uprawnienia do emisji – Przepis dotyczący przypadków przedstawiających „nadmierne trudności” – Uprawnienia wykonawcze Komisji)

6

2016/C 454/14

Sprawa C-564/14 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 13 września 2016 r. – Raffinerie Heide GmbH/Komisja Europejska (Odwołanie – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2003/87/WE – Artykuł 10 bis – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji od roku 2013 – Decyzja 2011/278/UE – Krajowe środki wykonawcze przedłożone przez Republikę Federalną Niemiec – Odmowa wpisania pewnych instalacji na listę instalacji, względem których przysługują bezpłatne uprawnienia do emisji – Przepisy dotyczące wypadków przedstawiających „nadmierne trudności” – Uprawnienia wykonawcze Komisji)

7

2016/C 454/15

Sprawa C-565/14 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 13 września 2016 r. – Romonta GmbH/Komisja Europejska (Odwołanie – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2003/87/WE – Artykuł 10 bis – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji od roku 2013 – Decyzja 2011/278/UE – Krajowe środki wykonawcze przedłożone przez Republikę Federalną Niemiec – Odmowa wpisania pewnych instalacji na listę instalacji, względem których przysługują bezpłatne uprawnienia do emisji – Przepisy dotyczące wypadków przedstawiających „nadmierne trudności” – Uprawnienia wykonawcze Komisji)

7

2016/C 454/16

Sprawa C-228/15: Postanowienie Trybunału (piata izba) z dnia 7 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Catania Włochy) – postępowanie karne przeciwko Snezhanie Velikovej (Odesłanie prejudycjalne – Prawo obywateli Unii do przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii Europejskiej – Brak znaczenia wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym – Oczywista niedopuszczalność)

8

2016/C 454/17

Sprawa C-309/15 P: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 8 września 2016 r. – Real Express Srl/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Znak towary Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Graficzny znak towarowy w kolorach niebieskim i czerwonym zawierający element słowny „real” – Sprzeciw właściciela graficznych krajowych znaków towarowych w kolorach czarnym i białym zawierających elementy słowne „Real” i „Real mark” – Oddalenie sprzeciwu]

8

2016/C 454/18

Sprawa C-322/15: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Włochy) – Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie rozpatrywanego w postępowaniu głównym stanu faktycznego i prawnego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie prejudycjalne – Oczywista niedopuszczalność)

9

2016/C 454/19

Sprawa C-338/15 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Claire Staelen/Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Odwołanie – Odpowiedzialność pozaumowna – Rozpatrywanie przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skargi na zarządzanie listą odpowiednich kandydatów, sporządzoną po konkursie otwartym – Regulamin postępowania przed Trybunałem – Artykuł 181)

9

2016/C 454/20

Sprawy połączone C-363/15 P i C-364/15 P: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – Louis Vuitton Malletier SA/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Umorzenie postępowania)

10

2016/C 454/21

Sprawa C-438/15: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 28 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Taranto – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Davide Durante (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Identyczne pytania prejudycjalne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Swoboda przedsiębiorczości – Swoboda świadczenia usług – Gry losowe – Ograniczenia – Nadrzędne względy interesu ogólnego – Proporcjonalność – Warunki udziału w przetargu i ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykluczenie oferenta z powodu nieprzedstawienia zaświadczeń na temat jego sytuacji ekonomicznej i finansowej wystawionych przez dwie oddzielne instytucje bankowe)

10

2016/C 454/22

Sprawa C-534/15: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Satu Mare – Rumunia) – Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale – Sucursala Judeţeană Satu Mare [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki umowne – Artykuł 1 ust. 1 – Artykuł 2 lit. b) – Status konsumenta – Przeniesienie długu w drodze odnowienia umów kredytu (nowacji) – Umowa ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości zawarta przez osoby prywatne niemające żadnych powiązań zawodowych ze spółką handlową będącą nowym dłużnikiem]

11

2016/C 454/23

Sprawa C-542/15: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 28 września 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Angeli Manzo (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – Identyczne pytania prejudycjalne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Swoboda przedsiębiorczości – Swobodne świadczenie usług – Gry losowe – Ograniczenia – Nadrzędne względy interesu ogólnego – Proporcjonalność – Zamówienia publiczne – Warunki udziału w przetargu i ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykluczenie oferenta z powodu nieprzedstawienia zaświadczeń na temat jego sytuacji ekonomicznej i finansowej wystawionych przez dwie oddzielne instytucje bankowe – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 47 – Stosowanie)

12

2016/C 454/24

Sprawa C-586/15 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 września 2016 r. – Lotte Co. Ltd/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Znak towarowy Unii Europejskiej – Graficzny znak towarowy zawierający element słowny w języku japońskim i wizerunek siedzącego na drzewie misia koala trzymającego małego misia koala – Sprzeciw właściciela wcześniejszego trójwymiarowego krajowego znaku towarowego KOALA-BÄREN i wcześniejszego graficznego krajowego znaku towarowego KOALA – Dowód rzeczywistego używania znaku towarowego – Wykorzystanie znaku towarowego w postaci różniącej się pod względem elementów, które nie zmieniają jego charakteru odróżniającego – Artykuł 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) oraz art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

12

2016/C 454/25

Sprawa C-614/15: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Craiova – Rumunia) – Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Możliwość zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony – Asystentka weterynaryjna w zakresie kontroli sanitarno-weterynaryjnych – Sektor publiczny – Klauzula 5.1 – Środki mające na celu zapobieganie nadużywaniu kolejnych umów o pracę na czas określony – Pojęcie „obiektywnych powodów” uzasadniających zawieranie takich umów – Zastępstwa na wolnych stanowiskach w oczekiwaniu na zakończenie postępowania konkursowego)

13

2016/C 454/26

Sprawa C-631/15: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Hiszpania) – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dyrektywa 99/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Kolejne umowy o pracę na czas określony w sektorze publicznym – Nauczanie pozauniwersyteckie – Uregulowanie prawa krajowego – Przyznanie dodatku do wynagrodzenia – Warunek – Uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie oceny – Nauczyciele zatrudnieni jako członkowie urzędniczego personelu tymczasowego – Wykluczenie – Zasada niedyskryminacji)

14

2016/C 454/27

Sprawy połączone C- C-91/16 i C-120/16: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 8 września 2016 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid – Hiszpania) – Caixabank SA/Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA/Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16) (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki umowne – Wysokość odsetek za zwłokę – Zastosowanie stopy odsetek stanowiących wynagrodzenie banku – Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Niedopuszczalność)

14

2016/C 454/28

Sprawa C-141/16: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 20 lipca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale di Milano – Włochy) – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia (Odesłanie prejudycjalne – Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług – Jednolity podatek od zakładów i zakładów bukmacherskich – Objęcie podatkiem krajowych pośredników transmitujących dane dotyczące gier na rachunek operatorów mających siedziby w innym państwie członkowskim – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie rozpatrywanego w postępowaniu głównym stanu faktycznego i prawnego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie prejudycjalne – Oczywista niedopuszczalność)

15

2016/C 454/29

Sprawa C-471/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 14 czerwca 2016 w sprawie T-789/14 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 24 sierpnia 2016 r. przez Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH

15

2016/C 454/30

Sprawa C-492/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 14 września 2016 r. – Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

17

2016/C 454/31

Sprawa C-493/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Włochy) w dniu 14 września 2016 r. – Sicurbau Srl i in./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i in.

17

2016/C 454/32

Sprawa C-494/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Trapani (Włochy) w dniu 15 września 2016 r. – Giuseppa Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

18

2016/C 454/33

Sprawa C-503/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Évora (Portugalia) w dniu 23 września 2016 r. – Luis Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

19

2016/C 454/34

Sprawa C-506/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) w dniu 26 września 2016 r. – José Joaquim Neto de Sousa/Estado Português

19

2016/C 454/35

Sprawa C-1/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 września 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Austrii, popierana przez Republikę Federalną Niemiec, Republikę Czeską

20

2016/C 454/36

Sprawa C-62/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lipca 2016 r. – Komisja/Rumunia

20

2016/C 454/37

Sprawa C-161/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 lipca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Attunda Tingsrätt – Szwecja) – Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

20

2016/C 454/38

Sprawa C-172/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 lipca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf – Niemcy) – Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

20

2016/C 454/39

Sprawa C-257/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 lipca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln – Niemcy) – Elke Roch, Jürgen Roch/Germanwings GmbH

21

 

Sąd

2016/C 454/40

Sprawa T-672/14: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2016 r. – August Wolff i Remedia/Komisja (Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Artykuł 31 dyrektywy 2001/83/WE – Artykuł 116 dyrektywy 2001/83 – Substancja aktywna estradiol – Decyzja Komisji nakazująca państwom członkowskim cofnięcie i zmianę krajowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych do użytku miejscowego zawierających 0,01  % estradiolu w swej masie – Ciężar dowodu – Proporcjonalność – Równość traktowania)

22

2016/C 454/41

Sprawa T-14/15: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2016 r. – Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO – Mareea Comtur (airpass.ro) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego airpass.ro – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy AirPlus International – Oddalenie sprzeciwu – Zasada 21 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 – Umorzenie postępowania – Artykuł 81 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

22

2016/C 454/42

Sprawa T-141/15: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2016 r. – Republika Czeska/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Ochrona winnic – Wydatki poniesione przez Republikę Czeską – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania)

23

2016/C 454/43

Sprawa T-407/15: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2016 r. – Monster Energy/EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HotoGo self-heating can technology – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe przedstawiające pazury – Względne podstawy odmowy rejestracji – Brak podobieństwa oznaczeń – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Brak skojarzeń między oznaczeniami – Artykuł 8 ust. 1 lit. B) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

24

2016/C 454/44

Sprawa T-693/15: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2016 r. – Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy CLOVER CANYON – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy CANYON – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd]

24

2016/C 454/45

Sprawa T-543/15: Postanowienie Sądu z dnia z dnia 12 października 2016 r. – Lysoform Dr. Hans Rosemann i in./ECHA [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wpisanie jako dostawcy substancji czynnej do wykazu przewidzianego w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 582/2012 – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność]

25

2016/C 454/46

Sprawa T-564/15: Postanowienie Sądu z dnia 11 października 2016 r. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc finansowa w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt przygotowawczy – Niedopuszczalność)

26

2016/C 454/47

Sprawa T-620/15: Postanowienie Sądu z dnia 17 października 2016 r. – Orthema Service/EUIPO (Gehen wie auf Wolken) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Gehen wie auf Wolken – Znak towarowy tworzony przez slogan reklamowy – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

26

2016/C 454/48

Sprawa T-669/15: Postanowienie Sądu z dnia 12 października 2016 r. – Lysoform Dr. Hans Rosemann i in./ECHA [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wpisanie jako dostawcy substancji czynnej do wykazu przewidzianego w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 582/2012 – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność]

27

2016/C 454/49

Sprawa T-699/16 P: Odwołanie wniesione w dniu 29 września 2016 r. przez Parlament Europejski od wyroku wydanego w dniu 19 lipca 2016 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-147/15, Meyrl/Parlament

28

2016/C 454/50

Sprawa T-704/16: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2016 r. – Murka/EUIPO (SCATTER SLOTS)

28

2016/C 454/51

Sprawa T-705/16 P: Odwołanie wniesione w dniu 3 października 2016 r. przez WQ (*1)  od wyroku wydanego w dniu 21 lipca 2016 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-1/16, WQ (*1) /Parlament

29

2016/C 454/52

Sprawa T-706/16 P: Odwołanie wniesione w dniu 3 października 2016 r. przez HB od wyroku wydanego w dniu 21 lipca 2016 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-125/15, HB/Komisja

30

2016/C 454/53

Sprawa T-721/16: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2016 r. – Luxottica Group/EUIPO – Chen (BeyBeni)

31

2016/C 454/54

Sprawa T-732/16: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2016 r. – Valencia Club de Fútbol/Komisja

31

2016/C 454/55

Sprawa T-733/16: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2016 r. – Banque Postale/EBC

32

2016/C 454/56

Sprawa T-613/15: Postanowienie Sądu z dnia 19 września 2016 r. – European Dynamics Luxembourg i in./Frontex

33


(*1)Informacje usunięto w ramach ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 


PL

 

Ze względu na ochronę danych osobowych, niektóre informacje zawarte w tym wydaniu nie mogą zostać ujawnione, stąd publikacja nowej oryginalnej wersji.

Top