EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:410:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 410, 7 listopada 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 410

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
7 listopada 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2016/C 410/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2016/C 410/02

Sprawa C-432/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hiszpania) w dniu 2 sierpnia 2016 r. – Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars, S.L. y Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

Sprawa C-433/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 3 sierpnia 2016 r. – Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

3

2016/C 410/04

Sprawa C-443/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado contencioso-administrativo de Madrid (Hiszpania) w dniu 8 sierpnia 2016 r. – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

Sprawa C-444/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons (Belgia) w dniu 8 sierpnia 2016 r. – Immo Chiaradia SPRL/État belge

5

2016/C 410/06

Sprawa C-445/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Mons (Belgia) w dniu 8 sierpnia 2016 r. – Docteur De Bruyne SPRL/État belge

6

2016/C 410/07

Sprawa C-446/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 8 czerwca 2016 r. w sprawie T-178/15, Kohrener Landmolkerei i DHG/Komisja, wniesione w dniu 9 sierpnia 2016 r. przez Kohrener Landmolkerei GmbH i DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH

7

2016/C 410/08

Sprawa C-449/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Genova (Włochy) w dniu 11 sierpnia 2016 r. – Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

8

2016/C 410/09

Sprawa C-463/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 17 sierpnia 2016 r. – Stadion Amsterdam CV/Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

Sprawa C-489/16: Skarga wniesiona w dniu 9 września 2016 r. – Komisja Europejska/Wielkie Księstwo Luksemburga

9

 

Sąd

2016/C 410/11

Sprawa T-309/10 RENV: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2016 r. – Klein/Komisja (Odpowiedzialność pozaumowna — Dyrektywa 93/42/EWG — Zharmonizowane przepisy zapewniające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pacjentów, użytkowników i osób trzecich w odniesieniu do stosowania wyrobów medycznych — Artykuł 8 — Zgłoszenie decyzji o zakazie wprowadzania do obrotu — Brak zajęcia stanowiska przez Komisję — Artykuł 18 — Bezzasadne oznakowanie CE — Szkoda — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Związek przyczynowy)

10

2016/C 410/12

Sprawa T-363/14: Wyrok Sądu z dnia 21 września 2016 r. – Secolux/Komisja [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony życia prywatnego i integralności jednostki — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych — Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji — Dostęp częściowy — Nadrzędny interes publiczny — Obowiązek uzasadnienia]

10

2016/C 410/13

Sprawa T-435/14: Wyrok Sądu z dnia 22 września 2016 r. – Tose’e Ta’avon Bank/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie środków finansowych — Zarzut niezgodności z prawem — Przyznanie uprawnień wykonawczych Komisji — Kryterium dotyczące podmiotów udzielających wsparcia rządowi irańskiemu — Naruszenie prawa — Błąd dotyczący okoliczności faktycznych — Obowiązek uzasadnienia — Proporcjonalność — Prawa podstawowe)

11

2016/C 410/14

Sprawa T-437/14: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2016 r. – Zjednoczone Królestwo/Komisja [Sekcja Gwarancji EFOGR — EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Zintegrowany system zarządzania i kontroli — Zmniejszenia lub wykluczenia z płatności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zasady wzajemnej zgodności — Ryczałtowa korekta finansowa zastosowana przez Komisję zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi przyjętymi w tej dziedzinie — Ciężar dowodu — Wykładnia załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 73/2009]

12

2016/C 410/15

Sprawa T-632/14: Wyrok Sądu z dnia 22 września 2016 r. – Intercom/Komisja (Klauzula arbitrażowa — Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013) — Decyzja Komisji o dochodzeniu zwrotu kwot wypłaconych skarżącej — Umowny charakter sporu — Artykuł 44 § 1 lit. c) i art. 44 § 5a regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r. — Dopuszczalność — Zakres audytu — Przedstawienie dokumentów i uwag po upływie wyznaczonych terminów)

12

2016/C 410/16

Sprawa T-206/15: Wyrok Sądu z dnia 22 września 2016 r. – Intercom/Komisja [Klauzula arbitrażowa — Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013) — Umowa dotacji na projekt „Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” — Decyzja Komisji o dochodzeniu zwrotu części wypłaconych kwot — Niedopuszczalność — Artykuł 44 § 1 lit. c) regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r. — Przedstawienie dokumentów i uwag po upływie wyznaczonych terminów]

13

2016/C 410/17

Sprawa T-228/15: Wyrok Sądu z dnia 22 września 2016 r. – Grupo de originación y análisis/EUIPO – Bankinter (BK PARTNERS) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego BK PARTNERS — Wcześniejszy słowny i graficzny krajowy znak towarowy bk. — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

14

2016/C 410/18

Sprawa T-237/15: Wyrok Sądu z dnia 22 września 2016 r. – Łabowicz/EUIPO – Pure Fishing (NANO) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy NANO — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 52 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009]

14

2016/C 410/19

Sprawa T-362/15: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2016 r. – Lacamanda Group/EUIPO – Woolley (HENLEY) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy HENLEY — Wcześniejsze słowne znaki towarowe Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej HENLEYS — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Nienależna korzyść z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego]

15

2016/C 410/20

Sprawa T-400/15: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2016 r. – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego CITRUS SATURDAY — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy CITRUS — Nieprzedstawienie dokumentów w odpowiednim terminie — Uprawnienia dyskrecjonalne przyznane na podstawie art. 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zasada 19 i zasada 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

15

2016/C 410/21

Sprawa T-450/15: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2016 r. – Satkirit Holdings/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvo) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego luvo — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy luvo — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i usług — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

16

2016/C 410/22

Sprawa T-450/15: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2016 r. – Satkirit Holdings/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvoworld) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego luvoworld — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy luvo — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i usług — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

17

2016/C 410/23

Sprawa T-476/15: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2016 r. – European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy FITNESS — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c), art. 52 ust. 1 lit. a) oraz art. 76 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zasada 37 lit. b) ppkt (iv) i zasada 50 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 — Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą]

17

2016/C 410/24

Sprawa T-512/15: Wyrok Sądu z dnia 22 września 2016 r. – Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy SUN CALI — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy CaLi co — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Reprezentacja przed izbą odwoławczą — Rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe w Unii — Osoby prawne powiązane gospodarczo — Artykuł 92 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009]

18

2016/C 410/25

Sprawa T-539/15: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2016 r. – LLR-G5/EUIPO – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 — Wcześniejsze międzynarodowe słowne znaki towarowe Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 i Silicium Organique G5 — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

19

2016/C 410/26

Sprawa T-684/15 P: Wyrok Sądu z dnia 22 września 2016 r. – Weissenfels/Parlament (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Odpowiedzialność pozaumowna — Bezstronność Sądu do spraw Służby Publicznej — Dane osobowe)

19

2016/C 410/27

Sprawa T-750/15: Postanowienie Sądu z dnia 22 października 2016 r. – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft i in./Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Odnawialne źródła energii — Pomoc przyznana mocą niektórych przepisów zmienionej niemieckiej ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa EEG z 2014 r.) — Pomoc na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i ograniczona dopłata EEG dla odbiorców energochłonnych — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak interesu prawnego — Niedopuszczalność]

20

2016/C 410/28

Sprawa T-761/15: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2016 r. – Sogepa/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Fabryka kryształów — Pomoc w postaci pożyczki — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Obowiązek odzyskania pomocy przyznanej przedsiębiorstwu w upadłości — Uchybienie wymogom formalnym — Niedopuszczalność)

20

2016/C 410/29

Sprawa T-78/16: Postanowienie Sądu z dnia 16 września 2016 r. – Sartour/Parlament (Zamówienia publiczne na usługi — Koncesja na żywienie w budynku zajmowanym przez Parlament — Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innemu — Stwierdzenie nieważności przetargu — Umorzenie postepowania)

21

2016/C 410/30

Sprawa T-256/16 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 września 2016 r. – Niculae i in./Rumunia i in. (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Oddalenie skargi głównej — Umorzenie postępowania)

21

2016/C 410/31

Sprawa T-632/16: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2016 r. – Haeberlen/ENISA

22

2016/C 410/32

Sprawa T-647/16: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2016 r. – Camerin/Parlement

23

2016/C 410/33

Sprawa T-651/16: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2016 r. – Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Obuwie)

23

2016/C 410/34

Sprawa T-657/16: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2016 r. – Márquez Alentà/EUIPO – Fiesta Hotels & Resorts (przedstawienie mrówki)

24

2016/C 410/35

Sprawa T-666/16 P: Odwołanie wniesione w dniu 20 września 2016 r. przez Carla De Nicolę od wyroku wydanego w dniu 21 lipca 2016 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-100/15, Carlo De Nicola/EBI

25

2016/C 410/36

Sprawa T-669/16 P: Odwołanie wniesione w dniu 21 września 2016 r. przez Carla De Nicolę od wyroku wydanego w dniu 21 lipca 2016 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-82/15, Carlo De Nicola/EBI

25

2016/C 410/37

Sprawa T-670/16: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2016 r. – Digital Rights Ireland/Komisja

26

2016/C 410/38

Sprawa T-672/16: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2016 r. – C=Holdings/EUIPO – Trademakers (C=commodore)

27

2016/C 410/39

Sprawa T-675/16: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2016 r. – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

28

2016/C 410/40

Sprawa T-676/16: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2016 r. – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

29

2016/C 410/41

Sprawa T-683/16: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2016 r. – KUKA Systems/EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

Sprawa T-684/16: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2016 r. – Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością v EUIPO – Maan (okap kuchenny)

30

2016/C 410/43

Sprawa T-685/16: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2016 r. – Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

Sprawa T-687/16: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2016 r. – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

Sprawa T-688/16: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2016 r. – Janssen-Cases/Komisja

32

2016/C 410/46

Sprawa T-370/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 września 2016 r. – Gemeente Eindhoven/Komisja

32

2016/C 410/47

Sprawa T-446/15: Postanowienie Sądu z dnia 19 września 2016 r. – Indecopi/EUIPO – Synergy Group (PISCO)

33

2016/C 410/48

Sprawa T-447/15: Postanowienie Sądu z dnia 19 września 2016 r. – Indecopi/EUIPO – Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

Sprawa T-463/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Almashreq Investment Fund/Rada

33

2016/C 410/50

Sprawa T-464/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Othman/Rada

33

2016/C 410/51

Sprawa T-465/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Makhlouf/Rada

33

2016/C 410/52

Sprawa T-466/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Makhlouf/Rada

34

2016/C 410/53

Sprawa T-467/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Drex Technologies/Rada

34

2016/C 410/54

Sprawa T-468/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Souruh/Rada

34

2016/C 410/55

Sprawa T-469/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Bena Properties/Rada

34

2016/C 410/56

Sprawa T-470/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Cham/Rada

34

2016/C 410/57

Sprawa T-471/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Syriatel Mobile Telecom/Rada

35

2016/C 410/58

Sprawa T-705/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Syriatel Mobile Telecom/Rada

35

2016/C 410/59

Sprawa T-706/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Makhlouf/Rada

35

2016/C 410/60

Sprawa T-707/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Souruh/Rada

35

2016/C 410/61

Sprawa T-708/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Cham i Bena Properties/Rada

35

2016/C 410/62

Sprawa T-709/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Almashreq Investment Fund/Rada

36

2016/C 410/63

Sprawa T-710/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Drex Technologies/Rada

36

2016/C 410/64

Sprawa T-711/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Othman/Rada

36

2016/C 410/65

Sprawa T-714/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r. – Makhlouf/Rada

36

2016/C 410/66

Sprawa T-9/16: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2016 r. – Skechers USA France/EUIPO – IM Production (Obuwie)

36

2016/C 410/67

Sprawa T-237/16: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2016 r. – NI/CEPD

37

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2016/C 410/68

Sprawa F-61/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2016 r. – Stepien i Animali/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Propozycje doliczenia lat służby uprawniających do emerytury — Akt niewywołujący niekorzystnych skutków — Niedopuszczalność skargi — Wniosek o wydanie orzeczenia bez debaty co do istoty sprawy — Artykuł 83 regulaminu postępowania)

38

2016/C 410/69

Sprawa F-75/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2016 r. – Wille i Skovsboell/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Propozycje doliczenia lat służby uprawniających do emerytury — Akt niewywołujący niekorzystnych skutków — Niedopuszczalność skargi — Wniosek o orzeczenie bez rozpatrywania istoty sprawy — Artykuł 83 regulaminu postępowania)

38

2016/C 410/70

Sprawa F-152/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2016 r. – Poniskaitis/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Propozycje doliczenia lat służby uprawniających do emerytury — Akt niewywołujący niekorzystnych skutków — Niedopuszczalność skargi — Wniosek o orzeczenie bez rozpatrywania istoty sprawy — Artykuł 83 regulaminu postępowania)

39

2016/C 410/71

Sprawa F-39/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2016 r. – Marinozzi/Komisja (Służba publiczna — Personel kontraktowy — Emerytury i renty — Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Propozycje doliczenia lat służby uprawniających do emerytury — Akt niewywołujący niekorzystnych skutków — Niedopuszczalność skargi — Wniosek o orzeczenie bez rozpatrywania istoty sprawy — Artykuł 83 regulaminu postępowania)

40

2016/C 410/72

Sprawa F-87/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 6 czerwca 2016 r. – Matzke/Komisja

40


PL

 

Top