Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 68, 22 lutego 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 68

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
22 lutego 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2016/C 068/1

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2016/C 068/2

Sprawa C-454/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgia) – Proximus SA, dawniej Belgacom SA/Commune d’Etterbeek (Odesłanie prejudycjalne — Sieci i usługi łączności elektronicznej — Dyrektywa 2002/20/WE — Artykuły 12 i 13 — Opłaty administracyjne — Opłata za prawo instalowania urządzeń — Zakres stosowania — Uregulowania gminne — Opłata od anten telefonii ruchomej)

2

2016/C 068/3

Sprawa C-517/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur – Belgia) – Proximus SA, dawniej Belgacom SA, który wstąpił w miejsce Belgacom Mobile SA/Province de Namur (Odesłanie prejudycjalne — Sieci i usługi łączności elektronicznej — Dyrektywa 97/13/WE — Artykuły 4 i 11 — Dyrektywa 2002/20/WE — Artykuł 6 — Wymogi związane z ogólnym zezwoleniem i prawami użytkowania radiowych częstotliwości i numerów oraz szczegółowe obowiązki — Artykuł 13 — Opłata za prawo instalowania urządzeń — Zakres stosowania — Uregulowania prowincjonalne — Opłata od słupów lub urządzeń nadawczo-odbiorczych sieci telefonii ruchomej)

3

2016/C 068/4

Sprawy połączone C-25/14 i C-26/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Francja) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) i in. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT i in. (C-26/14) (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 56 TFUE — Swoboda świadczenia usług — Zasady równego traktowania i niedyskryminacji — Obowiązek przejrzystości — Zakres tego obowiązku — Krajowe porozumienia zbiorowe — System ochrony socjalnej uzupełniający względem systemu ogólnego — Wyznaczenie przez partnerów społecznych jednego ubezpieczyciela odpowiedzialnego za zarządzanie tym systemem — Objęcie tym systemem wszystkich pracowników najemnych i pracodawców branży objętej zarządzeniem ministerialnym — Ograniczenie w czasie skutków orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości w trybie prejudycjalnym)

3

2016/C 068/5

Sprawy połączone od C-132/14 do C-136/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 grudnia 2015 r. – Parlament Europejski/Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) nr 1385/2013 — Dyrektywa 2013/62/UE — Dyrektywa 2013/64/UE — Podstawa prawna — Artykuł 349 TFUE — Najbardziej oddalone regiony Unii Europejskiej — Zmiana statusu Majotty względem Unii Europejski]

4

2016/C 068/6

Sprawa C-157/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Neptune Distribution SNC/Ministre de l’Économie et des Finances [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 — Dyrektywa 2009/54/WE — Artykuł 11 ust. 1 i art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Ochrona konsumenta — Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne — Naturalne wody mineralne — Zawartość sodu lub soli — Obliczanie — Chlorek sodu (sól kuchenna) lub łączna ilość sodu — Wolność wypowiedzi i informacji — Wolność prowadzenia działalności gospodarczej]

5

2016/C 068/7

Sprawa C-180/14: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 23 grudnia 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/88/WE — Organizacja czasu pracy — Odpoczynek dobowy — Odpoczynek tygodniowy — Maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy)

6

2016/C 068/8

Sprawa C-239/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Liège – Belgia) – Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Dyrektywa 2005/85/WE — Minimalne normy dotyczące procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach członkowskich — Artykuł 39 — Prawo do skutecznego środka prawnego — Wielokrotne wnioski o udzielenie azylu — Brak skutku zawieszającego skargi na decyzję właściwego organu krajowego o pozostawieniu bez rozpatrzenia kolejnego wniosku o udzielenie azylu — Ochrona socjalna — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 19 ust. 2 — Artykuł 47)

6

2016/C 068/9

Sprawy połączone C-250/14 i C-289/14: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 grudnia 2015 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Conseil d’État – Francja) – Air France-KLM, dawniej Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, dawniej Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics (Podatek od wartości dodanej — Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność — Transport lotniczy — Kupiony, lecz niewykorzystany bilet — Wykonywanie usługi przewozu — Wystawienie biletu — Moment zapłaty podatku)

7

2016/C 068/10

Sprawa C-293/13: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2006/123/WE — Przedmiotowy zakres zastosowania — Działalność związana z wykonywaniem władzy publicznej — Zawód kominiarza — Zadania należące do „ochrony przeciwpożarowej” — Ograniczenie terytorialne zezwolenia na prowadzenie działalności kominiarskiej — Usługa świadczona w ogólnym interesie gospodarczym — Konieczność — Proporcjonalność)

8

2016/C 068/11

Sprawa C-297/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL [Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Jurysdykcja w sprawach umów zawieranych z konsumentami — Artykuł 15 ust. 1 lit. c) i art. 16 ust. 1 — Pojęcie działalności gospodarczej lub zawodowej „kierowanej do” państwa członkowskiego miejsca zamieszkania konsumenta — Umowa o prowadzenie spraw służąca urzeczywistnieniu celu gospodarczego realizowanego na podstawie umowy pośrednictwa uprzednio zawartej w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej „kierowanej do” państwa członkowskiego miejsca zamieszkania konsumenta — Ścisły związek]

9

2016/C 068/12

Sprawa C-300/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen – Belgia) – Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA (Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 — Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych — Warunki nadania zaświadczenia — Prawa dłużnika — Kontrola orzeczenia)

9

2016/C 068/13

Sprawa C-330/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, która wstąpiła w prawa Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Odesłanie prejudycjalne — Wspólna polityka rolna — Środki wsparcia rozwoju obszarów wiejskich — Płatności rolnośrodowiskowe — Rozporządzenie (WE) nr 1122/2009 — Artykuły 23 i 58 — Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 — Rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 — Pomoc ze względu na uprawę rzadkich gatunków roślin — Wniosek o płatność — Treść — Wymóg przedstawienia świadectwa — Sankcje w wypadku nieprzedstawienia świadectwa]

10

2016/C 068/14

Sprawa C-333/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 23 grudnia 2015 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Session (Scotland) – Zjednoczone Królestwo] – Scotch Whisky Association i in./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland [Odesłanie prejudycjalne — Wspólna organizacja rynków produktów rolnych — Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 — Swobodny przepływ towarów — Artykuł 34 TFUE — Ograniczenia ilościowe — Środki o skutku równoważnym — Cena minimalna napojów alkoholowych obliczana na podstawie zawartości alkoholu w produkcie — Uzasadnienie — Artykuł 36 TFUE — Ochrona zdrowia i życia ludzi — Ocena sądu krajowego]

11

2016/C 068/15

Sprawa C-342/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Odesłanie prejudycjalne — Uznawanie kwalifikacji zawodowych — Dyrektywa 2005/36/WE — Artykuł 5 — Swoboda świadczenia usług — Dyrektywa 2006/123/WE — Artykuł 16 i art. 17 pkt 6 — Artykuł 56 TFUE — Spółka doradztwa podatkowego mająca siedzibę w państwie członkowskim i świadcząca usługi w innym państwie członkowskim — Przepisy państwa członkowskiego wymagające rejestracji i uznania spółek doradztwa podatkowego)

12

2016/C 068/16

Sprawa C-371/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg – Niemcy) – APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Odesłanie prejudycjalne — Polityka handlowa — Dumping — Gazowe jednorazowe zapalniczki kieszonkowe działające na krzemień — Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 — Artykuł 11 ust. 2 — Wygaśnięcie — Artykuł 13 — Obchodzenie środków — Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 260/2013 — Okres ważności — Rozszerzenie cła antydumpingowego do dnia, w którym nie obowiązuje już rozporządzenie, którym zostało ono ustanowione — Zmiana struktury handlu)

13

2016/C 068/17

Sprawa C-388/14: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln – Niemcy) – Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin (Odesłanie prejudycjalne — Prawo podatkowe — Podatek dochodowy od osób prawnych — Swoboda przedsiębiorczości — Stałe przedsiębiorstwo nierezydenta — Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu poprzez zwolnienie dochodów stałego zakładu niebędącego rezydentem — Uwzględnienie strat poniesionych przez stałe przedsiębiorstwo — Doliczenie odliczonych uprzednio strat w przypadku zbycia zakładu niebędącego rezydentem — Ostateczne straty)

14

2016/C 068/18

Sprawa C-402/14: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Efeteio Athinon – Grecja) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio (Odesłanie prejudycjalne — Swoboda przepływu towarów — Przepisy podatkowe — Podatki wewnętrzne — Cła o charakterze fiskalnym — Opłaty o skutku równoważnym — Formalności przy przekraczaniu granic — Artykuł 30 TFUE — Artykuł 110 TFUE — Dyrektywa 92/12/EWG — Artykuł 3 ust. 3 — Dyrektywa 2008/118/WE — Artykuł 1 ust. 3 — Brak transpozycji do prawa krajowego — Bezpośrednia skuteczność — Pobór opłat od pojazdów samochodowych w chwili ich przywozu na terytorium państwa członkowskiego — Opłata związana z rejestracją i ewentualnym dopuszczeniem pojazdu do ruchu — Odmowa zwrotu opłaty w przypadku braku rejestracji pojazdu)

15

2016/C 068/19

Sprawa C-407/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba – Hiszpania) – María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 2006/54/WE — Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy — Dyskryminujące zwolnienie — Artykuł 18 — Naprawienie rzeczywiście poniesionej szkody — Odstraszający charakter — Artykuł 25 — Sankcje — Odszkodowanie o charakterze sankcji)

15

2016/C 068/20

Sprawa C-419/14: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság [Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 2, 24, 43, 250 i 273 — Miejsce świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną — Określenie tego miejsca za pomocą sztucznej konstrukcji w oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej — Nadużycie prawa — Rozporządzenie (UE) nr 904/2010 — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 7, 8, 41, 47, 48, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 3 — Prawo do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym — Wykorzystanie przez organ podatkowy dowodów uzyskanych w ramach równolegle prowadzonego i niezakończonego postępowania karnego bez wiedzy podatnika — Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych oraz przejęcie korespondencji elektronicznej]

16

2016/C 068/21

Sprawa C-595/14: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 grudnia 2015 r. – Parlament Europejski/Rada Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zastąpienie zaskarżonej decyzji w trakcie postępowania — Przedmiot skargi — Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Poddanie nowej substancji psychoaktywnej środkom kontroli — Właściwe ramy prawne w związku z wejściem w życie traktatu z Lizbony — Przepisy przejściowe — Konsultacja z Parlamentem Europejskim)

18

2016/C 068/22

Sprawa C-605/14: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus – Finlandia) – Virpi Komu; Hanna Ruotsalainen; Ritva Komu/Pekka Komu; Jelena Komu [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Zakres stosowania — Jurysdykcja wyłączna — Artykuł 22 pkt 1 — Spory, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach — Pojęcie — Żądanie zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez sprzedaż]

18

2016/C 068/23

Sprawa C-58/15: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Niemcy) – Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart [Odesłanie prejudycjalne — Rolnictwo — Inspekcje sanitarne — Urzędowe kontrole pasz i żywności — Finansowanie kontroli — Opłaty za inspekcje związane z ubojem — Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 — Dyrektywa 85/73/EWG — Możliwość pobrania kwoty pokrywającej faktyczne koszty inspekcji, wyższej niż kwoty opłat przewidzianych przez tę dyrektywę]

19

2016/C 068/24

Sprawa C-580/14: Postanowienie Trybunału szósta izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Sandra Bitter jako syndyk masy upadłości Ziegelwerk Höxter GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Kara z tytułu przekroczenia emisji — Proporcjonalność)

19

2016/C 068/25

Sprawa C-352/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 12 maja 2015 r. przez Edward Guję od postanowienia Sądu (drugiej izby) z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie T-823/14, Guja/Polska

20

2016/C 068/26

Sprawa C-357/15: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2015 r. – Komisja/Słowenia

20

2016/C 068/27

Sprawa C-614/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Craiova (Rumunia) w dniu 20 listopada 2015 r. – Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Sprawa C-631/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Hiszpania) w dniu 27 listopada 2015 r. – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Sprawa C-632/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunia) w dniu 30 listopada 2015 r. – Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Sprawa C-642/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 24 września 2015 r. w sprawie T-211/14 Toni Klement/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 2 grudnia 2015 r.

22

2016/C 068/31

Sprawa C-668/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 14 grudnia 2015 r. – Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, działająca w imieniu Ismara Huskica

23

2016/C 068/32

Sprawa C-687/15: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2015 r. – Komisja Europejska/Rada Unii Europejskiej

24

 

Sąd

2016/C 068/33

Sprawa T-512/12: Wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2015 r. – Front Polisario/Rada (Stosunki zewnętrzne — Porozumienie w formie wymiany listów między Unią a Marokiem — Wzajemna liberalizacja w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa — Stosowanie porozumienia do Sahary Zachodniej — Front Polisario — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zdolność procesowa — Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie — Dopuszczalność — Zgodność z prawem międzynarodowym — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony)

26

2016/C 068/34

Sprawa T-379/14: Postanowienie Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Universal Music/OHIM – Yello Strom (Yellow Lounge) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

26

2016/C 068/35

Sprawa T-534/14: Postanowienie Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Murnauer Markenvertrieb/OHIM – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

27

2016/C 068/36

Sprawa T-850/14: Postanowienie Sądu z dnia 18 grudnia 2015 r. – CompuGroup Medical/OHIM – Schatteiner (SAM) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólnotowy znak towarowy — Termin do wniesienia skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Doręczenie decyzji izby odwoławczej na koncie elektronicznym w OHIM przedstawiciela skarżącego — Przekroczenie terminu — Brak siły wyższej lub nieprzewidywalnych okoliczności — Oczywista niedopuszczalność)

28

2016/C 068/37

Sprawa T-357/15 P: Postanowienie Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Garcia Minguez/Komisja [Odwołanie — Służba publiczna — Zatrudnienie — Konkurs wewnętrzny Komisji, w którym może startować personel tymczasowy tej instytucji — Niedopuszczenie członka personelu tymczasowego agencji wykonawczej — Artykuł 29 ust. 1 lit. b) regulaminu pracowniczego — Równość traktowania — Odwołanie oczywiście pozbawione podstawy prawnej]

28

2016/C 068/38

Sprawa T-627/15: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2015 r. – Frame/OHIM – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Sprawa T-702/15: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2015 r. – BikeWorld/Komisja

30

2016/C 068/40

Sprawa T-704/15: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2015 r. – Micula i in./Komisja

30

2016/C 068/41

Sprawa T-721/15: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2015 r. – BASF/OHIM – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Sprawa T-724/15: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2015 r. – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Komisja

33

2016/C 068/43

Sprawa T-725/15: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2015 r. – Chemtura Netherlands/EFSA

33

2016/C 068/44

Sprawa T-731/15: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2015 r. – Klyuyev/Rada

34

2016/C 068/45

Sprawa T-733/15: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2015 r. – Republika Portugalska/Komisja

35

2016/C 068/46

Sprawa T-734/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 17 grudnia 2015 r. przez Komisję Europejską od wyroku wydanego w dniu 6 października 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-119/14 FE/Komisja

36

2016/C 068/47

Sprawa T-735/15: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2015 r. – The Art Company B & S/OHIM – Manifatture Daddato i Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Sprawa T-741/15: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2015 r. – British Aggregates i in./Komisja

38

2016/C 068/49

Sprawa T-749/15: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2015 r. – Nausicaa Anadyomène i Banque d’Escompte/EBC

39

2016/C 068/50

Sprawa T-751/15: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2015 r. – Contact Software/Komisja

39

2016/C 068/51

Sprawa T-752/15: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2015 r. – European Dynamics Luxembourg przeciwko Evropaïkí Dynamikí/Komisja

40

2016/C 068/52

Sprawa T-757/15: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2015 r. – Facebook/OHIM – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Sprawa T-758/15: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2015 – EDF Toruń przeciwko Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)

42

2016/C 068/54

Sprawa T-761/15: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2015 r. – Sogepa/Komisja

43

2016/C 068/55

Sprawa T-764/15: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2015 r. – Deutsche Lufthansa/Komisja

43

2016/C 068/56

Sprawa T-765/15: Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2015 r. – BelTechExport/Rada

44

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2016/C 068/57

Sprawa F-143/15: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2015 r. – ZZ/Parlament

45

2016/C 068/58

Sprawa F-146/15: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2015 r. – ZZ/Parlament

45

2016/C 068/59

Sprawa F-147/15: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2015 r. – ZZ/Parlament

46

2016/C 068/60

Sprawa F-149/15: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2015 r. – ZZ/Komisja

46

2016/C 068/61

Sprawa F-108/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 stycznia 2016 r. – Vermoesen i Herkens/Komisja

47


PL

 

Top