Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:059:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 59, 15 lutego 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 59

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
15 lutego 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2016/C 059/1

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2016/C 059/2

Sprawa C-586/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 15 września 2015 r. w sprawie T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 12 listopada 2015 r. przez Lotte Co. Ltd

2

2016/C 059/3

Sprawa C-595/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 4 września 2015 r. w sprawie T-577/12, NIOC/Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 14 listopada 2015 r. przez National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) i in.

3

2016/C 059/4

Sprawa C-626/15: Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2015 r. – Komisja Europejska/Rada Unii Europejskiej

5

2016/C 059/5

Sprawa C-633/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 30 listopada 2015 r. – London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

6

2016/C 059/6

Sprawa C-640/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Irlandia) w dniu 2 grudnia 2015 r. – Minister for Justice and Equality/Tomas Vilkas

7

2016/C 059/7

Sprawa C-657/15 P: Odwołanie od wyroku [Sądu] (ósma izba) wydanego w dniu 24 września 2015 r. w sprawie T-674/11 TV2/Danmark/Komisja Europejska, wniesione w dniu 7 grudnia 2015 r. przez Viasat Broadcasting UK Ltd

8

2016/C 059/8

Sprawa C-659/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Niemcy) w dniu 9 grudnia 2015 r. – postępowanie karne przeciwko Robertowi Caldararu

9

2016/C 059/9

Sprawa C-660/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 24 września 2015 r. w sprawie T-125/12 Viasat Broadcasting UK Ltd/Komisja Europejska, wniesione w dniu 8 grudnia 2015 r. przez Viasat Broadcasting UK Ltd

9

2016/C 059/10

Sprawa C-665/15: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Portugalska

10

 

Sąd

2016/C 059/11

Sprawa T-486/11: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Orange Polska/Komisja (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Polski rynek telekomunikacyjny — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 102 TFUE — Warunki stawiane nowym operatorom przez operatora zasiedziałego dotyczące udzielania płatnego dostępu do sieci i usług hurtowego dostępu szerokopasmowego — Uzasadniony interes w stwierdzeniu naruszenia — Grzywny — Obowiązek uzasadnienia — Waga naruszenia — Okoliczności łagodzące — Proporcjonalność — Nieograniczone prawo orzekania — Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien)

12

2016/C 059/12

Sprawa T-242/12: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – SNCF/Komisja (Pomoc państwa — Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz Sernam SCS — Pomoc na rzecz dokapitalizowania i restrukturyzacji, gwarancje i zrzeczenie się przez SNCF wierzytelności na rzecz Sernam — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Wykorzystanie pomocy niezgodne z jej przeznaczeniem — Odzyskanie — Ciągłość działalności gospodarczej — Kryterium inwestora prywatnego)

13

2016/C 059/13

Sprawa T-275/13: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Włochy/Komisja [System językowy — Ogłoszenia o konkursach otwartych mających na celu nabór administratorów — Wybór drugiego języka spośród trzech języków — Język komunikacji z kandydatami startującymi w konkursie — Rozporządzenie nr 1 — Artykuł 1d ust. 1, art. 27 i 28 lit. f) regulaminu pracowniczego — Zasada niedyskryminacji — Proporcjonalność]

13

2016/C 059/14

Sprawa T-295/13: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Włochy/Komisja [System językowy — Sprostowania ogłoszeń o konkursach otwartych mających na celu nabór administratorów — Nowe postępowania konkursowe — Wybór drugiego języka spośród trzech języków — Rozporządzenie nr 1 — Artykuł 1d ust. 1 1, art. 27 i 28 lit. f) regulaminu pracowniczego — Zasada niedyskryminacji — Proporcjonalność]

14

2016/C 059/15

Sprawa T-510/13: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Włochy/Komisja [System językowy — Ogłoszenia o konkursach otwartych mających na celu nabór tłumaczy — Wybór drugiego języka spośród trzech języków — Język komunikacji z kandydatami startującymi w konkursie — Rozporządzenie nr 1 — Artykuł 1d ust. 1 1, art. 27 i 28 lit. f) regulaminu pracowniczego — Zasada niedyskryminacji — Proporcjonalność]

15

2016/C 059/16

Sprawy połączone T-515/13 i T-719/13: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Hiszpania/Komisja (Pomoc państwa — Budowa statków — Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonych porozumień zawartych w celu sfinansowania zakupu statków — Decyzja uznająca pomoc za w części niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej częściowe odzyskanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Indywidualne oddziaływanie — Dopuszczalność — Korzyść — Selektywny charakter — Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi — Naruszenie konkurencji — Obowiązek uzasadnienia)

16

2016/C 059/17

Sprawa T-624/14: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Bice International/OHIM – Bice (bice) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy bice — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy 1926 BiCE RISTORANTE — Brak rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009]

17

2016/C 059/18

Sprawa T-79/15: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Olympus Medical Systems/OHIM (3D) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego 3D — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

17

2016/C 059/19

Sprawa T-673/14: Postanowienie Sądu z dnia 8 grudnia 2015 r. – Włochy/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Transport — Utworzenie spółki Airport Handling SpA — Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Środki pomocy w pełni wykonane w dniu wniesienia skargi — Niedopuszczalność)

18

2016/C 059/20

Sprawa T-224/15: Postanowienie Sądu z dnia 10 grudnia 2015 r. – Cofely Solelec i in./Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Cofnięcie zaskarżonego aktu — Umorzenie postępowania)

18

2016/C 059/21

Sprawa T-543/15 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Lysoform Dr. Hans Rosemann i in./ECHA [Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — REACH — Udostępnianie produktów biobójczych na rynku i ich stosowanie — Wpisanie spółki jako dostawcy substancji czynnej do wykazu przewidzianego w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 582/2012 — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru]

19

2016/C 059/22

Sprawa T-669/15 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Lysoform Dr. Hans Rosemann i in./ECHA [Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — REACH — Udostępnianie produktów biobójczych na rynku i ich stosowanie — Wpisanie spółki jako dostawcy substancji czynnej do wykazu przewidzianego w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 582/2012 — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru]

20

2016/C 059/23

Sprawa T-600/15: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2015 r. – PAN Europe i in./Komisja

20

2016/C 059/24

Sprawa T-630/15: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2015 r. – Scandlines Danmark i Scandlines Deutschland/Komisja

21

2016/C 059/25

Sprawa T-631/15: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2015 r. –Stena Line Scandinavia/Komisja

22

2016/C 059/26

Sprawa T-673/15: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2015 r. – Guardian Europe/Unia Europejska

23

2016/C 059/27

Sprawa T-682/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 26 listopada 2015 r. przez Patrick Wanègue od postanowienia wydanego w dniu 15 września 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-21/15 Wanègue/Komitet Regionów

24

2016/C 059/28

Sprawa T-684/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 27 listopada 2015 r. przez Rodericha Weissenfelsa od wyroku wydanego w dniu 24 września 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-92/14 Weissenfels/Parlament

26

2016/C 059/29

Sprawa T-688/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 28 listopada 2015 r. przez Petera Schönbergera od postanowienia wydanego w dniu 30 września 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-14/12 RENV Schönberger/Trybunał Obrachunkowy

27

2016/C 059/30

Sprawa T-692/15: Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2015 r. – HTTS/Rada

28

2016/C 059/31

Sprawa T-698/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 2 grudnia 2015 r. przez Juhę Tapia Silvana od wyroku wydanego w dniu 22 września 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-83/14, Silvan/Komisja

28

2016/C 059/32

Sprawa T-705/15: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2015 r. – Syriatel Mobile Telecom/Rada

30

2016/C 059/33

Sprawa T-707/15: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2015 r. – Souruh/Rada

30

2016/C 059/34

Sprawa T-708/15: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2015r. – Cham i Bena Properties/Rada

31

2016/C 059/35

Sprawa T-709/15: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2015 r. – Almashreq Investment Fund/Rada

32

2016/C 059/36

Sprawa T-710/15: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2015 r. – Drex Technologies/Rada

32

2016/C 059/37

Sprawa T-711/15: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2015 r. – Othman/Rada

33

2016/C 059/38

Sprawa T-712/15: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2015 r. – Crédit Mutuel Arkéa/EBC

33

2016/C 059/39

Sprawa T-714/15: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2015 r. – Makhlouf/Rada

34

2016/C 059/40

Sprawa T-715/15: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2015 r. – BBY Solutions/OHIM – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

35

2016/C 059/41

Sprawa T-716/15: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2015 r. – Gallardo Blanco/OHIM – Expasa Agricultura y Ganadería (Przedstawienie żelaznego wędzidła w kształcie litery H)

36

2016/C 059/42

Sprawa T-718/15: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2015 r. – PTC Therapeutics International/EMA

37

2016/C 059/43

Sprawa T-719/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 8 grudnia 2015 r. przez LP od postanowienia wydanego w dniu 28 września 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-73/14

37

2016/C 059/44

Sprawa T-720/15: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2015 r. – Komisja/CINAR

38

2016/C 059/45

Sprawa T-722/15: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2015 r. – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Komisja

38

2016/C 059/46

Sprawa T-723/15: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2015 r. – Genossenschaftsverband Bayern/Komisja

40

2016/C 059/47

Sprawa T-727/15: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2015 r. – Justice & Environment/Komisja

41

2016/C 059/48

Sprawa T-729/15: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2015 r. – MSD Animal Health Innovation i Intervet international/EMA

41

2016/C 059/49

Sprawa T-737/15: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2015 r. – Hydro Aluminium Rolled Products/Komisja

42

2016/C 059/50

Sprawa T-738/15: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2015 r. – Aurubis i in./Komisja

43

2016/C 059/51

Sprawa T-743/15: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2015 r. – Vinnolit/Komisja

44

2016/C 059/52

Sprawa T-745/15: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2015 r. – FH Scorpio/OHIM – Eckes-Granini Group (YO!)

45

2016/C 059/53

Sprawa T-746/15: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2015 r. – Biofa/Komisja

46

2016/C 059/54

Sprawa T-750/15: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2015 r. – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft i in./Komisja

47

2016/C 059/55

Sprawa T-755/15: Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2015 r. – Luksemburg/Komisja

48

2016/C 059/56

Sprawa T-756/15: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2015 r. – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/OHIM – Fédération Internationale des Logis (T)

49

2016/C 059/57

Sprawa T-759/15: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2015 r. – Fiat Chrysler Finance Europe/Komisja

49

2016/C 059/58

Sprawa T-760/15: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2015 r. – Niderlandy/Komisja

50

2016/C 059/59

Sprawa T-482/15: Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2015 r. – Ahrend Furniture/Komisja

51

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2016/C 059/60

Sprawa F-148/15: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2015 r. – ZZ/Komisja

52

2016/C 059/61

Sprawa F-151/15: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2015 r. – ZZ/Komisja

52


PL

 

Top