EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:414:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 414, 14 grudnia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 414

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
14 grudnia 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 414/1

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 414/2

Sprawa C-552/13: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao – Hiszpania) – Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad (Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne na usługi — Dyrektywa 2004/18/WE — Artykuł 23 ust. 2 — Zarządzanie publicznymi usługami opieki zdrowotnej — Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, za które odpowiadają szpitale publiczne, w placówkach prywatnych — Wymóg udzielania świadczeń w danej gminie)

2

2015/C 414/3

Sprawa C-20/14: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht – Niemcy) – BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, dawniej BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz (Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Dalsze podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego lub unieważnienia prawa do niego — Słowny znak towarowy — Taki sam ciąg liter jak we wcześniejszym znaku towarowym — Dodanie kombinacji wyrazów — Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

3

2015/C 414/4

Sprawa C-126/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litwa) – „Sveda” UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Odesłanie prejudycjalne — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 168 — Prawo do odliczenia — Odliczenie podatku VAT naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu dóbr inwestycyjnych — Ścieżka rekreacyjna przeznaczona bezpośrednio do nieodpłatnego użytku publicznego — Wykorzystanie ścieżki rekreacyjnej jako instrumentu służącego do przeprowadzenia transakcji opodatkowanych)

3

2015/C 414/5

Sprawa C-185/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd – Bułgaria) – „EasyPay” AD, „Finance Engineering” AD/Ministerski syvet na Republika Byłgarija, Nacionalen osiguritelen institut (Odesłanie prejudycjalne — Usługa przekazu pocztowego — Dyrektywa 97/67/WE — Zakres stosowania — Przepisy krajowe przyznające wyłączne prawo świadczenia usługi przekazu pocztowego — Pomoc państwa — Działalność gospodarcza — Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym)

4

2015/C 414/6

Sprawa C-194/14 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 października 2015 r. – AC-Treuhand AG/Komisja Europejska (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejskie rynki stabilizatorów cynowych i stabilizatorów termicznych na bazie ESBO/estrów — Artykuł 81 ust. 1 WE — Zakres zastosowania — Przedsiębiorstwo doradcze niedziałające na rynkach właściwych — Pojęcia „porozumienia między przedsiębiorstwami” i „uzgodnionej praktyki” — Ustalanie wysokości grzywien — Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien — Nieograniczone prawo orzekania)

5

2015/C 414/7

Sprawa C-245/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien – Austria) – Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH [Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 — Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty — Sprzeciw wniesiony po terminie — Artykuł 20 ust. 2 — Wniosek o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty — Zarzut braku właściwości sądu wydania — Europejski nakaz zapłaty wydany błędnie w świetle wymogów określonych w rozporządzeniu — Brak „oczywistego” charakteru — Brak „wyjątkowych” okoliczności]

5

2015/C 414/8

Sprawa C-264/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen – Szwecja) – Skatteverket/David Hedqvist [Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 2 ust. 1 lit. c) oraz art. 135 ust. 1 lit. d) – f) — Odpłatne świadczenie usług — Transakcje wymiany wirtualnej waluty „bitcoin” na waluty tradycyjne — Zwolnienie]

6

2015/C 414/9

Sprawa C-277/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek od wartości dodanej — Szósta dyrektywa — Prawo do odliczenia — Odmowa — Sprzedaż dokonana przez podmiot uznany za nieistniejący)

7

2015/C 414/10

Sprawa C-347/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – New Media Online GmbH przeciwko Bundeskommunikationssenat (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2010/13/UE — Pojęcia „audycji” oraz „audiowizualnej usługi medialnej” — Określenie podstawowego celu audiowizualnej usługi medialnej — Porównywalność usługi z rozpowszechnianiem telewizyjnym — Zawarcie krótkich materiałów wideo w dziale witryny gazety dostępnej w Internecie)

7

2015/C 414/11

Sprawa C-378/14: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen/Tomisław Trapkowski (Odesłanie prejudycjalne — Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 — Artykuł 67 — Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 — Artykuł 60 ust. 1 — Przyznanie świadczeń rodzinnych w wypadku rozwodu — Pojęcie „osoby zainteresowanej” — Przepisy państwa członkowskiego przewidujące przyznanie dodatków rodzinnych rodzicowi, który przyjął dziecko do swego gospodarstwa domowego — Zamieszkiwanie przez tego rodzica w innym państwie członkowskim — Niezłożenie przez tego rodzica wniosku o przyznanie dodatków rodzinnych — Ewentualne prawo drugiego rodzica do złożenia wniosku o przyznanie dodatków rodzinnych)

8

2015/C 414/12

Sprawa C-425/14: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Włochy) – Impresa Edilux Srl, jako pełnomocnik ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/18/WE — Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przetargowym — Zamówienie poniżej progu wymaganego dla zastosowania tej dyrektywy — Podstawowe zasady traktatu FUE — Oświadczenie o przyjęciu porozumienia o zgodności z prawem dotyczącego zwalczania działalności przestępczej — Wykluczenie z powodu braku złożenia takiego oświadczenia — Dopuszczalność — Proporcjonalność)

9

2015/C 414/13

Sprawa C-523/14: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Gelderland – Niderlandy) – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren [Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuł 1 — Zakres stosowania — Zawiadomienie o przestępstwie połączone z powództwem adhezyjnym — Artykuł 27 — Zawisłość sporu — Sprawa zawisła przed sądem innego państwa członkowskiego — Sądowe postępowanie przygotowawcze w toku — Artykuł 30 — Moment, od którego powództwo uważa się za wytoczone przed sąd]

10

2015/C 414/14

Sprawa C-215/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen kasacionen syd – Bułgaria) – Wasiłka Iwanowa Gogowa/Ilia Dimitrow Iliew (Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Zakres stosowania — Artykuł 1 ust. 1 lit. b) — Przyznawanie, wykonywanie, przekazywanie, pełne lub częściowe pozbawienie odpowiedzialności rodzicielskiej — Artykuł 2 — Pojęcie „odpowiedzialności rodzicielskiej” — Spór pomiędzy rodzicami dotyczący podróży ich dziecka i wydania mu paszportu — Prorogacja jurysdykcji — Artykuł 12 — Warunki — Uznanie jurysdykcji sądów, przed którymi wszczęto postępowanie — Brak stawiennictwa pozwanego — Brak podniesienia zarzutu braku jurysdykcji przez przedstawiciela pozwanego ustanowionego z urzędu przez sądy, przed którymi wszczęto postępowanie)

11

2015/C 414/15

Sprawa C-315/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Obvodní soud pro Prahu 6 (Republika Czeska) w dniu 26 czerwca 2015 r. – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

12

2015/C 414/16

Sprawa C-363/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w sprawie T-359/12 Louis Vuitton Malletier/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG, wniesione w dniu 13 lipca 2015 r. przez Louis Vuitton Malletier

13

2015/C 414/17

Sprawa C-364/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w sprawie T-360/12 Louis Vuitton Malletier/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 13 lipca 2015 r. przez Louisa Vuittona Malletiera

14

2015/C 414/18

Sprawa C-442/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 3 czerwca 2015 r. w sprawie T-544/12 Pensa Pharma, SA/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, wniesione w dniu 12 sierpnia 2015 r. przez Pensa Pharma, SA

15

2015/C 414/19

Sprawa C-485/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 11 września 2015 r. – Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA/Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

16

2015/C 414/20

Sprawa C-494/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 21 września 2015 r. – Tommy Hilfiger Licensing LLC i in./DELTA CENTER a.s.

17

2015/C 414/21

Sprawa C-499/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litwa) w dniu 22 września 2015 r. – W i V/X

17

2015/C 414/22

Sprawa C-501/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie T-24/13 Cactus S.A./Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 22 września 2015 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

18

2015/C 414/23

Sprawa C-503/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Hiszpania) w dniu 23 września 2015 r. – Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

19

2015/C 414/24

Sprawa C-507/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van Koophandel Gent (Belgia) w dniu 24 września 2015 r. – Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

20

2015/C 414/25

Sprawa C-513/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 25 września 2015 r. w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie kontroli legalności pomiędzy Agrodetalė UAB a Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

20

2015/C 414/26

Sprawa C-518/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour du travail de Bruxelles (Belgia) w dniu 28 września 2015 r. – Ville de Nivelles/Rudy Matzak

21

2015/C 414/27

Sprawa C-524/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bergamo (Włochy) w dniu 1 października 2015 r. – postępowanie karne przeciwko Luca Menci

22

2015/C 414/28

Sprawa C-525/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Álava (Hiszpania) w dniu 5 października 2015 r. – Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada

22

2015/C 414/29

Sprawa C-530/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 8 października 2015 r. – Melitta France SAS i in./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

23

2015/C 414/30

Sprawa C-552/15: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2015 r. – Komisja Europejska/Irlandia

23

 

Sąd

2015/C 414/31

Sprawa T-552/13: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2015 r. – Oil Turbo Compressor/Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie środków finansowych — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Niedopuszczalność — Żądanie odszkodowawcze — Niedopuszczalność)

25

2015/C 414/32

Sprawa T-597/13: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2015 r. – Calida/OHIM – Quanzhou Green Garments (dadida) [Wspólnotowy znak towarowy — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Graficzny znak towarowy dadida — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy CALIDA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

25

2015/C 414/33

Sprawa T-636/13: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2015 r. – Trekstor/OHIM – MSI Technology (MovieStation) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy MovieStation — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 52 rozporządzenia nr 207/2009]

26

2015/C 414/34

Sprawa T-649/13: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2015 r. – TrekStor/OHIM (SmartTV Station) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SmartTV Station — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009]

27

2015/C 414/35

Sprawa T-96/14: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2015 r. – Vimeo/OHIM – PT Comunicações (VIMEO) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VIMEO — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy meo — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak współistnienia znaków towarowych — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd]

27

2015/C 414/36

Sprawa T-130/14 P: Wyrok Sądu z dnia 22 października 2015 r. – Rada/Simpson (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Przeniesienie do innej grupy zaszeregowania — Grupa zaszeregowania — Decyzja o nieprzyznaniu zainteresowanemu grupy zaszeregowania AD 9 po pomyślnym przejściu konkursu otwartego AD 9 — Przeinaczenie dowodów)

28

2015/C 414/37

Sprawa T-137/14: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2015 r. – I Castellani/OHIM – Chomarat (Przedstawienie koła) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny znak towarowy przedstawiający koło — Zakres używania? — Artykuł 15 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Postać różniąca się co do elementów, które nie wpływają na charakter odróżniający — Prawo do obrony — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

29

2015/C 414/38

Sprawa T-264/14: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2015 r. – Hansen/OHIM (WIN365) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego WIN365 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

29

2015/C 414/39

Sprawa T-431/14: Wyrok Sądu z dnia 22 października 2015 r. – Volkswagen/OHIM (CHOICE) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CHOICE — Znak towarowy tworzony przez slogan reklamowy — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

30

2015/C 414/40

Sprawa T-714/14: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2015 r. – Bonney/OHIM – Bruno (ATHEIST) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ATHEIST — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy athé — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

31

2015/C 414/41

Sprawa T-822/14: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2015 r. – Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung/OHIM (Cottonfeel) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Cottonfeel — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

31

2015/C 414/42

Sprawa T-560/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 28 września 2015 r. przez LM od postanowienia wydanego w dniu 14 lipca 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-109/14 LM/Komisja

32

2015/C 414/43

Sprawa T-578/15: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2015 r. – Azur Space Solar Power/OHIM (Przedstawienie ogniwa słonecznego)

33

2015/C 414/44

Sprawa T-583/15: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2015 r. – Monster Energy Company/OHIM (Przedstawienie symbolu pokoju)

33

2015/C 414/45

Sprawa T-590/15: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2015 r. – Onix Asigurări/EIOPA

34

2015/C 414/46

Sprawa T-592/15: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2015 r. – Novartis/OHIM – SK Chemicals (Przedstawienie plastra)

35

2015/C 414/47

Sprawa T-593/15: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2015 r. – The Art Company B & S/OHIM – G-Star Raw (THE ART OF RAW)

36

2015/C 414/48

Sprawa T-596/15: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2015 r. – Batmore Capital/OHIM – Univers Poche (POCKETBOOK)

37

2015/C 414/49

Sprawa T-604/15: Skarga wniesiona w dniu 27 października 2015 r. – Ertico – Its Europe/Komisja

38

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 414/50

Sprawa F-99/15: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2015 r. – ZZ i in./EBI

40

2015/C 414/51

Sprawa F-100/15: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2015 r. – ZZ/EBI

41

2015/C 414/52

Sprawa F-124/15: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2015 r. – ZZ/Rada

42

2015/C 414/53

Sprawa F-126/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – ZZ i in./Trybunał Sprawiedliwości

42

2015/C 414/54

Sprawa F-127/15: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2015 r. – ZZ/Komisja

43

2015/C 414/55

Sprawa F-128/15: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2015 r. – ZZ i ZZ/Komisja

43

2015/C 414/56

Sprawa F-129/15: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2015 r. – ZZ/Komisja

44

2015/C 414/57

Sprawa F-131/15: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2015 r. – ZZ/Komisja

45

2015/C 414/58

Sprawa F-133/15: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2015 r. – ZZ/Komisja

45


PL

 

Top