Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:406:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 406, 7 grudnia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 406

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
7 grudnia 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 406/1

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

2015/C 406/2

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia historycznych materiałów archiwalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Archiwom Historycznym Unii Europejskiej (Europejski Instytut Uniwersytecki)

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 406/3

Sprawa C-137/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 października 2015 r. – Komisja/Republika Federalna Niemiec [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2011/92/UE — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne — Artykuł 11 — Dyrektywa 2010/75/UE — Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) — Artykuł 25 — Dostęp do wymiaru sprawiedliwości — Krajowe przepisy proceduralne niezgodne z prawem]

4

2015/C 406/4

Sprawa C-167/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 października 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/271/EWG — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie — Niewykonanie — Artykuł 260 ust. 2 TFUE — Kary pieniężne — Ryczałt i okresowa kara pieniężna)

5

2015/C 406/5

Sprawa C-168/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Técnica Industrial SAE/Oca Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña (Odesłanie prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 51 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Dyrektywa 2006/123/WE — Zakres stosowania — Usługi na rynku wewnętrznym — Dyrektywa 2009/40/WE — Dostęp do wykonywania działalności z zakresu badania technicznego pojazdów — Wykonywanie przez podmiot prywatny — Działalność związana z wykonywaniem władzy publicznej — System uzyskania uprzedniego zezwolenia — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Bezpieczeństwo drogowe — Podział terytorialny — Minimalna odległość między stacjami kontroli technicznej pojazdów — Maksymalny udział w rynku — Względy uzasadniające — Zdolność do osiągnięcia zamierzonego celu — Spójność — Proporcjonalność)

6

2015/C 406/6

Sprawa C-216/14: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Laufen – Niemcy) – postępowanie karne przeciwko Gavrilowi Covaciemu (Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach karnych — Dyrektywa 2010/64/UE — Prawo do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym — Język postępowania — Wyrok nakazowy skazujący na karę grzywny — Możliwość wniesienia sprzeciwu w języku innym niż język postępowania — Dyrektywa 2012/13/UE — Prawo do informacji w postępowaniu karnym — Prawo do informacji dotyczących oskarżenia — Doręczenie wyroku nakazowego — Tryby — Obowiązkowe ustanowienie pełnomocnika przez podejrzanego względnie oskarżonego — Termin na wniesienie sprzeciwu biegnący od momentu doręczenia wyroku pełnomocnikowi)

7

2015/C 406/7

Sprawa C-251/14: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – György Balázs/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Odesłanie prejudycjalne — Zbliżanie ustawodawstw — Jakość olejów napędowych — Krajowa specyfikacja techniczna nakładająca dodatkowe wymogi jakościowe w stosunku do prawa Unii)

8

2015/C 406/8

Sprawa C-270/14 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 października 2015 r. – Debonair Trading Internacional Lda/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) [Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SÔ:UNIC — Wcześniejsze słowne, krajowy i wspólnotowe, znaki towarowe SO…?, SO…? ONE, SO…? CHIC — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Rodzina znaków towarowych]

9

2015/C 406/9

Sprawa C-306/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd – Bułgaria) – Direktor na Agencija „Mitnici”/Biowet AD [Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 92/83/EWG — Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych — Artykuł 27 ust. 1 lit. d) — Zwolnienia z ujednoliconej akcyzy — Alkohol etylowy — Używanie dla celów czyszczenia i dezynfekcji sprzętów i pomieszczeń służących do wytwarzania produktów leczniczych]

9

2015/C 406/10

Sprawa C-310/14: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin hovioikeus – Finlandia) – Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, w upadłości [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 — Artykuły 4 i 13 — Postępowanie upadłościowe — Czynności prawne dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli — Powództwo o zwrot kwot wypłaconych przed datą wszczęcia postępowania upadłościowego — Prawo państwa członkowskiego wszczęcia postępowania upadłościowego — Prawo innego państwa członkowskiego regulujące sporną czynność prawną — „Czynność prawna niepodlegająca w takim przypadku w żaden sposób zaskarżeniu” na podstawie tego prawa — Ciężar dowodu]

10

2015/C 406/11

Sprawy połączone C-352/14 i C-353/14: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa – Hiszpania) – Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C-352/14), Elisabet Rion Bea (C-353/14)/Bankia SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE, Fondo de Garantía Salarial (Odesłanie prejudycjalne — Artykuły 107 TFUE i 108 TFUE — Kryzys finansowy — Pomoc dla sektora finansowego — Zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem — Decyzja Komisji Europejskiej — Podmiot finansowy podlegający procesowi restrukturyzacji — Zwolnienie pracownika — Przepisy prawa krajowego dotyczące wysokości odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia)

11

2015/C 406/12

Sprawa C-494/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Bruxelles – Belgia) – Unia Europejska/Axa Belgium SA (Odesłanie prejudycjalne — Urzędnicy — Regulamin pracowniczy urzędników — Artykuły 73, 78 i 85a — Wypadek drogowy — Prawo krajowe ustanawiające system odpowiedzialności obiektywnej — Subrogacja Unii Europejskiej — Pojęcie „osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę” — Autonomiczne pojęcie prawa Unii — Pojęcie odnoszące się do każdego, kto na podstawie prawa krajowego jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez poszkodowanego lub jego następców prawnych — Świadczenia nieobciążające ostatecznie Unii)

12

2015/C 406/13

Sprawa C-17/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 6 listopada 2014 r. w sprawie T-463/12 Eugen Popp i Stefan M. Zech/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 19 stycznia 2015 r. przez Eugena Poppa i Stefana M. Zecha

13

2015/C 406/14

Sprawa C-399/15 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie T-302/15, Vichy Catalán/OHIM – Hijos de Rivera (Fuente Estrella), wniesione w dniu 23 lipca 2015 r. przez Vichy Catalán

13

2015/C 406/15

Sprawa C-467/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie T-527/13 Włochy/Komisja, wniesione w dniu 3 września 2015 r. przez Komisję Europejską

14

2015/C 406/16

Sprawa C-473/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bezirksgericht Linz (Austria) w dniu 7 września 2015 r. – Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR/Eugen Adelsmayr

15

2015/C 406/17

Sprawa C-482/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie T-333/13, Westermann Lernspielverlag GmbH/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 9 września 2015 r. przez Westermann Lernspielverlag GmbH

16

2015/C 406/18

Sprawa C-489/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin (Niemcy) w dniu 17 września 2015 r. – CTL Logistics GmbH/DB Netz AG

17

2015/C 406/19

Sprawa C-490/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w 15 lipca 2015 r. w sprawach połączonych T-389/10 i T-419/10, wniesione w dniu 18 września 2015 r. przez Ori Martin SA

19

2015/C 406/20

Sprawa C-493/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 21 września 2015 r. – Agenzia delle Entrate/Marco Identi

20

2015/C 406/21

Sprawa C-504/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Frosinone (Włochy) w dniu 23 września 2015 r. – postępowanie karne przeciwko Conti Antonio Paolo

20

2015/C 406/22

Sprawa C-505/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawach połączonych T-389/10 i T-419/10, wniesione w dniu 23 września 2015 r. przez Siderurgica Latina Martin SpA (SLM)

21

2015/C 406/23

Sprawa C-516/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie T-47/10 Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV, Akcros Chemicals Ltd/Komisja Europejska, wniesione w dniu 24 września 2015 r. przez Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH i Akzo Nobel Chemicals BV

22

2015/C 406/24

Sprawa C-519/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie T-422/10, wniesione w dniu 25 września 2015 r. przez Trafilerie Meridionali SpA

23

2015/C 406/25

Sprawa C-521/15: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2015 r. – Królestwo Hiszpanii/Rada Unii Europejskiej

25

2015/C 406/26

Sprawa C-522/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawach połączonych T-389/10 i T-419/10, wniesione w dniu 28 wrzenia 2015 r. przez Komisję Europejską

26

2015/C 406/27

Sprawa C-529/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 7 października 2015 r. – Gert Folk

27

 

Sąd

2015/C 406/28

Sprawa T-309/13: Wyrok Sądu z dnia 22 października 2015 r. – Enosi Mastichoparagogon/OHIM – Gaba International (ELMA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Słowny znak towarowy ELMA — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy ELMEX — Odmowa rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

29

2015/C 406/29

Sprawa T-664/13: Wyrok Sądu z dnia 21 października 2015 r. – Petco Animal Supplies Stores/OHIM – Gutiérrez Ariza (PETCO) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PETCO — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy PETCO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zawieszenie postępowania administracyjnego — Zasada 20 ust. 7 lit. c) i zasada 50 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 — Zarzut niewspierający żądań — Zakaz orzekania ultra petita — Niedopuszczalność]

29

2015/C 406/30

Sprawa T-470/14: Wyrok Sądu z dnia 22 października 2015 r. – Hewlett Packard Development Company/OHIM (ELITEPAD) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ELITEPAD — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

30

2015/C 406/31

Sprawa T-563/14: Wyrok Sądu z dnia 22 października 2015 r. – Hewlett Packard Development Company/OHIM (ELITEDISPLAY) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ELITEDISPLAY — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

31

2015/C 406/32

Sprawa T-315/15: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2015 r. – Vince/OHIM (ELECTRIC HIGHWAY)

31

2015/C 406/33

Sprawa T-530/15: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2015 r. – Huhtamaki i Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Komisja

32

2015/C 406/34

Sprawa T-531/15: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2015 r. – Coveris Rigid (Auneau) France/Komisja

34

2015/C 406/35

Sprawa T-542/15: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2015 r. – Węgry/Komisja

35

2015/C 406/36

Sprawa T-543/15: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2015 r. – Lysoform Dr. Hans Rosemann i in./ECHA

36

2015/C 406/37

Sprawa T-571/15: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2015 r. – Bimbo/OHIM – ISMS (BIMBO BEL SIMPLY MARKET)

37

2015/C 406/38

Sprawa T-574/15: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2015 r. – Kozmetika Afrodita/OHIM – Núñez Martín in Machado Montesinos (KOZMETIKA AFRODITA)

38

2015/C 406/39

Sprawa T-575/15: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2015 r. – Kozmetika Afrodita/OHIM – Núñez Martín in Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS)

38

2015/C 406/40

Sprawa T-577/15: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2015 r. – Uribe-Etxebarría Jiménez/OHIM – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA)

39

2015/C 406/41

Sprawa T-584/15: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2015 r. – POA/Komisja

40

2015/C 406/42

Sprawa T-585/15: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2015 r. – Monster Energy/OHIM (GREEN BEANS)

41

2015/C 406/43

Sprawa T-586/15: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2015 r. – Nara tekstil sanayi ve ticaret/OHIM – NBC Fourth Realty (NaraMaxx)

42

2015/C 406/44

Sprawa T-598/15: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2015 r. – Stichting Accolade/Komisja

42

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 406/45

Sprawa F-81/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 27 października 2015 r. – Labiri/Komitet Regionów (Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie awansu (2013) — Decyzja w sprawie nieawansowania skarżącej — Artykuł 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Porównanie osiągnięć)

44

2015/C 406/46

Sprawa F-52/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego izba) z dnia 29 października 2015 r. – Xenakis/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Przeniesienie z urzędu w stan spoczynku — Wiek przejścia na emeryturę — Odmowa przedłużenia okresu pracy — Artykuł 52 akapit drugi regulaminu pracowniczego — Interes służby)

44

2015/C 406/47

Sprawa F-140/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 27 października 2015 r. – Ameryckx/Komisja (Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — Grupa funkcyjna — Zaszeregowanie — Zarzut niedopuszczalności — Pojęcie aktu niekorzystnego — Decyzja potwierdzająca — Nowa istotna okoliczność faktyczna — Oczywista niedopuszczalność)

45

2015/C 406/48

Sprawa F-91/15: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2015 r. – ZZ/Komisja

46

2015/C 406/49

Sprawa F-132/15: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2015 r. – ZZ/Komisja

46


PL

 

Top