Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:398:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 398, 30 listopada 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 398

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
30 listopada 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 398/1

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 398/2

Sprawa C-346/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons – Belgia) – Ville de Mons/Base Company, dawniej KPN Group Belgium SA (Odesłanie prejudycjalne — Sieci i usługi łączności elektronicznej — Dyrektywa 2002/20/WE — Artykuł 13 — Opłata za prawo do instalowania urządzeń — Zakres stosowania — Uregulowanie gminne zobowiązujące właścicieli słupów i masztów nadawczych telefonii ruchomej do zapłaty podatku)

2

2015/C 398/3

Sprawa C-59/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg – Niemcy) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej — Artykuł 1 ust. 2 i art. 3 ust. 1 akapit pierwszy — Zwrot refundacji wywozowej — Termin przedawnienia — Początek biegu (dies a quo) — Działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego — Wystąpienie szkody — Naruszenie ciągłe — Naruszenie jednorazowe]

3

2015/C 398/4

Sprawa C-66/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Odesłanie prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE i art. 108 ust. 3 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Pomoc państwa — Opodatkowanie grup spółek — Nabycie udziału w kapitale spółki zależnej — Amortyzacja wartości przedsiębiorstwa — Ograniczenie do udziałów w spółkach będących rezydentami)

3

2015/C 398/5

Sprawa C-73/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. – Rada Unii Europejskiej/Komisja Europejska (Skarga o stwierdzenie nieważności — Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza — Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza — Połowy nielegalne, niezgłoszone i nieuregulowane — Postępowanie o wydanie opinii doradczej — Złożenie przez Komisję Europejską pisemnego oświadczenia w imieniu Unii Europejskiej — Brak uprzedniego zatwierdzenia treści tego oświadczenia przez Radę Unii Europejskiej — Artykuł 13 ust. 2 TUE, art. 16 TUE i art. 17 ust. 1 TUE — Artykuł 218 ust. 9 TFUE i art. 335 TFUE — Reprezentacja Unii Europejskiej — Zasady kompetencji powierzonych i równowagi instytucjonalnej — Zasada lojalnej współpracy)

4

2015/C 398/6

Sprawa C-362/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court – Irlandia) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (Odesłanie prejudycjalne — Dane osobowe — Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania owych danych — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 7, 8 i 47 — Dyrektywa 95/46/WE — Artykuły 25 i 28 — Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich — Decyzja 2000/520/WE — Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych — Nieodpowiedni stopień ochrony — Ważność — Skarga osoby fizycznej, której dane zostały przekazane z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych — Kompetencje krajowych organów nadzorczych)

5

2015/C 398/7

Sprawa C-471/14: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien – Austria) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt [Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna i przemysłowa — Leki gotowe — Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 — Artykuł 13 ust. 1 — Dodatkowe świadectwo ochronne — Okres ważności — Pojęcie „daty pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej” — Uwzględnienie daty wydania pozwolenia lub daty notyfikacji tej decyzji]

6

2015/C 398/8

Sprawa C-456/14: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real [Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Dyrektywa 2001/40/WE — Wzajemne uznawanie decyzji o wydaleniu obywateli państw trzecich — Artykuł 3 ust. 1 lit. a) — pojęcie „czynu zabronionego zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż rok” — Decyzja o wydaleniu obywatela państwa trzeciego z powodu wyroku skazującego — Sytuacja niewchodząca w zakres zastosowania dyrektywy 2001/40 — Oczywisty brak właściwości]

7

2015/C 398/9

Sprawa C-548/14 P: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 września 2015 r. – Arnoldo Mondadori Editore SpA/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Grazia Equity GmbH [Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego GRAZIA — Sprzeciw właściciela graficznych i słownych, krajowych, wspólnotowego i międzynarodowych, znaków towarowych zawierających element słowny „GRAZIA” — Oddalenie sprzeciwu — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 5 — Renoma]

8

2015/C 398/10

Sprawy połączone C-585/14, C-587/14 i C-588/14: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 3 września 2015 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Curtea de Apel Cluj – Rumunia) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj i Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Odesłanie prejudycjalne — Podatki wewnętrzne — Artykuł 110 TFUE — Podatek pobierany przez państwo członkowskie od pojazdów samochodowych przy pierwszej rejestracji lub przy pierwszym przeniesieniu prawa własności — Neutralność podatkowa w stosunku do używanych pojazdów samochodowych pochodzących z innych państw członkowskich oraz podobnych pojazdów samochodowych dostępnych na rynku krajowym)

8

2015/C 398/11

Sprawa C-13/15: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 8 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – postępowanie karne przeciwko Cdiscount SA (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Dyrektywa 2005/29/WE — Ochrona konsumentów — Nieuczciwe praktyki handlowe — Obniżka ceny — Oznaczenie lub podanie ceny referencyjnej)

9

2015/C 398/12

Sprawa C-62/15 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 8 września 2015 r. – DTL Corporación, SL/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego Generia — sprzeciw właściciela wcześniejszego graficznego wspólnotowego znaku towarowego Generalia generación renovable — Częściowa odmowa rejestracji — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 64 ust. 1 — Kompetencje izby odwoławczej — Artykuł 75 zdanie drugie — Prawo do bycia wysłuchanym]

10

2015/C 398/13

Sprawa C-136/15 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 19 czerwca 2015 r. – Mohammad Makhlouf/Rada Unii Europejskiej (Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Artykuł 169 § 2 — Niezbędna treść odwołania — Oczywista niedopuszczalność)

11

2015/C 398/14

Sprawa C-615/14 P: Odwołanie wniesione w dniu 29 grudnia 2014 r. przez AQ od postanowienia Sądu (Siódma izba) dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie T-168/11, AQ przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

11

2015/C 398/15

Sprawa C-309/15 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w sprawie T-580/13 Real Express Srl/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 18 czerwca 2015 r. przez Real Express Srl

12

2015/C 398/16

Sprawa C-412/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht (Niemcy) w dniu 28 lipiec 2015 r. – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar.

13

2015/C 398/17

Sprawa C-441/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Bremen (Niemcy) w dniu 12 sierpnia 2015 r. – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Sprawa C-457/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 28 sierpnia 2015 r. – Vattenfall Europe Generation AG/Republika Federalna Niemiec

14

2015/C 398/19

Sprawa C-461/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 28 sierpnia 2015 r. – E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland

15

2015/C 398/20

Sprawa C-464/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) w dniu 2 września 2015 r. – Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H i in.

16

2015/C 398/21

Sprawa C-465/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 3 września 2015 r. – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Sprawa C-470/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 7 września 2015 r. – Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Sprawa C-492/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 21 września 2015 r. – R/S i T

18

2015/C 398/24

Sprawa C-514/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie T-436/10 Hit Groep/Komisja, wniesione w dniu 25 września 2015 r. przez HIT Groep BV

18

2015/C 398/25

Sprawa C-517/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie T-465/12 AGC Glass Europe i in./Komisja Europejska, wniesione w dniu 25 września 2015 r. przez AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH

20

2015/C 398/26

Sprawa C-520/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 28 września 2015 r. – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Opinia 1/14: Opinia Trybunału (wielka izba) z dnia 1 września 2015 r. – Republika Malty

22

2015/C 398/28

Sprawa C-196/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Aachen – Niemcy) – Horst Hoeck/Republice Grecji

22

2015/C 398/29

Sprawa C-265/14: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 1 września 2015 r. – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Komisja Europejska

23

2015/C 398/30

Sprawa C-423/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 31 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Sprawa C-459/14: Postanowienie Prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 16 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Sprawa C-527/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Republika Federalna Niemiec, przy udziale: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Sprawa C-3/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover – Niemcy) – Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Sprawa C-172/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 27 sierpnia 2015 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii

24

2015/C 398/35

Sprawa C-209/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 września 2015 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep – Niderlandy) – Korpschef van politie/W. F. de Munk

25

 

Sąd

2015/C 398/36

Sprawa T-299/11: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – European Dynamics Luxembourg i in./OHIM (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programem i projektem oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych — Zaklasyfikowanie ubiegającego się w procedurze kaskadowej — Kryteria udzielenia zamówienia — Równość szans — Przejrzystość — Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek uzasadnienia — Odpowiedzialność pozaumowna — Utrata szansy)

26

2015/C 398/37

Sprawa T-216/12: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Technion i Technion Research & Development Foundation/Komisja (Pomoc finansowa — Szósty program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji — Odzyskanie kwot wypłaconych przez Komisję w ramach umowy dotyczącej badań naukowych na podstawie ustaleń audytu finansowego — Potrącenie wierzytelności — Częściowa zmiana kwalifikacji skargi — Żądanie stwierdzenia nieistnienia wierzytelności wynikającej z umowy — Klauzula arbitrażowa — Koszty kwalifikowalne — Bezpodstawne wzbogacenie — Obowiązek uzasadnienia)

27

2015/C 398/38

Sprawa T-250/12: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek chloranu sodu w EOG — Decyzja zmieniająca, w której Komisja skróciła stwierdzony czas uczestnictwa w kartelu — Obliczanie kwoty grzywny — Przedawnienie — Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1/2003]

28

2015/C 398/39

Sprawa T-275/12: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – FC Dynamo Mińsk/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające wobec Białorusi — Zamrożenie środków finansowych — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zwłoka w przyjęciu konkluzji — Częściowa niedopuszczalność — Podmiot należący do podmiotu objętego środkami ograniczającymi lub przez niego kontrolowany — Obowiązek uzasadnienia — Błąd w ocenie)

29

2015/C 398/40

Sprawa T-276/12: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Cziż i in./Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające wobec Białorusi — Zamrożenie środków finansowych — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zwłoka w przyjęciu konkluzji — Częściowa niedopuszczalność — Podmiot należący do podmiotu objętego środkami ograniczającymi lub przez niego kontrolowany — Obowiązek uzasadnienia — Błąd w ocenie)

30

2015/C 398/41

Sprawa T-403/12: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Intrasoft International/Komisja (Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Pomoc techniczna na rzecz serbskich organów celnych w celu wsparcia procesu modernizacji systemu celnego — Konflikt interesów — Odrzucenie oferty oferenta przez Delegaturę Unii w Republice Serbii — Dorozumiane oddalenie zażalenia wniesionego w związku z odrzuceniem oferty)

32

2015/C 398/42

Sprawa T-19/13: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Accortini i in./BCE (Odpowiedzialność pozaumowna — Polityka gospodarcza i pieniężna — EBC — Krajowe banki centralne — Restrukturyzacja greckiego długu publicznego — Program skupu papierów wartościowych — Umowa w sprawie wymiany papierów wartościowych na rzecz wyłącznie krajowych banków centralnych Eurosystemu — Udział sektora prywatnego — Klauzule wspólnego działania — Wzmocnienie zabezpieczenia kredytu w formie programu odkupu mającego na celu poprawę funkcji papierów wartościowych jako zabezpieczenia — Wierzyciele prywatni — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania — Odpowiedzialność z tytułu aktu normatywnego zgodnego z prawem — Szkoda o charakterze nienormalnym i szczególnym)

33

2015/C 398/43

Sprawa T-103/13 P: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Komisja/Cocchi i Falcione (Odwołanie — Odwołanie wzajemne — Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Propozycje dotyczące liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury — Akt niewywołujący niekorzystnych skutków — Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego)

33

2015/C 398/44

Sprawa T-358/13: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Włochy/Komisja [EFRROW — Rozliczenie rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez EFRROW — Decyzja uznająca pewną kwotę za kwotę, która nie może być ponownie wykorzystana w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich regionu Basilicata — Artykuł 30 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 — Obowiązek uzasadnienia]

34

2015/C 398/45

Sprawa T-534/13: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Panrico/OHIM – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy Krispy Kreme DOUGHNUTS — Wcześniejsze graficzne i słowne, międzynarodowy i krajowy, znaki towarowe DONUT, DOGHNUTS, donuts i donuts cream — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych — Prawdopodobieństwo działania na szkodę — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009)]

35

2015/C 398/46

Sprawa T-547/13: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Rosian Express/OHIM (Kształt pudełka zawierającego grę) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt pudełka zawierającego grę — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do bycia wysłuchanym — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

36

2015/C 398/47

Sprawa T-642/13: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2015 r. – Wolverine International/OHIM – BH Stores (cushe) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Międzynarodowa rejestracja wskazująca Wspólnotę Europejską — Graficzny znak towarowy cushe — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SHE i wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe she — Względna podstawa odmowy rejestracji — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]

37

2015/C 398/48

Sprawa T-656/13: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt uśmieszku z oczyma w formie serca) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt uśmieszku z oczyma w formie serca — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

38

2015/C 398/49

Sprawy T-659/13 i T-660/13: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Republika Czeska/Komisja [Transport — Dyrektywa 2010/40/UE — Inteligentne systemy transportowe — Rozporządzenie delegowane (UE) nr 885/2013 — Zapewnianie usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych — Artykuł 3 ust. 1, art. 8 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego nr 885/2013 — Rozporządzenie delegowane (UE) nr 886/2013 — Dane i procedury dotyczące dostarczania bezpłatnie użytkownikom minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym — Artykuł 5 ust. 1, art. 9 i art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego nr 886/2013]

39

2015/C 398/50

Sprawa T-689/13: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Bilbaina de Alquitranes i in./Komisja [Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi — Sklasyfikowanie paku, smoły węglowej wysokotemperaturowej do kategorii ostrej toksyczności wodnej i chronicznej toksyczności wodnej — Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i 1272/2008 — Oczywisty błąd w ocenie — Klasyfikacja substancji na podstawie jej składników]

40

2015/C 398/51

Sprawa T-49/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Komisja [Chronione oznaczenie geograficzne — „Kołocz śląski” lub „Kołacz śląski” — Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności — Podstawa prawna — Rozporządzenie (WE) nr 510/2006 — Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 — Podstawy stwierdzenia nieważności — Prawa podstawowe]

41

2015/C 398/52

Sprawa T-61/14: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. – Monster Energy/OHIM – Balaguer (icexpresso + energy coffee) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego icexpresso + energy coffee — Wcześniejsze słowne wspólnotowe znaki towarowe X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY i MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

42

2015/C 398/53

Sprawa T-78/14: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Benediktinerabtei St. Bonifaz/OHIM – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy SEIT 1908 ANDECHSER NATUR i wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy ANDECHSER NATUR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

42

2015/C 398/54

Sprawa T-90/14: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Secolux/Komisja (Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Kontrole bezpieczeństwa — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Odpowiedzialność pozaumowna)

43

2015/C 398/55

Sprawa T-104/14 P: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Komisja/Verile i Gjergji (Odwołanie — Odwołanie wzajemne — Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Propozycja dotycząca doliczenia lat służby uprawniających do emerytury — Akt niewywołujący niekorzystnych skutków — Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Pewność prawa — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania)

44

2015/C 398/56

Sprawa T-131/14 P: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Teughels/Komisja (Odwołanie — Odwołanie wzajemne — Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Propozycja dotycząca doliczenia lat służby uprawniających do emerytury — Akt niewywołujący niekorzystnych skutków — Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego)

45

2015/C 398/57

Sprawa T-186/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Atlantic Multipower Germany/OHIM – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy NOxtreme — Wcześniejsze graficzne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe X-TREME — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009]

45

2015/C 398/58

Sprawa T-187/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Sonova Holding/OHIM (Flex) [Wspólnotowy znak towarowy — Słowny wspólnotowy znak towarowy FLEX — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

46

2015/C 398/59

Sprawa T-227/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – CBM/OHIM – Aeronautica Militare (Trecolore) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Trecolore — Wcześniejsze słowne i graficzne, krajowe i wspólnotowe znaki towarowe FRECCE TRICOLORI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)]

47

2015/C 398/60

Sprawa T-228/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – CBM/OHIM – Aeronautica Militare (TRECOLORE) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TRECOLORE — Wcześniejsze słowne i graficzne wspólnotowe i krajowe znaki towarowe FRECCE TRICOLORI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

48

2015/C 398/61

Sprawa T-242/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt twarzy z rogami) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt twarzy z rogami — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

48

2015/C 398/62

Sprawa T-243/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt twarzy) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt twarzy — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

49

2015/C 398/63

Sprawa T-244/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – The Smiley Company/OHIM (Kształt twarzy w formie gwiazdy) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt twarzy w formie gwiazdy — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

50

2015/C 398/64

Sprawa T-251/14: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2015 r. – Promarc Technics/OHIM – PIS (Część drzwi) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający część drzwi — Wcześniejszy wzór międzynarodowy przedstawiający rozwiązanie chronione patentem amerykańskim — Podstawa unieważnienia — Brak indywidualnego charakteru — Brak innego całościowego wrażenia — Dowód na publiczne udostępnienie wcześniejszego wzoru — Krąg wyspecjalizowanych odbiorców z danej branży — Poinformowany użytkownik — Stopień swobody twórcy — Artykuł 6, art. 7 ust. 1 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

51

2015/C 398/65

Sprawy połączone T-292/14 i T-293/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. –Cypr/OHIM (XAΛΛOYMI i HALLOUMI) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenia słownych wspólnotowych znaków towarowych XAΛΛOYMI i HALLOUMI — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

52

2015/C 398/66

Sprawa T-336/14: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Société des produits Nestlé/OHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH) [Wspólnotowy znak towarowy — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Słowny znak towarowy NOURISHING PERSONAL HEALTH — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 — Obowiązek przeprowadzenia badania stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009]

52

2015/C 398/67

Sprawa T-365/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – CBM/OHIM – Aeronautica Militare (TRECOLORE) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TRECOLORE — Wcześniejsze słowne i graficzne, krajowe i wspólnotowe znaki towarowe FRECCE TRICOLORI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

53

2015/C 398/68

Sprawa T-642/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – JP Divver Holding Company/OHIM (EQUIPMENT FOR LIFE) [Wspólnotowy znak towarowy — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Słowny znak towarowy EQUIPMENT FOR LIFE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

54

2015/C 398/69

Sprawa T-658/14: Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Jurašinović/Rada [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty wymieniane z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w trakcie procesu — Decyzja wydana w następstwie stwierdzenia przez Sąd częściowej nieważności decyzji początkowej — Częściowa odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony stosunków międzynarodowych]

55

2015/C 398/70

Sprawa T-731/14: Postanowienie Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

55

2015/C 398/71

Sprawa T-482/15 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 października 2015 r. – Ahrend Furniture/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne — Postępowanie przetargowe — Dostawa mebli — Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Brak fumus boni iuris)

56

2015/C 398/72

Sprawa T-540/15: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2015 r. – De Capitani/Parlament

57

2015/C 398/73

Sprawa T-548/15: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2015 r. – Guiral Broto/OHIM – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Sprawa T-552/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Bank Refah Kargaran/Rada

59

2015/C 398/75

Sprawa T-553/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Export Development Bank of Iran/Rada

60

2015/C 398/76

Sprawa T-554/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Węgry/Komisja

62

2015/C 398/77

Sprawa T-555/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Węgry/Komisja

63

2015/C 398/78

Sprawa T-556/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Portugalia/Komisja

64

2015/C 398/79

Sprawa T-564/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisja

65

2015/C 398/80

Sprawa T-565/15: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2015 r. – Excalibur City/OHIM – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Sprawa T-566/15: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2015 r. – Excalibur City/OHIM – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Sprawa T-568/15: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2015 r. – Morgese i in./OHIM – All Star

68

2015/C 398/83

Sprawa T-569/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Fondazione Casamica/Komisja i EASME

69

2015/C 398/84

Sprawa T-579/15: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2015 r. – For Tune/OHIM – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Sprawa T-581/15: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2015 r. – Syndial/Komisja

71

2015/C 398/86

Sprawa T-587/15: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2015 r. – Rose Vision/Komisja

73

2015/C 398/87

Sprawa T-591/15: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2015 r. – Transavia Airlines/Komisja

74

2015/C 398/88

Sprawa T-594/15: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2015 r. – Metabolic Balance Holding/OHIM (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Sprawa T-218/14: Postanowienie Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Mabrouk/Rada

77

2015/C 398/90

Sprawa T-517/14: Postanowienie Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Pelikan/OHIM – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Sprawa T-748/14: Postanowienie Sądu z dnia 14 października 2015 r. – Montenegro/OHIM (Kształt butelki)

77

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 398/92

Sprawa F-57/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. – AQ/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Rozporządzenie nr 45/2001 — Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w celach prywatnych — Dochodzenie administracyjne — Postępowanie dyscyplinarne — prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Kara dyscyplinarna — Proporcjonalność)

78

2015/C 398/93

Sprawa F-89/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. – Arsène/Komisja (Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Warunek przewidziany w art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Dziesięcioletni okres odniesienia — Rozpoczęcie biegu terminu — Neutralizacja okresów pracy świadczonej na rzecz organizacji międzynarodowej — Analogiczne zastosowanie przepisów art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Zwykłe miejsce zamieszkania poza państwem zatrudnienia przed podjęciem pracy w organizacji międzynarodowej — Artykuł 81 regulaminu pracowniczego — Skarga oczywiście bezzasadna)

78

2015/C 398/94

Sprawa F-123/15: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2015 r. – ZZ/Komisja

79

2015/C 398/95

Sprawa F-125/15: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2015 r. – ZZ/Komisja

80

2015/C 398/96

Sprawa F-29/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 20 października 2015 r. – Drakeford/EMA

80


PL

 

Top