Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:389:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 389, 23 listopada 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 389

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
23 listopada 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 389/1

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 389/2

Sprawa C-303/13 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. – Komisja Europejska/Jørgen Andersen, Królestwo Danii, Danske Statsbaner SV (DSB) [Odwołanie — Konkurencja — Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez władze duńskie na rzecz przedsiębiorstwa publicznego Danske Statsbaner (DSB) — Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowego transportu pasażerów między Kopenhagą (Dania) a Ystad (Szwecja) — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym pod pewnymi warunkami — Stosowanie przepisów prawa materialnego w czasie]

2

2015/C 389/3

Sprawa C-650/13: Wyrok Trybunału (wielka izba izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d‘instance de Bordeaux – Francja) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Odesłanie prejudycjalne — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 39 i 49 — Parlament Europejski — Wybory — Prawo głosowania — Obywatelstwo Unii Europejskiej — Działanie wstecz łagodniejszej ustawy karnej — Ustawodawstwo krajowe przewidujące pozbawienie prawa wyborczego w wypadku skazania w trybie karnym orzeczonego w ostatniej instancji przed dniem 1 marca 1994 r.)

3

2015/C 389/4

Sprawa C-23/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sø- og Handelsretten – Dania) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet [Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 82 WE — Nadużycie pozycji dominującej — Rynek usług doręczania przesyłek adresowych — Przesyłanie pocztą reklamy bezpośredniej (direct mailing) — System udzielania rabatów z mocą wsteczną — Skutek w postaci wykluczenia — Kryterium równie skutecznego konkurenta — Stopień prawdopodobieństwa wystąpienia skutku antykonkurencyjnego i jego poważny charakter]

4

2015/C 389/5

Sprawa C-61/14: Wyrok Trybunału (piąta izba izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Włochy) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme i in. (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 89/665/EWG — Zamówienia publiczne — Uregulowania krajowe — Opłaty za dostęp do sądu administracyjnego w dziedzinie zamówień publicznych — Prawo do skutecznego środka prawnego — Opłaty o charakterze zniechęcającym — Sądowa kontrola aktów administracyjnych — Zasady skuteczności i równoważności — Effet utile)

5

2015/C 389/6

Sprawa C-69/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Sibiu – Rumunia) – Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor (Odesłanie prejudycjalne — Zasady równoważności i skuteczności — Powaga rzeczy osądzonej — Zwrot nienależnych kwot — Zwrot podatków pobranych przez państwo członkowskie z naruszeniem prawa Unii — Prawomocne orzeczenie sądu nakładające obowiązek zapłaty podatku niezgodnego z prawem Unii — Wniosek o wznowienie postępowania w odniesieniu do takiego orzeczenia sądu — Przepisy krajowe umożliwiające wznowienie postępowania, w świetle późniejszych wyroków Trybunału wydanych w trybie prejudycjalnym, jedynie w odniesieniu do prawomocnych orzeczeń w sprawach administracyjnych)

6

2015/C 389/7

Sprawa C-71/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2015 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Information Rights) – Zjednoczone Królestwo] – East Sussex County Council/Information Commissioner (Odesłanie prejudycjalne — Konwencja z Aarhus — Dyrektywa 2003/4/WE — Artykuły 5 i 6 — Publiczny dostęp do informacji dotyczących środowiska — Opłata za udostępnienie informacji o środowisku — Pojęcie „uzasadnionej kwoty” — Koszty utrzymywania bazy danych i koszty ogólne — Dostęp do wymiaru sprawiedliwości — Kontrola administracyjna i sądowa decyzji nakładającej opłatę)

6

2015/C 389/8

Sprawa C-203/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Hiszpania) – Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 267 TFUE — Właściwość Trybunału — Status organu odsyłającego jako sądu — Niezawisłość — Obligatoryjna jurysdykcja — Dyrektywa 89/665/EWG — Artykuł 2 — Organy odpowiedzialne za procedury odwoławcze — Dyrektywa 2004/18/WE — Artykuł 1 ust.8 i art. 52 — Procedury udzielania zamówień publicznych — Pojęcie „podmiotu publicznego” — Organy administracji publicznej — Włączenie)

7

2015/C 389/9

Sprawa C-298/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Belgia) – Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge [Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ osób — Artykuły 45 TFUE i 49 TFUE — Pracownicy — Zatrudnienie w administracji publicznej — Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie kwalifikacji zawodowych — Pojęcie „zawodu regulowanego” — Komisja konkursowa zajmująca się rekrutacją na stanowiska referendarzy przy Cour de cassation (Belgia)]

8

2015/C 389/10

Sprawa C-354/14: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Cluj – Rumunia) – SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ towarów — Środki o skutku równoważnym — Towary dopuszczone do swobodnego obrotu w Niemczech — Towary podlegające kontrolom homologacyjnym w Rumunii — Świadectwo zgodności wydane dystrybutorowi w innym państwie członkowskim — Świadectwo uznane za niewystarczające dla dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów — Zasada wzajemnego uznawania — Częściowa niedopuszczalność)

9

2015/C 389/11

Sprawa C-404/14: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud – Republika Czeska) – Postępowanie wszczęte przez Marię Matouškovą, działającą w charakterze komisarza sądowego w ramach postępowania spadkowego (Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Artykuł 1 ust. 1 lit. b) — Przedmiotowy zakres stosowania — Umowa w sprawie działu spadku pomiędzy małżonkiem spadkodawcy oraz jego dziećmi reprezentowanymi przez kuratora — Kwalifikacja — Wymóg zatwierdzenia tej umowy przez sąd — Środek związany z wykonywaniem odpowiedzialności rodzicielskiej lub środek związany z dziedziczeniem)

10

2015/C 389/12

Sprawa C-489/14: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2015 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Zjednoczone Królestwo] – A/B [Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Zawisłość sprawy — Artykuł 16 i art. 19 ust. 1 i 3 — Postępowanie o separację w pierwszym państwie członkowskim i postępowanie o rozwód w drugim państwie członkowskim — Właściwość sądu, do którego najpierw wniesiono pozew lub wniosek — Pojęcie „ustalonej” jurysdykcji — Umorzenie pierwszego postępowania i wszczęcie nowego postępowania o rozwód w pierwszym państwie członkowskim — Konsekwencje — Różnica czasu między państwami członkowskimi — Skutki dla procedury wszczęcia postępowania przed sądami]

11

2015/C 389/13

Sprawa C-508/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud – Republika Czeska) – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. [Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) — Kalkulacja kosztu obowiązku świadczenia usługi powszechnej — Uwzględnienie stopy zwrotu z zasobów własnych — Bezpośrednia skuteczność — Stosowanie ratione temporis]

11

2015/C 389/14

Sprawa C-531/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 25 września 2014 r. w sprawie T-474/12 Giorgio Giorgis przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 24 listopada 2014 r. przez Giorgia Giorgisa

12

2015/C 389/15

Sprawa C-421/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 21 maja 2015 r. w sprawach połączonych T-331/10 RENV i T-416/10 RENV Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 29 lipca 2015 r. przez Yoshida Metal Industry Co. Ltd

13

2015/C 389/16

Sprawa C-447/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Ostravě (Republika Czeska) w dniu 18 sierpnia 2015 r. – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Sprawa C-454/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Landesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 24 sierpnia 2015 r. – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (syndyk masy upadłościowej Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Sprawa C-456/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 28 sierpnia 2015 r. – BASF SE/Republika Federalna Niemiec

16

2015/C 389/19

Sprawa C-460/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 28 sierpnia 2015 r. – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Republika Federalna Niemiec

17

2015/C 389/20

Sprawa C-469/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie T-655/11 FSL Holdings i in./Komisja Europejska, wniesione w dniu 4 września 2015 r. przez FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA

18

2015/C 389/21

Sprawa C-484/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Općinski sud u Novom Zagrebu (Chorwacja) w dniu 11 września 2015 r. – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Sprawa C-488/15: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Bułgarii

20

2015/C 389/23

Sprawa C-523/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie T- 393/10 Westfälische Drahtindustrie GmbH i in./Komisja Europejska, wniesione w dniu 30 września 2015 r. przez Westfälische Drahtindustrie GmbH i in.

21

 

Sąd

2015/C 389/24

Sprawa T-268/10 RENV: Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. – PPG i SNF/ECHA (REACH — Identyfikacji akryloamidu jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy — Półprodukty — Skarga o stwierdzenie nieważności — Bezpośrednie oddziaływanie — Dopuszczalność — Proporcjonalność — Równość traktowania)

24

2015/C 389/25

Sprawa T-674/11: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – TV2/Danmark/Komisja (Pomoc państwa — Publiczna usługa nadawcza — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Wdrożona przez władze duńskie pomoc dla duńskiego nadawcy publicznego TV2/Danmark — Finansowanie publiczne przyznane w celu zrekompensowania kosztów związanych z wykonywaniem zobowiązań z zakresu usług publicznych — Pojęcie pomocy — Wyrok Altmark)

25

2015/C 389/26

Sprawa T-125/12: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Viasat Broadcasting UK/Komisja (Pomoc państwa — Publiczna usługa nadawcza — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Wdrożona przez władze duńskie pomoc dla duńskiego nadawcy publicznego TV2/Danmark — Finansowanie publiczne przyznane w celu zrekompensowania kosztów związanych z wykonywaniem zobowiązań z zakresu usług publicznych — Zgodność pomocy — Wyrok Altmark)

26

2015/C 389/27

Sprawa T-450/12: Wyrok Sądu z dnia 30 września 2015 r. – Anagnostakis/Komisja (Prawo instytucjonalne — Europejska inicjatywa obywatelska — Polityka gospodarcza i pieniężna — Niespłacenie długu publicznego — Usankcjonowanie zasady „stanu wyższej konieczności” — Odmowa rejestracji — Uprawnienia Komisji — Obowiązek uzasadnienia)

27

2015/C 389/28

Sprawa T-60/13: Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – Appelrath-Cüpper/OHIM – Ann Christine Lizenzmanagement (AC) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego AC — Wcześniejsze graficzne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe AC ANN CHRISTINE oraz wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe AC ANN CHRISTINE OCEAN i AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

27

2015/C 389/29

Sprawa T-114/13 P: Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – Cerafogli/EBC (Odwołanie — Personel EBC — Złożenie skargi na dyskryminację i mobbing — Decyzja EBC o zakończeniu wszczętego w następstwie skargi dochodzenia administracyjnego — Odmowa dostępu do materiału dowodowego w trakcie postępowania administracyjnego — Oddalenie wniosku o nakazanie przedstawienia materiału dowodowego w czasie postępowania przed sądem — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Naruszenie prawa)

28

2015/C 389/30

Sprawy połączone T-124/13 i T-191/13: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Włochy i Hiszpania/Komisja [System językowy — Ogłoszenia o konkursach otwartych celem naboru administratorów i asystentów — Wybór drugiego języka spomiędzy trzech języków — Język komunikacji ze startującymi w konkursie kandydatami — Rozporządzenie nr 1 — Artykuł 1d ust. 1, art. 27 i art. 28 lit. f) regulaminu pracowniczego — Zasada niedyskryminacji — Proporcjonalność]

29

2015/C 389/31

Sprawy połączone T-156/13 i T-373/14: Wyrok Sądu z dnia 18 września 2015 r. – Petro Suisse Intertrade/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie środków finansowych — Skarga o stwierdzenie nieważności — Jednostka niższego rzędu niż państwo — Legitymacja procesowa i interes prawny — Dopuszczalność — Prawo do bycia wysłuchanym — Obowiazek doręczenia — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Oczywisty błąd w ocenie — Prawo własności)

30

2015/C 389/32

Sprawy połączone T-261/13 i T-86/14: Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – Niderlandy/Komisja [ZWCK — Rozporządzenie (WE) nr 2494/95 — Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych (ZWCK-SP) — Rozporządzenie (UE) nr 119/2013 — Wskaźniki cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela — Rozporządzenie (UE) nr 93/2013 — Eurostat — Komitologia — Środki wykonawcze — Procedura regulacyjna połączona z kontrolą]

31

2015/C 389/33

Sprawa T-360/13: Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. – VECCO i in./Komisja (REACH — Umieszczenie tritlenku chromu na liście substancji wymagających zezwolenia — Zastosowania lub kategorie zastosowań, które są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia — Pojęcie „istniejących konkretnych przepisów prawnych Wspólnoty ustalających minimalne wymagania dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego lub środowiska dla tego zastosowania substancji” — Oczywisty błąd w ocenie — Proporcjonalność — Prawo do obrony — Zasada dobrej administracji)

32

2015/C 389/34

Sprawa T-364/13: Wyrok Sądu z dnia 30 września 2015 r. – Mocek i Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OHIM – Lacoste (KAJMAN) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego KAJMAN — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy przedstawiający krokodyla — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Żądania stwierdzenia nieważności i zmiany podnoszone przez interwenienta — Artykuł 134 § 3 regulaminu postępowania z dnia 2 maja 1991 r.]

33

2015/C 389/35

Sprawa T-400/13: Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – L’Oréal SA/OHIM – Cosmetica Cabinas (AINHOA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy AINHOA — Wcześniejsze graficzne, wspólnotowy i międzynarodowy, znaki towarowe NOA — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

34

2015/C 389/36

Sprawa T-426/13: Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – L’Oréal/OHIM – Cosmetica Cabinas (AINHOA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy AINHOA — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 1 lit. a) oraz art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się co do elementów niewpływających na jego charakter odróżniający]

35

2015/C 389/37

Sprawa T-557/13: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Niemcy/Komisja (EFOGR — Sekcja Gwarancji — EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Wydatki poniesione w ramach europejskiego systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej — Prawo do obrony)

36

2015/C 389/38

Sprawa T-610/13: Wyrok Sądu z dnia 30 września 2015 r. – Ecolab USA/OHIM (GREASECUTTER) [Wspólnotowy znak towarowy — Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską — Słowny znak towarowy GREASECUTTER — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

37

2015/C 389/39

Sprawa T-624/13: Wyrok Sądu z dnia 2 października 2015 r. – The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny znak towarowy Darjeeling — Wcześniejsze wspólnotowe, słowny i graficzny, znaki wspólne DARJEELING — Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

37

2015/C 389/40

Sprawa T-625/13: Wyrok Sądu z dnia 2 października 2015 r. – The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny znak towarowy Darjeeling collection de lingerie — Wcześniejsze zbiorowe słowne i graficzne wspólnotowe znaki towarowe DARJEELING — Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

38

2015/C 389/41

Sprawa T-626/13: Wyrok Sądu z dnia 2 października 2015 r. – The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny znak towarowy Darjeeling collection de lingerie — Wcześniejsze, słowny i graficzny, wspólnotowe znaki wspólne DARJEELING — Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

39

2015/C 389/42

Sprawa T-627/13: Wyrok Sądu z dnia 2 października 2015 r. – The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny znak towarowy Darjeeling — Wcześniejsze, słowny i graficzny, wspólnotowe znaki wspólne DARJEELING — Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

40

2015/C 389/43

Sprawa T-633/13: Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – Reed Exhibitions/OHIM (INFOSECURITY) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego INFOSECURITY — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia]

41

2015/C 389/44

Sprawa T-684/13: Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. – Copernicus-Trademarks/OHIM – Bolloré (BLUECO) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BLUECO — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy BLUECAR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Żądanie zmiany decyzji przedstawione przez interwenienta — Artykuł 65 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009]

42

2015/C 389/45

Sprawa T-720/13: Wyrok Sądu z dnia 30 września 2015 r. – Gat Microencapsulation/OHIM – BASF (KARIS) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego KARIS — Wcześniejsze słowne, międzynarodowy i wspólnotowy, znaki towarowe CARYX — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe i znaki towarowe Beneluksu AKRIS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

42

2015/C 389/46

Sprawa T-136/14: Wyrok Sądu z dnia 30 września 2015 r. – Tilda Riceland Private/OHIM – Siam Grains (BASmALI) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BASmALI — Wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy lub wcześniejsze oznaczenie BASMATI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

43

2015/C 389/47

Sprawa T-193/14: Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – Cristiano di Thiene/OHIM – Nautica Apparel (AERONAUTICA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego AERONAUTICA — Wcześniejsze słowne wspólnotowe znaki towarowe NAUTICA i NAUTICA BLUE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

44

2015/C 389/48

Sprawa T-195/14: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Primagaz/OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PRIMA KLIMA — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy PRIMAGAZ — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Właściwy krąg odbiorców — Podobieństwo towarów i usług — Podobieństwo oznaczeń — Charakter odróżniający zachwalającego elementu słownego — Porównanie konceptualne — Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

45

2015/C 389/49

Sprawa T-205/14: Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – Schroeder/Rada i Komisja [Odpowiedzialność pozaumowna — Dumping — Przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych pochodzących z Chin — Rozporządzenie (WE) nr 1355/2008, którego nieważność stwierdził Trybunał — Szkoda, jaką miała ponieść skarżąca w wyniku przyjęcia rozporządzenia — Skarga o odszkodowanie — Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych — Dopuszczalność — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Artykuł 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 384/96 [obecnie art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1225/2009] — Obowiązek staranności — Związek przyczynowy]

46

2015/C 389/50

Sprawa T-206/14: Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – Hüpeden/Rada i Komisja [Odpowiedzialność pozaumowna — Dumping — Przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych pochodzących z Chin — Rozporządzenie (WE) nr 1355/2008, którego nieważność stwierdził Trybunał — Szkoda, jaką miała ponieść skarżąca w wyniku przyjęcia rozporządzenia — Skarga o odszkodowanie — Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych — Dopuszczalność — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Artykuł 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 384/96 [obecnie art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1225/2009] — Obowiązek staranności — Związek przyczynowy]

46

2015/C 389/51

Sprawa T-209/14: Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. – Bopp/OHIM (Przedstawienie zielonej ośmiokątnej ramy) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego zieloną ośmiokątną ramę — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

47

2015/C 389/52

Sprawa T-211/14: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Klement/OHIM – Bullerjan (Kształt piekarnika) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy — Kształt piekarnika — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Charakter używania znaku towarowego — Postać różniąca się co do elementów niewpływających na charakter odróżniający]

48

2015/C 389/53

Sprawa T-317/14: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Klement/OHIM – – Bullerjan (Kształt piekarnika) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy — Kształt piekarnika — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Charakter używania znaku towarowego — Postać różniąca się co do elementów niewpływających na charakter odróżniający]

49

2015/C 389/54

Sprawa T-366/14: Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. – August Storck/OHIM (2good) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego 2good — Znak towarowy tworzony przez slogan reklamowy — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

49

2015/C 389/55

Sprawa T-369/14: Wyrok Sądu z dnia 30 września 2015 r. – Sequoia Capital Operations/OHIM – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy SEQUOIA CAPITAL — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy SEQUOIA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd]

50

2015/C 389/56

Sprawa T-382/14: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Rintisch/OHIM – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Słowny znak towarowy PROTICURD — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe PROTI i PROTIPLUS — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Proti Power — Względna podstawa odmowy rejestracji — Dopuszczalność — Artykuł 59 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 i art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 216/96 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 — Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]

51

2015/C 389/57

Sprawa T-385/14: Wyrok Sądu z dnia 30 września 2015 r. – Volkswagen/OHIM (ULTIMATE) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ULTIMATE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

51

2015/C 389/58

Sprawa T-588/14: Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – Mechadyne International/OHIM (FlexValve) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego FlexValve — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

52

2015/C 389/59

Sprawa T-591/14: Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. – BSH/OHIM (PerfectRoast) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PerfectRoast — Odmowa rejestracji — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

53

2015/C 389/60

Sprawa T-641/14: Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Dellmeier/OHIM – Dell (LEXDELL) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego LEXDELL — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy DELL — Względne podstawy odmowy rejestracji — Naruszenie charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

54

2015/C 389/61

Sprawa T-707/14: Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. – Grundig Multimedia/OHIM (DetergentOptimiser) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego DetergentOptimiser — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Równość traktowania]

54

2015/C 389/62

Sprawa T-540/13: Postanowienie Sądu z dnia 2 października 2015 r. – Société européenne des chaux et liants/ECHA (Skarga o stwierdzenie nieważności — REACH — Nałożenie opłaty administracyjnej za błąd w oświadczeniu dotyczącym rozmiaru przedsiębiorstwa — System językowy — Termin do wniesienia skargi — Niedopuszczalność)

55

2015/C 389/63

Sprawa T-38/14: Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2015 r. – Kafetzakis i in./Parlament i in. [Skarga na bezczynność i skarga o odszkodowanie — Restrukturyzacja długu publicznego — Udział sektora prywatnego — Szkoda wynikająca z obniżenia wysokości wierzytelności przyznanych z tytułu odprawy — Deklaracje szefów państw lub rządów strefy euro oraz instytucji Unii — Deklaracja Eurogrupy — Brak ścisłego określenia związku przyczynowego z podnoszoną szkodą — Niedopuszczalność]

56

2015/C 389/64

Sprawa T-350/14: Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2015 r. – Arvanitis i in./Parlament i in. [Skarga na bezczynność i skarga o odszkodowanie — Zakończenie działalności przez Olympiaki Aeroporia (OA) — Szkoda podnoszona przez pracowników tymczasowych OA w związku z bezczynnością pozwanych polegającą na nieczuwaniu nad właściwym stosowaniem zasad prawa Unii w odniesieniu do zwolnień tychże pracowników — Brak ścisłego określenia związku przyczynowego pomiędzy podnoszoną szkodą a działaniem pozwanych — Niedopuszczalność]

56

2015/C 389/65

Sprawa T-413/14: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2015 r. – Grigoriadis i in./Parlament i in. (Skarga na bezczynność i skarga o odszkodowanie — Restrukturyzacja greckiego długu publicznego — Udział sektora publicznego — Szkoda związana ze zmniejszeniem wierzytelności — Oświadczenia szefów państw i rządów strefy euro i instytucji Unii — Oświadczenie Eurogrupy — Brak wyjaśnienia związku przyczynowego z podnoszoną szkodą — Niedopuszczalność)

57

2015/C 389/66

Sprawa T-464/14 P: Postanowienie Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Nieminen/Rada [Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowania w sprawie awansu (2010 i 2011) — Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 — Prawo do rzetelnego procesu — Prawo do obrony — Zakres kontroli sądowej w pierwszej instancji — Oczywisty błąd w ocenie — Brak naruszenia prawa i przeinaczenia — Odwołanie oczywiście pozbawione podstawy prawnej]

58

2015/C 389/67

Sprawa T-545/14: Postanowienie Sądu z dnia 6 października 2015 r. – GEA Group/OHIM (engineering for a better world) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego engineering for a better world — Decyzja wyłącznie potwierdzająca — Ostateczny charakter potwierdzonej decyzji — Uwzględnienie z urzędu — Niedopuszczalność)

59

2015/C 389/68

Sprawa T-497/15: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2015 r. – Oltis Group/Komisja

59

2015/C 389/69

Sprawa T-550/15: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2015 r. – Republika Portugalska/Komisja Europejska

60

2015/C 389/70

Sprawa T-551/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Republika Portugalska/Komisja Europejska

62

2015/C 389/71

Sprawa T-561/15: Skarga wniesiona w dniu 24 września 1015 r. – Universidad Internacional de la Rioja/OHIM – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Sprawa T-572/15: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2015 r. – Aldi/OHIM – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Sprawa T-191/10: Postanowienie Sądu z dnia 16 lipca 2015 r. – Greenwood Houseware (Zhuhai) i in./Rada

65

2015/C 389/74

Sprawa T-267/15: Postanowienie Sądu z dnia 7 października 2015 r. – db-Technologies Deutschland/OHMI – MIP Metro (Sigma)

65

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 389/75

Sprawa F-113/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 października 2015 r. – DI/EASO (Służba publiczna — Personel EASO — Członek personelu kontraktowego — Okres próbny — Zwolnienie z powodu oczywistej niezdolności do należytego wypełniania obowiązków — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zgodność skargi z zażaleniem — Brak — Oczywista niedopuszczalność — Skarga o odszkodowanie)

66

2015/C 389/76

Sprawa F-29/13 RENV: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 października 2015 r. – Drakeford/EMA

66


PL

 

Top