Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:320:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 320, 28 września 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 320

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
28 września 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 320/1

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 320/2

Sprawa C-602/13: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 11 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia – Hiszpania) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/13/EWG — Stosunek umowny między przedsiębiorcą a konsumentem — Umowa kredytu hipotecznego — Warunek dotyczący odsetek za zwłokę — Warunek dotyczący wcześniejszej spłaty — Postępowanie w przedmiocie egzekucji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką — Miarkowanie kwoty odsetek — Uprawnienia sądu krajowego)

2

2015/C 320/3

Sprawa C-64/14 P: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 kwietnia 2015 r. – Sven A. von Storch/Europejski Bank Centralny (EBC) (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Osoba, której akt dotyczy bezpośrednio — Decyzje przyjęte przez Europejski Bank Centralny — Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego 2012/641/UE — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem)

3

2015/C 320/4

Sprawa C-82/14: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 15 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Szósta dyrektywa 77/388/EWG)

3

2015/C 320/5

Sprawa C-84/14 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 lipca 2015 r. – Forgital Italy SpA/Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska (Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Skarga o stwierdzenie nieważności — Artykuł 263 ustęp czwarty TFUE — Prawo do odwołania — Legitymacja procesowa — Osoby fizyczne i prawne — Akty regulacyjne wymagające środków wykonawczych — Rozporządzenie celne zmieniające warunki zawieszenia ceł — Możliwość wniesienia skargi do sądów krajowych)

4

2015/C 320/6

Sprawa C-90/14: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 8 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nr 1 de Miranda de Ebro – Hiszpania) – Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/13/EWG — Umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem — Umowa hipoteczna — Postanowienie dotyczące odsetek za zwłokę — Postanowienie dotyczące wcześniejszej spłaty — Procedura zajęcia hipotecznego — Zmniejszenie kwoty odsetek — Kompetencja sądu krajowego)

5

2015/C 320/7

Sprawa C-123/14: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 15 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd – Warna – Bułgaria) – „Itales” OOD/Direktor na Direkcija „Obżałwane i danyczno osiguritełna praktika” Warna pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Podatki — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Zasada neutralności podatkowej — Odliczenie VAT naliczonego — Pojęcie „dostaw towarów” — Warunki istnienia dostawy towarów — Brak dowodu na faktyczne posiadanie towarów przez bezpośredniego dostawcę)

6

2015/C 320/8

Sprawa C-142/14 P: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 3 czerwca 2015 r. – The Sunrider Corporation/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Nannerl GmbH & Co. KG [Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego SUN FRESH — Sprzeciw właściciela wcześniejszego słownego wspólnotowego znaku towarowego SUNNY FRESH — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi — Prawo do bycia wysłuchanym — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 75 i 76]

6

2015/C 320/9

Sprawa C-159/14: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 15 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd – Warna – Bułgaria) – Koeła-N EOOD/Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” Warna pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Podatki — VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Zasada neutralności podatkowej — Odliczenie naliczonego podatku VAT — Pojęcie dostawy towarów — Przesłanki istnienia dostawy towarów — Przemieszczenie towarów przez przewoźnika bezpośrednio od dostawcy do osoby trzeciej — Brak dowodu rzeczywistego posiadania towarów przez bezpośredniego dostawcę — Brak współpracy dostawców z organami podatkowymi — Brak przeładunku towarów — Okoliczności uzasadniające podejrzenie oszustwa podatkowego)

7

2015/C 320/10

Sprawa C-291/14 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 11 czerwca 2015 r. – Faci SpA/Komisja (Odwołanie — Regulamin postępowania przed Trybunałem — Artykuł 181 — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek stabilizatorów cynowych oraz epoksydowanego oleju sojowego i estrów — Grzywny — Waga naruszenia — Zasada skutecznej ochrony prawnej — Odwołanie oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne)

8

2015/C 320/11

Sprawa C-318/14: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 maja 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud – Republika Czeska) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje [Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Artykuł 49 TFUE i art. 52 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 — Publiczny transport kolejowy i drogowy — Transport autobusowy na miejskich liniach transportu publicznego — Przewoźnik z siedzibą w innym państwie członkowskim, prowadzący działalność za pośrednictwem oddziału — Obowiązek uzyskania specjalnego zezwolenia — Uprawnienia dyskrecjonalne właściwego organu — Umowa o świadczenie usług publicznych]

8

2015/C 320/12

Sprawa C-343/14 P: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 maja 2015 r. – Adler Modemärkte AG/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Blufin SpA (Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Zgłoszenie słownego znaku towarowego MARINE BLEU — Sprzeciw właściciela słownego znaku towarowego BLUMARINE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Porównanie konceptualne)

9

2015/C 320/13

Sprawa C-400/14 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 16 lipca 2015 r. – Basic AG Lebensmittelhandel/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Repsol YPF, SA (Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Zgłoszenie do rejestracji graficznego wspólnotowego znaku towarowego — Element słowny „basic” — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy — Element słowny „BASIC” — Sprzeciw właściciela tego znaku towarowego — Częściowa odmowa rejestracji — Pojęcie „usług dystrybucji” oraz „usług sprzedaży detalicznej i hurtowej” — Zakres)

10

2015/C 320/14

Sprawa C-405/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 11 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud – Republika Czeska) – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel (Odesłanie prejudycjalne — Klasyfikacja taryfowa — Ważność pkt 2 tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 384/2004 w okresie od 22 marca 2004 r. do 22 grudnia 2009 r. — Stosowalność tego przepisu do zgłoszeń celnych złożonych w roku 2008 — Klasyfikacja produktów przeznaczonych do komputerów, składających się z rozpraszacza ciepła i wentylatora)

10

2015/C 320/15

Sprawa C-496/14: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 maja 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Sibiu – Rumunia) – Statul român/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Odesłanie prejudycjalne — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Zasady równego traktowania i niedyskryminacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego — Obliczanie kwoty dodatków na dziecko pozostające na utrzymaniu — Niewprowadzenie w życie prawa Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

11

2015/C 320/16

Sprawa C-507/14: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça – Portugalia) – P/M (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Brak uzasadnionych wątpliwości — Jurysdykcja w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Artykuł 16 ust. 1 lit. a) — Określenie chwili, w której postępowanie przed sądem zostaje wszczęte — Wniosek o zawieszenie postępowania — Brak wpływu)

12

2015/C 320/17

Sprawa C-539/14: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Castellón – Hiszpania) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Dyrektywa 93/13/EWG — Artykuł 7 — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 7 i 47 — Umowy zawierane z konsumentami — Umowa pożyczki hipotecznej — Nieuczciwe warunki umowne — Postępowanie w przedmiocie egzekucji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką — Prawo do wniesienia odwołania)

12

2015/C 320/18

Sprawa C-576/14 P: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 czerwca 2015 r. – Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Komisja Europejska, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Odmowa wszczęcia przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niedopuszczalności i brak właściwości Sądu — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

13

2015/C 320/19

Sprawa C-608/14: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 maja 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Sibiu – Rumunia) – Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Odesłanie prejudycjalne — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Przyznanie dodatków na dziecko pozostające na utrzymaniu — Ustalenie prawa właściwego według dnia urodzenia dziecka, a nie według dnia jego poczęcia — Niewprowadzenie w życie prawa Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

14

2015/C 320/20

Sprawa C-151/15: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia14 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Coimbra – Portugalia) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Prawo autorskie i prawa pokrewne w społeczeństwie informacyjnym — Dyrektywa 2001/*29/WE — Artykuł 3 ust. 1 — Pojęcie publicznego udostępniania — Odtwarzanie utworów w kawiarni-restauracji z odbiornika radiowego podłączonego do głośników)

14

2015/C 320/21

Sprawa C-322/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 29 czerwca 2015 r.– Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

Sprawa C-329/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 3 lipca 2015 r. – ENEA S.A. w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

Sprawa C-332/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Treviso (Włochy) w dniu 6 lipca 2015 r. – postępowanie karne przeciwko Giuseppemu Astone

16

2015/C 320/24

Sprawa C-355/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 13 lipca 2015 r. – Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

Sprawa C-397/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgerichts Itzehoe (Niemcy) w dniu 23 lipca 2015 r. – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

Sprawa C-404/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Niemcy) w dniu 24 lipca 2015 r. – postępowanie karne/o Pál Aranyosi

18

2015/C 320/27

Sprawa C-411/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 20 maja 2015 r. w sprawie T-456/10 Timab Industries i CFPR/Komisja, wniesione w dniu 27 lipca 2015 r. przez Timab Industries i Cie financière et de participations Roullier (CFPR)

19

2015/C 320/28

Sprawa C-413/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 27 lipca 2015 r. – Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Irlandia i Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

Sprawa C-423/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 31 lipca 2015 r. – Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

Sprawa C-428/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 4 sierpnia 2015 r. – Child and Family Agency (CAFA)/J.D.

22

2015/C 320/31

Sprawa C-429/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Irlandia) w dniu 5 sierpnia 2015 r. – Evelyn Danqua/Minister for Justice and Equality Ireland; Attorney General

23

2015/C 320/32

Sprawa C-430/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom (Zjednoczone Królestwo) w dniu 5 sierpnia 2015 r. – Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (zmarła, w której imieniu działa osobisty przedstawiciel)

23

2015/C 320/33

Sprawa C-189/14: Postanowienie Prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 11 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Eparchiako Dikastirio Lefkosias – Cypr) – Bogdan Chain/Atlanco LTD

24

2015/C 320/34

Sprawa C-244/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 lipca 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Austrii

25

2015/C 320/35

Sprawa C-328/14: Postanowienie Prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 17 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove – Słowacja) – CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

25

2015/C 320/36

Sprawa C-329/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 kwietnia 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Finlandii

25

2015/C 320/37

Sprawa C-390/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 czerwca 2015 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Eparchiako Dikastirio Larnakas – Cypr) – postępowanie karne przeciwko Masoudowi Mehrabipariemu

25

2015/C 320/38

Sprawa C-445/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 kwietnia 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht – Niemcy) – Seusen Sume/Landkreis Stade, przy uczestnictwie: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2015/C 320/39

Sprawy połączone C-512/14 P i C-513/14 P: Postanowienie Prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 17 lipca 2015 r. – Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)/Unibail Management

26

2015/C 320/40

Sprawa C-538/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 3 czerwca 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Finlandii

26

2015/C 320/41

Sprawa C-37/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 maja 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Włochy) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

26

 

Sąd

2015/C 320/42

Sprawa T-574/12: Postanowienie Sądu z dnia 16 lipca 2015 r. – PAN Europe i Stichting Natuur en Milieu/Komisja [Środowisko naturalne — Rozporządzenie (WE) nr 149/2008 — Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów — Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 — Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej — Utrata interesu prawnego w trakcie postępowania — Umorzenie postępowania)

27

2015/C 320/43

Sprawa T-617/14: Postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2015 r. – Pro Asyl/EASO [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Program operacyjny mający na celu rozmieszczenie zespołu wsparcia „azyl” na terytorium Bułgarii — Odmowa dostępu — Umorzenie postępowania — Skarga o stwierdzenie nieważności — Elektroniczny rejestr dokumentów — Oczywista częściowa niedopuszczalność]

27

2015/C 320/44

Sprawa T-724/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 lipca 2015 r. – European Children’s Fashion Association i Instituto de Economía Pública/Komisja i EACEA [Skarga o stwierdzenie nieważności — Klauzula arbitrażowa — Program działań „Lifelong Learning (2007-2013)” — Program „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” — Wstępne pismo informacyjne — Nota obciążeniowa — Tożsamość strony pozwanej — Częściowa niedopuszczalność]

28

2015/C 320/45

Sprawa T-769/14: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2015 r. – CGI Luxembourg i Intrasoft International/Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — Zamówienia publiczne na usługi — Tworzenie i utrzymywanie systemów informatycznych dla produkcji — Klasyfikacja oferenta w procedurze kaskadowej — Stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji — Umorzenie postępowania)

29

2015/C 320/46

Sprawa T-207/15 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 16 lipca 2015 r. – National Iranian Tanker Company/Rada (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris — Wyważenie interesów — Brak pilnego charakteru)

30

2015/C 320/47

Sprawa T-293/15: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2015 r. – Banimmo/Komisja (Zamówienia publiczne na usługi — Cofnięcie zaskarżonego aktu — Umorzenie postępowania)

30

2015/C 320/48

Sprawa T-321/15 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 17 lipca 2015 r. – GSA i SGI/Parlament (Środek tymczasowy — Zamówienia publiczne dotyczące świadczenia usług — Procedura przetargowa — Bezpieczeństwo pożarowe, pomoc osobom i nadzór zewnętrzny w budynku Parlamentu w Brukseli — Odrzucenie oferty jednego oferenta i udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

31

2015/C 320/49

Sprawa T-283/15: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2015 r. – Esso Raffinage/ECHA

32

2015/C 320/50

Sprawa T-369/15: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2015 r. – Hernández Zamora/OHIM – Rosen Tantau (Paloma)

33

2015/C 320/51

Sprawa T-386/15: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2015 r. – Jordi Nogues/OHIM – Grupo Osborne (BADTORO)

34

2015/C 320/52

Sprawa T-400/15: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2015 r. – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/OHIM – University College London (CITRUS SATURDAY)

35

2015/C 320/53

Sprawa T-408/15: Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2015 r. – Globo Comunicação e Participações/OHIM (dźwięki „PLIM PLIM”)

36

2015/C 320/54

Sprawa T-429/15: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2015 r. – Monster Energy/OHIM – Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

37

2015/C 320/55

Sprawa T-430/15: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2015 r. – Flowil International Lighting/OHIM – Lorimod Prod Com (Silvania Food)

38

2015/C 320/56

Sprawa T-431/15: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2015 r. – Fruit of the Loom/OHIM – Takko (FRUIT)

39

2015/C 320/57

Sprawa T-432/15: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2015 r. – Inditex/OHIM – Ffauf (ZARA)

39

2015/C 320/58

Sprawa T-433/15: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2015 r. – Bank Saderat/Rada

40

2015/C 320/59

Sprawa T-446/15: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2015 r. – Indecopi/OHIM – Synergy Group (PISCO)

42

2015/C 320/60

Sprawa T-447/15: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2015 r. – Indecopi/OHIM – Synergy Group (PISCO SOUR)

43

2015/C 320/61

Sprawa T-449/15: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2015 r. – Satkirit Holdings/OHIM – Advanced Mailing Solutions (luvo)

44

2015/C 320/62

Sprawa T-450/15: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2015 r. – Satkirit Holdings/OHIM – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

44

2015/C 320/63

Sprawa T-451/15: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2015 r. – AlzChem/Komisja

45

2015/C 320/64

Sprawa T-453/15: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2015 r. – Trinity Haircare/OHIM – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

46

2015/C 320/65

Sprawa T-454/15: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2015 r. – Laboratorios Ern/OHIM – Werner (Dynamic Life)

47

2015/C 320/66

Sprawa T-455/15: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2015 r. – Vitra Collections/OHIM – Consorzio Origini (kształt krzesła)

48

2015/C 320/67

Sprawa T-462/15: Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2015 – Asia Leader International (Cambodia)/Komisja

49

2015/C 320/68

Sprawa T-296/13: Postanowienie Sądu z dnia 16 lipca 2015 r. – Adler Modemärkte/OHIM – Blufin (MARINE BLEU)

51

2015/C 320/69

Sprawy połączone T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, od T-604/14 do T-606/14 i T-612/14: Postanowienie Sądu z dnia 21 lipca 2015 r. – Makhlouf/Rada

51

2015/C 320/70

Sprawa T-733/14: Postanowienie Sądu z dnia 17 lipca 2015 r. – European Dynamics Luxembourg I Evropaïki Dynamiki/Parlament

51

2015/C 320/71

Sprawa T-72/15: Postanowienie Sądu z dnia 16 lipca 2015 r. – Hippler/Komisja

51

2015/C 320/72

Sprawa T-205/15: Postanowienie Sądu z dnia 13 lipca 2015 r. – Aguirre y Compañía/OHIM – Puma (Przedstawienie buta sportowego)

52

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 320/73

Sprawa F-105/15: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2015 r. – ZZ i ZZ/CEPOL

53

2015/C 320/74

Sprawa F-107/15: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2015 r. – ZZ/EKES

53

2015/C 320/75

Sprawa F-108/15: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2015 r. – ZZ i ZZ/Komisja

54

2015/C 320/76

Sprawa F-112/15: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2015 r. – ZZ/Komisja

55

2015/C 320/77

Sprawa F-113/15: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2015 r. – ZZ i in./Komisja

55

2015/C 320/78

Sprawa F-115/15: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2015 r. – ZZ/Komisja

56

2015/C 320/79

Sprawa F-118/15: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2015 r. – ZZ/Komisja

57


PL

 

Top