Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:279:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 279, 24 sierpnia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 279

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
24 sierpnia 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 279/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 279/02

Sprawy połączone C-549/12 P i C-54/13 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 czerwca 2015 r. – Republika Federalna Niemiec/Komisja Europejska, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Królestwo Niderlandów [Odwołanie — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Zmniejszenie pomocy finansowej — Metoda obliczania przez ekstrapolację — Procedura przyjęcia decyzji przez Komisję Europejską — Brak dochowania wyznaczonego terminu — Konsekwencje]

2

2015/C 279/03

Sprawa C-263/13 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 czerwca 2015 r. – Królestwo Hiszpanii/Komisja Europejska [Odwołanie — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Zmniejszenie pomocy finansowej — Metoda obliczania przez ekstrapolację — Procedura przyjęcia decyzji przez Komisję Europejską — Brak dochowania wyznaczonego terminu — Konsekwencje]

3

2015/C 279/04

Sprawy połączone C-293/13 P i C-294/13 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 czerwca 2015 r. – Fresh Del Monte Produce, Inc./Komisja Europejska, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Komisja Europejska/Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek bananów — Skoordynowane ustalanie cen referencyjnych — Pojęcie „jednostki gospodarczej” tworzonej przez dwie spółki — Pojęcie „decydującego wpływu” — Możliwość przypisania zachowania danej spółki innej spółce — Przeinaczenie dowodów — Ciężar dowodu — Zasada in dubio pro reo — Pojęcie „jednolitego i ciągłego naruszenia” — Pojęcie „uzgodnionej praktyki” — Pojęcie „naruszenia ze względu na cel” — Przedsiębiorstwa będące członkami kartelu — Przedstawienie Komisji informacji — Obowiązek prawny — Zakres — Prawo do nieoskarżania samego siebie — Interwenient w pierwszej instancji — Odwołanie wzajemne — Dopuszczalność)

4

2015/C 279/05

Sprawa C-373/13: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Niemcy) – H. T./Land Baden-Württemberg (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Granice, azyl i imigracja — Dyrektywa 2004/83/WE — Artykuł 24 ust. 1 — Minimalne normy dotyczące warunków nadania statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej — Cofnięcie zezwolenia na pobyt — Przesłanki — Pojęcie „[ważnych względów bezpieczeństwa narodowego] lub porządku publicznego” — Udział osoby posiadającej status uchodźcy w działaniach organizacji znajdującej się w utworzonym przez Unię Europejską wykazie organizacji terrorystycznych)

5

2015/C 279/06

Sprawa C-508/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 czerwca 2015 r. – Republika Estońska/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2013/34/UE — Obowiązki w zakresie sprawozdań finansowych spoczywające na niektórych rodzajach jednostek — Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności — Obowiązek uzasadnienia)

6

2015/C 279/07

Sprawa C-583/13 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 czerwca 2015 r. – Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG/Komisja Europejska, Królestwo Hiszpanii, Urząd Nadzoru EFTA, Rada Unii Europejskiej [Odwołanie — Konkurencja — Sektor ruchu kolejowego i świadczenia pomocnicze — Nadużycie pozycji dominującej — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Artykuł 20 i art. 28 ust. 1 — Postępowanie administracyjne — Decyzja nakazująca przeprowadzenie kontroli — Uprawnienia kontrolne Komisji — Prawo podstawowe do nienaruszalności miru domowego — Brak uprzedniego zezwolenia sądowego — Skuteczna kontrola sądowa — Przypadkowe wykrycie]

6

2015/C 279/08

Sprawa C-586/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pesti Központi Kerületi Bíróság – Węgry) – Martin Meat kft/Géza Simonfay, Ulrich Salburg (Odesłanie prejudycjalne — Swoboda świadczenia usług — Dyrektywa 96/71/WE — Artykuł 1 ust. 3 lit. a) i c) — Delegowanie pracowników — Wynajem pracowników — Akt o przystąpieniu z 2003 r. — Rozdział 1 ust. 2 i 13 załącznika X — Przepisy przejściowe — Dostęp obywateli węgierskich do rynku pracy państw będących już członkami Unii Europejskiej w dniu przystąpienia Republiki Węgierskiej do Unii — Wymóg pozwolenia na pracę w przypadku wynajmu pracowników — Sektory niewrażliwe)

7

2015/C 279/09

Sprawa C-593/13: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Presidenza del Consiglio dei Ministri i in./Rina Services SpA, Rina SpA, SOA Rina Organismo di Attestazione SpA (Odesłanie prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE, 51 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Udział w wykonywaniu władzy publicznej — Dyrektywa 2006/123/WE — Artykuł 14 — Instytucje odpowiedzialne za kontrolę i certyfikację przestrzegania ustawowo wymaganych warunków przez przedsiębiorstwa wykonujące publiczne roboty budowlane — Przepisy krajowe nakładające na te instytucje obowiązek posiadania we Włoszech siedziby statutowej)

8

2015/C 279/10

Sprawa C-664/13: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā apgabaltiesa – Łotwa) – VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija/Kaspars Nīmanis (Odesłanie prejudycjalne — Transport — Prawa jazdy — Przedłużanie okresu ważności prawa jazdy przez państwo członkowskie, w którym wydano prawo jazdy — Wymóg zamieszkania na terytorium tego państwa członkowskiego — Zgłoszenie miejsca zamieszkania)

9

2015/C 279/11

Sprawa C-671/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litwa) – w postępowaniach wszczętych przez „Indėlių ir investicijų draudimas” VI, Virgilijusa Vidutisa Nemaniūnasa (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywy 94/19/WE i 97/9/WE — Systemy gwarancji depozytów i rekompensat dla inwestorów — Instrumenty oszczędzania i inwestowania — Instrument finansowy w rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE — Wyłączenie z gwarancji — Bezpośrednia skuteczność — Warunki korzystania z dyrektywy 97/9/WE)

10

2015/C 279/12

Sprawa C-9/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Staatssecretaris van Financiën przeciwko D.G. Kiebackowi (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ pracowników — Przepisy podatkowe — Podatki dochodowe — Dochody osiągane na terytorium państwa członkowskiego — Pracownik niebędący rezydentem — Opodatkowanie w państwie zatrudnienia — Przesłanki)

11

2015/C 279/13

Sprawa C-18/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Niderlandy) – CO Sociedad de Gestión y Participación SA i in./De Nederlandsche Bank NV oraz De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestión y Participación S i in. (Odesłanie prejudycjalne — Zbliżanie ustawodawstw — Ubezpieczenie bezpośrednie inne niż ubezpieczenie na życie — Dyrektywa 92/49/EWG — Artykuły 15, 15a i 15b — Ocena ostrożnościowa nabycia i zwiększenia znacznego pakietu akcji — Możliwość obwarowania zatwierdzenia planowanego nabycia ograniczeniem lub wymogiem)

11

2015/C 279/14

Sprawa C-62/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverfassungsgericht – Niemcy) – Peter Gauweiler i in./Deutscher Bundestag [Odesłanie prejudycjalne — Polityka gospodarcza i pieniężna — Decyzje Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie szeregu szczegółów technicznych bezwarunkowych transakcji monetarnych Eurosystemu prowadzonych na wtórnych rynkach obligacji skarbowych — Artykuły 119 TFUE i 127 TFUE — Kompetencje EBC i Europejskiego Systemu Banków Centralnych — Mechanizm transmisji polityki pieniężnej — Utrzymanie stabilności cen — Proporcjonalność — Artykuł 123 TFUE — Zakaz monetyzacji długów państw członkowskich należących do strefy euro]

12

2015/C 279/15

Sprawa C-147/14: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 25 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL/AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV [Odesłanie prejudycjalne — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 9 ust. 1 lit. b) — Skutki — Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy — Oznaczenia identyczne lub podobne — Zakaz używania — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Ocena — Uwzględnienie użycia języka innego niż język urzędowy Unii Europejskiej]

13

2015/C 279/16

Sprawa C-187/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – Skatteministeriet/DSV Road A/S [Odesłanie prejudycjalne — Wspólnotowy kodeks celny — Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 — Artykuły 203 i 204 — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 — Artykuł 859 — Procedura tranzytu zewnętrznego — Powstanie długu celnego — Kwestia usunięcia spod dozoru celnego — Niewykonanie obowiązku — Przedstawienie towarów w urzędzie przeznaczenia po terminie — Towary nieprzyjęte przez odbiorcę i zwrócone bez przedstawienia w urzędzie celnym — Towary ponownie objęte procedurą tranzytu zewnętrznego poprzez nowe zgłoszenie — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 168 lit. e) — Odliczenie podatku VAT w związku z przywozem przez przewoźnika]

14

2015/C 279/17

Sprawa C-207/14: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče – Słowenia) – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Republika Slovenija (Odesłanie prejudycjalne — Zbliżanie ustawodawstw — Naturalne wody mineralne — Dyrektywa 2009/54/WE — Artykuł 8 ust. 2 — Załącznik I — Zakaz wprowadzania do obrotu „naturalnej wody mineralnej pochodzącej z jednego i tego samego źródła” pod wieloma oznaczeniami handlowymi — Pojęcie)

15

2015/C 279/18

Sprawa C-242/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Mannheim – Niemcy) – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel [Odesłanie prejudycjalne — Wspólnotowa ochrona odmian roślin — Rozporządzenie (WE) nr 2100/94 — Odstępstwo przewidziane w art. 14 — Korzystanie przez rolnika z materiału ze zbioru chronionej odmiany roślin bez upoważnienia posiadacza prawa — Obowiązek zapłaty przez rolników godziwego wynagrodzenia za to korzystanie — Termin, w jakim należy uiścić to wynagrodzenie, aby móc skorzystać z odstępstwa — Możliwość powołania się przez posiadacza prawa do ochrony odmiany na art. 94 — Naruszenie]

15

2015/C 279/19

Sprawa C-303/14: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 25 czerwca 2015 r. – Komisja Europejska/Rzeczpospolita Polska [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 — Szkolenia i certyfikacja — Obowiązek powiadomienia — Sankcje — Rozporządzenia (WE) nr 303/2008, (WE) nr 304/2008, (WE) nr 305/2008, (WE) nr 306/2008, (WE) nr 307/2008 i (WE) nr 308/2008]

16

2015/C 279/20

Sprawa C-535/14 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 czerwca 2015 r. – Wadzim Ipatau/Rada Unii Europejskiej (Odwołanie — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające wobec Republiki Białorusi — Dopuszczalność — Termin do wniesienia skargi — Pomoc w zakresie kosztów postępowania — Skutek zawieszający — Skuteczna ochrona sądowa — Prawo do obrony — Zasada proporcjonalności)

17

2015/C 279/21

Sprawa C-219/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 13 maja 2015 r. – Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH

17

2015/C 279/22

Sprawa C-243/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky (Słowacja) w dniu 27 maja 2015 r. – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín

18

2015/C 279/23

Sprawa C-257/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgerichts Hannover (Niemcy) w dniu 1 czerwca 2015 r. – Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH.

19

2015/C 279/24

Sprawa C-268/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Bruxelles (Belgia) w dniu 8 czerwca 2015 r. – Fernand Ullens de Schooten/Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

19

2015/C 279/25

Sprawa C-272/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) w dniu 8 czerwca 2015 r. – Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

20

2015/C 279/26

Sprawa C-275/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 8 czerwca 2015 r. – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

21

2015/C 279/27

Sprawa C-284/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour du travail de Bruxelles (Belgia) w dniu 10 czerwca 2015 r. – Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

22

2015/C 279/28

Sprawa C-290/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Belgia) w dniu 15 czerwca 2015 r. – Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL/Région wallonne

23

2015/C 279/29

Sprawa C-307/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Alicante (Hiszpania) w dniu 25 czerwca 2015 r. – Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

24

2015/C 279/30

Sprawa C-308/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Alicante (Hiszpania) w dniu 25 czerwca 2015 r. – Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López i Teresa Torres Andreu

24

2015/C 279/31

Sprawa C-319/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour administrative d’appel de Paris (Francja) w dniu 29 czerwca 2015 r. – Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

25

2015/C 279/32

Sprawa C-347/15: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Austrii

26

 

Sąd

2015/C 279/33

Sprawa T-516/10: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2015 r. – Francja/Komisja (EFOGR — Sekcja Orientacji — Zmniejszenie pomocy finansowej — Program inicjatywy wspólnotowej Leader+ — Niedotrzymanie terminu wydania decyzji — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych)

28

2015/C 279/34

Sprawa T-44/11: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2015 r. – Włochy/Komisja (EFOGR — Sekcja Gwarancji — EFRG i EFFROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Pomoc na produkcję mleka odtłuszczonego w proszku — Nieprawidłowości lub zaniedbania, które można przypisać organom administracji lub instytucjom państw członkowskich — Proporcjonalność — Obowiązek uzasadnienia — Zasada ne bis in idem — Rozsądny termin)

28

2015/C 279/35

Sprawa T-89/11: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2015 r. – Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHIM – Vincci Hoteles (NANU) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego NANU — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy NAMMU — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

29

2015/C 279/36

Sprawa T-536/11: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2015 r. – European Dynamics Luxembourg i in./Komisja (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług informatycznych opracowania i serwisu oprogramowania, doradztwa i pomocy dotyczących różnego rodzaju aplikacji — Klasyfikacja oferty jednego z oferentów w systemie kaskadowym dla poszczególnych części i klasyfikacja ofert pozostałych oferentów — Obowiązek uzasadnienia — Kryterium udzielenia zamówienia — Oczywisty błąd w ocenie — Odpowiedzialność pozaumowna)

30

2015/C 279/37

Sprawa T-436/12: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2015 r. – Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHIM – Ceramicas del Foix (Rock & Rock) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy Rock & Rock — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK i CEILROCK — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/20]

30

2015/C 279/38

Sprawa T-548/12: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2015 r. Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHIM – Redrock Construction (REDROCK) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy REDROCK — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK et MASTERROCK — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

31

2015/C 279/39

Sprawy połączone T-98/13 i T-99/13: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2015 r. – CMT/OHIM – Camomilla (Camomilla) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzne wspólnotowe znaki towarowe Camomilla — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy CAMOMILLA — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak złej wiary po stronie właściciela wspólnotowego znaku towarowego — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa towarów — Brak naruszenia renomy — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 53 ust. 1 lit a) rozporządzenia nr 207/2009)]

32

2015/C 279/40

Sprawa T-100/13: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2015 r. – CMT/OHIM – Camomilla (CAMOMILLA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy CAMOMILLA — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Camomilla — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak złej wiary po stronie właściciela wspólnotowego znaku towarowego — Względna podstawa odmowy rejestracji — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Dowody uzupełniające przedstawione przed izbą odwoławczą]

33

2015/C 279/41

Sprawa T-521/13: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2015 r. – Alpinestars Research/OHIM – Tung Cho i Wang Yu (A ASTER) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego A ASTER — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy A-STARS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

33

2015/C 279/42

Sprawa T-677/13: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2015 r. – Axa Versicherung/Komisja [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania w sprawie stosowania reguł konkurencji — Wniosek dotyczący ogółu dokumentów — Odmowa dostępu — Wniosek dotyczący pojedynczego dokumentu — Spis treści — Obowiązek przeprowadzenia konkretnej i indywidualnej oceny — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej — Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu — Nadrzędny interes publiczny — Powództwo o odszkodowanie — Obowiązek uzasadnienia]

34

2015/C 279/43

Sprawa T-312/14: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2015 r. – Federcoopesca i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rybołówstwo — Wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa — Decyzja Komisji wprowadzająca plan działania mający na celu uzupełnienie braków we włoskim systemie kontroli rybołówstwa — Akt niezmieniający samodzielnie sytuacji prawnej skarżącego — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

35

2015/C 279/44

Sprawa T-221/15: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2015 r. – Arbuzow/Rada

36

2015/C 279/45

Sprawa T-269/15: Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2015 r. – Novartis Europharm/Komisja

36

2015/C 279/46

Sprawa T-270/15: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2015 r. – ANKO AE/Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

37

2015/C 279/47

Sprawa T-274/15: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2015 r. – Alcogroup i Alcodis/Komisja

38

2015/C 279/48

Sprawa T-287/15: Skarga wniesiona w dniu 1 czerwca 2015 r. – Tayto Group/OHIM – MIP Metro (real)

39

2015/C 279/49

Sprawa T-306/15: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2015 r. – KV/EACEA

39

2015/C 279/50

Sprawa T-314/15: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2015 r. – Grecja/Komisja

40

2015/C 279/51

Sprawa T-325/15: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2015 r. – Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/OHIM – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)

41

2015/C 279/52

Sprawa T-327/15: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2015 r. – Republika Grecka/Komisja

42

2015/C 279/53

Sprawa T-328/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 czerwca 2015 r. przez Geoffroya Alsteensa od wyroku wydanego w dniu 21 kwietnia 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-87/12 RENV, Alsteens/Komisja

43

2015/C 279/54

Sprawa T-329/15: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2015 r. – Certuss Dampfautomaten/OHIM – Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

44

2015/C 279/55

Sprawa T-330/15: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2015 r. – Keil/OHIM – Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate)

44

2015/C 279/56

Sprawa T-335/15: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2015 r. – Universal Protein Supplements/OHIM (Przedstawienie kulturysty)

45

2015/C 279/57

Sprawa T-339/15: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2015 r. – Polski Koncern Naftowy Orlen/OHIM (Kształt stacji benzynowej)

46

2015/C 279/58

Sprawa T-340/15: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2015 r. – Polski Koncern Naftowy Orlen/OHIM (Kształt stacji benzynowej)

46

2015/C 279/59

Sprawa T-341/15: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2015 r. – Polski Koncern Naftowy Orlen/OHIM (Kształt stacji benzynowej)

47

2015/C 279/60

Sprawa T-342/15: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2015 r. – Polski Koncern Naftowy Orlen/OHIM (Kształt stacji benzynowej)

48

2015/C 279/61

Sprawa T-343/15: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2015 r. – Polski Koncern Naftowy Orlen/OHIM (Kształt stacji benzynowej)

48

2015/C 279/62

Sprawa T-357/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 7 lipca 2015 r. przez Marię Luisę Garcia Minguez od postanowienia wydanego w dniu 28 kwietnia 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-72/14, Garcia Minguez/Komisja

49

2015/C 279/63

Sprawa T-360/15: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2015 r. – Dr Vita/OHIM (69)

50

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 279/64

Sprawa F-112/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 lipca 2015 r. – EJ/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Reforma regulaminu pracowniczego — Rozporządzenie nr 1023/2013 — Kategorie stanowisk — Przepisy przejściowe dotyczące przypisania do kategorii stanowisk — Artykuł 30 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Administratorzy prawnicy służby prawnej Komisji należący do grupy zaszeregowania AD 13 — Sytuacja „doradców prawnych” i „członków służby prawnej” — Możliwości wejścia do grupy zaszeregowania AD 13 na podstawie regulaminu pracowniczego z 2004 r. — Awans na podstawie art. 45 regulaminu pracowniczego — Powołanie na podstawie art. 29 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Przypisanie do kategorii stanowisk „radca lub stanowisko równoważne” i „administrator w okresie przejściowym” — Akt niekorzystny — Pojęcie „znaczącego zakresu odpowiedzialności” — Pojęcie „szczególnych obowiązków” — Równe traktowanie — Możliwość ubiegania się o awans do grupy zaszeregowania AD 14 — Uzasadnione oczekiwania — Zasada pewności prawa)

51

2015/C 279/65

Sprawa F-116/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 lipca 2015 r. – Murariu/EIOPA (Służba publiczna — Personel EIOPA — Członek personelu tymczasowego — Ogłoszenie o naborze — Wymóg doświadczenia zawodowego minimalnej długości ośmiu lat — Kandydat wewnętrzny uznany za przydatnego do wykonywania obowiązków członka personelu tymczasowego po upływie okresu próbnego — Tymczasowe zatrudnienie na nowym stanowisku prowadzące do przypisania do wyższej grupy zaszeregowania — Błąd pisarski w ogłoszeniu o naborze — Wycofanie oferty zatrudnienia — Zastosowanie ogólnych przepisów wykonawczych — Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego — Uzasadnione oczekiwania)

52

2015/C 279/66

Sprawa F-109/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 lipca 2015 r. – Roda/Komisja (Służba publiczna — Wynagrodzenie — Renta rodzinna — Artykuł 27 akapit pierwszy załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Rozwiedziony małżonek zmarłego urzędnika — Istnienie alimentów w dniu śmierci urzędnika — Artykuł 42 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Termin do złożenia wniosku o obliczenie uprawnień emerytalnych)

53

2015/C 279/67

Sprawa F-20/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 16 lipca 2015 r. – FG/Komisja Europejska [Służba publiczna — Urzędnicy — Reforma regulaminu pracowniczego — Rozporządzenie nr 1023/2013 — Kategorie stanowisk — Przepisy przejściowe dotyczące przypisania do kategorii stanowisk — Artykuł 30 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Prawo do ubiegania się o awans do wyższej grupy zaszeregowania — Postępowanie w sprawie awansu (2014) — Administrator niepełniący „szczególnych obowiązków” — Możliwość awansu ograniczona do grupy zaszeregowania AD 12 — Nieumieszczenie nazwiska tego administratora na liście urzędników z grupy zaszeregowania AD 12 mogących ubiegać się o awans — Możliwość żądania zastosowania art. 30 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Data graniczna wyznaczona na dzień 31 grudnia 2015 r. — Dopuszczalność skargi — Pojęcie niekorzystnego aktu — Zmiana elektronicznych akt osobowych urzędnika — Informacje administracyjne — Rozpowszechnienie w sieci wewnętrznej instytucji — Niespełnienie wymogów dotyczących postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Artykuł 81 regulaminu postępowania]

53

2015/C 279/68

Sprawa F-35/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 lipca 2015 r. – De Esteban Alonso/Komisja (Służba publiczna — Artykuł 24 regulaminu pracowniczego — Wniosek o udzielenie wsparcia — Postępowanie karne przed sądem krajowym — Powództwo adhezyjne wniesione przez Komisję — Skarga oczywiście bezzasadna)

54

2015/C 279/69

Sprawa F-94/15 R: Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 lipca 2015 r. – Wolff/ESDZ (Służba publiczna — Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Wybory do komitetu pracowniczego — Pilny charakter — Brak — Wyważenie wchodzących w grę interesów)

54

2015/C 279/70

Sprawa F-72/15: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2015 r. – ZZ/Komisja

55

2015/C 279/71

Sprawa F-74/15: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2015 r. – ZZ/Komisja

55

2015/C 279/72

Sprawa F-78/15: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2015 r. – ZZ i in. przeciwko EBI

56

2015/C 279/73

Sprawa F-79/15: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2015 r. – ZZ/EBC

57

2015/C 279/74

Sprawa F-80/15: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2015 r. – ZZ i ZZ/Komisja

58

2015/C 279/75

Sprawa F-82/15: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2015 r. – ZZ/EBI

59

2015/C 279/76

Sprawa F-83/15: Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2015 r. – ZZ/Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej

60

2015/C 279/77

Sprawa F-84/15: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2015 r. – ZZ/Rada

60

2015/C 279/78

Sprawa F-86/15: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2015 r. – ZZ/Europejski Bank Centralny

61

2015/C 279/79

Sprawa F-88/15: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2015 r. – ZZ/Komisja

61

2015/C 279/80

Sprawa F-89/15: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2015 r. – ZZ/Komisja

62

2015/C 279/81

Sprawa F-69/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 lipca 2015 r. – Carreira/ESMA

62


PL

 

Top