Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:138:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 138, 27 kwietnia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 138

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
27 kwietnia 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 138/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 138/02

Sprawa C-463/12: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 5 marca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S [Odesłanie prejudycjalne — Prawo autorskie i prawa pokrewne — Dyrektywa 2001/29/WE — Artykuł 5 ust. 2 lit. b) i art. 6 — Prawo do zwielokrotniania — Wyjątek — Kopie na użytek prywatny — Zwielokrotnienia dokonywane za pomocą kart pamięci do telefonów komórkowych — Godziwa rekompensata — Opłata reprograficzna — Równość traktowania — Zwrot opłaty — Niewielka szkoda]

2

2015/C 138/03

Sprawy połączone C-93/13 P i C-123/13 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 marca 2015 r. – Komisja Europejska/Versalis SpA, dawniej Polimeri Europa SpA, Eni SpA oraz Versalis SpA, dawniej Polimeri Europa SpA, Eni SpA/Komisja Europejska (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kauczuku chloroprenowego — Następstwo podmiotów produkcyjnych — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — Powrót do naruszenia — Nieograniczone prawo orzekania)

4

2015/C 138/04

Sprawa C-143/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Specializat Cluj – Rumunia) – Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA (Dyrektywa 93/13/EWG — Nieuczciwe warunki w umowach zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem — Artykuł 4 ust. 2 — Ocena nieuczciwego charakteru warunków umownych — Wyłączenie warunków dotyczących określenia głównego przedmiotu umowy lub stosowności ceny albo wynagrodzenia w zakresie, w jakim warunki te zostały wyrażone prostym i zrozumiałym językiem — Warunki określające „prowizję od ryzyka” pobieraną przez kredytodawcę i umożliwiające mu pod określonymi warunkami jednostronną zmianę stopy oprocentowania)

4

2015/C 138/05

Sprawy połączone C-144/13, C-154/13 i C-160/13: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – VDP Dental Laboratory NV/Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën/X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13) (Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej — Odliczenia — Zwolnienia — Dostawa protez dentystycznych)

5

2015/C 138/06

Sprawa C-343/13: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 marca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal do Trabalho de Leiria – Portugalia) – Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade Para As Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT) (Odesłanie prejudycjalne — System łączenia się spółek akcyjnych — Dyrektywa 78/855/EWG — Połączenie poprzez przejęcie — Artykuł 19 — Skutki — Przeniesienie wszystkich aktywów i wszystkich pasywów spółki przejmowanej na spółkę przejmującą — Wykroczenie popełnione przez spółkę przejmowaną przed połączeniem — Stwierdzenie wykroczenia decyzją administracyjną wydaną po tym połączeniu — Prawo krajowe — Przeniesienie odpowiedzialności za wykroczenia spółki przejmowanej — Dopuszczalność)

6

2015/C 138/07

Sprawa C-359/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep – Niderlandy) – B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ osób — Artykuł 20 TFUE i art. 21 TFUE — Obywatel państwa członkowskiego — Miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim — Studia w kraju lub terytorium zamorskim — Dalsze wypłacanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów studiów — Wymóg zamieszkiwania przez „3 z 6 lat” — Ograniczenie — Względy uzasadniające)

6

2015/C 138/08

Sprawa C-472/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerisches Verwaltungsgericht München – Niemcy) – Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Azyl — Dyrektywa 2004/83/WE — Artykuł 9 ust. 2 lit. b), c) i e) — Minimalne normy dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców — Warunki uznania za uchodźcę — Akty prześladowania — Sankcje karne wobec żołnierza Stanów Zjednoczonych, który odmówił służby w Iraku]

7

2015/C 138/09

Sprawa C-479/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 5 marca 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Francuska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Podatek VAT — Stosowanie stawki obniżonej — Dostawa książek cyfrowych lub elektronicznych)

8

2015/C 138/10

Sprawa C-502/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 5 marca 2015 r. – Komisja Europejska/Wielkie Księstwo Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Podatek VAT — Stosowanie stawki obniżonej — Dostawa książek cyfrowych lub elektronicznych)

9

2015/C 138/11

Sprawy połączone C-503/13 i C-504/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 5 marca 2015 r. (wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) [Odesłanie prejudycjalne — Ochrona konsumentów — Odpowiedzialność za produkty wadliwe — Dyrektywa 85/374/EWG — Artykuł 1, art. 6 ust. 1 i art. 9 akapit pierwszy lit. a) — Rozrusznik serca i wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca — Zawodność produktu — Uszkodzenia ciała — Eksplantacja przypuszczalnie wadliwego produktu i wszczepienie innego — Zwrot kosztów operacji]

9

2015/C 138/12

Sprawa C-512/13: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – C.G. Sopora/Staatssecretaris van Financiën (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ pracowników — Artykuł 45 TFUE — Równe traktowanie pracowników niebędących rezydentami — Korzyść podatkowa polegająca na zwolnieniu zwrotów kosztów wypłacanych przez pracodawcę — Korzyść przyznawana w formie ryczałtu — Pracownicy pochodzący z państwa członkowskiego innego niż to, w którym znajduje się miejsce pracy — Wymóg zamieszkania w określonej odległości od granicy państwa członkowskiego miejsca pracy)

10

2015/C 138/13

Sprawa C-515/13: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – Ingeniørforeningen i Danmark, działające w imieniu Poula Landina/Tekniq, działająca w imieniu ENCO A/S – VVS (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 2000/78/WE — Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy — Artykuł 2 ust. 1 i ust. 2 lit. a) — Artykuł 6 ust. 1 — Odmienne traktowanie ze względu na wiek — Uregulowanie krajowe przewidujące niewypłacanie odpraw z tytułu zwolnienia pracownikom uprawnionym z chwilą odejścia do emerytury w ramach powszechnego systemu emerytalnego)

11

2015/C 138/14

Sprawa C-534/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 marca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i in./Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 191 ust. 2 TFUE — Dyrektywa 2004/35/WE — Odpowiedzialność za środowisko naturalne — Przepisy krajowe nieprzewidujące możliwości nałożenia przez administrację na właścicieli zanieczyszczonych nieruchomości, którzy nie przyczynili się do tego zanieczyszczenia, obowiązku wykonania środków zapobiegawczych i zaradczych i przewidujące tylko obowiązek zwrotu kosztów działań podjętych przez administrację — Zgodność z zasadami „zanieczyszczający płaci”, ostrożności, działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła)

12

2015/C 138/15

Sprawa C-547/13: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 4 marca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez l’Administratīvā rajona tiesa – Łotwa) – SIA „Oliver Medical”/Valsts ieņēmumu dienests [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 — Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura scalona — Pozycje 8543, 9018 i 9019 — Urządzenia laserowe i ultradźwiękowe, a także ich części i akcesoria]

12

2015/C 138/16

Sprawa C-553/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 marca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Ringkonnakohus – Estonia) – Tallinna Ettevõtlusamet/Statoil Fuel & Retail Eesti AS (Odesłanie prejudycjalne — Podatki pośrednie — Podatki akcyzowe — Dyrektywa 2008/118/WE — Artykuł 1 ust. 2 — Paliwo płynne objęte podatkiem akcyzowym — Podatek od sprzedaży detalicznej — Pojęcie „szczególnego celu” — Uprzednie przydzielenie wpływów z podatku — Organizacja transportu publicznego na obszarze miasta)

13

2015/C 138/17

Sprawa C-559/13: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Finanzamt Dortmund-Unna/Josef Grünewald (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ kapitału — Podatki bezpośrednie — Podatek dochodowy — Możliwość odliczenia świadczeń opiekuńczych wypłacanych w zamian za darowiznę w ramach antycypowanego spadkobrania — Wyłączenie w stosunku do podmiotów niebędących rezydentami)

14

2015/C 138/18

Sprawa C-564/13 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 lutego 2015 r. Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion/Komisja Europejska (Odwołanie — Artykuł 340 akapit pierwszy TFUE — Odpowiedzialność umowna Unii — Artykuł 272 TFUE — Klauzula arbitrażowa — Szósty program ramowy dotyczący badań, rozwoju technologicznego i prezentacji — Umowy dotyczące projektów Ontogov, FIT i RACWeb — Koszty kwalifikowalne i kwoty wypłacone tytułem zaliczki przez Komisję — Powództwo o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa — Brak powstałego i aktualnego interesu prawnego)

15

2015/C 138/19

Sprawa C-585/13 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 marca 2015 r. – Europäisch-Iranische Handelsbank AG/Rada Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Komisja Europejska (Odwołanie — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Ograniczenia w zakresie przekazywania środków finansowych — Pomoc podmiotom figurującym w wykazie w uchylaniu się od środków ograniczających lub w ich naruszaniu)

15

2015/C 138/20

Sprawa C-623/13: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Ministre de l’Économie et des Finances/Gérard de Ruyter [Odesłanie prejudycjalne — Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 4 — Przedmiotowy zakres stosowania — Daniny publiczne uiszczane od dochodów z majątku — Powszechna składka na zabezpieczenie społeczne — Składka na spłatę zadłużenia systemu zabezpieczenia społecznego — Składka socjalna — Składka uzupełniająca składkę socjalną — Uczestnictwo w finansowaniu obowiązkowych systemów zabezpieczenia społecznego — Bezpośredni i wystarczająco istotny związek z niektórymi działami zabezpieczenia społecznego]

16

2015/C 138/21

Sprawa C-667/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 marca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal do Comércio de Lisboa – Portugalia) – Estado português/Banco Privado Português SA w likwidacji, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA w likwidacji (Odesłanie prejudycjalne — Pomoc państwa — Gwarancja państwowa zabezpieczająca pożyczkę — Decyzja 2011/346/UE — Pytania dotyczące ważności — Dopuszczalność — Artykuł 107 ust. 1 TFUE — Uzasadnienie — Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi — Artykuł 107 ust. 3 lit. b) TFUE — Poważne zaburzenia w gospodarce państwa członkowskiego)

17

2015/C 138/22

Sprawa C-691/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Francja) – Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances (Odesłanie prejudycjalne — Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Dyrektywa 89/105/EWG — Artykuł 6 pkt 2 — Sporządzenie wykazu produktów leczniczych refundowanych przez kasy ubezpieczenia zdrowotnego — Zmiana warunków refundacji produktu leczniczego w związku z przedłużeniem jego wpisu do takiego wykazu — Obowiązek uzasadnienia)

17

2015/C 138/23

Sprawa C-6/14: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 — Przewoźnicy lotniczy i operatorzy statków powietrznych — Ubezpieczenia — Wymogi — Pojęcia „pasażera” i „członka załogi” — Śmigłowiec — Przewóz eksperta dokonującego detonacji lawin przy użyciu ładunku wybuchowego — Szkoda poniesiona w czasie lotu w ramach pracy — Odszkodowanie]

18

2015/C 138/24

Sprawa C-41/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – Christie’s France SNC/Syndicat national des antiquaires (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2001/84/WE — Artykuł 1 — Własność intelektualna — Sprzedaż w drodze aukcji oryginalnych egzemplarzy dzieł sztuki — Prawo autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła — Osoba zobowiązana do zapłaty honorarium wynikającego z prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży — Kupujący lub sprzedawca — Odstępstwo w drodze umowy)

19

2015/C 138/25

Sprawa C-43/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud – Republika Czeska) – ŠKO–ENERGO s. r. o./Odvolací finanční ředitelství (Odesłanie prejudycjalne — Ochrona warstwy ozonowej — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej — Metoda przydziału uprawnień — Przydział bezpłatnych uprawnień — Stosowanie do takiego przydziału podatku od darowizn)

19

2015/C 138/26

Sprawa C-104/14: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi, w postępowaniu układowym, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 288 akapit trzeci TFUE — Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych — Dyrektywa 2000/35/WE — Artykuły 2, 3 i 6 — Dyrektywa 2011/7/UE — Artykuły 2, 7 i 12 — Ustawodawstwo państwa członkowskiego, które może zmienić na niekorzyść wierzyciela państwa odsetki od wierzytelności wcześniejszej niż wymienione dyrektywy)

20

2015/C 138/27

Sprawa C-175/14: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 5 marca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Ralph Prankl (Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Dyrektywa 92/12/EWG — Ogólne warunki dotyczące wyrobów objętych podatkiem akcyzowym — Opodatkowanie towarów pochodzących z przemytu — Towary dopuszczone do konsumpcji w jednym państwie członkowskim i wysłane do innego państwa członkowskiego — Ustalenie właściwego państwa członkowskiego — Prawo państwa tranzytu do opodatkowania wspomnianych towarów)

21

2015/C 138/28

Sprawa C-178/14: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 5 marca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf – Niemcy) – Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (Odesłanie prejudycjalne — Unia celna i Wspólna taryfa celna — Nomenklatura scalona — Klasyfikacja taryfowa — Pozycja 8525 80 — Kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo — Podpozycje 8525 80 91 i 8525 80 99 — Kamery wideo zamontowane w okularach sportowych — Funkcja „zoom optyczny” — Rejestracja plików pochodzących ze źródeł zewnętrznych)

21

2015/C 138/29

Sprawa C-220/14 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 marca 2014 r. – Ahmed Abdelaziz Ezz i in./Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska (Odwołanie — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom w związku z sytuacją w Egipcie — Zamrożenie funduszy osób, wobec których prowadzone jest postępowanie sądowe w sprawie sprzeniewierzenia funduszy państwowych — Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji)

22

2015/C 138/30

Sprawa C-221/14 P: Wyrok Trybunału (druga izba izba) z dnia 26 lutego 2015 r. – H/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [Odwołanie — Uposażenie członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Były członek Sądu do spraw Służby Publicznej — Wniosek o objęcie wspólnym systemem ubezpieczenia chorobowego (RCAM) — Decyzja — Odmowa — Środki odwoławcze — Przekroczenie terminu — Niedopuszczalność]

23

2015/C 138/31

Sprawa C-238/14: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 lutego 2015 r. – Komisja Europejska/Wielkie Księstwo Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/70/WE — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Pracownicy dorywczy realizujący spektakle — Kolejne umowy o pracę na czas określony — Klauzula 5 ust. 1 — Środki mające na celu zapobieżenie nadużywaniu kolejnych umów na czas określony — Pojęcie „obiektywnych powodów” uzasadniających takie umowy)

23

2015/C 138/32

Opinia 1/15: Wniosek o opinię przedstawiony przez Parlament Europejski trybie art. 218 ust. 11 TFUE

24

2015/C 138/33

Sprawa C-451/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd Sofija (Bułgaria) w dniu 26 września 2014 r. – Rumjana Asenowa Petrus/Republika Bułgarii

24

2015/C 138/34

Sprawa C-512/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 września 2014 r. w sprawie T-686/13 Unibail/OHIM, wniesione w dniu 14 listopada 2014 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

24

2015/C 138/35

Sprawa C-513/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 września 2014 r. w sprawie T-687/13 Unibail/OHIM, wniesione w dniu 14 listopada 2014 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

25

2015/C 138/36

Sprawa C-595/14: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2014 r. – Parlament Europejski/Rada Unii Europejskiej

26

2015/C 138/37

Sprawa C-11/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 13 stycznia 2015 r. – Český Rozhlas/Odvolací finanční ředitelství

26

2015/C 138/38

Sprawa C-24/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München (Niemcy) w dniu 21 stycznia 2015 r. – Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen

27

2015/C 138/39

Sprawa C-27/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Włochy) w dniu 22 stycznia 2015 r. – Pippo Pizzo/CRGT srl

27

2015/C 138/40

Sprawa C-28/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 23 stycznia 2015 r. – Koninklijke KPN NV i in./Autoriteit Consument en Markt (ACM)

28

2015/C 138/41

Sprawa C-30/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 25 listopada 2014 r. w sprawie T-450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG./Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 27 stycznia 2015 r. przez Simba Toys GmbH & Co. KG

29

2015/C 138/42

Sprawa C-37/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Włochy) w dniu 29 stycznia 2015 r. – Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s./Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA

31

2015/C 138/43

Sprawa C-41/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland (Irlandia) w dniu 2 lutego 2015 r. – Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited/Minister for Finance

31

2015/C 138/44

Sprawa C-48/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d’appel de Bruxelles (Belgia) w dniu 6 lutego 2015 r. – État belge – SPF Finances/ING International SA, następca prawny ING Dynamic SA

32

2015/C 138/45

Sprawa C-50/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 27 listopada 2014 r. w sprawie T-173/11, Kurt Hesse i Lutter & Partner GmbH/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 6 lutego 2015 r. przez Kurta Hessego

33

2015/C 138/46

Sprawa C-57/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu 9 lutego 2015 r. – United Video Properties Inc./Telenet NV

34

2015/C 138/47

Sprawa C-59/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (Włochy) w dniu 9 lutego 2015 r. – Esse Di Emme Costruzioni Srl/Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell‘Economia e delle Finanze

35

2015/C 138/48

Sprawa C-60/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 11 grudnia 2014 r. w sprawie T-476/12, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Komisja Europejska, wniesione w dniu 11 lutego 2015 r. przez Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH

35

2015/C 138/49

Sprawa C-63/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, ośrodek zamiejscowy w 's-Hertogenbosch (Niderlandy) w dniu 12 lutego 2015 r. – Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

36

2015/C 138/50

Sprawa C-64/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 12 lutego 2015 r. – BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2015/C 138/51

Sprawa C-65/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari (Włochy) w dniu 12 lutego 2015 r. – postępowanie karne przeciwko Vitowi Santorowi

38

2015/C 138/52

Sprawa C-66/15: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka

38

2015/C 138/53

Sprawa C-69/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 16 lutego 2015 r. – Nutrivet D.O.O.E.L./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

39

2015/C 138/54

Sprawa C-75/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus (Finlandia) w dniu 19 lutego 2015 r. – Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

40

2015/C 138/55

Sprawa C-77/15 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 9 stycznia 2015 r. w sprawie T-409/14 Marcuccio/Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 19 lutego 2015 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

41

2015/C 138/56

Sprawa C-81/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 20 lutego 2015 r. – Kapnoviomichania Karelia ΑΕ/Ypourgos Oikonomikon

42

2015/C 138/57

Sprawa C-95/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2014 r. w sprawie T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Komisja Europejska, wniesione w dniu 24 lutego 2015 r. przez H & R ChemPharm GmbH

43

2015/C 138/58

Sprawa C-101/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 17 grudnia 2014 r. w sprawie T-72/09 Pilkington Group Limited i in./Komisja, wniesione w dniu 27 lutego 2015 r. przez Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA

45

 

Sąd

2015/C 138/59

Sprawy T-249/12 i T-269/12: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2015 r. – Vestel Iberia i Makro autoservicio mayorista/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Unia celna — Dokonanie retrospektywnego zaksięgowania i umorzenie należności celnych przywozowych — Barwne odbiorniki telewizyjne pochodzące z Turcji — Wniosek o umorzenie należności celnych złożony przez dwóch importerów — Odesłanie przez Komisję organów krajowych do decyzji dotyczącej innego importera — Artykuł 871 ust. 2 i 6 oraz art. 905 ust. 2 i 6 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

46

2015/C 138/60

Sprawa T-377/13: Wyrok Sądu z dnia 9 marca 2015 r. – ultra air/OHIM – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy ultra.air ultrafilter — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]

46

2015/C 138/61

Sprawa T-513/13: Wyrok Sądu z dnia 6 marca 2015 r. – Braun Melsungen/OHIM (SafeSet) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SafeSet — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 — Badanie stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009]

47

2015/C 138/62

Sprawa T-257/14: Wyrok Sądu z dnia 6 marca 2015 r. – Novomatic/OHIM – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BLACK JACK TM — Wcześniejsze, słowny i graficzny, wspólnotowe znaki towarowe BLACK TRACK — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

48

2015/C 138/63

Sprawa T-392/12: Postanowienie Sądu z dnia 26 lutego 2015 r. – Lavazza/OHIM – Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciwu — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postepowania)

48

2015/C 138/64

Sprawa T-251/13: Postanowienie Sądu z dnia 3 marca 2015 r. – Gemeente Nijmegen/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Pomoc udzielona przez gminę niderlandzką zawodowemu klubowi piłkarskiemu — Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Środek pomocy wykonany w całości przed dniem przyjęcia decyzji — Dopuszczalność — Akt zaskarżalny)

49

2015/C 138/65

Sprawa T-431/13: Postanowienie Sądu z dnia 26 lutego 2015 r. – Métropole Gestion/OHIM – Metropol (METROPOL) (Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy METROPOL — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku — Brak wniosku o przedłużenie rejestracji znaku towarowego — Wykreślenie znaku towarowego po wygaśnięciu prawa z rejestracji — Umorzenie postępowania)

49

2015/C 138/66

Sprawa T-473/13: Postanowienie Sądu z dnia 24 lutego 2015 r. – G-Star Raw/OHIM – PepsiCo (PEPSI RAW) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Cofnięcie zgłoszenia spornego znaku towarowego — Umorzenie postępowania)

50

2015/C 138/67

Sprawa T-233/14: Postanowienie Sądu z dnia 5 marca 2015 r. – Intesa Sanpaolo/OHIM (NEXTCARD) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego NEXTCARD — Częściowa odmowa rejestracji przez eksperta — Obowiązek uzasadnienia — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

51

2015/C 138/68

Sprawa T-833/14: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2014 r. – Søndagsavisen/Komisja

51

2015/C 138/69

Sprawa T-834/14: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2014 r. – Forbruger-Kontakt/Komisja

52

2015/C 138/70

Sprawa T-52/15: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2015 r. – Sharif University of Technology/Rada

52

2015/C 138/71

Sprawa T-59/15: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2015 r. – Amitié/EACEA

53

2015/C 138/72

Sprawa T-65/15: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2015 r. – ΤΑLΑΝΤΟΝ/Komisja

55

2015/C 138/73

Sprawa T-68/15: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2015 r. – Scandlines Øresund i in./Komisja

56

2015/C 138/74

Sprawa T-72/15: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2015 r. – Hippler/Komisja

57

2015/C 138/75

Sprawa T-86/15: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2015 r. – Aston Martin Lagonda/OHIM (Przedstawienie osłony chłodnicy umiejscowionej na przodzie pojazdu silnikowego)

58

2015/C 138/76

Sprawa T-87/15: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2015 r. – Aston Martin Lagonda/OHIM (Przedstawienie osłony chłodnicy umiejscowionej na przodzie pojazdu silnikowego)

59

2015/C 138/77

Sprawa T-88/15: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2014 r. – Aston Martin Lagonda/OHIM (Przedstawienie osłony chłodnicy)

59

2015/C 138/78

Sprawa T-98/15: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2015 r. – Tubes Radiatori/OHIM – Antrax It (Grzejniki centralnego ogrzewania)

60

2015/C 138/79

Sprawa T-101/15: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2015 r. – Red Bull/OHIM – Optimum Mark (Przedstawienie kolorów niebieskiego i srebrnego)

61

2015/C 138/80

Sprawa T-102/05: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2015 r. – Red Bull/OHIM – Optimum Mark (Przedstawienie kolorów niebieskiego i srebrnego)

61

2015/C 138/81

Sprawa T-103/15: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2015 r. – Flabeg Deutschland/Komisja

62

2015/C 138/82

Sprawa T-108/15: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2015 r. – Bundesverband Glasindustrie i in./Komisja

63

2015/C 138/83

Sprawa T-109/15: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2015 r. – Saint-Gobain Isover G+H i in./Komisja

64

2015/C 138/84

Sprawa T-110/15: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2015 r. – International Management Group/Komisja

65

2015/C 138/85

Sprawa T-120/15: Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2015 r. – Proforec/Komisja

66

2015/C 138/86

Sprawa T-639/13: Postanowienie Sądu z dnia 2 marca 2015 r. – Watch TV/Rada

67

2015/C 138/87

Sprawa T-459/14: Postanowienie Sądu z dnia 4 marca 2015 r. – Messi Cuccittini/OHIM – Pires Freitas Campos (LEO)

67


PL

 

Top