Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:026:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 26, 26 stycznia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 26

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
26 stycznia 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 026/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 026/02

Sprawa C-103/12: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 listopada 2014 r. – Parlament Europejski (C-103/12), Komisja Europejska (C-165/12) przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja 2012/19/UE — Podstawa prawna — Artykuł 43 ust. 2 i 3 TFUE — Umowa dwustronna w przedmiocie upoważnienia do wykorzystania nadwyżki dopuszczalnego połowu — Wybór zainteresowanego państwa trzeciego, które Unia upoważnia do wykorzystania żywych zasobów — Wyłączna strefa ekonomiczna — Decyzja polityczna — Ustalenie uprawnień do połowów)

2

2015/C 026/03

Sprawy połączone C-22/13, C-61/13 à C-63/13 i C-418/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli, Corte costituzionale – Włochy) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) przeciwko Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo przeciwko Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari przeciwko Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Kolejne umowy o pracę na czas określony — Szkolnictwo — Sektor publiczny — Zastępstwa na stanowiskach nieobsadzonych i wolnych w oczekiwaniu na zakończenie postępowania konkursowego — Klauzula 5.1 — Środki zapobiegania nadużyciom w korzystaniu z umów na czas określony — Pojęcie „obiektywnego powodu” uzasadniającego takie umowy — Sankcje — Zakaz przekształcenia w stosunek pracy na czas nieokreślony — Brak prawa do naprawienia szkody)

3

2015/C 026/04

Sprawa C-66/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Green Network SpA przeciwko Autorità per l’energia elettrica e il gas (Odesłanie prejudycjalne — Krajowy system wsparcia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych — Obowiązek wprowadzenia do systemu krajowego przez producentów i importerów energii elektrycznej pewnej ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych lub zakupu „zielonych certyfikatów” od właściwego organu — Dowód tego wprowadzenia nakładający wymóg przedstawienia certyfikatów potwierdzających zielone pochodzenie wytworzonej lub importowanej energii elektrycznej — Przyjęcie certyfikatów wydanych w państwie trzecim uzależnione od zawarcia umowy dwustronnej między tym państwem trzecim i danym państwem członkowskim lub od umowy między operatorem krajowej sieci przesyłowej tego państwa członkowskiego i analogicznym organem wspomnianego państwa trzeciego — Dyrektywa 2001/77/WE — Kompetencje zewnętrzne Wspólnoty — Lojalna współpraca)

4

2015/C 026/05

Sprawa C-310/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Novo Nordisk Pharma GmbH przeciwko S. (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 85/374/EWG — Ochrona konsumentów — Odpowiedzialność za produkty wadliwe — Przedmiotowy zakres stosowania dyrektywy — Szczególne systemy odpowiedzialności istniejące w chwili notyfikacji dyrektywy — Dopuszczalność krajowego systemu odpowiedzialności pozwalającego na uzyskanie informacji na temat niepożądanych skutków produktów leczniczych)

5

2015/C 026/06

Sprawa C-356/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 20 listopada 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/676/EWG — Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego — Niewystarczające określenie wód zanieczyszczonych lub wód, które mogą zostać zanieczyszczone — Niewystarczające wyznaczenie stref zagrożenia — Programy działania — Środki niekompletne)

5

2015/C 026/07

Sprawa C-404/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom – Zjednoczone Królestwo) – The Queen, na wniosek: ClientEarth przeciwko The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Jakość powietrza — Dyrektywa 2008/50/WE — Wartości dopuszczalne dwutlenku azotu — Obowiązek wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie wyznaczonego terminu przedstawiając plan w zakresie jakości powietrza — Sankcje)

6

2015/C 026/08

Sprawy połączone C-581/13 P i C-582/13 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 20 listopada 2014 r. – Intra-Presse/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Golden Balls Ltd [Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Artykuł 8 ust. 5 — Słowny znak towarowy GOLDEN BALLS — Sprzeciw właściciela wcześniejszego słownego wspólnotowego znaku towarowego BALLON D’OR — Właściwy krąg odbiorców — Podobieństwo oznaczeń — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd]

7

2015/C 026/09

Sprawa C-666/13: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 20 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf – Niemcy) – Rohm Semiconductor GmbH przeciwko Hauptzollamt Krefeld (Odesłanie prejudycjalne — Unia celna — Klasyfikacja taryfowa — Wspólna taryfa celna — Nomenklatura scalona — Pozycje 8541 i 8543 — Moduły służące do transmisji i odbioru danych na niewielkich odległościach — Podpozycje 8543 89 95 i 8543 90 80 — Pojęcie części maszyn i urządzeń elektrycznych)

7

2015/C 026/10

Sprawa C-40/14: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 20 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon przeciwko Utopia SARL (Odesłanie prejudycjalne — Unia celna i wspólna taryfa celna — Zwolnienie z należności celnych przywozowych — Zwierzęta specjalnie przygotowane do celu laboratoryjnego — Instytucja publiczna lub instytucja użytku publicznego albo upoważniona instytucja prywatna — Importer, którego klientami są tego rodzaju instytucje — Opakowania — Klatki służące do transportu zwierząt)

8

2015/C 026/11

Sprawa C-487/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 4 listopada 2014 r. – SC Total Waste Recycling SRL /Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Sprawa C-488/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Oradea (Rumunia) w dniu 4 listopada 2014 r. – SC Max Boegl România SRL i inni przeciwko RA Aeroportul Oradea i inni

10

2015/C 026/13

Sprawa C-489/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 4 listopada 2014 r. – A przeciwko B

10

2015/C 026/14

Sprawa C-491/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Hiszpania) w dniu 5 listopada 2014 r. – Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

Sprawa C-495/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Włochy) w dniu 6 listopada 2014 r. – Antonio Tita i in. przeciwko Ministero della Giustizia i in.

12

2015/C 026/16

Sprawa C-499/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België (Belgia) w dniu 10 listopada 2014 r. – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert przeciwko państwu belgijskiemu

12

2015/C 026/17

Sprawa C-502/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 10 listopada 2014 r. – Buzzi Unicem SpA i in. przeciwko Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE i in.

13

2015/C 026/18

Sprawa C-509/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Hiszpania) w dniu 13 listopada 2014 r. – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) przeciwko Luis Aira Pascual i in.

14

2015/C 026/19

Sprawa C-514/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 września 2014 r. w sprawie T-471/11, Odile Jacob przeciwko Komisji, wniesione w dniu 14 listopada 2014 r. przez Éditions Odile Jacob SAS

14

2015/C 026/20

Sprawa C-517/14 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 3 września 2014 r. w sprawie T-112/11 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Komisja Europejska, wniesione w dniu 17 listopad 2014 r. przez Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V.

15

2015/C 026/21

Sprawa C-524/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 9 września 2014 r. w sprawie T-461/12, Hansestadt Lübeck przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 20 listopada 2014 r. przez Komisję Europejską

16

2015/C 026/22

Sprawa C-527/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 21 listopada 2014 r. – Ukamaka Mary Jecinta Oruche i Nzubechukwu Emmanuel Oruche przeciwko Bundesrepublik Deutschland

19

2015/C 026/23

Sprawa C-530/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 11 września 2014 r. w sprawie T-425/11 Grecja przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 listopada 2014 r. przez Komisję Europejską

19

2015/C 026/24

Sprawa C-535/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 23 września 2014 r. w sprawie T-646/11 Ipatow przeciwko Radzie wniesione w dniu 24 listopada 2014 r. przez Wadima Ipatowa

20

2015/C 026/25

Sprawa C-539/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Castellón (Hiszpania) w dniu 27 listopada 2014 r. – Juan Carlos Sánchez Morcillo i María del Carmen Abril García przeciwko Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

21

2015/C 026/26

Sprawa C-540/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 26 września 2014 r. w sprawie T-630/13 DK Recycling und Roheisen GmbH przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 listopada 2014 r.

21

2015/C 026/27

Sprawa C-551/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 26 września 2014 r. w sprawie T-634/12, Arctic Paper Mochenwangen GmbH przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 2 grudnia 2014 r. przez Arctic Paper Mochenwangen GmbH

22

 

Sąd

2015/C 026/28

Sprawa T-57/11: Wyrok Sądu z dnia 3 grudnia 2014 r. – Castelnou Energía przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Energia elektryczna — Rekompensata za dodatkowe koszty produkcji — Obowiązek świadczenia usługi publicznej w zakresie wytwarzania pewnych ilości energii elektrycznej z węgla krajowego — Mechanizm priorytetowego wykorzystywania — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Skarga o stwierdzenie nieważności — Indywidualne oddziaływanie — Istotne oddziaływanie na pozycję konkurencyjną — Dopuszczalność — Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego — Poważne trudności — Usługa świadczona w ogólnym interesie gospodarczym — Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną — Artykuł 11 ust. 4 dyrektywy 2003/54/WE — Swobodny przepływ towarów — Ochrona środowiska — Dyrektywa 2003/87/WE)

24

2015/C 026/29

Sprawa T-661/11: Wyrok Sądu z dnia 2 grudnia 2014 r. – Włochy przeciwko Komisji [EFOGR — Sekcja Gwarancji — EFRG i EFFROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Przetwory mleczne — Dochody przekazane — Kontrole kluczowe — Przekroczenie terminu — Ryczałtowa korekta finansowa — Podstawa prawna — Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 1605/2002 — Powtórzenie]

25

2015/C 026/30

Sprawa T-75/13: Wyrok Sądu z dnia 2 grudnia 2014 r. – Boehringer Ingelheim Pharma przeciwko OHIM – Nepentes Pharma (Momarid) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Momarid — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy LONARID — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Właściwy krąg odbiorców — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

25

2015/C 026/31

Sprawa T-272/13: Wyrok Sądu z dnia 3 grudnia 2014 r. – Max Mara Fashion Group przeciwko OHIM – Mackays Stores (M&Co.) ) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego M&Co. — Wcześniejsze graficzne, wspólnotowy i krajowy, znaki towarowe MAX&Co. — Wcześniejszy słowny znak towarowy MAX&CO. — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

26

2015/C 026/32

Sprawy połączone T-494/13 i T-495/13: Wyrok Sądu z dnia 4 grudnia 2014 r. – Sales & Solutions przeciwko OHIM – Inceda (WATT i WATT) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Wspólnotowe, graficzny i słowny, znaki towarowe WATT — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

27

2015/C 026/33

Sprawa T-595/13: Wyrok Sądu z dnia 4 grudnia 2014 r. – BSH przeciwko OHIM – LG Electronics (compressor technology) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego compressor technology — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe KOMPRESSOR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Częściowa odmowa rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

27

2015/C 026/34

Sprawa T-289/13: Postanowienie Sądu z dnia 10 listopada 2014 r. – Ledra Advertising przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie — Program wsparcia na rzecz stabilności Cypru — Protokół ustaleń w sprawie polityki szczególnych warunków gospodarczych zawarty między Republiką Cypryjską a EMS — Właściwość Sądu — Związek przyczynowy — Skarga częściowo niedopuszczalna, a częściowo oczywiście pozbawiona podstaw prawnych)

28

2015/C 026/35

Sprawa T-290/13: Postanowienie Sądu z dnia 10 listopada 2014 r. – CMBG przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie — Program wsparcia na rzecz stabilności Cypru — Protokół ustaleń w sprawie polityki szczególnych warunków gospodarczych zawarty między Republiką Cypryjską a EMS — Właściwość Sądu — Związek przyczynowy — Skarga częściowo niedopuszczalna, a częściowo oczywiście pozbawiona podstaw prawnych)

29

2015/C 026/36

Sprawa T-291/13: Postanowienie Sądu z dnia 10 listopada 2014 r. – Eleftheriou i Papachristofi przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie — Program wsparcia na rzecz stabilności Cypru — Protokół ustaleń w sprawie polityki szczególnych warunków gospodarczych zawarty między Republiką Cypryjską a EMS — Właściwość Sądu — Związek przyczynowy — Skarga częściowo niedopuszczalna, a częściowo oczywiście pozbawiona podstaw prawnych)

29

2015/C 026/37

Sprawa T-292/13: Postanowienie Sądu z dnia 10 listopada 2014 r. – Evangelou przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie — Program wsparcia na rzecz stabilności Cypru — Protokół ustaleń w sprawie polityki szczególnych warunków gospodarczych zawarty między Republiką Cypryjską a EMS — Właściwość Sądu — Związek przyczynowy — Skarga częściowo niedopuszczalna, a częściowo oczywiście pozbawiona podstaw prawnych)

30

2015/C 026/38

Sprawa T-293/13: Postanowienie Sądu z dnia 10 listopada 2014 r. – Theophilou przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie — Program wsparcia na rzecz stabilności Cypru — Protokół ustaleń w sprawie polityki szczególnych warunków gospodarczych zawarty między Republiką Cypryjską a EMS — Właściwość Sądu — Związek przyczynowy — Skarga częściowo niedopuszczalna, a częściowo oczywiście pozbawiona podstaw prawnych)

31

2015/C 026/39

Sprawa T-294/13: Postanowienie Sądu z dnia 10 listopada 2014 r. – Fialtor przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie — Program wsparcia na rzecz stabilności Cypru — Protokół ustaleń w sprawie polityki szczególnych warunków gospodarczych zawarty między Republiką Cypryjską a EMS — Właściwość Sądu — Związek przyczynowy — Skarga częściowo niedopuszczalna, a częściowo oczywiście pozbawiona podstaw prawnych)

31

2015/C 026/40

Sprawa T-298/13: Postanowienie Sądu z dnia 11 listopada 2014 r. – LemonAid Beverages przeciwko OHIM – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku towarowego — Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku towarowego — Umorzenie postępowania)

32

2015/C 026/41

Sprawa T-320/13: Postanowienie Sądu z dnia 10 listopada 2014 r. – DelSolar (Wujiang) przeciwko Komisji [Dumping — Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysyłanych z Chin — Tymczasowe cło antydumpingowe — Umorzenie postępowania]

33

2015/C 026/42

Sprawa T-125/14: Postanowienie Sądu z dnia 21 października 2014 r. – Gappol Marzena Porczyńska przeciwko OHIM – Gap (ITM) (GAPPol) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Uchylenie zaskarżonej decyzji — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

33

2015/C 026/43

Sprawa T-674/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 listopada 2014 r. – SEA przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Obowiązek odzyskania pomocy przyznanej przez publicznego operatora portu lotniczego na rzecz spółki zależnej, której powierzono zadanie świadczenia usług zarządzania — Likwidacja tej spółki — Utworzenie nowej spółki, której powierzono zadanie świadczenia usług zarządzania — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa w celu zbadania tego, czy pomiędzy dwoma spółkami zachodzi ciągłość gospodarcza — Wniosek o zawieszenie wykonania — Oczywista niedopuszczalność skargi w postępowaniu głównym — Niedopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

34

2015/C 026/44

Sprawa T-688/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 28 listopada 2014 r. – Airport Handling przeciwko Komisji Europejskiej (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Obowiązek odzyskania pomocy przyznanej przez publicznego operatora portu lotniczego na rzecz spółki zależnej, której powierzono zadanie świadczenia usług zarządzania — Postawienie tej spółki w stan likwidacji — Utworzenie nowej spółki, której powierzono zadanie świadczenia usług zarządzania — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa w celu zbadania tego, czy pomiędzy dwoma spółkami zachodzi ciągłość gospodarcza — Wniosek o zawieszenie wykonania — Oczywista niedopuszczalność skargi w postępowaniu głównym — Niedopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

35

2015/C 026/45

Sprawa T-703/14 R: Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych z dnia 27 października 2014 r. – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net przeciwko Komisji [Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Subwencje — Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013) — Nota obciążeniowa skierowana do kontrahenta — Wniosek o zawieszenie wykonania — Sprawa niepodlegająca przyjęciu środków tymczasowych]

35

2015/C 026/46

Sprawa T-750/14: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2014 r. – Segimerus przeciwko OHIM – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

Sprawa T-753/14: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2014 r. – Ice Mountain Ibiza/OHIM – Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

Sprawa T-755/14: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2014 r. – Herbert Smith Freehills przeciwko Komisji

37

2015/C 026/49

Sprawa T-764/14: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2014 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

38

2015/C 026/50

Sprawa T-770/14: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2014 r. – Włochy przeciwko Komisji

39

2015/C 026/51

Sprawa T-774/14: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2014 r. – Ica Foods przeciwko OHIM – San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

Sprawa T-777/14: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2014 r. – Fon Wireless/OHIM – Henniger (NEOFON – FON ET AL.)

41

2015/C 026/53

Sprawa T-778/14: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2014 r. – Ugly przeciwko OHIM – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

Sprawa T-781/14: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2014 r. – TVR Automotive/OHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 026/55

Sprawa F-4/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 grudnia 2014 r. – Cwik/Komisja (Służba Publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z oceny — Postepowanie w sprawie oceny (1995/1997) — Wykonanie wyroku Sądu Pierwszej Instancji — Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny — Brak skierowania sprawy do wspólnego komitetu ds. ocen — Zwłoka przy sporządzaniu sprawozdania z oceny — Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie)

43

2015/C 026/56

Sprawa F-109/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 3 grudnia 2014 r. – DG przeciwko ENISA (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Rozwiązanie umowy o pracę — Brak uzasadnienia — Brak poszanowania postępowania w sprawie oceny — Oczywisty błąd w ocenie)

43

2015/C 026/57

Sprawa F-110/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 grudnia 2014 r. – Migliore przeciwko Komisji (Awans — Procedura akredytacji — Postępowanie w 2013 r. — Wykluczenie skarżącego z ostatecznej listy urzędników, którym zezwolono na uczestnictwo w programie szkoleniowym — Artykuł 45 a regulaminu pracowniczego)

44

2015/C 026/58

Sprawa F-142/11 DEP: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 grudnia 2014 r. – Erik Simpson/Rada (Służba publiczna — Postępowanie — Ustalenie kosztów)

45

2015/C 026/59

Sprawa F-106/14: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

45

2015/C 026/60

Sprawa F-108/14: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2014 r. – ZZ/Komisja

46

2015/C 026/61

Sprawa F-110/14: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

46

2015/C 026/62

Sprawa F-112/14: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2014 r. – ZZ i in./Komisja

47

2015/C 026/63

Sprawa F-116/14: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

47

2015/C 026/64

Sprawa F-118/14: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2014 r. – ZZ/Rada

48


PL

 

Top