Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:448:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 448, 15 grudnia 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 448

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
15 grudnia 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 448/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 448/02

Sprawa C-399/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 18 sierpnia 2014 r. – Grüne Liga Sachsen e.V. i in. przeciwko Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Sprawa C-412/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim (Niemcy) w dniu 29 sierpnia 2014 r. – Dagmar Wedel, Rudi Wedel przeciwko Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Sprawa C-433/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari (Włochy) w dniu 22 września 2014 r. –postępowanie karne przeciwko Domenicowi Rosie

4

2014/C 448/05

Sprawa C-434/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari (Włochy) w dniu 22 września 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Raffaelowi Mignone

4

2014/C 448/06

Sprawa C-435/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari (Włochy) w dniu 22 września 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Maurowi Barletcie

5

2014/C 448/07

Sprawa C-436/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari (Włochy) w dniu 22 września 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Davidowi Cazzorli

6

2014/C 448/08

Sprawa C-437/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari (Włochy) w dniu 22 września 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Nicoli Seminariowi

6

2014/C 448/09

Sprawa C-439/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 24 września 2014 r. – SC Star Storage SA przeciwko Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Sprawa C-448/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 26 września 2014 r. – Davitas GmbH przeciwko Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Sprawa C-452/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 29 września 2014 r. – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute przeciwko Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Sprawa C-454/14: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii

9

2014/C 448/13

Sprawa C-455/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 10 lipca 2014 r. w sprawie T-271/10 H przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie („EUPM”), wniesione w dniu 29 września 2014 r. przez H

10

2014/C 448/14

Sprawa C-458/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 3 października 2014 r. – Promoimpresa srl przeciwko Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Sprawa C-460/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 6 października 2014 r. – Johannes Evert Antonius Masaar przeciwko DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Sprawa C-462/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari (Włochy) w dniu 8 października 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Lorenzowi Carlucciemu

12

2014/C 448/17

Sprawa C-465/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 9 października 2014 r. – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank przeciwko F. Wieland i H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Sprawa C-467/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bergamo (Włochy) w dniu 13 października 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Chiarze Baldo

14

2014/C 448/19

Sprawa C-472/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 20 października 2014 r. – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén przeciwko Riksåklagaren

15

 

Sąd

2014/C 448/20

Sprawa T-362/10: Wyrok Sądu z dnia 5 listopada 2014 r. – Vtesse Networks przeciwko Komisji [Pomoc państwa — Pomoc na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych kolejnej generacji w regionie Kornwalii i wysp Scilly — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną — Legitymacja czynna — Prawa procesowe zainteresowanych stron — Częściowa niedopuszczalność — Brak wątpliwości uzasadniających wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego]

16

2014/C 448/21

Sprawa T-422/11: Wyrok Sądu z dnia 5 listopada 2014 r. – Computer Resources International (Luxembourg) przeciwko Komisji [Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Świadczenie usług informatycznych w zakresie opracowywania i utrzymania oprogramowania, doradztwa i pomocy w przypadku różnych rodzajów aplikacji komputerowych — Odrzucenie oferty oferenta — Oferta rażąco niska — Artykuł 139 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 — Obowiązek uzasadnienia — Wybór podstawy prawnej — Nadużycie władzy]

17

2014/C 448/22

Sprawa T-632/11: Wyrok Sądu z dnia 6 listopada 2014 r. – Grecja przeciwko Komisji EFOGR — [Sekcja Gwarancji — EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 — System uprawnień do płatności jednolitej — Lojalna współpraca — Zasada słuszności — Proporcjonalność — Rezerwa krajowa — Kryteria udzielania — Ryczałtowa korekta finansowa — Ryzyko ponoszone przez fundusz — Rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 — Sektor wina — Regulacje dotyczące destylacji i płatności na rzecz wykorzystania niektórych rodzajów moszczu — Pomoc na restrukturyzację i przekształcenie winnic]

17

2014/C 448/23

Sprawa T-283/12: Wyrok Sądu z dnia 6 listopada 2014 r. – FIS’D przeciwko Komisji (Program działań Erasmus Mundus — Porozumienie ramowe w przedmiocie partnerstwa — Porozumienie szczególne w przedmiocie subwencji — Wydana przez EACEA decyzja o rozwiązaniu porozumienia ramowego i modyfikacji porozumienia szczególnego — Skarga administracyjna do Komisji — Wydana przez Komisję decyzja o oddaleniu bezzasadnej skargi administracyjnej — Naruszenie porozumień i wytycznych administracyjno-finansowych)

18

2014/C 448/24

Sprawy połączone T-307/12 i T-408/13: Wyrok Sądu z dnia 5 listopada 2014 r. – Mayaleh przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii — Zamrożenie funduszy — Funkcje prezesa banku centralnego Syrii — Skarga o stwierdzenie nieważności — Powiadomienie o akcie dotyczącym środków ograniczających — Termin do wniesienia skargi — Dopuszczalność — Prawo do obrony — Rzetelny proces sądowy — Obowiązek uzasadnienia — Ciężar dowodu — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Proporcjonalność — Prawo własności — Prawo do życia prywatnego i rodzinnego — Stosowanie ograniczeń w zakresie wjazdu wobec obywatela państwa członkowskiego — Swobodne przemieszczanie się obywateli Unii)

19

2014/C 448/25

Sprawa T-463/12: Wyrok Sądu z dnia 6 listopada 2014 r. – Popp i Zech przeciwko OHIM – Müller-Boré & Partner (MB) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego MB — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy MB&P — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]

20

2014/C 448/26

Sprawa T-669/13 P: Wyrok Sądu z dnia 5 listopada 2014 r. – Komisja przeciwko Thomé (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Ogłoszenie o konkursie — Odmowa zatrudnienia — Istnienie dyplomu zgodnego z ogłoszeniem o konkursie z racji uznania — Szkoda majątkowa i krzywda)

20

2014/C 448/27

Sprawa T-166/13: Postanowienie Sądu z dnia 14 października 2014 r. – Ben Ali przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji — Zamrożenie funduszy — Przedłużenie — Skutki stwierdzenia nieważności wcześniejszych środków w postaci zamrożenia funduszy — Umorzenie postępowania — Odpowiedzialność pozaumowna — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

21

2014/C 448/28

Sprawa T-327/13: Postanowienie Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Mallis i Malli przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności — Program wsparcia stabilności na Cyprze — Oświadczenie Eurogrupy dotyczące restrukturyzacji sektora bankowego na Cyprze — Błędne oznaczenie w skardze strony pozwanej — Niedopuszczalność)

22

2014/C 448/29

Sprawa T-328/13: Postanowienie Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności — Program wsparcia stabilności na Cyprze — Oświadczenie Eurogrupy dotyczące restrukturyzacji sektora bankowego na Cyprze — Błędne oznaczenie w skardze strony pozwanej — Niedopuszczalność)

22

2014/C 448/30

Sprawa T-329/13: Postanowienie Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Chatzithoma przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności — Program wsparcia stabilności na Cyprze — Oświadczenie Eurogrupy dotyczące restrukturyzacji sektora bankowego na Cyprze — Błędne oznaczenie w skardze strony pozwanej — Niedopuszczalność)

23

2014/C 448/31

Sprawa T-330/13: Postanowienie Sądu z dnia 16 października 2014 r. –Chatziioannou przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności — Program wsparcia stabilności na Cyprze — Oświadczenie Eurogrupy dotyczące restrukturyzacji sektora bankowego na Cyprze — Błędne oznaczenie w skardze strony pozwanej — Niedopuszczalność)

24

2014/C 448/32

Sprawa T-331/13: Postanowienie Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Nikolaou przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności — Program wsparcia stabilności na Cyprze — Oświadczenie Eurogrupy dotyczące restrukturyzacji sektora bankowego na Cyprze — Błędne oznaczenie w skardze strony pozwanej — Niedopuszczalność)

24

2014/C 448/33

Sprawa T-332/13: Postanowienie Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Christodoulou i Stavrinou przeciwko Komisji i EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności — Program wsparcia stabilności na Cyprze — Oświadczenie Eurogrupy dotyczące restrukturyzacji sektora bankowego na Cyprze — Błędne oznaczenie w skardze strony pozwanej — Niedopuszczalność)

25

2014/C 448/34

Sprawa T-517/14: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2014 r. – Pelikan./OHIM – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Sprawa T-662/14: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2014 r. – Węgry przeciwko Komisji

26

2014/C 448/36

Sprawa T-678/14: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2014 r. – Republika Słowacka przeciwko Komisji

27

2014/C 448/37

Sprawa T-698/14: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2014 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

28

2014/C 448/38

Sprawa T-699/14: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2014 r. – Topps Europe przeciwko Komisji

29

2014/C 448/39

Sprawa T-703/14: Skarga wniesiona w dniu 2 października 2014 r. – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net przeciwko Komisji

30

2014/C 448/40

Sprawa T-705/14: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2014 r. – Unichem Laboratories przeciwko Komisji

31

2014/C 448/41

Sprawa T-709/14: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2014 r. – Tri-Ocean Trading przeciwko Radzie

32

2014/C 448/42

Sprawa T-716/14: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2014 r. – Tweedale przeciwko EFSA

33

2014/C 448/43

Sprawa T-719/14: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2014 r. – Tri Ocean Energy przeciwko Radzie

34

2014/C 448/44

Sprawa T-735/14: Skarga wniesiona w dniu 24 października 2014 r. – Gazprom Nieft przeciwko Radzie

35

2014/C 448/45

Sprawa T-736/14: Skarga wniesiona w dniu 27 października 2014 r. – Monster Energy przeciwko OHIM – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Sprawa T-741/14: Skarga wniesiona w dniu 27 października 2014 r. – Hersill przeciwko OHIM – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 448/47

Sprawa F-4/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 6 listopada 2014 r. – DH przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnik na okresie próbnym — Artykuł 34 regulaminu pracowniczego — Sprawozdanie z okresu próbnego stwierdzające oczywistą niezdolność urzędnika na okresie próbnym do należytego wypełniania obowiązków — Przedłużenie okresu próbnego — Powierzenie nowego stanowiska — Zwolnienie po okresie próbnym — Warunki odbywania okresu próbnego — Nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych — Obowiązek staranności — Zasada dobrej administracji)

38

2014/C 448/48

Sprawa F-68/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 5 listopada 2014 r. – CY przeciwko EBC (Śmierć strony skarżącej — Ponowne otwarcie ustnego etapu postępowania — Rezygnacja następcy prawnego z podjęcia postępowania — Umorzenie postępowania)

38

2014/C 448/49

Sprawa F-90/14: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

39

2014/C 448/50

Sprawa F-92/14: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2014 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

40

2014/C 448/51

Sprawa F-99/14: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2014 r. – ZZ przeciwko Radzie

40

2014/C 448/52

Sprawa F-100/14: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2014 r. – ZZ i in. przeciwko Radzie

41


PL

 

Top