Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:421:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 421, 24 listopada 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 421

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
24 listopada 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 421/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 421/02

Sprawa C-374/12: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd – Bułgaria) – „Walimar” OOD przeciwko Naczałnik na Mitnica Warna [Odesłanie prejudycjalne — Dumping — Liny i kable żelazne lub stalowe pochodzące z Rosji — Rozporządzenie (WE) nr 384/96 — Artykuł 2 ust. 8 i 9 oraz art. 11 ust. 2, 3, 9 i 10 — Przegląd okresowy — Przegląd z powodu wygaśnięcia środków antydumpingowych — Ważność rozporządzenia (WE) nr 1279/2007 — Ustalenie ceny eksportowej na podstawie sprzedaży do państw trzecich — Wiarygodność cen eksportowych — Uwzględnienie zobowiązań cenowych — Zmiana okoliczności — Stosowanie metodologii odmiennej od wykorzystanej w pierwotnym dochodzeniu]

2

2014/C 421/03

Sprawa C-399/12: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 października 2014 r. – Republika Federalna Niemiec przeciwko Radzie Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności — Działania zewnętrzne Unii Europejskiej — Artykuł 218 ust. 9 TFUE — Ustalenie stanowiska reprezentowanego w imieniu Unii Europejskiej w ramach organu utworzonego przez umowę międzynarodową — Umowa międzynarodowa, której stroną nie jest Unia Europejska — Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina (OIV) — Pojęcie „aktów mających skutki prawne” — Zalecenia OIV]

3

2014/C 421/04

Sprawa C-426/12: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch – Niderlandy) – X przeciwko Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst [Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2003/96/WE — Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej — Artykuł 2 ust. 4 lit. b) — Podwójne zastosowanie produktów energetycznych — Pojęcie]

3

2014/C 421/05

Sprawa C-441/12: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV przeciwko Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA (Odesłanie prejudycjalne — Prawo przedsiębiorstw — Dyrektywa 2003/71/WE — Artykuł 3 ust. 1 — Obowiązek publikacji prospektu emisyjnego w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych — Licytacja przymusowa papierów wartościowych)

4

2014/C 421/06

Sprawa C-487/12: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo – Hiszpania) – Vueling Airlines S.A. przeciwko Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia [Odesłanie prejudycjalne — Transport lotniczy — Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 — Swoboda ustalania taryf — Nadanie bagażu — Dodatkowa opłata — Pojęcie „taryfy” — Ochrona konsumentów — Nałożenie grzywny na przewoźnika z powodu nieuczciwego warunku umownego — Przepis prawa krajowego, zgodnie z którym przewóz pasażera i nadanie bagażu powinny być objęte podstawową ceną biletu lotniczego — Zgodność z prawem Unii]

5

2014/C 421/07

Sprawa C-562/12: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – MTÜ Liivimaa Lihaveis przeciwko Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee (Odesłanie prejudycjalne — Fundusze strukturalne — Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i nr 1080/2006 — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Program operacyjny mający na celu wspieranie europejskiej współpracy terytorialnej między Republiką Estońską a Republiką Łotewską — Decyzja odmawiająca dofinansowania przyjęta przez komitet monitorujący — Przepis przewidujący, że decyzje tego komitetu nie podlegają zaskarżeniu — Artykuł 267 TFUE — Akt przyjęty przez instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną Unii — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Stosowanie prawa Unii — Artykuł 47 — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Prawo dostępu do sądów — Określenie państwa członkowskiego, którego sądy są właściwe do rozpatrzenia skargi)

5

2014/C 421/08

Sprawa C-3/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – AS Baltic Agro przeciwko Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus [Odesłanie prejudycjalne — Antydumping — Rozporządzenie (WE) nr 661/2008 — Ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji — Przesłanki zwolnienia — Artykuł 3 ust. 1 — Pierwszy niezależny odbiorca w Unii — Zakup nawozu saletrzanego przez pośredniczącą spółkę — Zwolnienie towarów — Wniosek o unieważnienie zgłoszeń celnych — Decyzja 2008/577/WE — Kodeks celny — Artykuły 66 i 220 — Błąd — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 — Artykuł 251 — Kontrola po zwolnieniu towarów]

6

2014/C 421/09

Sprawa C-7/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Stockholm – Szwecja) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige przeciwko Skatteverket (Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Grupa VAT — Fakturowanie wewnętrzne usług świadczonych przez spółkę główną mającą siedzibę w państwie trzecim na rzecz jej oddziału należącego do grupy VAT w państwie członkowskim — Możliwość opodatkowania świadczonych usług)

7

2014/C 421/10

Sprawa C-471/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht – Niemcy) – Martin Grund przeciwko Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Odesłanie prejudycjalne — Wspólna polityka rolna — Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego — System płatności jednolitych — Pojęcie „trwałych użytków zielonych” — Grunty wykorzystywane do uprawy trawy i innych pastewnych roślin zielnych, niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie rolnym od co najmniej pięciu lat — Grunty orane i obsiane w tym okresie pastewną rośliną zielną inną niż uprawiana poprzednio na tych gruntach)

8

2014/C 421/11

Sprawa C-101/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Niemcy) – U przeciwko Stadt Karlsruhe [Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Rozporządzenie (WE) nr 2252/2004 — Część 1 dokumentu 9303 Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) — Minimalne normy dotyczące zabezpieczeń paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie — Paszport nadający się do odczytu maszynowego — Umieszczenie na stronie zawierającej dane osobowe paszportu nazwiska rodowego — Niemogące wprowadzić w błąd przedstawienie nazwiska]

9

2014/C 421/12

Sprawa C-127/13 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. – Guido Strack przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Prawo do bycia wysłuchanym — Prawo do sądu — Dostęp do dokumentów instytucji — Częściowa odmowa udzielenia wnoszącemu odwołanie dostępu do dokumentów — Pierwotna decyzja w sprawie odmowy — Powstanie dorozumianej decyzji w sprawie odmowy — Zastąpienie dorozumianej decyzji w sprawie odmowy decyzją wyraźną — Interes prawny po przyjęciu wyraźnych decyzji w sprawie odmowy — Wyjątki od zasady dostępu do dokumentów — Ochrona interesu dobrej administracji — Ochrona danych osobowych i interesów handlowych)

10

2014/C 421/13

Sprawa C-205/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Hauck GmbH & Co. KG przeciwko Stokke A/S i in. (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 3 ust. lit. e) — Odmowa lub stwierdzenie nieważności rejestracji — Trójwymiarowy znak towarowy — Regulowane krzesełko dziecięce „Tripp Trapp” — Oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru towaru — Oznaczenie składające się z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru)

10

2014/C 421/14

Sprawa C-242/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Commerz Nederland NV przeciwko Havenbedrijf Rotterdam NV (Odesłanie prejudycjalne — Konkurencja — Pomoc państwa — Artykuł 107 ust. 1 TFUE — Pojęcie „pomocy” — Poręczenia udzielone przez przedsiębiorstwo publiczne bankowi w celu przyznania kredytów osobom trzecim — Poręczenia udzielone świadomie przez członka zarządu tego przedsiębiorstwa publicznego z naruszeniem statutowych przepisów przedsiębiorstwa — Domniemanie sprzeciwu ze strony podmiotu publicznego będącego właścicielem danego przedsiębiorstwa — Możliwość przypisania poręczeń państwu)

11

2014/C 421/15

Sprawa C-254/13: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Orgacom BVBA przeciwko Vlaamse Landmaatschappij (Odesłanie prejudycjalne — Opłaty o skutku równoważnym z cłami — Podatki wewnętrzne — Opłata pobierana przy przywozie nawozu zwierzęcego przywożonego do regionu Flandria — Artykuły 30 TFUE i 110 TFUE — Opłata należna od importera — Różne opłaty w zależności od tego, czy nawóz zwierzęcy jest przywożony do regionu Flandria lub czy z niego pochodzi)

12

2014/C 421/16

Sprawy połączone C-308/13 P I C-309/13 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 września 2014 r. – Società Italiana Calzature SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Vicini SpA [Odwołanie — Wspólnotowe znaki towarowe — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Rejestracja graficznych znaków towarowych zawierających elementy słowne „GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN” i „BY GIUSEPPE ZANOTTI” — Sprzeciw właściciela słownego i graficznego wspólnotowego i krajowego znaku towarowego „ZANOTTI” — Oddalenie sprzeciwu przez izbę odwoławczą)

13

2014/C 421/17

Sprawa C-341/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Cruz & Companhia Lda przeciwko Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) [Odesłanie prejudycjalne — Ochrona interesów finansowych Unii — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Artykuł 3 — Postępowanie w sprawie nieprawidłowości — Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) — Odzyskanie nienależnie pobranych refundacji wywozowych — Termin przedawnienia — Stosowanie dłuższego krajowego terminu przedawnienia — Termin przedawnienia prawa powszechnego — Środki i kary administracyjne]

13

2014/C 421/18

Sprawa C-393/13 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 października 2014 r. – Rada Unii Europejskiej przeciwko Alumina d.o.o. i Komisji Europejskiej [Odwołanie — Dumping — Rozporządzenie wykonawcze(UE) nr 464/2011 — Przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny — Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 — Ustalenie wartości normalnej — Pojęcie zwykłego obrotu handlowego]

14

2014/C 421/19

Sprawa C-436/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Zjednoczone Królestwo) – E przeciwko B (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Artykuły 8, 12 i 15 — Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Postępowanie dotyczące pieczy nad dzieckiem, które ma zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim miejsca zamieszkania swojej matki — Prorogacja jurysdykcji na rzecz sądu państwa członkowskiego miejsca zamieszkania ojca tego dziecka — Zakres)

14

2014/C 421/20

Sprawa C-446/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Société Fonderie 2A przeciwko Ministre de l’Économie et des Finances [Odesłanie prejudycjalne — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 8 ust. 1 lit. a) — Określenie miejsca dostawy towarów — Dostawca mający siedzibę w państwie członkowskim innym niż siedziba nabywcy — Przetworzenie towaru w państwie członkowskim siedziby nabywcy]

15

2014/C 421/21

Sprawa C-478/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 października 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/18/WE — Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) — Wprowadzenie do obrotu — Artykuł 31 ust. 3 lit. b) — Lokalizacja upraw GMO — Obowiązek powiadomienia właściwych władz — Obowiązek ustanowienia publicznego rejestru — Lojalna współpraca]

15

2014/C 421/22

Sprawa C-525/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 października 2014 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België – Belgia) – Vlaams Gewest przeciwko Heidi Van Den Broeck [Odesłanie prejudycjalne — Wspólna polityka rolna — Rozporządzenie (WE) nr 2419/2001 — Zintegrowany system zarządzania niektórymi systemami pomocy i ich kontroli — Wniosek o przyznanie pomocy obszarowej — Artykuł 33 — Sankcje — Nieprawidłowości popełnione umyślnie]

16

2014/C 421/23

Sprawa C-549/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vergabekammer Arnsberg – Niemcy) –Bundesdruckerei GmbH przeciwko Stadt Dortmund (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 56 TFUE — Swoboda świadczenia usług — Ograniczenia — Dyrektywa 96/71/WE — Procedury udzielania zamówień publicznych na usługi — Przepisy krajowe nakazujące oferentom i ich podwykonawcom zobowiązanie się do zapłaty minimalnego wynagrodzenia personelowi świadczącemu usługi będące przedmiotem zamówienia publicznego — Podwykonawca mający siedzibę w innym państwie członkowskim)

17

2014/C 421/24

Sprawa C-501/13 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (piata izba) wydanego w dniu 9 lipca 2013 r. w sprawie T-221/13, Page Protective Services Ltd przeciwko Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ), wniesione w dniu 18 września 2013 r. przez Page Protective Services Ltd

17

2014/C 421/25

Sprawa C-246/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Włochy) w dniu 21 maja 2014 r. – Vittoria De Bellis i in. przeciwko Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

Sprawa C-380/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim (Niemcy) w dniu 8 sierpnia 2014 r. – Dorothea Eckert i Karl-Heinz Dallner przeciwko Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

Sprawa C-408/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail de Bruxelles (Belgia) w dniu 28 sierpnia 2014 r. – Aliny Wojciechowski przeciwko Office national des pensions (ONP)

18

2014/C 421/28

Sprawa C-421/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Hiszpania) w dniu 10 września 2014 r. – Banco Primus S.A. przeciwko Jesúsowi Gutiérrezowi Garcíi

19

2014/C 421/29

Sprawa C-422/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 12 września 2014 r. – Christian Pujante Rivera przeciwko Gestora Clubs Dir, S.L. i Fondo de Garantia Salarial

20

2014/C 421/30

Sprawa C-427/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 18 września 2014 r. – Valsts ieņēmumu dienests przeciwko SIA „Veloserviss”

21

2014/C 421/31

Sprawa C-429/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 18 września 2014 r. – Air Baltic Corporation AS przeciwko Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

21

2014/C 421/32

Sprawa C-430/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 19 września 2014 r. – Valsts ieņēmumu dienests przeciwko Artūrs Stretinskis

22

2014/C 421/33

Sprawa C-440/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 16 lipca 2014 r. w sprawie T-578/12, National Iranian Oil Company przeciwko Radzie, wniesione w dniu 23 września 2014 r. przez National Iranian Oil Company.

22

2014/C 421/34

Sprawa C-411/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 24 września 2014 r. – DI [Dansk Industri], działająca w imieniu Ajos A/S przeciwko spadkobiercom Karstena Eigila Rasmussena

24

2014/C 421/35

Sprawa C-447/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 16 lipca 2014 r. w sprawie T-309/12 Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 25 września 2014 r. przez Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L.

25

 

Sąd

2014/C 421/36

Sprawa T-68/09: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2014 r. – Soliver przeciwko Komisji [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek szkła samochodowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Porozumienia w przedmiocie podziału rynków i wymiany istotnych informacji handlowych — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Jednolite i ciągłe naruszenie — Uczestnictwo w naruszeniu]

27

2014/C 421/37

Sprawa T-177/10: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Alcoa Trasformazioni przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Energia elektryczna — Taryfa preferencyjna — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Korzyść — Obowiązek uzasadnienia — Kwota pomocy — Nowa pomoc)

27

2014/C 421/38

Sprawy połączone T-208/11 i T-508/11: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – LTTE przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom mające na celu zwalczanie terroryzmu — Zamrożenie funduszy — Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 2580/2011 do konfliktów zbrojnych — Możliwość zakwalifikowania władz państwa trzeciego jako właściwej władzy w rozumieniu wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB — Uzasadnienie faktyczne decyzji o zamrożeniu funduszy — Odwołanie do aktów terrorystycznych — Konieczność istnienia decyzji właściwej władzy w rozumieniu wspólnego stanowiska 2001/931)

28

2014/C 421/39

Sprawa T-291/11: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Portovesme przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Energia elektryczna — Taryfa preferencyjna — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie pomocy państwa — Nowa pomoc — Równość traktowania — Rozsądny termin)

29

2014/C 421/40

Sprawa T-308/11: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2011 r. – Eurallumina przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Energia elektryczna — Preferencyjna taryfa — Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie pomocy państwa — Nowa pomoc)

30

2014/C 421/41

Sprawa T-542/11: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2014 r. – Alouminion przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Aluminium — Preferencyjna taryfa opłat za energię elektryczną przyznana w drodze umowy — Decyzja uznająca pomoc za bezprawnie przyznaną i niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Rozwiązanie umowy — Zawieszenie skutków rozwiązania umowy przez sąd w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego — Nowa pomoc)

30

2014/C 421/42

Sprawa T-297/12: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Zamówienia publiczne na usługi — Ujawnienie przez Komisję osobie trzeciej informacji rzekomo szkodzących reputacji skarżącej — Krzywda — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom)

31

2014/C 421/43

Sprawa T-342/12: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2014 r. – Fuchs przeciwko OHIM – Les Complices (Gwiazda wpisana w okrąg) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego gwiazdę wpisaną w okrąg — Wcześniejsze graficzne, krajowy i wspólnotowy, znaki towarowe przedstawiające gwiazdę wpisaną w okrąg — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Wygaśnięcie prawa do wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego — Zachowanie interesu prawnego — Częściowa odmowa umorzenia postępowania]

32

2014/C 421/44

Sprawa T-444/12: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Novartis przeciwko OHIM – Tenimenti Angelini (LINEX) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego LINEX — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LINES PERLA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 76 ust. 1 in fine rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]

32

2014/C 421/45

Sprawa T-515/12: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2014 r. – El Corte Inglés przeciwko OHIM – English Cut (The English Cut) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego The English Cut — Wcześniejsze, słowny krajowy i graficzne wspólnotowe, znaki towarowe El Corte Inglés — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak prawdopodobieństwa skojarzenia — Związek między oznaczeniami — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009]

33

2014/C 421/46

Sprawa T-517/12: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Alro przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Energia elektryczna — Preferencyjne taryfy — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Środek pomocowy wdrożony w całości, częściowo w dniu wydania decyzji, a częściowo w dniu złożenia skargi — Niedopuszczalność)

34

2014/C 421/47

Sprawa T-529/12 P: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2014 r. – Bermejo Garde przeciwko EKES (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Ogłoszenie o naborze — Powołanie na stanowisko dyrektora — Wycofanie kandydatury skarżącego — Powołanie innego kandydata — Żądania stwierdzenia nieważności — Stwierdzenie nieważności w pierwszej instancji ogłoszenia o naborze podważonego ze względu na brak właściwości organu wydającego zaskarżony akt — Brak wyraźnej odpowiedzi na wszystkie sformułowane przez strony zarzuty i argumenty — Zasada dobrej administracji — Niedopuszczalność żądań stwierdzenie nieważności decyzji wydanych na podstawie podważonego ogłoszenia o naborze — Artykuł 91 ust. 2 regulaminu pracowniczego — Żądanie odszkodowania — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Spoczywający na Sądzie do spraw Służ by Publicznej obowiązek uzasadnienia — Stan postępowania pozwalający na wydanie orzeczenia w sprawie — Oddalenie skargi)

34

2014/C 421/48

Sprawa T-530/12 P: Wyrok Sądu z dnia 9 października 2014 r. – Bermejo Garde przeciwko EKES (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Mobbing — Bezprawne działania mogące przynosić szkodę interesom Unii — Poważne zaniedbanie w wypełnianiu zobowiązań urzędniczych — Artykuły 12a i 22a regulaminu pracowniczego — Złożenie doniesienia przez skarżącego — Przeniesienie z urzędu w następstwie tego doniesienia — Niepowiadomienie OLAF przez przełożonego, który otrzymał informacje — Akt niekorzystny — Dobra wiara — Prawo do obrony — Właściwość organu wydającego akt)

35

2014/C 421/49

Sprawa T-129/13: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Alpiq RomIndustries i Alpiq RomEnergie przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Energia elektryczna — Taryfy preferencyjne — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Środek pomocy wykonany w pełni w dniu wniesienia skargi — Niedopuszczalność)

36

2014/C 421/50

Sprawa T-262/13: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2014 r. – Skysoft Computersysteme przeciwko OHIM – British Sky Broadcasting Group i Sky IP International (SKYSOFT) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SKYSOFT — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy SKY — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

37

2014/C 421/51

Sprawa T-297/13: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Junited Autoglas Deutschland przeciwko OHIM – Belron Hungary (United Autoglas) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego United Autoglas — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy AUTOGLASS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

37

2014/C 421/52

Sprawa T-340/13: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Federación Española de Hostelería przeciwko EACEA [Skarga o stwierdzenie nieważności — Program w dziedzinie edukacji i uczenia się przez całe życie — Umowa dotycząca projektu „Wirtualny symulator do celów nauki języków dla podmiotów branży turystycznej (e-client)” — Wezwanie do zapłaty — Spór wynikający z umowy — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Brak zmiany kwalifikacji umowy — Niedopuszczalność]

38

2014/C 421/53

Sprawa T-444/13 P: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2014 r. – EMA przeciwko BU (Odwołanie — Służba Publiczna — Personel tymczasowy — Umowa na czas określony — Decyzja o nieprzedłużeniu — Właściwość Sądu do spraw Służby Publicznej — Artykuł 8 akapit pierwszy WZIP — Obowiązek staranności)

39

2014/C 421/54

Sprawa T-458/13: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Larrañaga Otaño przeciwko OHIM (GRAPHENE) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GRAPHENE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

39

2014/C 421/55

Sprawa T-459/13: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Larrañaga Otaño przeciwko OHIM (GRAPHENE) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GRAPHENE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

40

2014/C 421/56

Sprawa T-479/13: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2014 r. – Marchiani przeciwko Parlamentowi (Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego — Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych — Windykacja kwot nienależycie wypłaconych)

40

2014/C 421/57

Sprawa T-663/13 P: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2014 r. – Trybunał Obrachunkowy przeciwko BF (Odwołanie — Służba publiczna — Zatrudnienie — Powołanie na stanowisko dyrektora ds. zasobów ludzkich — Odrzucenie kandydatury — Obowiązek uzasadnienia sprawozdania sporządzonego przez komitet preselekcyjny)

41

2014/C 421/58

Sprawa T-26/14 P: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Schönberger przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2011 r. — Mnożniki odniesienia — Sprzeczność)

41

2014/C 421/59

Sprawa T-215/12: Postanowienie Sądu z dnia 2 października 2014 r. – MPM-Quality i Eutech przeciwko OHIM – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy MANUFACTURE PRIM 1949 — Wcześniejsze, międzynarodowy i wspólnotowe, znaki towarowe PRIM — Zła wiara — Artykuł 165 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuły 41 i 56 rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 — Brak rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

42

2014/C 421/60

Sprawa T-410/13: Postanowienie Sądu z dnia 30 września 2014 r. – Bitiqi i in. przeciwko Komisji i in. [Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Misja Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (Eulex Kosowo) — Personel kontraktowy — Decyzje szefa misji o nieprzedłużeniu umów o pracę — Oczywisty brak właściwości]

43

2014/C 421/61

Sprawa T-447/13 P: Postanowienie Sądu z dnia 2 października 2014 r. – Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zwrot kosztów podlegających zwrotowi — Artykuł 92 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej — Zarzut skargi równoległej — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

43

2014/C 421/62

Sprawa T-706/14: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2014 r. – Holistic Innovation Institute przeciwko REA

44

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 421/63

Sprawa F-55/10 RENV: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 października 2014 r. – Moschonaki przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia — Zatrudnienie — Wewnętrzne ogłoszenie o naborze w instytucji — Warunki kwalifikacji określone w ogłoszeniu o naborze — Uznanie przysługujące organowi powołującemu)

46

2014/C 421/64

Sprawa F-103/11: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – CG przeciwko EBI (Służba publiczna — Personel EBI — Mobbing — Postępowanie wyjaśniające — Decyzja prezesa o nienadawaniu dalszego biegu postepowaniu w sprawie skargi — Opinia komitetu dochodzeniowego — Błędna definicja mobbingu — Zamierzony charakter zachowania — Stwierdzenie istnienia zachowań i objawów mobbingu — Poszukiwanie związku przyczynowego — Brak — Niespójność opinii komitetu dochodzeniowego — Oczywisty błąd w ocenie — Zawinione działania administracji — Obowiązek zachowania poufności — Ochrona danych osobowych — Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie)

46

2014/C 421/65

Sprawa F-115/11: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10 lipca 2014 r. – CG przeciwko EBI (Służba publiczna — Personel EBI — Powołanie — Stanowisko szefa wydziału — Powołanie innego kandydata niż skarżąca — Nieprawidłowości w procedurze naboru — Obowiązek bezstronności członków komisji ds. naboru — Nieodpowiednie zachowanie przewodniczącego komisji ds. naboru względem skarżącej — Konflikt interesów — Prezentacja ustna obowiązująca wszystkich kandydatów — Dokumenty udostępnione do celów prezentacji ustnej mogące faworyzować jednego z kandydatów — Kandydat, który uczestniczył w sporządzaniu udostępnionych dokumentów — Naruszenie zasady równości — Skarga o stwierdzenie nieważności — Żądanie odszkodowawcze)

47

2014/C 421/66

Sprawa F-26/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. – Cerafogli przeciwko EBC (Służba publiczna — Personel EBC — Dostęp personelu EBC do dokumentów dotyczących stosunku pracy — Przepisy mające zastosowanie do wniosków personelu EBC — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — Zasada zgodności — Zarzut niezgodności z prawem podniesiony po raz pierwszy w skardze — Dopuszczalność — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego w zakresie wydania przepisów mających zastosowanie do wniosków personelu EBC o dostęp do dokumentów dotyczących stosunku pracy)

48

2014/C 421/67

Sprawa F-153/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 maja 2014 r. – Forget przeciwko Komisji [Służba publiczna — Urzędnik — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Dodatek na gospodarstwo domowe — Warunek przyznania — Zarejestrowany związek partnerski prawa luksemburskiego — Para partnerów pozostających w stałym związku niemałżeńskim mogąca zawrzeć małżeństwo cywilne — Urzędnik niespełniający warunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. c) ppkt iv) załącznika VII do regulaminu pracowniczego]

49

2014/C 421/68

Sprawa F-157/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. – BN przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Urzędnik w grupie zaszeregowania AD 14 czasowo zajmujący stanowisko doradcy dyrektora — Postawienie dyrektorowi generalnemu zarzutu mobbingu — Długotrwałe zwolnienie chorobowe — Decyzja o powołaniu na stanowisko doradcy w innej dyrekcji generalnej — Obowiązek staranności — Zasada dobrej administracji — Interes służby — Zasada zgodności między grupą zaszeregowania a stanowiskiem — Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie — Szkoda wynikająca z zachowania niemającego charakteru decyzji)

49

2014/C 421/69

Sprawa F-7/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. – Radelet przeciwko Komisji Europejskiej (Służba publiczna — Urzędnicy pełniący służbę w państwie trzecim — Artykuły 5 i 23 załącznika X do regulaminu pracowniczego — Zapewnienie zakwaterowania przez instytucję — Wydanie urzędnikowi zgody na wynajęcie mieszkania — Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie — Krzywda — Przyznanie niewygodnego i niehigienicznego zakwaterowania — Brak dowodów)

50

2014/C 421/70

Sprawa F-42/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2014 r. – CU przeciwko EKES (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Umowa na czas nieokreślony — Decyzja o rozwiązaniu umowy)

50

2014/C 421/71

Sprawa F-48/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – CW przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Oceny i komentarze zawarte w sprawozdaniu z oceny — Oczywiste błędy w ocenie — Nadużycie władzy — Brak)

51

2014/C 421/72

Sprawa F-54/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2014 r. – CV przeciwko EKES (Służba publiczna — Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie — Dochodzenia administracyjne — Postępowanie dyscyplinarne — Mobbing)

52

2014/C 421/73

Sprawa F-107/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 października 2014 r. – de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytowany urzędnik — Postępowanie dyscyplinarne — Kara dyscyplinarna — Wstrzymanie wypłaty części emerytury — Przesłuchanie obciążającego świadka przez komisję dyscyplinarną — Niewysłuchanie zainteresowanego urzędnika — Nieprzestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym)

52

2014/C 421/74

Sprawa F-15/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (sąd w składzie jednego sędziego izba) z dnia 15 października 2014 r. – De Bruin przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnik na okresie próbnym — Artykuł 34 regulaminu pracowniczego — Sprawozdanie z okresu próbnego stwierdzające niezdolność urzędnika na okresie próbnym do należytego wypełniania obowiązków — Przedłużenie okresu próbnego — Zwolnienie po okresie próbnym — Podstawy zwolnienia — Wyniki pracy — Szybkość wykonywania pracy — Oczywiste błędy w ocenie — Nieprawidłowość postępowania — Termin wyznaczony komitetowi do spraw sprawozdań na wydanie opinii)

53

2014/C 421/75

Sprawa F-35/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2014 r. – DM przeciwko BEREC (Służba publiczna — Pracownik kontraktowy — Warunki zatrudnienia — Wstępne badania lekarskie — Artykuł 100 WZIP — Zastrzeżenie lekarskie — Decyzja o zwolnieniu po okresie próbnym — Bezprzedmiotowość żądań skargi o stwierdzenie nieważności — Zastosowanie wobec zainteresowanego zastrzeżenia lekarskiego na etapie zatrudniania go przez inną agencję Unii Europejskiej — Brak wpływu — Umorzenie postępowania)

54

2014/C 421/76

Sprawa F-9/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Skarga oczywiście niedopuszczalna)

54

2014/C 421/77

Sprawa F-22/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Mészáros przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/207/11 — Laureat konkursu wpisany na listę rezerwy kadrowej — Weryfikacja przez organ powołujący warunków uczestnictwa w konkursie do grupy AD 7 — Doświadczenie zawodowe krótsze niż minimalny wymagany okres — Oczywisty błąd w ocenie komisji konkursowej — Cofnięcie przez organ powołujący oferty zatrudnienia — Kompetencja związana organu powołującego)

55

2014/C 421/78

Sprawa F-33/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 marca 2014 r. – Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Artykuł 34 § § 1 i 6 regulaminu postępowania — Skarga wniesiona za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi — Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu widniejącego na przesłanym pocztą oryginale skargi — Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu — Oczywista niedopuszczalność)

55

2014/C 421/79

Sprawa F-71/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 lutego 2014 r. – CL przeciwko EEA (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Obowiązek wspomagania — Artykuł 24 regulaminu pracowniczego — Mobbing ze strony przełożonego — Oddalenie wniosku o wszczęcie dochodzenia administracyjnego — Skarg oczywiście niedopuszczalna)

56

2014/C 421/80

Sprawa F-75/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 13 lutego 2014 r. – Probst przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnik — Dodatek zagraniczny — Artykuł 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Wniosek o ponowne rozpatrzenie — Nowe i istotne okoliczności faktyczne — Skarga oczywiście niedopuszczalna)

56

2014/C 421/81

Sprawa F-98/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 września 2014 r. – Moriarty przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Awans — Postępowanie w sprawie awansu (2012) — Nieumieszczenie na liście urzędników awansowanych — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

57

2014/C 421/82

Sprawa F-118/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2014 r. – Lebedef przeciwko Komisji (Służba publiczna — Kwestie incydentalne — Oczywista niedopuszczalność)

57

2014/C 421/83

Sprawa F-39/14: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2014 r. – ZZ przeciwko Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

58

2014/C 421/84

Sprawa F-53/14: Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

58

2014/C 421/85

Sprawa F-55/14: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

59

2014/C 421/86

Sprawa F-57/14: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

60

2014/C 421/87

Sprawa F-60/14: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

60

2014/C 421/88

Sprawa F-61/14: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

61

2014/C 421/89

Sprawa F-63/14: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

61

2014/C 421/90

Sprawa F-85/14: Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2014 r. – ZZ i in. przeciwko Komisji

62

2014/C 421/91

Sprawa F-89/14: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

62

2014/C 421/92

Sprawa F-91/14: Skarga wniesiona w dniu 5 września 2014 r. – ZZ i ZZ przeciwko Radzie

63

2014/C 421/93

Sprawa F-95/14: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2014 r. – ZZ przeciwko EBC

63

2014/C 421/94

Sprawa F-121/11: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 marca 2014 r. – BO przeciwko Komisji

64

2014/C 421/95

Sprawa F-3/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 marca 2014 r. – CK przeciwko Komisji

64

2014/C 421/96

Sprawa F-83/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Lecolier przeciwko Komisji

64

2014/C 421/97

Sprawa F-105/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 maja 2014 r. – Deweerdt i in. przeciwko Trybunałowi

65

2014/C 421/98

Sprawa F-123/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Lecolier przeciwko Komisji

65

2014/C 421/99

Sprawa F-2/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 maja 2014 r. – Deweerdt i Lebrun przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

65

2014/C 421/00

Sprawa F-18/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Lecolier przeciwko Komisji

65


PL

 

Top