Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:315:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 315, 15 września 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 315

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
15 września 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 315/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 315/02

Sprawy połączone C-141/12 i C-372/12: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Rechtbank Middelburg, Raad van State – Niderlandy) – Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12) przeciwko Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M., S. (C-372/12) (Odesłanie prejudycjalne — Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych — Dyrektywa 95/46/WE — Artykuły 2, 12 i 13 — Pojęcie danych osobowych — Zakres prawa dostępu osoby, której dane dotyczą — Dane odnoszące się do osoby wnioskującej o dokument pobytowy i analiza prawna zawarte w dokumencie administracyjnym przygotowawczym do decyzji — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 8 i 41)

2

2014/C 315/03

Sprawa C-295/12 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Telefónica SA, Telefónica de España SAU przeciwko Komisji Europejskiej, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (Artykuł 102 TFUE — Nadużycie pozycji dominującej — Hiszpańskie rynki szerokopasmowego dostępu do Internetu — Zaniżanie marży — Artykuł 263 TFUE — Kontrola zgodności z prawem — Artykuł 261 TFUE — Nieograniczone prawo orzekania — Artykuł 47 karty — Zasada skutecznej ochrony sądowej — Kontrola sprawowana w ramach wykonywania nieograniczonego prawa orzekania — Kwota grzywny — Zasada proporcjonalności — Zasada niedyskryminacji)

3

2014/C 315/04

Sprawa C-335/12: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zasoby własne — Retrospektywne pokrycie należności celnych przywozowych — Odpowiedzialność finansowa państw członkowskich — Niewywiezione nadwyżki zapasów cukru)

3

2014/C 315/05

Sprawa C-358/12: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Włochy) – Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici przeciwko Comune di Milano (Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Zamówienia poniżej progu przewidzianego dyrektywą 2004/18/WE — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Zasada proporcjonalności — Przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia — Kryteria kwalifikacji podmiotowej dotyczące podmiotowej sytuacji oferentów — Zobowiązania dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne — Pojęcie „poważnego naruszenia” — Różnica między należnymi kwotami a kwotami zapłaconymi przekraczająca 100 EUR i 5 % należnych kwot)

4

2014/C 315/06

Sprawa C-421/12: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Królestwo Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ochrona konsumentów — Nieuczciwe praktyki handlowe — Dyrektywa 2005/29/WE — Pełna harmonizacja — Wyłączenie osób wykonujących wolny zawód oraz dentystów i fizjoterapeutów — Zasady podawania do wiadomości obniżek cen — Ograniczenie lub zakaz określonych form działalności z zakresu sprzedaży obwoźnej)

5

2014/C 315/07

Sprawa C-472/12: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l. przeciwko Agenzia delle Dogane di Milano (Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 — Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura scalona — Pozycje 8471 i 8528 — Ekrany plazmowe — Funkcja ekranu komputera — Potencjalna funkcja ekranu telewizora po włożeniu karty wideo)

5

2014/C 315/08

Sprawa C-553/12 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Republice Greckiej, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.) (Odwołanie — Konkurencja — Artykuły 82 WE i 86 ust. 1 WE — Utrzymanie w mocy przez Republikę Grecką na rzecz przedsiębiorstwa publicznego praw do poszukiwania i eksploatacji złóż węgla brunatnego — Wykonywanie tych praw — Przewaga konkurencyjna na rynku dostaw węgla brunatnego i hurtowym rynku energii elektrycznej — Utrzymanie, rozszerzenie lub wzmocnienie pozycji dominującej)

6

2014/C 315/09

Sprawa C-554/12 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Republice Greckiej (Odwołanie — Konkurencja — Artykuł 86 ust. 3 WE — Utrzymanie praw uprzywilejowanych przyznanych przez Republikę Grecką na rzecz przedsiębiorstwa publicznego w celu poszukiwań i wydobycia pokładów węgla brunatnego — Naruszenie — Decyzja — Niezgodność z prawem Unii — Późniejsza decyzja — Ustanowienie szczególnych środków — Sposób na antykonkurencyjne skutki naruszenia — Skarga o stwierdzenie nieważności)

7

2014/C 315/10

Sprawa C-600/12: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko — Gospodarowanie odpadami — Dyrektywy 2008/98/WE, 1999/31/WE i 92/43/EWG — Składowanie odpadów na wyspie Zakynthos — Narodowy park morski na Zakynthos — Sieć Natura 2000 — Żółw morski Caretta caretta — Przedłużenie okresu ważności klauzul dotyczących ochrony środowiska — Brak planu zagospodarowania — Prowadzenie składowiska — Błędne funkcjonowanie — Przepełnienie składowiska — Przenikanie odcieków — Niewystarczający zasięg i rozprzestrzenianie się odpadów — Rozbudowa składowiska)

7

2014/C 315/11

Sprawa C-48/13: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – Nordea Bank Danmark A/S przeciwko Skatteministeriet [Przepisy podatkowe — Swoboda przedsiębiorczości — Krajowy podatek dochodowy — Opodatkowanie grup — Opodatkowanie działalności zagranicznych stałych zakładów spółek będących rezydentami — Unikanie podwójnego opodatkowania poprzez zaliczenie podatku (metoda zaliczenia) — Ponowne doliczenie odliczonych uprzednio strat w przypadku zbycia stałego zakładu na rzecz należącej do tej samej grupy spółki, wobec której dane państwo członkowskie nie wykonuje kompetencji podatkowych]

8

2014/C 315/12

Sprawy połączone C-58/13 i C-59/13: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio Nazionale Forense – Włochy) – Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13) przeciwko Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ osób — Dostęp do zawodu adwokata — Możliwość odmówienia wpisu na listę adwokatów obywatelom państwa członkowskiego, którzy uzyskali tytuł zawodowy adwokata w innym państwie członkowskim — Nadużycie prawa)

9

2014/C 315/13

Sprawa C-83/13: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbetsdomstolen – Szwecja) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet przeciwko Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) (Transport morski — Swoboda świadczenia usług — Rozporządzenie (EWG) nr 4055/86 — Możliwość zastosowania do transportu z państw lub do państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), wykonywanego za pośrednictwem statków pływających pod banderą kraju trzeciego — Działania związków zawodowych prowadzone w portach takiego państwa na rzecz zatrudnionych na tych statkach obywateli państw trzecich — Brak znaczenia obywatelstwa tych pracowników i miejsca rejestracji statków dla możliwości stosowania prawa Unii)

9

2014/C 315/14

Sprawa C-126/13 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) — Charakter opisowy — Odmowa rejestracji słownego znaku towarowego ecoDoor — Cecha części produktu]

10

2014/C 315/15

Sprawa C-138/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Naime Dogan przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne — Układ stowarzyszeniowy EWG -Turcja — Protokół dodatkowy — Artykuł 41 ust. 1 — Prawo pobytu członków rodziny obywateli tureckich — Przepisy krajowe wymagające wykazania podstawowej znajomości języka przez członka rodziny zamierzającego wjechać na terytorium krajowe — Dopuszczalność — Dyrektywa 2003/86/WE — Łączenie rodzin — Artykuł 7 ust. 2 — Zgodność)

11

2014/C 315/16

Sprawa C-141/13 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 17 lipca 2014 r. – Reber Holding GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Wedl & Hofmann GmbH (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy Walzer Traum — Sprzeciw właściciela słownego krajowego znaku towarowego Walzertraum — Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego — Niewzięcie pod uwagę wcześniejszych decyzji — Zasada równego traktowania)

11

2014/C 315/17

Sprawa C-173/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative d'appel de Lyon – Francja) – Maurice Leone, Blandine Leone przeciwko Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Polityka społeczna — Artykuł 141 WE — Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn — Przejście na wcześniejszą emeryturę z prawem do natychmiastowej wypłaty świadczenia — Doliczenie okresu służby do celów obliczenia emerytury — Uprawnienia przysługujące zasadniczo urzędnikom płci żeńskiej — Dyskryminacja pośrednia — Obiektywne względy uzasadniające — Rzeczywista troska o osiągnięcie zadeklarowanego celu — Spójność wdrożenia — Artykuł 141 ust. 4 WE — Środki mające na celu kompensowanie niekorzystnych sytuacji w karierze zawodowej kobiet — Brak możliwości zastosowania)

12

2014/C 315/18

Sprawa C-183/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Fazenda Pública przeciwko Banco Mais SA [Podatki — VAT — Dyrektywa 77/388/EWG — Artykuł 17 ust. 5 akapit trzeci lit. c) — Artykuł 19 — Odliczenie podatku naliczonego — Transakcje leasingu finansowego — Towary i usługi o mieszanym przeznaczeniu — Zasada ustalania kwoty mającego zastosowanie odliczenia podatku VAT — System wyjątków — Warunki]

13

2014/C 315/19

Sprawa C-198/13: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social nr 1 de Benidorm – Hiszpania) – Víctor Manuel Julián Hernández i in. przeciwko Puntal Arquitectura SL i in. (Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy — Dyrektywa 2008/94/WE — Zakres stosowania — Prawo do uzyskania przez pracodawcę odszkodowania od państwa członkowskiego z tytułu wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za czas trwania postępowania kwestionującego rozwiązanie umowy o pracę należnego po upływie 60. dnia roboczego od dnia wniesienia powództwa — Brak prawa do odszkodowania w razie nieważności rozwiązania umowy o pracę — Wstąpienie pracownika w uprawnienie pracodawcy do dochodzenia odszkodowania w przypadku jego tymczasowej niewypłacalności — Dyskryminacja pracowników, których umowy o pracę zostały rozwiązane nieważnie — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Zakres stosowania — Artykuł 20)

13

2014/C 315/20

Sprawa C-213/13: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Impresa Pizzarotti & C. Spa przeciwko Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari (Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Dyrektywa 93/37/EWG — „Zobowiązanie do wynajmu” niewybudowanych jeszcze budynków — Prawomocne orzeczenie sądu krajowego — Zakres zasady powagi rzeczy osądzonej w przypadku sytuacji niezgodnej z prawem Unii)

14

2014/C 315/21

Sprawa C-220/13 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Kalliopi Nikolaou przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Unii Europejskiej (Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Zaniechania Trybunału Obrachunkowego — Żądanie naprawienia szkody — Zasada domniemania niewinności — Zasada lojalnej współpracy — Kompetencje — Przebieg wstępnego dochodzenia)

15

2014/C 315/22

Sprawa C-244/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland – Irlandia) – Ewaen Fred Ogieriakhi przeciwko Minister for Justice and Equality, Irlandia, Attorney General, An Post (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2004/38/WE — Artykuł 16 ust. 2 — Prawo stałego pobytu członków rodziny obywatela Unii będących obywatelami państw trzecich — Ustanie wspólnego pożycia małżonków — Natychmiastowe zamieszkanie z innymi partnerami w trakcie nieprzerwanego pięcioletniego okresu pobytu — Rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 — Artykuł 10 ust. 3 — Przesłanki — Naruszenie prawa Unii przez jedno z państw członkowskich — Badanie natury rzeczonego naruszenia — Niezbędność odesłania prejudycjalnego)

15

2014/C 315/23

Sprawa C-272/13: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale per la Toscana – Włochy) – Equoland Soc. coop. arl przeciwko Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej — Szósta dyrektywa 77/388/EWG — Dyrektywa 2006/112/WE — Zwolnienie przywozu towarów przeznaczonych do objęcia procedurą składu innego niż skład celny — Obowiązek fizycznego wprowadzenia towarów do składu — Nieprzestrzeganie — Obowiązek zapłaty podatku VAT, pomimo że został on już uiszczony w drodze odwrotnego obciążenia)

16

2014/C 315/24

Sprawa C-307/13: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingborgs tingsrätt – Szwecja) – postępowanie karne przeciwko Larsowi Ivanssonowi, Carlowi-Rudolfowi Palmgrenowi, Kjellowi Otto Pehrssonowi, Håkanowi Rosengrenowi (Odesłanie prejudycjalne — Rynek wewnętrzny — Dyrektywa 98/34/WE — Artykuł 8 ust. 1 akapit trzeci — Procedura udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych — Pojęcie „przepisu technicznego” — Kury nioski — Skrócenie pierwotnie przewidzianego harmonogramu wejścia w życie przepisu technicznego — Obowiązek notyfikacji — Warunki — Rozbieżności między wersjami językowymi)

17

2014/C 315/25

Sprawy połączone C-325/13 P i C-326/13 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Peek & Cloppenburg KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Peek & Cloppenburg KG (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy Peek & Cloppenburg — Sprzeciw wniesiony przez właściciela innej nazwy handlowej „Peek & Cloppenburg” — Odmowa rejestracji)

18

2014/C 315/26

Sprawa C-338/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Marjan Noorzia przeciwko Bundesministerin für Inneres (Odesłanie prejudycjalne — Prawo do łączenia rodzin — Dyrektywa 2003/86/WE — Artykuł 4 ust. 5 — Przepis krajowy ustanawiający wymóg, by członek rodziny rozdzielonej i małżonek mieli w chwili złożenia wniosku w sprawie łączenia rodzin ukończony 21. rok życia — Wykładnia zgodna)

18

2014/C 315/27

Sprawy połączone C-358/13 i C-181/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – postępowania karne przeciwko Markusowi D. (C-358/13) i G. (C-181/14) (Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Dyrektywa 2001/83/WE — Zakres stosowania — Wykładnia pojęcia „produktu leczniczego” — Zakres kryterium opartego na zdolności do zmiany funkcji fizjologicznych — Produkty na bazie roślin aromatycznych i kannabinoidów — Wyłączenie)

19

2014/C 315/28

Sprawa C-391/13 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Republika Grecka przeciwko Komisja Europejska (Odwołanie — EFOGR, EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania Unii Europejskiej — Oliwa z oliwek — Rośliny uprawne — Oczywisty błąd w ocenie — Zwiększenie stawki korekty ryczałtowej w przypadku ponownego naruszenia — Wpływ reformy WPR na korektę ryczałtową — Proporcjonalność — Charakter wydatków przeznaczonych na utworzenie GIS upraw oliwek)

19

2014/C 315/29

Sprawa C-420/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht – Niemcy) – Netto Marken Discount AG & Co. KG przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt (Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Określenie towarów lub usług, dla których wnosi się o przyznanie ochrony wynikającej z rejestracji znaku towarowego — Wymogi jasności i precyzji — Klasyfikacja nicejska — Handel detaliczny — Dokonywanie selekcji usług)

20

2014/C 315/30

Sprawa C-421/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht – Niemcy) – Apple, Inc. przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt [Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuły 2 i 3 — Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy — Charakter odróżniający — Przedstawienie, w formie rysunku, zagospodarowania sztandarowego sklepu („flagship store”) — Rejestracja w charakterze znaku towarowego dla „usług” związanych z towarami wystawionymi na sprzedaż w takim sklepie]

20

2014/C 315/31

Sprawa C-438/13: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti – Rumunia) – SC BCR Leasing IFN SA przeciwko Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 16 i 18 — Leasing finansowy — Towary stanowiące przedmiot umowy leasingu — Brak odzyskania tych towarów przez spółkę leasingową po rozwiązaniu umowy — Brakujące towary)

21

2014/C 315/32

Sprawa C-469/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Verona – Włochy) – Shamim Tahir przeciwko Ministero dell’Interno, Questura di Verona (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Dyrektywa 2003/109/WE — Artykuł 2, art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 13 — „Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE” — Warunki przyznania — Legalne i nieprzerwane zamieszkiwanie w przyjmującym państwie członkowskim przez okres pięciu lat poprzedzający złożenie wniosku o zezwolenie — Osoba związana z rezydentem długoterminowym więzami rodzinnymi — Korzystniejsze przepisy krajowe — Skutki)

22

2014/C 315/33

Sprawy połączone C-473/13 i C-514/13: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof, Landgericht München I – Niemcy) – Adala Bero przeciwko Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate przeciwko Kreisverwaltung Kleve (C-514/13) (Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Dyrektywa 2008/115/WE — Wspólne normy i procedury stosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich — Artykuł 16 ust. 1 — Środek detencyjny w celu wydalenia — Przetrzymywanie w zakładzie karnym — Brak możliwości umieszczenia obywateli państw trzecich w specjalnym ośrodku detencyjnym — Brak takiego ośrodka w kraju związkowym, w którym wobec obywatela państwa trzeciego stosuje się środek detencyjny)

22

2014/C 315/34

Sprawa C-474/13: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Thi Ly Pham przeciwko Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik (Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Dyrektywa 2008/115/WE — Wspólne normy i procedury stosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich — Artykuł 16 ust. 1 — Środki detencyjne w celu wydalenia — Zatrzymanie w zakładzie karnym — Możliwość umieszczenia obywatela państwa trzeciego, który udzielił zgody, w więzieniu wspólnie ze zwykłymi więźniami)

23

2014/C 315/35

Sprawa C-480/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg – Niemcy) – Sysmex Europe GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Odesłanie prejudycjalne — Klasyfikacja taryfowa — Wspólna taryfa celna — Nomenklatura scalona — Pozycje 3204, 3212 i 3822 — Substancja wywołująca poprzez reakcję chemiczną i naświetlanie promieniem lasera działanie fluorescencyjne, przeznaczona do badania krwinek białych)

24

2014/C 315/36

Sprawa C-481/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Bamberg – Niemcy) – postępowanie karne przeciwko Mohammadowi Feroozowi Qurbaniemu (Odesłanie prejudycjalne — Konwencja genewska z dnia 28 lipca 1951 r. dotycząca statusu uchodźców — Artykuł 31 — Obywatel państwa trzeciego, który wjechał na terytorium państwa członkowskiego, przejechawszy przez inne państwo członkowskie — Korzystanie z usług osób dokonujących przerzutu przez granicę — Nielegalny wjazd na terytorium i nielegalny pobyt — Przedstawienie fałszywego paszportu — Sankcje karne — Brak właściwości Trybunału)

24

2014/C 315/37

Opinia 1/14: Wniosek o opinię przedstawiony przez Republikę Malty w trybie art. 218 ust. 11 TFUE

25

2014/C 315/38

Sprawa C-169/14: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Castellón – Hiszpania) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García przeciwko Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/13/EWG — Artykuł 7 — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 47 — Umowy zawierane z konsumentami — Umowa pożyczki hipotecznej — Nieuczciwe warunki umowne — Postępowanie w przedmiocie egzekucji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką — Prawo do wniesienia odwołania)

25

2014/C 315/39

Sprawa C-264/12: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 26 czerwca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal do Trabalho de Porto – Portugalia) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins przeciwko Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros, SA (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Przepisy krajowe przewidujące obniżenie wynagrodzenia dla niektórych pracowników sektora publicznego — Brak stosowania prawa Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

26

2014/C 315/40

Sprawa C-552/12P: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. – Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — EFOGR, EFRG i EFRROW — Wydatki wykluczone z finansowania Unii Europejskiej — Wydatki poniesione przez Republikę Grecką)

26

2014/C 315/41

Sprawa C-71/13 P: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 lipca 2014 r. – Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — EFOGR, EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania Unii Europejskiej — Wydatki poniesione przez Republikę Grecką)

27

2014/C 315/42

Sprawa C-102/13 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 lipca 2014 r. – Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia odwołania — Ważność doręczenia decyzji Komisji stałemu przedstawicielstwu państwa członkowskiego — Ustalenie daty tego doręczenia — Regulamin postępowania przed Trybunałem — Artykuł 181 — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

27

2014/C 315/43

Sprawa C-370/13: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre przeciwko Ministrowi Skarbu Państwa (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 18 TFUE — Obywatelstwo Unii — Niedyskryminacja — Rekompensata za utratę nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami zainteresowanego państwa członkowskiego — Przesłanka obywatelstwa — Brak powiązania z prawem Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

28

2014/C 315/44

Sprawa C-427/13: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Włochy) – Emmeci Srl przeciwko Cotral SpA (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Artykuł 267 TFUE — Pojęcie „sądu krajowego” — Brak właściwości Trybunału)

28

2014/C 315/45

Sprawa C-450/13 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. – Donaldson Filtration Deutschland GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy ultrafilter international — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku — Nadużycie prawa)

29

2014/C 315/46

Sprawa C-459/13: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd – Słowacja) – Milica Široká przeciwko Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Odesłanie prejudycjalne — Ochrona zdrowia publicznego — Przepisy krajowe przewidujące obowiązek szczepienia małoletnich dzieci — Prawo rodziców do odmówienia tego szczepienia — Artykuł 168 TFUE — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 33 i 35 — Wprowadzenie w życie prawa Unii — Brak — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

29

2014/C 315/47

Sprawa C-468/13 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. – MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA [Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) n r207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Słowny znak towarowy MOL Blue Card — Sprzeciw — Odmowa rejestracji]

30

2014/C 315/48

Sprawa C-643/13P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. – Melkveebedrijf Overenk BV przeciwko Komisji Europejskiej [Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Rozporządzenie (WE) nr 1468/2006 — Opłata w sektorze mleka i produktów mlecznych — Oczywista niedopuszczalność]

30

2014/C 315/49

Sprawa C-654/13: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 183 — Zwrot nadwyżki podatku VAT — Regulacje krajowe wykluczające płatność odsetek za zwłokę od kwoty podatku VAT niepodlegającej zwrotowi w rozsądnym terminie wskutek zastosowania warunku uznanego za niezgodny z prawem Unii — Zasada równoważności)

31

2014/C 315/50

Sprawa C-670/13 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. – The Cartoon Network, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Boomerang TV, SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BOOMERANG — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy Boomerang TV — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

31

2014/C 315/51

Sprawa C-19/14: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 3 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sozialgericht Duisburg – Niemcy) – Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca przeciwko Stadt Kevelaer (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu głównego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie prejudycjalne — Oczywista niedopuszczalność)

32

2014/C 315/52

Sprawa C-45/14: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Ítélőtábla – Węgry) – postępowanie karne przeciwko Istvánowi Balázsowi i Dánielowi Pappowi (Odesłanie prejudycjalne — Prawa podstawowe — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 47, 50 i 54 — Stosowanie prawa Unii — Brak — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

32

2014/C 315/53

Sprawa C-92/14: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 3 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Câmpulung –Rumunia) – Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran przeciwko SC Suport Colect SRL (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywy 93/13/EWG i 2008/48/WE — Zastosowanie ratione temporis i ratione materiae — Okoliczności faktyczne zaistniałe przed przystąpieniem Rumunii do Unii Europejskiej — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Stosowanie prawa Unii — Brak — Oczywisty brak właściwości — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Oczywista niedopuszczalność)

33

2014/C 315/54

Sprawa C-22/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 7 listopada 2013 r. w sprawie T-63/13, Three-N-Products Private Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), wniesione w dniu 17 stycznia 2014 r. przez Three-N-Products Private Ltd

33

2014/C 315/55

Sprawa C-107/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria regionale della Lombardia (Włochy) w dniu 4 lutego 2014 r. – 3D I srl przeciwko Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

34

2014/C 315/56

Sprawa C-262/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Neamț (Rumunia) w dniu 2 czerwca 2014 r. – Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) i in. przeciwko Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

34

2014/C 315/57

Sprawa C-280/14 P: Odwołanie od wyroku Sadu (pierwsza izba) wydanego w dniu 28 marca 2014 r. w sprawie T-117/10 Republika Włoska przeciwko Komisji, wniesione w dniu 9 czerwca 2014 r. przez Republikę Włoską

35

2014/C 315/58

Sprawa C-283/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 11 czerwca 2014 r. – CM Eurologistik GmbH przeciwko Hauptzollamt Duisburg

36

2014/C 315/59

Sprawa C-284/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 11 czerwca 2014 r. – Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/60

Sprawa C-294/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 16 czerwca 2014 r. – ADM Hamburg AG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/61

Sprawa C-299/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Niemcy) w dniu 17 czerwca 2014 r. – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen przeciwko Jovanna Garcia-Nieto i in.

38

2014/C 315/62

Sprawa C-304/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Zjednoczone Królestwo) w dniu 24 czerwca 2014 r. – Secretary of State for the Home Department przeciwko CS

39

2014/C 315/63

Sprawa C-319/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 3 lipca 2014 r. – B&S Global Transit Center BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

39

2014/C 315/64

Sprawa C-321/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgerichts Krefeld (Niemcy) w dniu 4 lipca 2014 r. – Colena AG przeciwko Karnevalservice Bastian GmbH

40

2014/C 315/65

Sprawa C-322/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Krefeld (Niemcy) w dniu 4 lipca 2014 r. – Jaouad El Majdoub przeciwko CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

40

2014/C 315/66

Sprawa C-323/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Holland (Niderlandy) w dniu 7 lipca 2014 r. – Helm A.G. przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, Kantoor Rotterdam Rijnmond

41

2014/C 315/67

Sprawa C-325/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Brussel (Belgia) w dniu 7 lipca 2014 r. – SBS Belgium NV przeciwko Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

41

2014/C 315/68

Sprawa C-337/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim (Niemcy) w dniu 14 lipca 2014 r. – Elvira Mandl, Helmut Mandl przeciwko Condor Flugdienst GmbH

42

2014/C 315/69

Sprawa C-358/14: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2014 r. – Rzeczpospolita Polska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

42

2014/C 315/70

Sprawa C-360/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 14 maja 2014 r. w sprawie T-198/12 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 24 lipca 2014 r. przez Republikę Federalną Niemiec

43

2014/C 315/71

Sprawa C-578/12 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 czerwca 2014 r. – El Corte Inglés, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Emilio Pucci International BV

44

2014/C 315/72

Sprawa C-582/12 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 czerwca 2014 r. – El Corte Inglés, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/73

Sprawa C-584/12 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 czerwca 2014 r. – El Corte Inglés, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/74

Sprawa C-86/13: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 lipca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej; interwencja: Parlament Europejski, Republika Federalna Niemiec, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

45

2014/C 315/75

Sprawa C-248/13: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 lipca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej; interwencja: Parlament Europejski, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

45

2014/C 315/76

Sprawa C-431/13: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 5 czerwca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main – Niemcy) – Vietnam Airlines Co. Ltd przeciwko Brigitcie Voss, Klausowi-Jürgenowi Vossowi

46

2014/C 315/77

Sprawa C-442/13: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 18 czerwca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – Sarah Nagy przeciwko Marcelowi Nagy’iemu

46

2014/C 315/78

Sprawa C-451/13: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Gigaset AG przeciwko SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

46

2014/C 315/79

Sprawa C-563/13: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 czerwca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – UPC DTH Sàrl przeciwko Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

46

2014/C 315/80

Sprawa C-79/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 19 czerwca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hannover – Niemcy) – TUIfly GmbH przeciwko Harald Walter

47

 

Sąd

2014/C 315/81

Sprawa T-1/10 RENV: Postanowienie Sądu z dnia 24 czerwca 2014 r. – PPG i SNF przeciwko ECHA (Skarga o stwierdzenie nieważności — REACH — Sklasyfikowanie akrylamidu jako substancji budzącej szczególnie duże obawy — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

48

2014/C 315/82

Sprawa T-271/10: Postanowienie Sądu z dnia 10 lipca2014 r. – H przeciwko Radzie i in. (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Urzędnik krajowy oddelegowany do Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie — Decyzja o przeniesieniu — Brak właściwości Sądu — Niedopuszczalność)

48

2014/C 315/83

Sprawa T-224/12: Postanowienie Sądu z dnia 25 czerwca 2014 r. – Accorinti i in. przeciwko EBC (Skarga o stwierdzenie nieważności — Polityka gospodarcza i pieniężna — EBC — Krajowe banki centralne — Restrukturyzacja greckiego długu publicznego — Kryteria kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Grecję dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu — Utrzymanie wystarczającego poziomu jakości kredytowej w celu spełnienia kryteriów kwalifikowania — Wzmocnienie zabezpieczenia na rzecz krajowych banków centralnych w formie programu odkupu instrumentów — Wierzyciele prywatni — Możliwość przypisania niektórych skutków prawnych zaskarżonemu aktowi — Brak interesu prawnego — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

49

2014/C 315/84

Sprawa T-268/12: Postanowienie Sądu z dnia 19 czerwca 2014 r. – Suwaid przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Syrii — Brak reprezentacji — Bezczynność strony skarżącej — Umorzenie postępowania)

50

2014/C 315/85

Sprawa T-202/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Group’Hygiène przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Stowarzyszenie zawodowe — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

50

2014/C 315/86

Sprawa T-217/13: Postanowienie Sądu z dnia 5 czerwca 2014 r. – Saf-Holland przeciwko OHIM (INTEGRAL) (Wspólnotowy znak towarowy — Odmowa rejestracji — Wycofanie zgłoszenia do rejestracji — Umorzenie postępowania)

51

2014/C 315/87

Sprawa T-223/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Cofresco Frischhalteprodukte przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

52

2014/C 315/88

Sprawa T-224/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Melitta France przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

52

2014/C 315/89

Sprawa T-231/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Wepa Lille przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

53

2014/C 315/90

Sprawa T-232/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – SCA Hygiène Products przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

53

2014/C 315/91

Sprawa T-233/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Paul Hartmann przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

54

2014/C 315/92

Sprawa T-234/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Lucart France przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

55

2014/C 315/93

Sprawa T-235/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Gopack przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

55

2014/C 315/94

Sprawa T-236/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – CMC France przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

56

2014/C 315/95

Sprawa T-237/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – SCA Tissue France przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

56

2014/C 315/96

Sprawa T-238/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Delipapier przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

57

2014/C 315/97

Sprawa T-243/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – ICT przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

58

2014/C 315/98

Sprawa T-244/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

58

2014/C 315/99

Sprawa T-288/13 P: Postanowienie Sądu z dnia 26 maja 2014 r. – AK przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowania w sprawie oceny 2001/2002, 2004, 2005 i 2008 — Sporządzenie sprawozdań z przebiegu kariery zawodowej po terminie — Krzywda — Utrata szansy na awans — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

59

2014/C 315/00

Sprawa T-305/13 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 czerwca 2014 r. – SACE i Sace BT przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Zastrzyki kapitałowe na rzecz spółki ubezpieczeniowej dokonane przez jej spółkę dominującą będącą podmiotem prawa publicznego — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie — Wniosek o zawieszenie wykonania — Pilny charakter — Fumus boni juris — Wyważenie interesów)

60

2014/C 315/01

Sprawa T-315/13: Postanowienie Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Kompas MTS przeciwko Parlamentowi i in. (Skarga o odszkodowanie — Szkoda powstała, jak podniesiono, wskutek transpozycji do prawa austriackiego dyrektywy w dziedzinie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych — Etykietowanie wyrobów tytoniowych — Środki ograniczające przywóz wyrobów tytoniowych — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

60

2014/C 315/02

Sprawa T-356/13 P: Postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2014 r. – Lebedef przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Postepowanie dyscyplinarne — Kara dyscyplinarna — Obniżenie grupy zaszeregowania — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

61

2014/C 315/03

Sprawa T-503/13 P: Postanowienie Sądu z dnia 19 czerwca 2014 r. – Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 14 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej — Zasada sędziego powołanego zgodnie z prawem — Odrzucenie skargi w pierwszej instancji jako oczywiście niedopuszczalnej — Skarga wniesiona faksem opatrzonym niewłasnoręcznym podpisem adwokata — Brak identyczności skargi wniesionej za pośrednictwem faksu ze złożonym później oryginałem — Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu — Żądanie zapłaty określonej kwoty z tytułu jednej czwartej kosztów poniesionych w postępowaniu w sprawie F-56/09 — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

62

2014/C 315/04

Sprawa T-603/13: Postanowienie Sądu z dnia 24 czerwca 2014 r. – Léon Van Parys przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Unia celna — Żądanie Komisji przedstawienia dodatkowych informacji przez władze belgijskie — Skierowane do skarżącej pismo informacyjne dotyczące owego żądania — Akt zaskarżalny — Niedopuszczalność)

62

2014/C 315/05

Sprawa T-8/14: Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2014 r. – Mogyi przeciwko OHIM (Just crunch it...) (Wspólnotowy znak towarowy — Uchylenie decyzji izby odwoławczej — Umorzenie postępowania)

63

2014/C 315/06

Sprawa T-9/14: Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2014 r. – Mogyi przeciwko OHIM (Just crunch it…) (Wspólnotowy znak towarowy — Uchylenie decyzji Izby Odwoławczej — Umorzenie postępowania)

63

2014/C 315/07

Sprawa T-410/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 20 czerwca 2014 r. – Wilders przeciwko Parlamentowi i Radzie (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Parlament Europejski — Akt dotyczący wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich — Zakaz łączenia mandatu członka Parlamentu Europejskiego z członkostwem w parlamencie krajowym (zakaz łączenia mandatów) — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Uchybienie wymogom formalnym — Oczywista niedopuszczalność skargi głównej — Niedopuszczalność)

64

2014/C 315/08

Sprawa T-390/14: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2014 r. – Établissement Amra przeciwko OHIM (KJ KANGOO JUMPS XR)

64

2014/C 315/09

Sprawa T-395/14: Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2014 r. – Best-Lock (Europe) przeciwko OHIM – Lego Juris (kształt figurki zabawkowej)

65

2014/C 315/10

Sprawa T-396/14: Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2014 r. – Best-Lock (Europe) przeciwko OHIM – Lego Juris (kształt figurki zabawkowej)

66

2014/C 315/11

Sprawa T-440/14: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2014 r. – Premo przeciwko OHIM – Prema Semiconductor (PREMO)

66

2014/C 315/12

Sprawa T-462/14: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2014 r. – EEB przeciwko Komisji

67

2014/C 315/13

Sprawa T-475/14: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2014 r. – Prysmian i Prysmian cavi e sistemi przeciwko Komisji

68

2014/C 315/14

Sprawa T-548/14: Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2014 r. – Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej

69

2014/C 315/15

Sprawa T-580/14: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2014 r. – Aduanas y Servicios Fornesa przeciwko Komisji

70

2014/C 315/16

Sprawa T-420/09: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2014 r. – BSA przeciwko OHIM – Loblaws (PRÉSIDENT)

71

2014/C 315/17

Sprawa T-337/10: Postanowienie Sądu z dnia 4 czerwca 2014 r. – Seatech International i in. przeciwko Radzie i Komisji

72

2014/C 315/18

Sprawa T-557/11: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2014 r. – Elsid i in. przeciwko Komisji

72

2014/C 315/19

Sprawa T-419/12: Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2014 r. – LVM przeciwko Komisji

72

2014/C 315/20

Sprawa T-621/13: Postanowienie Sądu z dnia 26 czerwca 2014 r. – Pell Amar Cosmetics przeciwko OHIM – Alva Management (Pell amar dr. Ionescu – Calinesti)

72

2014/C 315/21

Sprawa T-651/13: Postanowienie Sądu z dnia 2 czerwca 2014 r. – Time przeciwko OHIM (InStyle)

72

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 315/22

Sprawa F-5/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 2 czerwca 2014 r. – Da Cunha Almeida przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej — Test rozumienia tekstu pisanego — Zarzut niezgodności z prawem ogłoszenia o konkursie — Wybór drugiego języka spośród trzech języków — Zasada niedyskryminacji)

73

2014/C 315/23

Sprawa F-26/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 8 lipca 2014 r. – Morgan przeciwko OHIM (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z oceny — Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny)

73

2014/C 315/24

Sprawa F-114/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 16 lipca 2014 r. – Klar i Fernandez Fernandez przeciwko Komisji (Służba publiczna — Komitet pracowniczy Komisji — Komitet centralny — Wyznaczenie członków sekcji lokalnej w Luksemburgu do centralnego komitetu pracowniczego — Odwołanie przez sekcję lokalną jednego z jej członków reprezentujących ją w ramach komitetu centralnego — Odmowa przez organ powołujący uznania zgodności z prawem decyzji o odwołaniu — Interes prawny — Niedopełnienie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Przekroczenie terminu do wniesienia zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

74


PL

 

Top