Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:292:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 292, 1 września 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 292

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
1 września 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 292/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 292/02

Sprawa C-658/11: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2014 r. – Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja 2011/640/WPZiB — Podstawa prawna — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) — Artykuł 37 TUE — Umowa międzynarodowa dotycząca wyłącznie WPZiB — Artykuł 218 ust. 6 akapit drugi TFUE — Obowiązek natychmiastowego i pełnego informowania Parlamentu — Artykuł 218 ust. 10 TFUE — Utrzymanie skutków w mocy]

2

2014/C 292/03

Sprawa C-350/12 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 lipca 2014 r. – Rada Unii Europejskiej przeciwko Sophie in ’t Veld (Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Artykuł 4 ust. 1 lit. a) tiret trzecie, art. 4 ust. 2 tiret drugie i art. 4 ust. 6 — Opinia służby prawnej Rady w odniesieniu do rozpoczęcia negocjacji celem zawarcia umowy międzynarodowej — Wyjątki od prawa dostępu — Ochrona interesu publicznego w zakresie stosunków międzynarodowych — Ochrona opinii prawnych — Decyzja w sprawie częściowej odmowy dostępu)

3

2014/C 292/04

Sprawa C-573/12: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Linköping – Szwecja) – Ålands Vindkraft AB przeciwko Energimyndigheten (Odesłanie prejudycjalne — Krajowy system wsparcia przewidujący wydawanie zbywalnych zielonych certyfikatów na rzecz zakładów wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych — Ciążący na dostawcach energii elektrycznej i niektórych użytkownikach obowiązek corocznego zwrotu na rzecz właściwych władz określonej kwoty zielonych certyfikatów — Odmowa przyznania zielonych certyfikatów na rzecz zakładów produkcyjnych położonych poza terytorium danego państwa członkowskiego — Dyrektywa 2009/28/WE — Artykuł 2 akapit drugi lit. k) i art. 3 ust. 3 — Swobodny przepływ towarów — Artykuł 34 TFUE)

4

2014/C 292/05

Sprawa C-37/13 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 czerwca 2014 r. – Nexans SA, Nexans France przeciwko Komisji Europejskiej [Odwołanie — Konkurencja — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Postępowanie administracyjne — Kontrola — Decyzja nakazująca przeprowadzenie kontroli — Obowiązek uzasadnienia — Poszlaki o wystarczająco poważnym charakterze — Rynek geograficzny]

5

2014/C 292/06

Sprawa C-76/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 czerwca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/22/WE — Łączność elektroniczna — Sieci i usługi — Wyznaczenie przedsiębiorstw odpowiedzialnych za świadczenie usługi powszechnej — Nieprawidłowa transpozycja — Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie — Brak wykonania — Artykuł 260 ust. 2 TFUE — Kara pieniężna — Okresowa kara pieniężna — Kwota ryczałtowa)

5

2014/C 292/07

Sprawa C-84/13 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 lipca 2014 r. – Electrabel SA przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Koncentracja przedsiębiorstw — Decyzja Komisji — Skazanie na zapłatę grzywny — Naruszenie art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 4064/89 — Kontrola koncentracji przedsiębiorstw — Artykuł 14 ust. 3 — Kryteria podlegające uwzględnieniu przy określaniu kwoty grzywny — Uwzględnienie czasu trwania naruszenia — Zasada niedziałania prawa wstecz — Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 139/2004 — Obowiązek uzasadnienia)

6

2014/C 292/08

Sprawy połączone C-129/13 i C-130/13: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 lipca 2014 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13) przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Pokrycie długu celnego — Zasada poszanowania prawa do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym — Adresat decyzji o wezwaniu do zapłaty, który nie został wysłuchany przez organy celne przed wydaniem tej decyzji, lecz dopiero na następującym później etapie postępowania w przedmiocie zażalenia — Naruszenie prawa do obrony — Ustalenie skutków prawnych nieposzanowania prawa do obrony)

6

2014/C 292/09

Sprawa C-165/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Stanislav Gross przeciwko Hauptzollamt Braunschweig (Podatki — Dyrektywa 92/12/EWG — Artykuły 7 – 9 — Ogólne zasady dotyczące wyrobów objętych podatkiem akcyzowym — Wyroby dopuszczone do konsumpcji w państwie członkowskim i przechowywane do celów handlowych w innym państwie członkowskim — Wymagalność podatku akcyzowego względem posiadacza tych wyrobów, który nabył je w państwie członkowskim przeznaczenia — Nabycie po zakończeniu czynności przywozu)

7

2014/C 292/10

Sprawa C-189/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Bayonne – Francja) – Préfet des Pyrénées-Atlantiques przeciwko Raquel Gianni Da Silvie (Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Dyrektywa 2008/115/WE — Wspólne normy i procedury stosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich — Uregulowanie krajowe przewidujące karę pozbawienia wolności w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy stwierdzonym na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa — Odpowiedź Trybunału nie jest już konieczna dla rozstrzygnięcia sporu — Umorzenie postępowania)

8

2014/C 292/11

Sprawy połączone C-362/13, C-363/13 i C-407/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo i in. (C-407/13) przeciwko Rete Ferroviaria Italiana SpA (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/70/WE — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony, zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Sektor transportu morskiego — Promy obsługujące połączenie między dwoma portami położonymi w tym samym państwie członkowskim — Możliwość zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony — Klauzula 3.1 — Pojęcie „umowy o pracę na czas określony” — Klauzula 5.1 — Środki służące zapobieganiu nadużywania kolejnych umów o pracę na czas określony — Sankcje — Przekształcenie stosunku pracy na czas określony w stosunek pracy na czas nieokreślony — Przesłanki)

9

2014/C 292/12

Sprawa C-524/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Karlsruhe – Niemcy) – Eycke Braun przeciwko Land Baden-Württemberg [Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Dyrektywa 69/335/EWG — Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału — Artykuł 10 lit. c) — Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową innego rodzaju nieprowadzące do podwyższenia kapitału — Opłaty wymagane za sporządzenie aktu notarialnego stwierdzającego takie przekształcenie]

10

2014/C 292/13

Sprawa C-210/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 25 kwietnia 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Danieli Tomassi

10

2014/C 292/14

Sprawa C-211/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 25 kwietnia 2014 r.– postępowanie karne przeciwko Massimilianowi Di Adamo

11

2014/C 292/15

Sprawa C-212/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 25 kwietnia 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Andrei De Ciantisowi

12

2014/C 292/16

Sprawa C-213/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 25 kwietnia 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Rominie Biolzi

12

2014/C 292/17

Sprawa C-214/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 25 kwietnia 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Giuseppemu Proi

13

2014/C 292/18

Sprawa C-258/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunia) w dniu 26 maja 2014 r. – Eugenia Florescu i in. przeciwko Casa Județeană de Pensii Sibiu i in.

13

2014/C 292/19

Sprawa C-260/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău (Rumunia) w dniu 30 maja 2014 r. – Județul Neamț przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

15

2014/C 292/20

Sprawa C-261/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău (Rumunia) w dniu 30 maja 2014 r. – Județul Bacău przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

16

2014/C 292/21

Sprawa C-281/14 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 31 marca 2014 r. w sprawie T-270/13 Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) przeciwko Commissione europea, Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), wniesione w dniu 9 czerwca 2014 r. przez Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

17

2014/C 292/22

Sprawa C-290/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Firenze (Włochy) w dniu 12 czerwca 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Skerdjanowi Celajowi

18

2014/C 292/23

Sprawa C-302/14: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

19

2014/C 292/24

Sprawa C-310/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin hovioikeus (Finlandia) w dniu 30 czerwca 2014 r. – Nike European Operations Netherlands BV przeciwko Sportland Oy Oy w upadłości

19

2014/C 292/25

Sprawa C-314/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 1 lipca 2014 r. – Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki

21

2014/C 292/26

Sprawa C-329/14: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Finlandii

21

 

Sąd

2014/C 292/27

Sprawa T-463/07: Wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2014 r. – Włochy przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania — Premie za bydło — Oliwa z oliwek i tłuszcze — Susz paszowy — Skuteczność kontroli — System kar)

23

2014/C 292/28

Sprawa T-540/08: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2014 r. – Esso i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek wosków parafinowych — Rynek gaczu parafinowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynków — Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien — Czas trwania naruszenia — Równość traktowania — Proporcjonalność — Nieograniczone prawo orzekania)

23

2014/C 292/29

Sprawa T-541/08: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2014 r. – Sasol i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek wosków parafinowych — Rynek gaczu — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynków — Odpowiedzialność spółki dominującej za naruszenia reguł konkurencji popełnione przez jej spółki zależne i przez wspólne przedsiębiorstwo, w którym spółka dominująca ma częściowy udział — Decydujący wpływ wywierany przez spółkę dominującą — Domniemanie w przypadku posiadania całości kapitału — Następstwo prawne przedsiębiorstw — Proporcjonalność — Równość traktowania — Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien — Okoliczności obciążające — Rola przywódcy — Określenie pułapu grzywny — Nieograniczone prawo orzekania)

24

2014/C 292/30

Sprawa T-543/08: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2014 r. – RWE i RWE Dea przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek wosków parafinowych — Rynek gaczu parafinowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynków — Odpowiedzialność spółki dominującej za naruszenia reguł konkurencji popełnione przez jej spółkę zależną i przez wspólne przedsiębiorstwo, w którym spółka dominująca ma częściowy udział — Decydujący wpływ wywierany przez spółkę dominującą — Domniemanie w przypadku posiadania całości kapitału — Następstwo prawne — Proporcjonalność — Równość traktowania — Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien — Nieograniczone prawo orzekania)

25

2014/C 292/31

Sprawa T-457/09: Wyrok Sądu z dnia 17 lipca 2014 r. – Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband przeciwko Komisji [Pomoc państwa — Restrukturacja WestLB — Pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego — Art. 87 ust. 3 lit. b) WE — Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem pod pewnymi warunkami — Skarga o stwierdzenie nieważności — Indywidualne oddziaływanie — Interes prawny — Dopuszczalność — Kolegialność — Obowiązek uzasadnienia — Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności — Proporcjonalność — Zasada niedyskryminacji — Artykuł 295 WE — Artykuł 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 659/1999]

26

2014/C 292/32

Sprawa T-533/10: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2014 r. – DTS Distribuidora de Televisión Digital przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Publiczna usługa radiofonii i telewizji — Planowana przez Hiszpanię pomoc na rzecz RTVE — Zmiana systemu finansowania — Zastąpienie przychodów z reklamy nowymi podatkami od operatorów telewizyjnych i telekomunikacyjnych — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Środek podatkowy stanowiący sposób finansowania pomocy — Istnienie konicznego związku pomiędzy podatkiem i pomocą — Bezpośredni wpływ przychodu z podatku na wysokość pomocy — Proporcjonalność)

27

2014/C 292/33

Sprawa T-59/11: Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Isotis przeciwko Komisji (Klauzula arbitrażowa — Szósty program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji przyczyniający się do utworzenia europejskiej przestrzeni badań i innowacji (2002 – 2006) — Umowy Access-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It — Program eTEN dotyczący transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych — Umowy Navigabile i Euridice — Program ramowy na rzecz innowacji i konkurencyjności — Umowa T-Seniority — Wypłata salda — Żądanie wzajemne — Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki — Odszkodowanie ryczałtowe)

28

2014/C 292/34

Sprawa T-515/11: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2014 r. – Telefónica de España i Telefónica Móviles España przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Publiczna usługa radiofonii i telewizji — Planowana przez Hiszpanię pomoc na rzecz RTVE — Zmiana systemu finansowania — Zastąpienie przychodów z reklamy przez nowe podatki od operatorów telewizyjnych i telekomunikacyjnych — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Prawa procesowe — Nowa pomoc — Zmiana istniejącego systemu pomocy — Środek podatkowy stanowiący sposób finansowania pomocy — Istnienie konicznego związku pomiędzy podatkiem i pomocą — Bezpośredni wpływ przychodu z podatku na wysokość pomocy — Proporcjonalność — Obowiązek uzasadnienia)

29

2014/C 292/35

Sprawa T-223/11: Wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2014 r. – Siemens przeciwko Komisji (Klauzula arbitrażowa — Umowa dotycząca pożyczki materiałów rozszczepialnych na rzecz Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze — Niewykonanie umowy — Odsetki za zwłokę)

30

2014/C 292/36

Sprawa T-401/11 P: Wyrok Sądu z dnia 10 lipca 2014 r. – Missir Mamachi di Lusignano przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Odpowiedzialność pozaumowna — Szkoda na osobie poniesiona przez bliskich zmarłego urzędnika — Szkoda, jakiej urzędnik doznał przed swoją śmiercią — Podział kompetencji między Sądem a Sądem do spraw Służby Publicznej — Zasada zgodności pomiędzy wnioskiem o odszkodowanie i zadośćuczynienie a zażaleniem na decyzję odmowną w sprawie tego wniosku)

30

2014/C 292/37

Sprawa T-572/11: Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Hassan przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostosowanie żądań — Przekroczenie terminu — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Oczywisty błąd w ocenie — Prawo własności — Proporcjonalność — Żądanie odszkodowawcze)

31

2014/C 292/38

Sprawa T-5/12: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2014 r. – BSH przeciwko OHIM (Wash & Coffee) ([Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Wash & Coffee — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Badanie stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009])

32

2014/C 292/39

Sprawa T-48/12: Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Euroscript – Polska przeciwko Parlamentowi (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług tłumaczenia na język polski — Decyzja zmieniająca decyzję w sprawie umieszczenia skarżącej na pierwszym miejscu na liście wybranych oferentów — Zawarcie umowy ramowej o wykonanie głównego zamówienia z innym z oferentów — Wniosek o ponowną ocenę — Termin — Zawieszenie postępowania — Przejrzystość — Równość traktowania)

33

2014/C 292/40

Sprawa T-52/12: Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Grecja przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc w formie rekompensat wypłacanych przez grecki zakład ubezpieczeń rolniczych (ELGA) w latach 2008 i 2009 — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie — Pojęcie pomocy państwa — Artykuł 107 ust. 3 lit. b) i c) TFUE — Wytyczne dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym)

34

2014/C 292/41

Sprawa T-204/12: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2014 r. – Vila Vita Hotel und Touristik przeciwko OHIM – Viavita (VIAVITA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VIAVITA — Wcześniejsze krajowe znaki towarowe: słowny VILA VITA PARC i graficzny VILA VITA — Brak rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 42 ust. 2 i 3 oraz art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

34

2014/C 292/42

Sprawa T-295/12: Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Niemcy przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Usługi usuwania zwłok zwierzęcych i odpadów z ubojni — Utrzymywanie dodatkowych mocy przerobowych w razie chorób epizootycznych — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Korzyść — Usługa w ogólnym interesie gospodarczym — Rekompensata za zobowiązanie z zakresu usług publicznych — Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi i zakłócenie konkurencji — Konieczność pomocy — Pomocniczość — Obowiązek uzasadnienia)

35

2014/C 292/43

Sprawa T-309/12: Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Zweckverband Tierkörperbeseitigung przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Usługi usuwania zwłok zwierzęcych i odpadów z ubojni — Utrzymywanie dodatkowych mocy przerobowych w razie chorób epizootycznych — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie przedsiębiorstwa — Korzyść — Usługa w ogólnym interesie gospodarczym — Rekompensata za zobowiązanie z zakresu usług publicznych — Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi i zakłócenie konkurencji — Istniejąca pomoc i nowa pomoc — Konieczność pomocy — Pomocniczość — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawa — Proporcjonalność)

36

2014/C 292/44

Sprawa T-376/12: Wyrok Sądu z dnia 10 lipca 2014 r. – Grecja przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Suszone winogrona — Wino — Wydatki dokonane przez Grecję — Jednorazowa korekta finansowa — Metoda obliczania — Charakter procedury rozliczania rachunków — Związek z wydatkami sfinansowanymi przez Unię)

37

2014/C 292/45

Sprawa T-425/12: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2014 r. – Sport Eybl & Sports Experts przeciwko OHIM – Elite Licensing (e) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego e — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy e — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

37

2014/C 292/46

Sprawa T-576/12: Wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2014 r. – Łaszkiewicz przeciwko OHIM – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PROTEKT — Wcześniejsze słowne wspólnotowe znaki towarowe PROTECTA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

38

2014/C 292/47

Sprawa T-578/12: Wyrok Sądu z dnia 16 marca 2014 r. – National Iranian Oil Company przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające wobec Iranu mające na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Jednostka niższego rzędu niż państwo — Legitymacja procesowa i interes w uzyskaniu ochrony prawnej — Dopuszczalność — Obowiązek uzasadnienia — Wskazanie i wybór podstawy prawnej — Kompetencje Rady — Zasada przewidywalności działań Unii — Pojęcie wsparcia udzielanego w zakresie rozprzestrzeniania broni jądrowej — Oczywisty błąd w ocenie — Prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej — Proporcjonalność — Prawo własności)

39

2014/C 292/48

Sprawa T-18/13: Wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2014 r. – Łaszkiewicz przeciwko OHIM – Cables y Eslingas (PROTEKT) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PROTEKT — Wcześniejsze słowne hiszpańskie znaki towarowe PROTEK — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

39

2014/C 292/49

Sprawa T-36/13: Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Erreà Sport przeciwko OHIM – Facchinelli (ANTONIO BACIONE) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego ANTONIO BACIONE — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy erreà i wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy przedstawiający dwa nachodzące na siebie romby — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009]

40

2014/C 292/50

Sprawa T-66/13: Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Langguth Erben przeciwko OHIM (Kształt butelki napoju alkoholowego) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt butelki napoju alkoholowego — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 2, art. 75 i 76 ust. 1 oraz art. 77 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

41

2014/C 292/51

Sprawa T-182/13: Wyrok Sądu z dnia 10 lipca 2014 r. – Moallem Insurance przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Obowiązek uzasadnienia — Błąd w ocenie)

42

2014/C 292/52

Sprawa T-196/13: Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Nanu-Nana Joachim Hoepp przeciwko OHIM – Stal-Florez Botero (la nana) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego „la nana” — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy NANA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009]

43

2014/C 292/53

Sprawa T-324/13: Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Endoceutics przeciwko OHIM – Merck (FEMIVIA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FEMIVIA — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy FEMIBION — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską wcześniejszego graficznego znaku towarowego femibion — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

43

2014/C 292/54

Sprawa T-404/13: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2014 r. –NIIT Insurance Technologies przeciwko OHIM (SUBSCRIBE) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SUBSCRIBE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł & ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Równość traktowania — Artykuł 56 TFUE]

44

2014/C 292/55

Sprawa T-38/14: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2014 r. – Kafetzakisi in. przeciwko Republice Greckiej i in.

45

2014/C 292/56

Sprawa T-379/14: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2014 r. – Universal Music przeciwko OHIM (Yellow Lounge)

46

2014/C 292/57

Sprawa T-404/14: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2014 r. – Junited Autoglas Deutschland przeciwko OHIM – United Vehicles (UNITED VEHICLEs)

46

2014/C 292/58

Sprawa T-412/14: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2014 r. – Larko przeciwko Komisji

47

2014/C 292/59

Sprawa T-423/14: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2014 r. – Larko przeciwko Komisji

48

2014/C 292/60

Sprawa T-454/14: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2014 r. – Warimex przeciwko OHIM (STONE)

49

2014/C 292/61

Sprawa T-468/14: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2014 r. – Holistic Innovation Institute przeciwko Komisji

50

2014/C 292/62

Sprawa T-470/14: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2014 r. – Hewlett Packard Development Company przeciwko OHIM (ELITEPAD)

50

2014/C 292/63

Sprawa T-494/14: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2014 r. – Kłymenko przeciwko Radzie

51

2014/C 292/64

Sprawa T-495/14: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2014 r. – Theodorakis i Theodoraki przeciwko Radzie

52

2014/C 292/65

Sprawa T-496/14: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2014 r. – Berry Investments przeciwko Radzie

53

2014/C 292/66

Sprawa T-505/14: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2014 r. – Seven for all mankind przeciwko OHIM – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

54

2014/C 292/67

Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2014 r. – Gas Natural SDG przeciwko Komisji (Sprawa T-508)

55

2014/C 292/68

Sprawa T-509/14: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2014 r. – Decal España przeciwko Komisji

56

2014/C 292/69

Sprawa T-515/14 P: Odwołanie wniesione w dniu 9 lipca 2014 r. przez Christodoulosa Alexandrou od wyroku wydanego w dniu 14 maja 2014 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-34/13 Alexandrou przeciwko Komisji

56

2014/C 292/70

Sprawa T-516/14 P: Odwołanie wniesione w dniu 9 lipca 2014 r. przez Christodoulosa Alexandrou od wyroku wydanego w dniu 14 maja 2014 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-140/12 Alexandrou/Komisja

57

2014/C 292/71

Sprawa T-450/04 RENV: Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2014 r. – Bouygues i Bouygues Télécom przeciwko Komisji

58

2014/C 292/72

Sprawa T-359/11: Postanowienie Sądu z dnia 3 lipca 2014 r. – Makhlouf przeciwko Radzie

58

2014/C 292/73

Sprawa T-185/12: Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2014 r. – HUK-Coburg przeciwko Komisji

58

2014/C 292/74

Sprawa T-302/12: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2014 r. – Torrefacção Camelo przeciwko OHIM – Lorenzo Pato Hermanos (Zdobienie opakowań)

59

2014/C 292/75

Sprawa T-420/12: Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2014 r. – VHV przeciwko Komisji

59

2014/C 292/76

Sprawa T-421/12: Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2014 r. – Württembergische Gemeinde-Versicherung przeciwko Komisji

59

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 292/77

Sprawa F-36/14: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

60

2014/C 292/78

Sprawa F-40/14: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

60

2014/C 292/79

Sprawa F-43/14: Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

61

2014/C 292/80

Sprawa F-49/14: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2014 r. – ZZ i in. przeciwko Parlamentowi

62

2014/C 292/81

Sprawa F-51/14: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko ESDZ

62

2014/C 292/82

Sprawa F-58/14: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko EAL

63


PL

 

Top