Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:194:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 194, 24 czerwca 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 194

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
24 czerwca 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 194/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 194/02

Sprawa C-238/12 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. – FLSmidth & Co. A/S przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor worków przemysłowych z plastiku — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81WE — Nieograniczone prawo orzekania przez Sąd — Obowiązek uzasadnienia — Przypisanie spółce dominującej naruszenia popełnionego przez spółkę zależną — Odpowiedzialność spółki dominującej za zapłatę grzywny nałożonej na spółkę zależną — Proporcjonalność — Postępowanie przed Sądem — Rozsądny termin na wydanie orzeczenia)

2

2014/C 194/03

Sprawa C-390/12: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (poprzednio Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich) – Austria] – postępowania wszczęte przez Roberta Pflegera, Autoart a.s., Mladena Vucicevica, Maroxx Software GmbH, Ing. Hansa-Jörga Zehetnera (Artykuł 56 TFUE — Swoboda świadczenia usług — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 15 – 17, 47 i 50 — Wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności, prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, zasada ne bis in idem — Artykuł 51 — Zakres stosowania — Stosowanie prawa Unii — Gry losowe — Ograniczające przepisy państwa członkowskiego — Sankcje administracyjne i karne — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

3

2014/C 194/04

Sprawa C-475/12: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (dawniej Fővárosi Bíróság) – Węgry] – UPC DTH Sàrl przeciwko Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (Sektor telekomunikacji — Sieci i usługi łączności elektronicznej — Swoboda świadczenia usług — Artykuł 56 TFUE — Dyrektywa 2002/21/WE — Transgraniczne świadczenie usługi w postaci pakietu programów radiowo-telewizyjnych — Warunkowy dostęp — Kompetencja krajowych organów regulacyjnych — Rejestracja — Obowiązek ustanowienia zakładu)

3

2014/C 194/05

Sprawa C-26/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria – Węgry) – Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt (Dyrektywa 93/13/EWG — Nieuczciwe warunki umowne w umowach zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem — Artykuł 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 — Ocena nieuczciwego charakteru warunków umownych — Wyłączenie warunków dotyczących określenia głównego przedmiotu umowy lub stosowności ceny albo wynagrodzenia, pod warunkiem że warunki te zostały wyrażone prostym i zrozumiałym językiem — Umowy o kredyt konsumencki denominowany w walucie obcej — Warunki dotyczące kursów wymiany walut — Różnica między kursem kupna, stosowanym do uruchomienia kredytu, a kursem sprzedaży, stosowanym do jego spłaty — Uprawnienia sądu krajowego w przypadku warunku zakwalifikowanego jako „nieuczciwy” — Zastąpienie nieuczciwego warunku przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym — Dopuszczalność)

5

2014/C 194/06

Sprawa C-209/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 30 kwietnia2014 r. – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Wspólny system podatku od transakcji finansowych — Upoważnienie do wzmocnionej współpracy na podstawie art. 329 ust. 1 TFUE — Decyzja 2013/52/UE — Skarga o stwierdzenie nieważności w związku z naruszeniem art. 327 TFUE i 332 TFUE oraz międzynarodowego prawa zwyczajowego)

6

2014/C 194/07

Sprawa C-250/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg – Niemcy) – Birgit Wagener przeciwko Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen-Schwenningen [Odesłanie prejudycjalne — Zabezpieczenie społeczne — Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską — Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 — Artykuł 107 ust. 1 i 6 — Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 — Artykuł 90 — Pracownicy migrujący — Przeliczanie walut — Uwzględnienie świadczeń rodzinnych pobieranych w Szwajcarii przy obliczaniu przez państwo członkowskie zasiłków na dzieci pozostające na utrzymaniu — Dodatek dyferencyjny — Data, którą należy uwzględnić przy przeliczeniu szwajcarskich świadczeń rodzinnych na euro]

7

2014/C 194/08

Sprawa C-267/13: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Nutricia NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Nomenklatura scalona — Pozycje taryfowe — Leki w rozumieniu pozycji 3004 — Pojęcie — Przetwory spożywcze przeznaczone wyłącznie do podawania dojelitowego pod kontrolą lekarza osobom, które są leczone medycznie — Napoje w rozumieniu podpozycji 2202 — Pojęcie — Płyny odżywcze przeznaczone do podawania dojelitowego, a nie do picia)

8

2014/C 194/09

Sprawa C-280/13: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca – Hiszpania) – Barclays Bank SA przeciwko Sarze Sánchez Garcíi, Alejandrowi Chacónowi Barrerze (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/13/EWG — Motyw 13 — Artykuł 1 ust. 2 — Umowy konsumenckie — Umowa pożyczki hipotecznej — Postępowanie w przedmiocie egzekucji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką — Krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze — Równowaga kontraktowa stron)

8

2014/C 194/10

Sprawa C-365/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 30 kwietnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Belgia) – Ordre des architectes przeciwko państwu belgijskiemu (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2005/36/WE — Artykuły 21 i 49 — Uznawanie kwalifikacji zawodowych — Dostęp do zawodu architekta — Zwolnienie z praktyki zawodowej)

9

2014/C 194/11

Sprawa C-34/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München (Niemcy) w dniu 24 stycznia 2014 r. – Puma SE przeciwko Hauptzollamt Nürnberg

10

2014/C 194/12

Sprawa C-105/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Cuneo (Włochy) w dniu 5 marca 2014 r. – Postępowanie karne przeciwko Ivo Taricco i.in.

10

2014/C 194/13

Sprawa C-131/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 21 marca 2014 r. – Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino przeciwko Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

11

2014/C 194/14

Sprawa C-139/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg (Niemcy) w dniu 24 marca 2014 r. – Mineralquelle Zurzach AG przeciwko Hauptzollamt Singen

12

2014/C 194/15

Sprawa C-147/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel (Belgia) w dniu 28 marca 2014 r. – Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL przeciwko AMJ Meatproducts NV i Halalsupply NV

12

2014/C 194/16

Sprawa C-152/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 1 kwietnia 2014 r. – AEEG przeciwko Antonella Bertazzi i in.

13

2014/C 194/17

Sprawa C-153/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 3 kwietnia 2014 r. – Minister van Buitenlandse Zaken przeciwko K i A

14

2014/C 194/18

Sprawa C-156/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 3 kwietnia 2014 r. – Tamoil Italia przeciwko Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

15

2014/C 194/19

Sprawa C-158/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 4 kwietnia 2014 r. – A i in. przeciwko Minister van Buitenlandse Zaken

15

2014/C 194/20

Sprawa C-184/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 14 kwietnia 2014 r. – A przeciwko B

16

2014/C 194/21

Sprawa C-185/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 14 kwietnia 2014 r. – IZIPEJ AD i FINANS INŻENERING AD przeciwko Ministerski sywet na Republika Byłgarija, Nacionalen osiguritelen institut

17

2014/C 194/22

Sprawa C-196/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Aachen (Niemcy) w dniu 18 kwietnia 2014 r. – Horst Hoeck przeciwko Republice Greckiej

17

 

Sąd

2014/C 194/23

Sprawa T-468/08: Wyrok Sądu z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Tisza Erőmű przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez władze węgierskie na rzecz niektórych producentów energii elektrycznej — Umowy kupna energii elektrycznej zawarte między przedsiębiorstwem publicznym a niektórymi producentami energii elektrycznej — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Obowiązek uzasadnienia — Pojęcie pomocy państwa — Korzyść — Selektywny charakter — Zasoby państwowe — Możliwość przypisania państwu — Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi — Prawo do obrony — Pewność prawa — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania — Proporcjonalność — Nadużycie władzy — Artykuł 10 Traktatu karty energetycznej)

19

2014/C 194/24

Sprawa T-179/09: Wyrok Sądu z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Dunamenti Erőmű przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez władze węgierskie określonym producentom energii elektrycznej — Umowy o zakup energii elektrycznej zawarte pomiędzy przedsiębiorstwem publicznym a określonymi producentami energii elektrycznej — Decyzja uznająca pomoc państwa za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Pojęcie pomocy państwa — Korzyść — Pomoc nowa — Pomoc operacyjna — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawa)

19

2014/C 194/25

Sprawa T-637/11: Wyrok Sądu z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Euris Consult przeciwko Parlamentowi [Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych na język maltański — Uregulowania dotyczące zasad przekazywania ofert — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Nieprzestrzeganie zasad składania ofert mających na celu zapewnienie poufności ich treści przed otwarciem — Zarzut niemożności stosowania — Proporcjonalność — Równość traktowania — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 — Artykuł 143 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002]

20

2014/C 194/26

Sprawa T-17/12: Wyrok Sądu z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Hagenmeyer i Hahn przeciwko Komisji [Ochrona konsumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 — Oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności — Odmowa udzielenia zezwolenia na oświadczenie o zmniejszaniu ryzyka choroby — Wskazanie czynnika ryzyka — Zgodność z prawem postępowania w sprawie zezwolenia na oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby — Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny — Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie — Dopuszczalność — Proporcjonalność — Obowiązek uzasadnienia]

21

2014/C 194/27

Sprawa T-170/12: Wyrok Sądu z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Beyond Retro przeciwko OHIM S&K Garments (BEYOND VINTAGE) Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Słowny znak towarowy BEYOND VINTAGE — Wcześniejszy słowny znak towarowy BEYOND RETRO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009

21

2014/C 194/28

Sprawa T-327/12: Wyrok Sądu z dnia 8 maja 2014 r. – Simca Europe przeciwko OHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy Simca — Zła wiara — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

22

2014/C 194/29

Sprawa T-575/12: Wyrok Sądu z dnia 8 maja 2014 r. – Pyrox przeciwko OHIM – Köb Holzheizsysteme (PYROX) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PYROX — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe PYROT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

23

2014/C 194/30

Sprawa T-38/13: Wyrok Sądu z dnia 8 maja 2014 r. – Pedro Group przeciwko OHIM – Cortefiel (PEDRO) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PEDRO — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy Pedro del Hierro — Częściowa odmowa rejestracji — Względne podstawy odmowy rejestracji — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

23

2014/C 194/31

Sprawa T-303/09: Postanowienie Sądu z dnia z dnia 2 kwietnia 2014 r. – CIVR i in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Ramowy program działań prowadzonych przez uznane we Francji rolnicze organizacje międzyzawodowe na rzecz członków reprezentowanych sektorów rolnych — Finansowanie z dobrowolnych składek, które stały się obowiązkowe — Decyzja uznająca system pomocy za zgodny ze wspólnym rynkiem — Cofnięcie decyzji — Umorzenie postępowania)

24

2014/C 194/32

Sprawa T-263/12: Postanowienie Sądu z dnia 14 kwietnia 2014 r. – Manufacturing Support & Procurement Kala Naft przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Powaga rzeczy osądzonej — Obowiązek uzasadnienia — Obowiązek indywidualnego powiadomienia — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Prawo własności — Proporcjonalność — Kompetencja Rady — Nadużycie władzy — Naruszenie prawa — Pojęcie wsparcia rozprzestrzeniania broni jądrowej — Błąd w ocenie — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

25

2014/C 194/33

Sprawa T-680/13: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2013 r. – K. Chrysostomides & Co. i in. przeciwko Radzie i in.

25

2014/C 194/34

Sprawa T-75/14: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2014 r. – USFSPEI przeciwko Parlamentowi i Radzie

26

2014/C 194/35

Sprawa T-189/14: Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2014 r. – Deza przeciwko ECHA

27

2014/C 194/36

Sprawa T-216/14: Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2014 r. – Volkswagen przeciwko OHIM (EXTRA)

28

2014/C 194/37

Sprawa T-218/14: Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2014 r. – Mabrouk przeciwko Radzie

29

2014/C 194/38

Sprawa T-229/14: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2014 r. – Norma Lebensmittelfilialbetrieb przeciwko OHIM – Yorma's (Yorma Eberl)

30

2014/C 194/39

Sprawa T-250/14: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2014 r. – EEB przeciwko Komisji

30

2014/C 194/40

Sprawa T-254/14: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2014 r. – Warenhandelszentrum przeciwko OHIM – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

31

2014/C 194/41

Sprawa T-257/14: Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2014 r. – Novomatic przeciwko OHIM – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)

32

2014/C 194/42

Sprawa T-264/14: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2014 r. – Hansen przeciwko OHIM (WIN365)

33

2014/C 194/43

Sprawa T-267/14: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2014 r. – Zehnder Group International AG przeciwko OHIM – Stiebel Eltron (comfotherm)

33

2014/C 194/44

Sprawa T-277/14: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2014 r. – Mabrouk przeciwko Radzie

34

2014/C 194/45

Sprawa T-290/14: Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2014 r. – Portnow przeciwko Radzie

34

2014/C 194/46

Sprawa T-311/14: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2014 r. – Seca Benelux i in. przeciwko Parlamentowi

35

2014/C 194/47

Sprawa T-312/14: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2014 r. Federcoopesca i in. przeciwko Komisji

36

2014/C 194/48

Sprawa T-276/08: Postanowienie Sądu z dnia 9 kwietnia 2014 r. – Al-Aqsa przeciwko Radzie

37

2014/C 194/49

Sprawa T-503/11: Postanowienie Sądu z dnia 9 kwietnia 2014 r. – Al-Aqsa przeciwko Radzie

37

2014/C 194/50

Sprawa T-139/12: Postanowienie Sądu z dnia 7 maja 2014 r. – Adler Mode przeciwko OHMI – Cluett, Peabody (Fairfield)

37

2014/C 194/51

Sprawa T-447/12: Postanowienie Sądu z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Visa Europe przeciwko Komisji

38

2014/C 194/52

Sprawa T-132/13: Postanowienie Sądu z dnia 28 kwietnia 2014 r. – Deweerdt i in. przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

38

2014/C 194/53

Sprawa T-175/13: Postanowienie Sądu z dnia 28 kwietnia 2014 r. – Omega przeciwko OHIM – Omega Engineering (Ω OMEGA)

38

2014/C 194/54

Sprawa T-644/13: Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2014 r. – Serco Belgium i in. przeciwko Komisji

38

2014/C 194/55

Sprawa T-156/14: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2014 r. – Volkswagen przeciwko OHIM (StartUp)

38

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 194/56

Sprawa F-140/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 maja 2014 r. – Alexandrou przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty EPSO/AD/231/12 — Dostęp do dokumentów — Oddalenie wniosku potwierdzającego o uzyskanie dostępu do pytań wielkokrotnego wyboru zadanych w testach wstępnych)

39

2014/C 194/57

Sprawa F-11/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 maja 2014 r. – Delcroix przeciwko ESDZ (Służba publiczna — Urzędnik — ESDZ — Szef delegatury w państwie trzecim — Przeniesienie do siedziby ESDZ — Wcześniejsze zakończenie służby na stanowisku szefa delegatury)

39

2014/C 194/58

Sprawa F-17/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 maja 2014 r. – Cocco przeciwko Komisji (Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — Zatrudnienie — Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń do pracy EPSO/CAST/02/2010)

40

2014/C 194/59

Sprawa F-34/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 maja 2014 r. – Alexandrou przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/231/12 — Niedopuszczenie do etapu oceny zintegrowanej — Dostęp do dokumentów)

40

2014/C 194/60

Sprawa F-50/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 8 maja 2014 r. – A przeciwko Komisji (Służba publiczna — Zabezpieczenie społeczne — Wypadek lub choroba zawodowa — Artykuł 73 regulaminu pracowniczego — Częściowa trwała niezdolność do pracy — Wniosek o odszkodowanie — Oczywista niedopuszczalność)

41


PL

 

Top