Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 135, 5 maja 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 135

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
5 maja 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 135/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 129 z 28.4.2014

1

2014/C 135/02

Decyzja trybunału sprawiedliwości z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 135/03

Sprawa C-222/12: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – A Karuse AS przeciwko Politsei- ja Piirivalveamet [Transport drogowy  — Rozporządzenie (WE) nr 561/2006  — Obowiązek użycia tachografu  — Odstępstwo od obowiązku dla pojazdów używanych w ramach czynności związanych z utrzymaniem dróg  — Pojazd przewożący żwir z miejsca załadunku do miejsca, gdzie prowadzone są prace związane z utrzymaniem dróg]

3

2014/C 135/04

Sprawa C-366/12: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Finanzamt Dortmund-West przeciwko Klinikum Dortmund gGmbH [Odesłanie prejudycjalne  — Szósta dyrektywa VAT  — Zwolnienia  — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. b)  — Dostawa towarów  — Wydawanie leków cytostatycznych w ramach leczenia ambulatoryjnego  — Świadczenie usług przez różnych podatników  — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. c)  — Świadczenia opieki medycznej  — Produkty lecznicze przepisane przez lekarza działającego w ramach prywatnej praktyki w szpitalu  — Działalność ściśle związana  — Świadczenia pomocnicze względem świadczeń opieki medycznej  — Działalność fizycznie i ekonomicznie nierozdzielna]

4

2014/C 135/05

Sprawa C-375/12: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Grenoble – Francja) – Margaretha Bouanich przeciwko Direction départementale des finances publiques de la Drôme (Odesłanie prejudycjalne  — Artykuł 63 TFUE  — Swobodny przepływ kapitału  — Artykuł 49 TFUE  — Swoboda przedsiębiorczości  — Podatek dochodowy od osób fizycznych  — Mechanizm obliczania maksymalnej dopuszczalnej stawki podatków bezpośrednich na podstawie wysokości dochodów  — Umowa dwustronna o unikaniu podwójnego opodatkowania  — Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółkę z siedzibą w innym państwie członkowskim i podlegających już opodatkowaniu u źródła  — Nieuwzględnienie lub częściowe uwzględnienie podatku zapłaconego w tym innym państwie członkowskim przy obliczaniu maksymalnej dopuszczalnej stawki opodatkowania  — Artykuł 65 TFUE  — Ograniczenie  — Względy uzasadniające)

5

2014/C 135/06

Sprawa C-456/12: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Niderlandy) – O przeciwko Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel przeciwko B (Dyrektywa 2004/38/WE  — Artykuł 21 ust. 1 TFUE  — Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich  — Osoby uprawnione  — Prawo pobytu obywatela państwa trzeciego, członka rodziny obywatela Unii, w państwie członkowskim, którego przynależność państwową posiada obywatel Unii  — Powrót obywatela Unii do tego państwa członkowskiego po krótkotrwałym pobycie w innym państwie członkowskim)

6

2014/C 135/07

Sprawa C-457/12: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Niderlandy) – S przeciwko Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel przeciwko G (Artykuł 20 TFUE, art. 21 ust. 1 TFUE i art. 45 TFUE  — Dyrektywa 2004/38/WE  — Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich  — Osoby uprawnione  — Prawo pobytu obywatela państwa trzeciego, członka rodziny obywatela Unii, w państwie członkowskim, którego przynależność państwową posiada obywatel Unii  — Obywatel Unii będący rezydentem i obywatelem tego samego państwa członkowskiego  — Działalność zawodowa  — Regularne przemieszczanie się do innego państwa członkowskiego)

7

2014/C 135/08

Sprawa C-464/12: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – ATP Pension Service A/S przeciwko Skatteministeriet [Szósta dyrektywa VAT  — Zwolnienia  — Artykuł 13 część B lit. d) pkt 3 i 6  — Specjalne fundusze inwestycyjne  — Pracownicze programy emerytalne  — Zarządzanie  — Transakcje dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów]

8

2014/C 135/09

Sprawa C-512/12: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Octapharma France SAS przeciwko Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé (Zbliżanie ustawodawstw  — Dyrektywa 2001/83/WE  — Dyrektywa 2002/98/WE  — Zakres stosowania  — Nietrwały produkt krwiopochodny  — Osocze przygotowywane w procesie przemysłowym  — Jednoczesne lub wyłączne stosowanie dyrektyw  — Przysługujące państwu członkowskiemu uprawnienie do ustanowienia bardziej rygorystycznego systemu dla osocza niż dla produktów leczniczych)

9

2014/C 135/10

Sprawa C-548/12: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Krefeld – Niemcy) – Marc Brogsitter przeciwko Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karstenowi Fräßdorfowi (Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości  — Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych  — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001  — Jurysdykcja szczególna  — Artykuł 5 pkt 1 i 3  — Powództwo dotyczące odpowiedzialności cywilnej  — Charakter kontraktowy lub deliktowy)

10

2014/C 135/11

Sprawa C-599/12: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brugge – Belgia) – Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you przeciwko FOD Financiën (Podatek VAT  — Procedura szczególna dla biur podróży  — Transakcje dokonane poza Unią Europejską  — Szósta dyrektywa 77/388/EWG  — Artykuł 28 ust. 3  — Dyrektywa 2006/112/WE  — Artykuł 370  — Klauzule „standstill”  — Zmiana ustawodawstwa krajowego przed upływem terminu transpozycji)

10

2014/C 135/12

Sprawy połączone C-29/13 i C-30/13: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Administratiwen syd Sofija-grad – Bułgaria) – Głobył Trans Łodżistik OOD przeciwko Naczałnik na Mitnica Stoliczna [Odesłanie prejudycjalne  — Wspólnotowy kodeks celny  — Artykuły 243 i 245  — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93  — Artykuł 181a  — Decyzja zaskarżalna  — Dopuszczalność skargi do sądu bez wcześniejszego wniesienia odwołania w trybie administracyjnym  — Zasada przestrzegania prawa do obrony]

11

2014/C 135/13

Sprawa C-38/13: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku – Polska) – Małgorzata Nierodzik przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Odesłanie prejudycjalne  — Polityka społeczna  — Dyrektywa 99/70/WE  — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC  — Klauzula 4  — Pojęcie „warunków zatrudnienia”  — Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony  — Odmienne traktowanie względem pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony)

13

2014/C 135/14

Sprawa C-52/13: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint przeciwko Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Odesłanie prejudycjalne  — Dyrektywa 2006/114/WE  — Pojęcia „reklamy wprowadzającej w błąd” i „reklamy porównawczej”  — Przepisy krajowe uznające reklamę wprowadzającą w błąd i niedozwoloną reklamę porównawczą za dwa odrębne czyny niezgodne z prawem)

13

2014/C 135/15

Sprawa C-107/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Weliko Tyrnowo – Bułgaria) – FIRIN OOD przeciwko Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” Weliko Tyrnowo pri Centrałno uprawlenie na Nacjonałnata agencija za prichodite (Wspólny system podatku od wartości dodanej  — Odliczenie podatku naliczonego  — Płatności zaliczkowe  — Odmowa przyznania odliczenia  — Oszustwo  — Korekta odliczenia, jeżeli transakcja podlegająca opodatkowaniu nie została dokonana  — Przesłanki)

14

2014/C 135/16

Sprawa C-132/13: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln – Niemcy) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV przeciwko ILME GmbH (Odesłanie prejudycjalne  — Zbliżanie ustawodawstw  — Dyrektywa 2006/95/WE  — Pojęcie sprzętu elektrycznego  — Oznakowanie zgodności CE  — Osłony do wielobiegunowych złącz wtykowych)

15

2014/C 135/17

Sprawa C-155/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia – Włochy) – Società Italiana Commercio e Servizi srl, w likwidacji (SICES) i in. przeciwko Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia [Rolnictwo  — Rozporządzenie (WE) nr 341/2007  — Artykuł 6 ust. 4  — Kontyngenty taryfowe  — Czosnek pochodzący z Chin  — Pozwolenia na przywóz  — Nieprzenoszalny charakter praw wynikających z niektórych pozwoleń na przywóz  — Obejście  — Nadużycie prawa]

16

2014/C 135/18

Sprawa C-190/13: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Hiszpania) – Antonio Márquez Samohano przeciwko Universitat Pompeu Fabra (Polityka społeczna  — Dyrektywa 99/70/WE  — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC  — Uniwersytety  — Wykładowcy stowarzyszeni  — Kolejne umowy o pracę na czas określony  — Klauzula 5 pkt 1  — Środki mające na celu zapobieganie nadużywaniu kolejnych umów o pracę na czas określony  — Pojęcie „obiektywnych powodów” uzasadniających zawieranie takich umów  — Klauzula 3  — Pojęcie „umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony”  — Sankcje  — Prawo do odszkodowania  — Odmienne traktowanie pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony)

17

2014/C 135/19

Sprawa C-204/13: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Finanzamt Saarlouis przeciwko Heinzowi Malburgowi (Podatki  — Podatek od wartości dodanej  — Źródło i zakres prawa do odliczenia  — Rozwiązanie spółki przez wspólnika  — Nabycie części klienteli tej spółki  — Wniesienie wkładu niepieniężnego do innej spółki  — Zapłata naliczonego podatku  — Możliwe odliczenie)

18

2014/C 135/20

Sprawa C-30/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 22 stycznia 2014 r. – Ryanair Ltd przeciwko PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Sprawa C-42/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 27 stycznia 2014 r. – Minister Finansów przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie

19

2014/C 135/22

Sprawa C-49/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Hiszpania) w dniu 3 lutego 2014 r. – Finanmadrid E.F.C, SA przeciwko Jesúsowi Vicentemu Albánowi Zambrano

20

2014/C 135/23

Sprawa C-54/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Madrid (Hiszpania) w dniu 5 lutego 2014 r. – Rafael Villafañez Gallego i María Pérez Anguio przeciwko Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

20

2014/C 135/24

Sprawa C-56/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgia) w dniu 5 lutego 2014 r. – Openbaar Ministerie przeciwko Marc Emiel Melanie De Beuckeleer i in.

21

2014/C 135/25

Sprawa C-61/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Włochy) w dniu 7 lutego 2014 r. – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato przeciwko Azienda Pubblica di Servizi alla persona „San Valentino” i in.

21

2014/C 135/26

Sprawa C-63/14: Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

22

2014/C 135/27

Sprawa C-70/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugalia) w dniu 10 lutego 2014 r. – Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA przeciwko Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Sprawa C-75/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Hiszpania) w dniu 11 lutego 2014 r. – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA przeciwko Franciscowi Javierowi Rodríguezowi Barberowi i Maríi Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Sprawa C-88/14: Skarga wniesiona w dniu 21 lutego 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej

24

2014/C 135/30

Sprawa C-102/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 13 stycznia 2014 r. w sprawie T-134/12 Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT przeciwko Komisji, wniesione w dniu 4 marca 2014 r. przez Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT

25

2014/C 135/31

Sprawa C-114/14: Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji

26

2014/C 135/32

Sprawa C-C-116/14: Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

27

2014/C 135/33

Sprawa C-121/14: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2014 r. – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

28

 

Sąd

2014/C 135/34

Sprawa T-292/11: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2014 r. – Cemex i in. przeciwko Komisji (Konkurencja  — Postępowanie administracyjne  — Decyzja w sprawie żądania informacji  — Konieczność żądanych informacji  — Obowiązek uzasadnienia  — Proporcjonalność)

29

2014/C 135/35

Sprawa T-293/11: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2014 r. – Holcim (Deutschland) i Holcim przeciwko Komisji (Konkurencja  — Postępowanie administracyjne  — Decyzja w sprawie żądania informacji  — Konieczność żądanych informacji  — Obowiązek uzasadnienia  — Proporcjonalność)

29

2014/C 135/36

Sprawa T-296/11: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2014 r. – Cementos Portland Valderrivas przeciwko Komisji (Konkurencja  — Postępowanie administracyjne  — Decyzja w sprawie żądania informacji  — Konieczność żądanych informacji  — Dostatecznie poważne poszlaki  — Kontrola sądowa  — Proporcjonalność)

30

2014/C 135/37

Sprawa T-297/11: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2014 r. – Buzzi Unicem przeciwko Komisji (Konkurencja  — Postępowanie administracyjne  — Decyzja w sprawie żądania udzielenia informacji  — Konieczność udzielenia żądanych informacji  — Zasada dobrej administracji  — Obowiązek uzasadnienia  — Proporcjonalność)

31

2014/C 135/38

Sprawa T-302/11: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2014 r. – HeidelbergCement przeciwko Komisji (Konkurencja  — Postępowanie administracyjne  — Decyzja w sprawie żądania informacji  — Konieczność żądanych informacji  — Obowiązek uzasadnienia  — Proporcjonalność)

31

2014/C 135/39

Sprawa T-305/11: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2014 r. – Italmobiliare przeciwko Komisji (Konkurencja  — Postępowanie administracyjne  — Decyzja w sprawie żądania informacji  — Konieczność żądanych informacji  — Zasada dobrej administracji  — Obowiązek uzasadnienia  — Proporcjonalność)

32

2014/C 135/40

Sprawa T-306/11: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2014 r. – Schwenk Zement przeciwko Komisji (Konkurencja  — Postępowanie administracyjne  — Decyzja w sprawie żądania udzielenia informacji  — Konieczność udzielenia żądanych informacji  — Obowiązek uzasadnienia  — Proporcjonalność)

32

2014/C 135/41

Sprawa T-131/13: Wyrok Sądu z dnia 14 marca 2014 r. – Lardini przeciwko OHIM (Umieszczenie kwiatu na kołnierzu) [Wspólnotowy znak towarowy  — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego w postaci umieszczenia kwiatu na kołnierzu  — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji  — Brak charakteru odróżniającego  — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

33

2014/C 135/42

Sprawa T-134/10: Postanowienie Sądu z dnia 7 marca 2014 r. – FESI przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności  — Dumping  — Rozszerzenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Wietnamu i z Chin na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami wysyłanego z Makau  — Stowarzyszenie reprezentujące importerów niezależnych  — Brak indywidualnego oddziaływania  — Akt prawny wymagający środków wykonawczych  — Niedopuszczalność)

34

2014/C 135/43

Sprawa T-430/10: Postanowienie Sądu z dnia 10 marca 2014 r. – Magnesitas de Rubián i in. przeciwko Komisji (Środowisko naturalne  — Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich zmniejszanie  — Dokument referencyjny w sprawie najlepszych dostępnych technik w przemyśle cementowym, przemyśle wapienniczym i przemyśle tlenku magnezu  — Wniosek o umorzenie postępowania  — Oddalenie  — Cofnięcie skargi  — Wykreślenie)

34

2014/C 135/44

Sprawa T-158/11: Postanowienie Sądu z dnia 10 marca 2014 r. – Magnesitas de Rubián i in. przeciwko Parlamentowi i Radzie (Środowisko naturalne  — Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich zmniejszanie  — Decyzja indywidualna zawarta w art. 13 ust. 7 dyrektywy 2010/75/UE  — Wniosek o umorzenie postępowania  — Oddalenie  — Cofnięcie skargi — Wykreślenie)

35

2014/C 135/45

Sprawa T-411/11: Postanowienie Sądu z dnia 10 marca 2014 r. – Hemofarm przeciwko OHIM – Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) (Wspólnotowy znak towarowy  — Postępowanie w sprawie sprzeciwu  — Wycofanie sprzeciwu  — Umorzenie postępowania)

36

2014/C 135/46

Sprawy połączone T-240/12 i T-211/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 marca 2014 r. – Eni przeciwko Komisji (Konkurencja  — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki  — Rynek kauczuku butadienowego i emulsyjnego kauczuku butadienowo styrenowego  — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE  — Częściowe stwierdzenie nieważności i zmiana przez Sąd decyzji Komisji  — Ponowne podjęcie postępowania  — Nowe pismo w sprawie przedstawienia zarzutów  — Zakończenie postępowania  — Umorzenie postępowania)

36

2014/C 135/47

Sprawy połączone T-241/12 i T-210/13: Postanowienie Sądu z dnia 7 marca 2014 r. – Versalis przeciwko Komisji (Konkurencja  — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki  — Rynek kauczuku butadienowego i emulsyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego  — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE  — Częściowe stwierdzenie nieważności i zmiana przez Sąd decyzji Komisji  — Ponowne podjęcie postępowania  — Nowe pismo w sprawie przedstawienia zarzutów  — Zakończenie postępowania  — Umorzenie postępowania)

37

2014/C 135/48

Sprawa T-518/12: Postanowienie Sądu z dnia 10 marca 2014 r. – Spirlea przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności  — Zdrowie publiczne  — Decyzja o zamknięciu postępowania w ramach projektu EU Pilot  — Umorzenie postępowania w przedmiocie skargi  — Brak wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia uchybienia  — Niedopuszczalność)

38

2014/C 135/49

Sprawa T-187/13: Postanowienie Sądu z dnia 20 lutego 2014 r. – Jannatian przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności  — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa  — Środki ograniczające wobec Iranu  — Wykaz osób i podmiotów, w odniesieniu do których zastosowanie znajdują środki ograniczające  — Termin na wniesienie skargi  — Spóźnienie  — Niedopuszczalność)

38

2014/C 135/50

Sprawa T-578/13 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 lutego 2014 r. – Luxembourg Pamol (Cyprus) i Luxembourg Industries przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego  — Postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin  — Opublikowanie dokumentów dotyczących włączenia substancji czynnej  — Nieuwzględnienie wniosku o poufne potraktowanie pewnych informacji  — Wniosek o zawieszenie wykonania  — Dopuszczalność  — Pilny charakter  — Fumus boni iuris  — Wyważenie interesów)

39

2014/C 135/51

Sprawa T-1/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 7 marca 2014 r. – Aluminios Cortizo i Cortizo Cartera przeciwko Komisji [Środek tymczasowy  — Pomoc państwa  — Pomoc przyznana przez władze hiszpańskie na rzecz ugrupowań interesów gospodarczych (UIG) i ich inwestorów  — System podatkowy stosowany do niektórych umów leasingu finansowego w celu nabycia statków (hiszpański system leasingu finansowego)  — Wniosek o zawieszenie wykonania  — Uchybienie wymogom formalnym  — Niedopuszczalność]

40

2014/C 135/52

Sprawa T-506/12 P: Odwołanie wniesione w dniu 12 marca 2014 r. przez Evę Cuallado Martorell od wyroku wydanego w dniu 18 września 2012 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-96/09 Cuallado Martorell przeciwko Komisji

40

2014/C 135/53

Sprawa T-11/14: Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2014 r. – Grundig Multimedia przeciwko OHIM (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

Sprawa T-36/14: Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2014 r. – St'art i in. przeciwko Komisji

42

2014/C 135/55

Sprawa T-65/14: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2014 r. – Bank Refah Kargaran przeciwko Radzie

43

2014/C 135/56

Sprawa T-74/14: Skarga wniesiona w dniu 31 stycznia 2014 r. – Francja przeciwko Komisji

44

2014/C 135/57

Sprawa T-76/14: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2014 r. – Morningstar przeciwko Komisji

45

2014/C 135/58

Sprawa T-77/14: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2014 r. – EE przeciwko OHIM (przedstawienie szarego wzoru)

46

2014/C 135/59

Sprawa T-78/14: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2014 r. – Benediktinerabtei St. Bonifaz przeciwko OHIM – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Sprawa T-81/14: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2014 r. – Energy Brands przeciwko OHIM – Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

Sprawa T-84/14: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2014 r. – Harrys Pubar przeciwko OHIM – Harry’s New York Bar (HARRY’S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

Sprawa T-85/14: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2014 r. – Infocit przeciwko OHIM – DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

Sprawa T-89/14: Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2014 r. – Export Development Bank of Iran przeciwko Radzie

49

2014/C 135/64

Sprawa T-90/14: Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2014 r. – Secolux przeciwko Komisji i CdT

50

2014/C 135/65

Sprawa T-93/14: Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2014 r. – St’art i in. przeciwko Komisji

51

2014/C 135/66

Sprawa T-94/14: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2014 r. – EE przeciwko OHIM (przedstawienie kolorowego wzoru)

52

2014/C 135/67

Sprawa T-96/14: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2014 r. – Vimeo przeciwko OHIM – PT Comunicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

Sprawa T-130/14 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 lutego 2014 r. przez Radę Unii Europejskiej od wyroku wydanego w dniu 12 grudnia 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-142/11 Simpson przeciwko Radzie

53

2014/C 135/69

Sprawa T-132/14: Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2014 r. – Albis Plastic przeciwko OHIM –IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Sprawa T-135/14: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2014 r. – Kicktipp przeciwko OHIM – Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Sprawa T-136/14: Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2014 r. – Tilda Riceland Private przeciwko OHIM– Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Sprawa T-137/14: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2014 r. – I Castellani przeciwko OHIM – Chomarat (przedstawienie okręgu)

55

2014/C 135/73

Sprawa T-140/14: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2014 r. – Bora Creations przeciwko OHIM (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Sprawa T-143/14: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2014 r. – EE przeciwko OHIM (Odcień koloru żółtego)

57

2014/C 135/75

Sprawa T-144/14: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2014 r. – EE przeciwko OHIM (Przedstawienie białych punktów na tle koloru kości słoniowej)

57

2014/C 135/76

Sprawa T-156/14: Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2014 r. – Volkswagen przeciwko OHIM (StartUp)

58

2014/C 135/77

Sprawa T-162/14: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2014 r. – Canadian Solar Emea i in. przeciwko Radzie

58

2014/C 135/78

Sprawa T-163/14: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2014 r. – Canadian Solar Emea i in. przeciwko Radzie

59

2014/C 135/79

Sprawa T-168/14: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2014 r. – Pérez Gutiérrez przeciwko Komisji

60

2014/C 135/80

Sprawa T-119/12: Postanowienie Sądu z dnia 20 lutego 2014 r. – USFSPEI et Loescher przeciwko Radzie

61

2014/C 135/81

Sprawa T-600/13: Postanowienie Sądu z dnia 26 lutego 2014 r. – Bimbo przeciwko OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61


PL

 

Top