Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:165E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 165, 11 czerwiec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.CE2013.165.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 165E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
11 czerwca 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Parlament Europejski
SESJA 2011–2012
Posiedzenia od dnia 1 grudnia 2012 r.
Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 77 E z 16.3.2012.
TEKSTY PRZYJĘTE

 

Czwartek, 1 grudnia 2011 r.

2013/C 165E/01

Raport roczny EBC za rok 2010Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie raportu rocznego EBC za rok 2010 (2011/2156(INI))

1

2013/C 165E/02

Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia naukiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki (2011/2088(INI))

7

2013/C 165E/03

Wniosek Chorwacji o członkostwo w Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej (2011/2191(INI))

19

2013/C 165E/04

Europejski okres oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego okresu oceny koordynacji polityki gospodarczej (2011/2071(INI))

24

2013/C 165E/05

Forum jednolitego rynkuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wyników Forum Jednolitego Rynku

40

2013/C 165E/06

Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie reakcji UE na problem HIV/AIDS w UE i krajach sąsiadujących, śródokresowa ocena komunikatu Komisji

43

2013/C 165E/07

Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-UkrainaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą (2011/2132(INI))

48

2013/C 165E/08

Modernizacja służby celnejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie modernizacji służby celnej (2011/2083(INI))

56


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

 

Czwartek, 1 grudnia 2011 r.

2013/C 165E/09

Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Georgiosa ToussasaDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Toussasa (2011/2057(IMM))

68

2013/C 165E/10

Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de MagistrisaDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku Luigiego de Magistrisa o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2011/2076(IMM))

69

2013/C 165E/11

Zmiany Regulaminu dotyczące kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesówDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dotyczących kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (2011/2174(REG))

70

2013/C 165E/12

Wnioski o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora UspaskichaDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosków Viktora Uspaskicha o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2011/2162(IMM) i 2011/2099(IMM))

80


 

III   Akty przygotowawcze

 

Parlament Europejski

 

Czwartek, 1 grudnia 2011 r.

2013/C 165E/13

Uruchomienie instrumentu elastycznościRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na rzecz finansowania strategii „Europa 2020” i europejskiej polityki sąsiedztwa, zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

82

ZAŁĄCZNIK

83

2013/C 165E/14

Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projektRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej na 2012 r. (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))

83

ZAŁĄCZNIK I

85

ZAŁĄCZNIK II

97

2013/C 165E/15

Projekt budżetu korygującego nr 6/2011: zasoby własne, zintegrowana polityka morska, Grecja, EFS, PalestynaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2011 na rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))

98

2013/C 165E/16

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Wniosek EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive z PortugaliiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive z Portugalii) (COM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))

100

ZAŁĄCZNIK

102

2013/C 165E/17

Pomoc zwrotna i inżynieria finansowa ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej (COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

102

P7_TC1-COD(2011)0210
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej oraz niektórych przepisów dotyczących deklaracji wydatków

103

2013/C 165E/18

Zarządzanie finansowe w odniesieniu do niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (EFRR, EFS) ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

103

P7_TC1-COD(2011)0211
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

104

2013/C 165E/19

Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania *Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

104

2013/C 165E/20

Zmiana decyzji 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego *Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego (COM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS))

105

2013/C 165E/21

Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - środki towarzyszące odnoszące się do bananów ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))

105

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

107

2013/C 165E/22

Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011– 2009/0059(COD))

107

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

108

2013/C 165E/23

Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))

109

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

110

2013/C 165E/24

Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))

110

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

111

2013/C 165E/25

Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (przekształcenie) (COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))

112

P7_TC1-COD(2010)0258
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (przekształcenie)

113

2013/C 165E/26

Obwód kaliningradzki i niektóre powiaty polskie ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną (COM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD))

113

P7_TC1-COD(2011)0199
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną

114

2013/C 165E/27

Traktat o przystąpieniu: Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji ***Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

114


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Poprawki polityczne: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▐ sygnalizuje skreślenia.

Poprawki lub zmiany techniczne wprowadzone przez służby językowe: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony zwykłą kursywą; symbol ║ sygnalizuje skreślenia.

PL

 

Top