Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:129:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 129, 4 maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.129.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 129

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
4 maja 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2013/C 129/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 123 z 27.4.2013.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2013/C 129/02

Sprawa C-393/11: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 7 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Autorità per l'energia elettrica e il gas przeciwko Antonelli Bertazzi i in. (Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/170/WE — Porozumienie ramowe UNICE, CEEP i ETUC w sprawie pracy na czas określony — Klauzula 4 — Umowy o pracę na czas określony zawierane w sektorze publicznym — Procedura stabilizacji — Nabór pracowników zatrudnionych na czas określony jako urzędników bez przeprowadzania konkursu otwartego — Ustalanie stażu pracy — Całkowity brak uwzględnienia okresów służby ukończonych na podstawie umów o pracę na czas określony — Zasada niedyskryminacji)

2

2013/C 129/03

Sprawa C-563/11: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 28 lutego 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts — Łotwa) — SIA Forvards V przeciwko Valsts ieņēmumu dienests (Artykuł 99 regulaminu postępowania — Podatki — Podatek VAT — Szósta dyrektywa — Prawo do odliczenia — Odmowa — Faktura wystawiona przez przedsiębiorstwo uznane za fikcyjne)

2

2013/C 129/04

Sprawa C-128/12: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 7 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal do Trabalho do Porto — Portugalia) — Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo przeciwko BPN — Banco Português de Negócios SA (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Uregulowanie krajowe ustanawiające obniżki wynagrodzenia dla niektórych pracowników sektora publicznego — Brak wdrożenia prawa Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

3

2013/C 129/05

Sprawa C-171/12: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 28 lutego 2013 r. — Carrols Corp. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 51 ust. 1 lit. b) — Wspólnotowy graficzny znak towarowy Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku złożony przez właściciela graficznego krajowego znaku towarowego Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL i słownego krajowego znaku towarowego POLLO TROPICAL — Bezwzględne podstawy unieważnienia — Zła wiara — Niedopuszczalność)

3

2013/C 129/06

Sprawa C-178/12: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 7 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social — Hiszpania) — Rafaela Rivas Montes przeciwko Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO) (Artykuł 53 ust. 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Polityka społeczna — Zasada równego traktowania — Dyrektywa 1999/70/WE — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Klauzula 4 — Umowy o pracę na czas określony w sektorze publicznym — Ustalenie wymiaru stażu pracy — Odmienne traktowanie personelu urzędniczego i personelu kontraktowego — Uwzględnienie wcześniejszych okresów zatrudnienia w organach administracji — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

4

2013/C 129/07

Sprawa C-240/12: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2013 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank te Rotterdam — Niderlandy) — postępowanie karne przeciwko EBS Le relais Nord Pas De Calais (Odesłanie prejudycjalne — Niedopuszczalność)

4

2013/C 129/08

Sprawa C-266/12 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 lutego 2013 r. — Jarosław Majtczak przeciwko Feng Shen Technology Co. Ltd, Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 51 ust. 1 lit. b) — Zła wiara zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego — Graficzny znak towarowy FS — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku)

4

2013/C 129/09

Sprawa C-343/12: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 7 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgia) — Euronics Belgium CVBA przeciwko Kamera Express BV i Kamera Express Belgium BVBA (Artykuł 99 regulaminu postępowania — Dyrektywa 2005/29/WE — Uregulowanie krajowe zakazujące w sposób ogólny oferowania lub sprzedaży towarów ze stratą)

5

2013/C 129/10

Sprawa C-433/12 P: Postanowienie Trybunału z dnia 7 marca 2013 r. — Luigi Marcuccio przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie pozaumownej odpowiedzialności odszkodowawczej — Odmowa podjęcia przez sekretariat Trybunału działań w sprawie pism kierowanych przez wnoszącego odwołanie do pierwszego rzecznika generalnego Trybunału — Artykuł 256 ust. 2 TFUE — Wniosek o wszczęcie szczególnej procedury kontroli niektórych orzeczeń kończących postępowanie w sprawie wydanych przez Sąd w postępowaniach odwoławczych)

5

2013/C 129/11

Sprawa C-555/12: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Tivoli — Włochy) — Claudio Loreti, Maria Vallerotonda, Attilio Vallerotonda, Virginia Chellini przeciwko Comune di Zagarolo (Odesłanie prejudycjalne — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Wdrożenie prawa Unii — Brak — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

6

2013/C 129/12

Sprawa C-84/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2012 r. w sprawie T-332/09, Electrabel SA przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 lutego 2013 r. przez Electrabel SA

6

2013/C 129/13

Sprawa C-94/13 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2012 r. w sprawie T-260/00, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca — Burano Soc. coop. rl i in. przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 26 lutego 2013 r. przez Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. rl i in.

7

2013/C 129/14

Sprawa C-95/13 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2012 r. w sprawie T-261/00, Sacaim SpA i in. przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 26 lutego 2013 r. przez Alfier Costruzioni Srl i in.

7

2013/C 129/15

Sprawa C-96/13: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

8

2013/C 129/16

Sprawa C-97/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Sibiu (Rumunia) w dniu 27 lutego 2013 r. — Silvia Georgiana Câmpean przeciwko Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

9

2013/C 129/17

Sprawa C-98/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 27 lutego 2013 r. Martin Blomqvist przeciwko Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

9

2013/C 129/18

Sprawa C-103/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad (Bułgaria) w dniu 4 marca 2013 r. — Sneżana Somowa przeciwko Gławen direktor na Stoliczno uprawlenie „Sociałno osigurjawane”

10

2013/C 129/19

Sprawa C-107/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd — Weliko Tyrnowo (Bułgaria) w dniu 4 marca 2013 r. — „FIRIN” OOD przeciwko Direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” — Weliko Tyrnowo

11

2013/C 129/20

Sprawa C-115/13: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Wegrom

11

2013/C 129/21

Sprawa C-634/11: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 1 marca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland — Irlandia) — Bank Resolution Corp. Ltd, dawniej Anglo Irish Bank Corp. Ltd przeciwko Sean Quinn i in.

12

2013/C 129/22

Sprawa C-333/12: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 marca 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polska

12

2013/C 129/23

Sprawa C-349/12: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 lutego 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (dawniej Fővárosi Bíróság) — Węgry) — Peró Gáz Kft przeciwko János Balla

12

2013/C 129/24

Sprawa C-532/12: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 marca 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

13

2013/C 129/25

Sprawa C-577/12: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 lutego 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Austria) — Michaela Hopfgartner

13

 

Sąd

2013/C 129/26

Sprawa T-301/10: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2013 r. — in 't Veld przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące projektu Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) — Dokumenty dotyczące negocjacji — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony interesu publicznego w odniesieniu do stosunków międzynarodowych — Oczywisty błąd w ocenie — Proporcjonalność — Obowiązek uzasadnienia)

14

2013/C 129/27

Sprawa T-324/10: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2013 r. — Firma Van Parys przeciwko Komisji (Unia celna — Przywóz bananów pochodzących z Ekwadoru — Retrospektywne pokrycie należności celnych przywozowych — Wniosek o umorzenie należności celnych przywozowych — Artykuł 220 ust. 2 lit. b) i art. 239 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — Błąd organów celnych — Oczywiste zaniedbanie osoby zainteresowanej)

14

2013/C 129/28

Sprawa T-409/10: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2013 r. — Bottega Veneta International przeciwko OHIM (Kształt torebki) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt torebki — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Nieuwzględnienie jednego z elementów tworzących zgłoszony znak towarowy — Zasada 9 rozporządzenia (WE) nr 2868/95)

15

2013/C 129/29

Sprawa T-410/10: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2013 r. — Bottega Veneta International przeciwko OHIM (Kształt torby) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt torby — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Nieuwzględnienie jednego z elementów tworzących zgłoszony znak towarowy — Zasada 9 rozporządzenia (WE) nr 2868/95)

15

2013/C 129/30

Sprawa T-415/10: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2013 r. — Nexans France przeciwko Wspólnemu Przedsięwzięciu „Fusion for Energy” (Zamówienia publiczne na dostawy — Euratom — Procedura przetargowa Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” — Dostawa sprzętu elektrycznego — Odrzucenie oferty oferenta — Postępowanie o udzielenie zamówienia otwartego — Oferta zawierająca zastrzeżenia — Pewność prawa — Uzasadnione oczekiwania — Proporcjonalność — Konflikt interesów — Decyzja o udzieleniu zamówienia — Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność — Odpowiedzialność pozaumowna)

16

2013/C 129/31

Sprawa T-495/10: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2013 r. — Bank Saderat przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Podmiot posiadany w 100 % przez podmiot uznany za zaangażowany w rozprzestrzenianie broni jądrowej — Zarzut niezgodności z prawem — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej)

16

2013/C 129/32

Sprawa T-571/10: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2013 r. — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik przeciwko OHIM — Impexmetal (FŁT-1) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego FŁT-1 — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy FŁT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

17

2013/C 129/33

Sprawa T-92/11: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2013 r. — Andersen przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez władze duńskie na rzecz przedsiębiorstwa publicznego DSB — Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowego transportu pasażerów między Kopenhagą a Ystad — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym pod pewnymi warunkami — Stosowanie przepisów prawa materialnego w czasie)

17

2013/C 129/34

Sprawa T-353/11: Wyrok Sądu z dnia 21 marca 2013 r. — Event przeciwko OHIM — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Event — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

18

2013/C 129/35

Sprawa T-489/11: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2013 r. — Rousse Industry przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez Bułgarię w postaci umorzenia wierzytelności — Decyzja stwierdzająca niezgodność tej pomocy z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie — Nowa pomoc — Zakłócenie konkurencji — Obowiązek uzasadnienia)

18

2013/C 129/36

Sprawa T-571/11: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2013 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — Chez Gerard (CLUB GOURMET) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CLUB GOURMET — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy CLUB DEL GOURMET, EN… El Corte Inglés — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa towarów i usług — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Argumenty i dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem)

18

2013/C 129/37

Sprawa T-624/11: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2013 r. — Yueqing Onesto Electric przeciwko OHIM — Ensto (ONESTO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Graficzny znak towarowy ONESTO — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy ENSTO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

19

2013/C 129/38

Sprawa T-277/12: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2013 r. — Bimbo przeciwko OHIM — Café do Brasil (Caffè KIMBO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Caffè KIMBO — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy BIMBO — Względne podstawy odmowy rejestracji — Znak towarowy powszechnie znany w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej — Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

19

2013/C 129/39

Sprawa T-198/09: Postanowienie Sądu z dnia 7 marca 2013 r. — UOP przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

19

2013/C 129/40

Sprawa T-607/11: Postanowienie Sądu z dnia 7 marca 2013 r. — Henkel i Henkel France przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wniosek francuskiego organu ochrony konkurencji o przekazanie mu pewnych zawartych w aktach Komisji dokumentów dotyczących postępowania z zakresu ochrony konkurencji w przedmiocie europejskiego rynku producentów detergentów dla gospodarstw domowych — Wykorzystanie w postępowaniu krajowym w przedmiocie sektora proszków do prania we Francji — Utrata interesu prawnego — Umorzenie postępowania — Niedopuszczalność)

20

2013/C 129/41

Sprawa T-64/12: Postanowienie Sądu z dnia 7 marca 2013 r. — Henkel i Henkel France przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wniosek francuskiego organu ochrony konkurencji o przekazanie mu pewnych zawartych w aktach Komisji dokumentów dotyczących postępowania z zakresu ochrony konkurencji w przedmiocie europejskiego rynku producentów detergentów dla gospodarstw domowych — Wykorzystanie w postępowaniu krajowym w przedmiocie sektora proszków do prania we Francji — Brak interesu prawnego — Umorzenie postępowania — Niedopuszczalność)

20

2013/C 129/42

Sprawa T-27/13 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 marca 2013 r. — Elan przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie od beneficjenta — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

21

2013/C 129/43

Sprawa T-89/13 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 11 marca 2013 r. — Calestep przeciwko ECHA (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Opłaty i należności pobierane przez ECHA — Zmniejszenie opłaty przyznane małym przedsiębiorstwom — Weryfikacja przez ECHA oświadczenia dotyczącego rozmiaru przedsiębiorstwa — Decyzja nakazująca pokrycie różnicy między opłatą uiszczoną a opłatą należną — Wniosek o zawieszenie wykonania — Naruszenie wymogów formalnych — Niedopuszczalność)

21

2013/C 129/44

Sprawa T-103/13 P: Odwołanie wniesione w dniu 19 lutego 2013 r. przez Komisję Europejską od wyroku wydanego w dniu 11 grudnia 2012 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-122/10 Cocchi i Falcione przeciwko Komisji

21

2013/C 129/45

Sprawa T-107/13 P: Odwołanie wniesione w dniu 21 lutego 2013 r. przez Cornelię Trenteę od wyroku wydanego w dniu 11 grudnia 2012 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-112/10 Trentea przeciwko FRA

22

2013/C 129/46

Sprawa T-109/13: Skarga wniesiona w dniu 21 lutego 2013 r. — Othman przeciwko Radzie

23

2013/C 129/47

Sprawa T-110/13: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2013 r. — Republika Litewska przeciwko Komisji Europejskiej

23

2013/C 129/48

Sprawa T-121/13: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2013 r. — Oil Pension Fund Investment Company przeciwko Radzie

24

2013/C 129/49

Sprawa T-127/13: Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2013 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR)

25

2013/C 129/50

Sprawa T-134/13: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2013 r. — Polynt SpA i Sitre Srl przeciwko ECHA

26

2013/C 129/51

Sprawa T-135/13: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2013 r. — Hitachi Chemical Europe i in. przeciwko ECHA

26

2013/C 129/52

Sprawa T-137/13: Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2013 r. — Saferoad RRS przeciwko OHIM (MEGARAIL)

27

2013/C 129/53

Sprawa T-152/13: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2013 r. — Sea Handling przeciwko Komisji

28

2013/C 129/54

Sprawa T-167/13: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2013 r. — Comune di Milano przeciwko Komisji

29

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2013/C 129/55

Sprawa F-94/11: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 marca 2013 r. — Brune przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Stwierdzenie nieważności decyzji o nieumieszczeniu na liście rezerwy kadrowej — Wykonanie orzeczenia mającego powagę rzeczy osądzonej — Zasada legalności — Zarzut niezgodności z prawem decyzji o ponownym przeprowadzeniu konkursu)

30

2013/C 129/56

Sprawa F-2/13: Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji

30

2013/C 129/57

Sprawa F-3/13: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2013 r. — CK przeciwko Komisji

31

2013/C 129/58

Sprawa F-15/13: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji

31


PL

 

Top