Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:026:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 26, 26 styczeń 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.026.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 26

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
26 stycznia 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2013/C 026/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 9 z 12.1.2013.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2013/C 026/02

Sprawa C-457/10 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc przeciwko Komisji Europejskiej, przy udziale European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Odwołanie — Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Rynek leków na chorobę wrzodową — Nadużywanie procedur wydawania dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych oraz procedur wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych — Oświadczenia wprowadzające w błąd — Cofnięcie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu — Przeszkody w dopuszczaniu do obrotu leków generycznych oraz w imporcie równoległym)

2

2013/C 026/03

Sprawa C-552/10 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 listopada 2012 r. — Usha Martin Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej (Odwołanie — Dumping — Rozporządzenie (WE) nr 121/2006 — Przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii — Decyzja 2006/38/WE — Rozporządzenie (WE) nr 384/96 — Artykuł 8 ust. 9 — Zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym)

2

2013/C 026/04

Sprawa C-566/10 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 listopada 2012 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Europejskiej, Republice Litewskiej, Republice Greckiej (Odwołanie — System językowy — Ogłoszenia o konkursach otwartych mających na celu nabór administratorów i asystentów — Publikacja pełnej treści w trzech językach urzędowych — Język egzaminów — Wybór drugiego języka spośród trzech języków urzędowych)

3

2013/C 026/05

Sprawa C-600/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 listopada 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ kapitału — Opodatkowanie dywidend i odsetek wypłacanych na rzecz funduszy emerytalnych i kas emerytalnych — Traktowanie dywidend i odsetek wypłacanych na rzecz podmiotów niebędących rezydentami — Odliczenie kosztów działalności bezpośrednio związanych z uzyskaniem dochodu w formie dywidend i odsetek — Ciężar dowodu)

3

2013/C 026/06

Sprawa C-89/11 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 listopada 2012 r. — E.ON Energie AG przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nałożeniu grzywny za złamanie pieczęci — Ciężar dowodu — Przeinaczenie dowodów — Obowiązek uzasadnienia — Kwota grzywny — Nieograniczone prawo orzekania — Zasada proporcjonalności)

4

2013/C 026/07

Sprawa C-116/11: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — Polska) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX” Ryszard Adamiak przeciwko Christianapol sp. z o.o. (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 — Postępowanie upadłościowe — Pojęcie ukończenia postępowania — Możliwość dokonania przez sąd rozpoznający wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego oceny niewypłacalności dłużnika — Możliwość wszczęcia postępowania likwidacyjnego jako wtórnego postępowania upadłościowego, w razie gdy postępowanie główne jest postępowaniem sauvegarde)

4

2013/C 026/08

Sprawy połączone C-124/11, C-125/11 i C-143/11: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Bundesrepublik Deutschland przeciwko Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland przeciwko Robertowi Klinkemu (C-125/11) i Jörg-Detlef Müller przeciwko Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy — Uregulowanie krajowe — Pomoc przyznawana urzędnikom w przypadku choroby — Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 3 — Zakres stosowania — Pojęcie wynagrodzenia)

5

2013/C 026/09

Sprawa C-136/11: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schienen-Control Kommission — Austria) — Westbahn Management GmbH przeciwko ÖBB Infrastruktur AG (Transport — Transport kolejowy — Spoczywający na zarządcy infrastruktury kolejowej obowiązek przekazania przedsiębiorstwom kolejowym wszystkich informacji w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu pociągów, a w szczególności tych dotyczących ewentualnych opóźnień pociągów przesiadkowych)

5

2013/C 026/10

Sprawa C-139/11: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona — Hiszpania) — Joan Cuadrench Moré przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Transport lotniczy — Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów — Odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie lub duże opóźnienie lotów — Termin na wytoczenie powództwa)

6

2013/C 026/11

Sprawa C-152/11: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht München — Niemcy) — Johann Odar przeciwko Baxter Deutschland GmbH (Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy — Dyrektywa 2000/78/WE — Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek i niepełnosprawność — Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy — Program socjalny przewidujący obniżenie wysokości odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy przysługującej pracownikom niepełnosprawnym)

6

2013/C 026/12

Sprawy połączone C-182/11 i C-183/11: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 listopada 2012 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Consiglio di Stato — Włochy) — Econord Spa przeciwko Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese (Zamówienia publiczne na usługi — Dyrektywa 2004/18/WE — Instytucja zamawiająca sprawująca nad odrębnym od niej pod względem prawnym wykonawcą kontrolę analogiczną do kontroli, jaką sprawuje nad swymi własnymi służbami — Brak obowiązku organizacji postępowania przetargowego według przepisów prawa Unii (tzw. udzielenie zamówienia „in house”) — Wykonawca kontrolowany łącznie przez liczne jednostki samorządu terytorialnego — Warunki stosowania udzielenia zamówienia „in house”)

7

2013/C 026/13

Sprawa C-219/11: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Brain Products GmbH przeciwko BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Odesłanie prejudycjalne — Wyroby medyczne — Dyrektywa 93/42/EWG — Zakres stosowania — Wykładnia pojęcia „wyrób medyczny” — Produkt wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do celów niemedycznych — Badanie procesu fizjologicznego — Swobodny przepływ towarów)

7

2013/C 026/14

Sprawa C-257/11: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel București — Rumunia) — SC Gran Via Moinești Srl przeciwko Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Dyrektywa 2006/112/WE — Podatek od wartości dodanej — Artykuły 167, 168 i 185 — Prawo do odliczenia — Korekta odliczeń — Nabycie działki i stojących na niej budynków w celu rozebrania tychże budynków i realizacji projektu budowlanego na tejże działce)

8

2013/C 026/15

Sprawa C-262/11: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 29 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija grad — Bułgaria) — Kremikowci AD przeciwko Ministyr na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministyr na ikonomikata, energetikata i turizma (Przystąpienie Republiki Bułgarii do Unii Europejskiej — Układ stowarzyszeniowy WE–Bułgaria — Sektor hutnictwa żelaza i stali — Pomoc publiczna na restrukturyzację przyznana przed przystąpieniem — Przesłanki — Żywotność gospodarcza beneficjentów po zakończeniu okresu restrukturyzacji — Stwierdzenie niewypłacalności beneficjenta po przystąpieniu — Odpowiednie kompetencje organów krajowych i Komisji Europejskiej — Decyzja krajowa stwierdzająca istnienie publicznoprawnej wierzytelności z tytułu pomocy, która stała się niezgodna z prawem — Decyzja UE–BG nr 3/2006 — Załącznik V do aktu przystąpienia — Pomoc mająca zastosowanie po przystąpieniu — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Istniejąca pomoc)

8

2013/C 026/16

Sprawa C-277/11: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland — Irlandia) — M przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlandia, Attorney General (Odesłanie prejudycjalne — Wspólny europejski system azylowy — Dyrektywa 2004/83/WE — Minimalne normy dotyczące warunków przyznawania statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej — Artykuł 4 ust. 1 zdanie drugie — Współpraca państw członkowskich z wnioskodawcą w celu oceny istotnych elementów jego wniosku — Zakres — Zgodność z prawem krajowej procedury rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony uzupełniającej po oddaleniu wniosku o przyznanie statusu uchodźcy — Przestrzeganie praw podstawowych — Prawo do bycia wysłuchanym)

9

2013/C 026/17

Sprawa C-285/11: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd — Warna Bułgaria) — Bonik (EOOD) przeciwko Direktor na direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” — Warna, pri centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite (Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Prawo do odliczenia — Odmowa)

10

2013/C 026/18

Sprawy połączone C-320/11, C-330/11, C-382/11 i C-383/11: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd — Warna — Bułgaria) — DIDŻITAŁNET OOD (C-320/11 i C-383/11), Cifrowa kompanija OOD (C-330/11), M SAT KEJBYŁ AD (C-382/11) przeciwko Naczałnik na Mitniczeski punkt — Warna Zapad pri mitnica Warna (Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura scalona — Urządzenia umożliwiające odbiór sygnałów telewizyjnych wyposażone w modem dostępu do Internetu zapewniający funkcję interaktywnej wymiany informacji)

10

2013/C 026/19

Sprawy połączone C-356/11 i C-357/11: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — O.S. przeciwko Maahanmuuttovirasto (C-356/11) i Maahanmuuttovirasto przeciwko L. (C-357/11) (Obywatelstwo Unii — Artykuł 20 TFUE — Dyrektywa 2003/86/WE — Prawo do łączenia rodzin — Obywatele Unii będący małymi dziećmi, zamieszkujący na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami, wraz z matkami będącymi obywatelkami państwa trzeciego — Prawo matek, którym przyznano wyłączną pieczę nad obywatelami Unii, do stałego pobytu w tym państwie członkowskim — Rekonstrukcja rodzin w następstwie ponownego zawarcia przez matki związków małżeńskich z obywatelami państw trzecich oraz urodzenia w tych związkach dzieci będących również obywatelami państw trzecich — Wnioski o łączenie rodzin w państwie członkowskim pochodzenia obywateli Unii — Odmowa prawa pobytu na rzecz nowych małżonków z powodu braku wystarczających środków — Prawo do poszanowania życia rodzinnego — Uwzględnienie nadrzędnego interesu dziecka)

11

2013/C 026/20

Sprawa C-385/11: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social de Barcelona — Hiszpania) — Isabel Elbal Moreno przeciwko Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Artykuł 157 TFUE — Dyrektywa 79/7/EWG — Dyrektywa 97/81/WE — Porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy — Dyrektywa 2006/54/WE — Emerytura z systemu o charakterze składkowym — Równe traktowanie pracowników płci męskiej i pracowników płci żeńskiej — Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć)

12

2013/C 026/21

Sprawa C-410/11: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona — Hiszpania) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo przeciwko Iberia Líneas Aéreas de España SA (Transport lotniczy — Konwencja montrealska — Artykuł 22 ust. 2 — Odpowiedzialność przewoźników w zakresie bagażu — Ograniczenie w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu — Wspólny bagaż kilkorga pasażerów — Zarejestrowanie tylko przez jednego z nich)

12

2013/C 026/22

Sprawa C-416/11 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 listopada 2012 r. — Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych — Wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny — Włączenie do wykazu terenu zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii — Teren obejmujący rzekomo strefę brytyjskich wód terytorialnych Gibraltaru i strefę morza pełnego — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt wyłącznie potwierdzający)

13

2013/C 026/23

Sprawa C-430/11: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Rovigo — Włochy) — postępowanie karne przeciwko Mdowi Sagorowi (Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Dyrektywa 2008/115/WE — Wspólne normy i procedury stosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich — Uregulowanie krajowe przewidujące karę grzywny, którą można zamienić na karę wydalenia lub karę aresztu domowego)

13

2013/C 026/24

Sprawa C-441/11 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Verhuizingen Coppens NV (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Artykuł 81 WE i art. 53 EOG — Rynek usług w zakresie przeprowadzek międzynarodowych w Belgii — Porozumienie ogólne składające się z trzech porozumień szczególnych — Jednolite i ciągłe naruszenie — Brak dowodu na wiedzę uczestnika kartelu biorącego udział w jednym porozumieniu szczególnym o istnieniu pozostałych porozumień szczególnych — Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w całości lub w części — Artykuły 263 TFUE i 264 TFUE)

14

2013/C 026/25

Sprawa C-562/11: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Rolnictwo — Rozporządzenie (EWG) nr 3665/87 — Artykuł 11 — Refundacje wywozowe — Wniosek o refundację dotyczący wywozu niedającego prawa do refundacji — Sankcja administracyjna)

14

2013/C 026/26

Sprawa C-119/12: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Josef Probst przeciwko mr.nexnet GmbH (Łączność elektroniczna — Dyrektywa 2002/58/WE — Artykuł 6 ust. 2 i 5 — Przetwarzanie danych osobowych — Dane o ruchu niezbędne do celów obliczenia i pobierania opłat — Windykacja wierzytelności przez spółkę zewnętrzną — Osoby działające z upoważnienia dostawców publicznych sieci łączności i publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej)

15

2013/C 026/27

Sprawa C-370/12: Wyrok Trybunału (pełny skład) z dnia 27 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court — Irlandia) — Thomas Pringle przeciwko Government of Ireland, Ireland and the Attorney General (Mechanizm stabilności dla państw, których walutą jest euro — Decyzja 2011/199/UE — Zmiana art. 136 TFUE — Ważność — Artykuł 48 ust. 6 TUE — Uproszczona procedura zmiany traktatu — Traktat EMS — Polityka gospodarcza i pieniężna — Kompetencje państw członkowskich)

15

2013/C 026/28

Sprawa C-446/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 3 października 2012 r. — W. P. Willems; druga strona postępowania: Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Sprawa C-447/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 5 października 2012 r. — H. J. Kooistra; druga strona postępowania Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Sprawa C-448/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 8 października 2012 r. — M. Roest; druga strona postępowania: Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Sprawa C-449/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 8 października 2012 r. — L. J. A. van Luijk; druga strona postępowania: Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Sprawa C-452/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Krefeld (Niemcy) w dniu 9 października 2012 r. — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd przeciwko Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Sprawa C-456/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 10 października 2012 r. — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel i O, druga strona postępowania: B

19

2013/C 026/34

Sprawa C-457/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 10 października 2012 r. — S i Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, druga strona postępowania: G

19

2013/C 026/35

Sprawa C-469/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien (Austria) w dniu 22 października 2012 r. — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH przeciwko Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Sprawa C-473/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (Belgia) w dniu 22 października 2012 r. — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) przeciwko Geoffrey’owi Englebertowi, Immo 9 SPRL, Grégory’emu Francotte

20

2013/C 026/37

Sprawa C-474/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 22 października 2012 r. — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Sprawa C-475/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 22 października 2012 r. — UPC DTH Sárl przeciwko Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Sprawa C-477/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht (Niemcy) w dniu 24 października 2012 r. — Hogan Lovells International LLP przeciwko Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Sprawa C-478/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Feldkirch (Austria) w dniu 24 października 2012 r. — Armin Maletic, Marianne Maletic przeciwko lastminute.com GmbH i TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Sprawa C-480/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 25 października 2012 r. — Minister van Financiën, druga strona postępowania: X

22

2013/C 026/42

Sprawa C-483/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof (Belgia) w dniu 29 października 2012 r. — Pelckmans Turnhout NV przeciwko Walter Van Gastel Balen NV i in.

22

2013/C 026/43

Sprawa C-484/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank ’s-Gravenhage (Niderlandy) w dniu 31 października 2012 r. — Georgetown University przeciwko Octrooicentrum Nederland, działającemu pod firmą NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Sprawa C-485/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 31 października 2012 r. — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer przeciwko Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Sprawa C-486/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Niderlandy) w dniu 31 października 2012 r. — X przeciwko Poborcy skarbowemu gminy Z

24

2013/C 026/46

Sprawa C-487/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Hiszpania) w dniu 2 listopada 2012 r. — Vueling Airlines S.A. przeciwko Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Sprawa C-492/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 5 listopada 2012 r. — Conseil national de l'ordre des médecins przeciwko Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Sprawa C-494/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 5 listopada 2012 r. — Dixons Retail Plc przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Sprawa C-497/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Włochy) w dniu 7 listopada 2012 r. — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas przeciwko Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Sprawa C-498/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Tivoli (Włochy) w dniu 7 listopada 2012 r. — Antonella Pedone przeciwko Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Sprawa C-499/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Tivoli (Włochy) w dniu 7 listopada 2012 r. — Elisabetta Gentile przeciwko Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli i in.

26

2013/C 026/52

Sprawa C-500/12: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

26

2013/C 026/53

Sprawa C-501/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 8 listopada 2012 r. — Thomas Specht przeciwko Land Berlin

27

2013/C 026/54

Sprawa C-502/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vervaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 8 listopada 2012 r. — Jens Schombera przeciwko Land Berlin

28

2013/C 026/55

Sprawa C-503/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 8 listopada 2012 r. — Alexander Wieland przeciwko Land Berlin.

28

2013/C 026/56

Sprawa C-504/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 8 listopada 2012 r. — Uwe Schönefeld przeciwko Land Berlin

29

2013/C 026/57

Sprawa C-505/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 8 listopada 2012 r. — Antje Wilke przeciwko Land Berlin

30

2013/C 026/58

Sprawa C-506/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 8 listopada 2012 r. — Gerd Schini przeciwko Land Berlin

31

2013/C 026/59

Sprawa C-507/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom (Zjednoczone Królestwo) w dniu 8 listopada 2012 r. — Jessy Saint Prix przeciwko Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Sprawa C-511/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalia) w dniu 12 listopada 2012 r. — Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David przeciwko Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Sprawa C-512/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 13 listopada 2012 r. — Octapharma France przeciwko Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Sprawa C-515/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 14 listopada 2012 r. — UAB 4finance przeciwko Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba i Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Sprawa C-516/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 15 listopada 2012 r. — CTP przeciwko Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Sprawa C-517/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 15 listopada 2012 r. — CTP przeciwko Regione Campania

34

2013/C 026/65

Sprawa C-518/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 15 listopada 2012 r. — CTP przeciwko Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Sprawa C-520/12 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 września 2012 r. w sprawie T-369/11 Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE przeciwko Komisji Europejskiej, Delegatura Unii Europejskiej w Turcji, Central Finance & Contracts Unit (CFCU), wniesione w dniu 16 listopada 2012 r. przez Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE

35

2013/C 026/67

Sprawa C-525/12: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec

35

2013/C 026/68

Sprawa C-527/12: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec

36

2013/C 026/69

Sprawa C-530/12 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 13 września 2012 r. w sprawie T-404/10 National Lottery Commission przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 21 listopada 2012 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

36

2013/C 026/70

Sprawa C-532/12: Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

37

2013/C 026/71

Sprawa C-538/12: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Słowenii

38

2013/C 026/72

Sprawa C-547/12 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 10 października 2012 r. w sprawie T-158/09 Grecja przeciwko Komisji, wniesione w dniu 28 listopada 2012 r. przez Republikę Grecką

38

 

Sąd

2013/C 026/73

Sprawa T-491/07: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2012 r. — CB przeciwko Komisji (Konkurencja — Decyzja związku przedsiębiorstw — Rynek wydawania kart płatniczych we Francji — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Przepisy taryfowe mające zastosowanie do „nowych członków” — Opłata za przystąpienie i mechanizmy zwane „regulacją funkcji nabywcy” i „budzikiem dla śpiących” — Rynek właściwy — Cel spornych przepisów — Ograniczenie konkurencji ze względu na cel — Artykuł 81 ust. 3 WE — Oczywiste błędy w ocenie — Zasada dobrej administracji — Proporcjonalność — Pewność prawa)

39

2013/C 026/74

Sprawa T-42/09: Wyrok Sądu z dnia 7 grudnia 2012 r. — A. Loacker przeciwko OHIM — Editrice Quadratum (QUADRATUM) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego QUADRATUM — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy LOACKER QUADRATINI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009] — Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009) — Artykuł 74 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 rozporządzenia nr 207/2009))

39

2013/C 026/75

Sprawa T-167/10: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2012 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Wnioski o kosztorys — Odmowa dostępu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Dopuszczalność — Wyjątek dotyczący ochrony polityki ekonomicznej Unii Europejskiej — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osób trzecich — Wyjątek dotyczący ochrony interesu publicznego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego — Obowiązek uzasadnienia)

40

2013/C 026/76

Sprawa T-390/10 P: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2012 r. — Füller-Tomlinson przeciwko Parlamentowi (Odwołanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Zabezpieczenie społeczne — Choroba zawodowa — Ustalenie stopnia niezdolności do pracy będącej następstwem choroby zawodowej — Zastosowanie europejskiej skali oceny niezdolności do pracy dla celów medycznych — Przeinaczenie okoliczności faktycznych — Rozsądny termin)

40

2013/C 026/77

Sprawy T-537/10 i T-538/10: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2012 r. — Adamowski przeciwko OHIM — Fagumit (FAGUMIT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy Fagumit i graficzny wspólnotowy znak towarowy FAGUMIT — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy FAGUMIT — Względna podstawa unieważnienia — Artykuł 8 ust. 3 i art. 165 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009)

40

2013/C 026/78

Sprawa T-590/10: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2012 r. — Thesing i Bloomberg Finance przeciwko EBC (Dostęp do dokumentów — Decyzja 2004/258/WE — Dokumenty dotyczące długu publicznego i deficytu publicznego państwa członkowskiego — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący polityki gospodarczej Unii i państwa członkowskiego — Częściowa odmowa dostępu)

41

2013/C 026/79

Sprawa T-15/11: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2012 r. — Sina Bank przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Obowiązek uzasadnienia)

41

2013/C 026/80

Sprawa T-143/11: Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2012 r. — Consorzio vino Chianti Classico przeciwko OHIM — FFR (F.F.R.) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego „F.F.R.” — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe CHIANTI CLASSICO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 201/2009)

42

2013/C 026/81

Sprawa T-171/11: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2012 r. — Hopf przeciwko OHIM (Clampflex) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Clampflex — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009)

42

2013/C 026/82

Sprawa T-421/11: Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2012 r. — Qualitest przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

43

2013/C 026/83

Sprawa T-630/11 P: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2012 r. — Strobl przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Konkurs otwarty — Kandydat wpisany na listę odpowiednich kandydatów przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Ogłoszenie o wakacie — Powołanie — Zaszeregowanie do grupy zgodnie z nowymi, mniej korzystnymi zasadami — Artykuł 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Naruszenie prawa — Obowiązek uzasadnienia przez Sąd do spraw Służby Publicznej)

43

2013/C 026/84

Sprawa T-22/12: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2012 r. — Fomanu przeciwko OHIM (Qualität hat Zukunft) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego „Qualität hat Zukunft” — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

44

2013/C 026/85

Sprawa T-29/12: Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2012 r. — Bauer przeciwko OHIM — BenQ Materials (Daxon) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Daxon — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy DALTON — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

44

2013/C 026/86

Sprawa T-17/10: Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2012 r. — Steinberg przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty związane z decyzjami finansowymi dotyczącymi subwencji przyznanych pozarządowym organizacjom izraelskim i palestyńskim w ramach programu „Partnerstwo dla pokoju” oraz Europejskiego instrumentu na rzecz demokracji i praw człowieka — Częściowa odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony interesu publicznego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego — Obowiązek uzasadnienia — Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna i częściowo oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

44

2013/C 026/87

Sprawa T-302/10: Postanowienie Sądu z dnia 23 listopada 2012 r. — Crocs przeciwko OHIM — Holey Soles Holdings i PHI (Przedstawienie obuwia) (Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o unieważnienie prawa do wzoru — Wycofanie wniosku o unieważnienie — Umorzenie postępowania)

45

2013/C 026/88

Sprawa T-541/10: Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2012 r. — ADEDY i in. przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzje skierowane do państwa członkowskiego w celu likwidacji nadmiernego deficytu — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

45

2013/C 026/89

Sprawa T-215/11: Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2012 r. — ADEDY i in. przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja skierowana do państwa członkowskiego w związku z nadmiernym deficytem — Decyzja nie dotycząca skarżących bezpośrednio — Niedopuszczalność)

45

2013/C 026/90

Sprawa T-278/11: Postanowienie Sądu z dnia 13 listopada 2012 r. — ClientEarth i in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dorozumiana odmowa dostępu — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Oczywista niedopuszczalność)

46

2013/C 026/91

Sprawa T-466/11: Postanowienie Sądu z dnia 19 października 2012 r. — Ellinika Nafpigeia i Hoern przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Przemysł stoczniowy — Pomoc przyznana przez władze greckie na rzecz stoczni — Środki służące wykonaniu decyzji Komisji stwierdzającej niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem i nakazującej jej odzyskanie — Niedopuszczalność)

46

2013/C 026/92

Sprawa T-491/11 P: Postanowienie Sądu z dnia 20 listopada 2012 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Czas trwania postępowania w sprawie uznania częściowej trwałej niezdolności do pracy — Szkoda poniesiona jakoby przez wnoszącego odwołanie — Zwrot kosztów, których można było uniknąć — Oddalenie skargi w pierwszej instancji jako oczywiście pozbawionej podstawy prawnej — Artykuł 94 lit. a) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej)

47

2013/C 026/93

Sprawa T-548/11: Postanowienie Sądu z dnia 26 listopada 2012 r. — MIP Metro przeciwko OHIM — Real Seguros (real,- QUALITY) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wygaśnięcie praw do wcześniejszych krajowych znaków towarowych — Umorzenie postępowania)

47

2013/C 026/94

Sprawa T-549/11: Postanowienie Sądu z dnia 26 listopada 2012 r. — MIP Metro przeciwko OHIM — Real Seguros (real,- BIO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wygaśnięcie praw do wcześniejszych krajowych znaków towarowych — Umorzenie postępowania)

47

2013/C 026/95

Sprawa T-616/11 P: Postanowienie Sadu z dnia 8 listopada 2012 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Odrzucenie skargi w pierwszej instancji jako oczywiście pozbawionej podstawy prawnej — Zarzucana szkoda poniesiona przez wnoszącego odwołanie — Zwrot kosztów, których można było uniknąć — Artykuł 94 lit. a) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej)

48

2013/C 026/96

Sprawa T-672/11: Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2012 r. — H-Holding przeciwko Parlamentowi (Skarga o zaniechanie — Skarga odszkodowawcza — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna a w części oczywiście pozbawiona wszelkich podstaw prawnych)

48

2013/C 026/97

Sprawa T-120/12: Postanowienie Sądu z dnia 20 listopada 2012 r. — Shahid Beheshti University przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Niedopuszczalność)

48

2013/C 026/98

Sprawa T-138/12: Postanowienie Sądu z dnia 20 listopada 2012 r. — Geipel przeciwko OHIM — Reeh (BEST BODY NUTRITION) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

49

2013/C 026/99

Sprawa T-164/12 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 listopada 2012 r. — Alstom przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Decyzja Komisji o przekazaniu dokumentów sądowi krajowemu — Poufność — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych — Fumus boni iuris — Pilny charakter — Wyważenie interesów)

49

2013/C 026/00

Sprawa T-341/12 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 16 listopada 2012 r. — Evonik Degussa przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Publikacja decyzji, w której Komisja stwierdza naruszenie przepisów zakazujących karteli — Oddalenie wniosku o zachowanie poufności informacji dostarczonych Komisji na podstawie komunikatu w sprawie współpracy — Wyważenie interesów — Pilny charakter — Fumus boni iuris)

49

2013/C 026/01

Sprawa T-343/12: Postanowienie Sądu z dnia 21 listopada 2012 r. — Grupo T Diffusión przeciwko OHIM — ABR Producción Contemporánea (Lampe) (Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku — Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku — Umorzenie postępowania)

50

2013/C 026/02

Sprawa T-453/12: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2012 r. — Zoo Sport przeciwko OHIM — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Sprawa T-470/12: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2012 r. — Sothys Auriac przeciwko OHIM -Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Sprawa T-473/12: Skarga wniesiona w dniu 1 listopada 2012 r. — Aer Lingus przeciwko Komisji

51

2013/C 026/05

Sprawa T-480/12: Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2012 r. — Coca-Cola przeciwko OHIM — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Sprawa T-482/12: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2012 r. — Internationaler Hilfsfonds przeciwko Komisji

53

2013/C 026/07

Sprawa T-483/12: Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2012 r. — Nestlé Unternehmungen Deutschland przeciwko OHIM — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Sprawa T-484/12: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2012 r. — CeWe Color przeciwko OHIM (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Sprawa T-485/12: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. — Grupo Bimbo przeciwko OHIM (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Sprawa T-487/12: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. — Eckes-Granini przeciwko OHIM — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Sprawa T-489/12: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2012 r. — Planet przeciwko Komisji

55

2013/C 026/12

Sprawa T-490/12: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2012 r. — Mondadori Editore przeciwko OHIM — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Sprawa T-493/12: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2012 r. — Sanofi przeciwko OHIM — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Sprawa T-494/12: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2012 r. — Biscuits Poult przeciwko OHIM — Banketbakkerij Merba (Kruche ciastka)

56

2013/C 026/15

Sprawa T-495/12: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r.. — European Drinks przeciwko OHIM — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Sprawa T-496/12: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. — European Drinks przeciwko OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Sprawa T-497/12: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. — European Drinks przeciwko OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Sprawa T-498/12: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou przeciwko Komisji

58

2013/C 026/19

Sprawa T-499/12: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2012 r. — HSH Investment Holdings Coinvest-C und HSH Investment Holdings FSO przeciwko Komisji

59

2013/C 026/20

Sprawa T-500/12: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2012 r. — Ryanair przeciwko Komisji Europejskiej

60

2013/C 026/21

Sprawa T-501/12: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2012 r. — Farmaceutisk Laboratorium Ferring przeciwko OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Sprawa T-502/12: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2012 r. — Ferring przeciwko przeciwko OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Sprawa T-503/12: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. — Zjednoczone Królestwo przeciwko Komisji

62

2013/C 026/24

Sprawa T-504/12: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2012 r. — Murnauer Markenvertrieb przeciwko OHIM (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Sprawa T-505/12: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2012 r. — Compagnie des montres Longines, Francillon przeciwko OHIM — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Sprawa T-508/12: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2012 r. — Automobile Association przeciwko OHIM — Duncan Petersen Publishing (Segregatory)

64

2013/C 026/27

Sprawa T-509/12: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. — Advance Magazine Publishers przeciwko OHIM (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Sprawa T-510/12: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2012 r. — Conrad Electronic przeciwko OHIM — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Sprawa T-513/12: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2012 r. — NCL przeciwko OHIM (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Sprawa T-514/12: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2012 r. — NCL przeciwko OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Sprawa T-515/12: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2012 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Sprawa T-519/12: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2012 r. — mobile.international przeciwko OHIM — Komisja (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Sprawa T-527/12: Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2012 r. — DeMaCO Holland przeciwko Komisji

68

2013/C 026/34

Sprawa T-468/09: Postanowienie Sądu z dnia 3 grudnia 2012 r. — JSK International Architekten und Ingenieure przeciwko BCE

68

2013/C 026/35

Sprawa T-100/10: Postanowienie Sądu z dnia 28 listopada 2012 r. — Nordzucker przeciwko Komisji

69

2013/C 026/36

Sprawa T-364/11: Postanowienie Sądu z dnia 4 grudnia 2012 r. Arla Foods przeciwko OHIM — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Sprawa T-590/11: Postanowienie Sądu z dnia 14 listopada 2012 r. — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski przeciwko OHIM — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Sprawa T-77/12: Postanowienie Sądu z dnia 4 grudnia 2012 r. — Wahl przeciwko OHIM — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Sprawa T-200/12: Postanowienie Sądu z dnia 12 listopada 2012 r. — Shannon Free Airport Development przeciwko Komisji

69

2013/C 026/40

Sprawa T-230/12: Postanowienie Sądu z dnia 21 listopada 2012 r. — Axa Belgium przeciwko Komisji

69

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2013/C 026/41

Sprawa F-103/12: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2012 r. — ZZ przeciwko Europolowi

70

2013/C 026/42

Sprawa F-104/12: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2012 r. — ZZ przeciwko Europolowi

70

2013/C 026/43

Sprawa F-105/12: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2012 r. — ZZ przeciwko Europolowi

70

2013/C 026/44

Sprawa F-113/12: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji

71

2013/C 026/45

Sprawa F-114/12: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2012 — ZZ przeciwko Komisji

71

2013/C 026/46

Sprawa F-115/12: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

71

2013/C 026/47

Sprawa F-122/12: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2012 r. — ZZ przeciwko Radzie

72

2013/C 026/48

Sprawa F-124/12: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2012 r. — ZZ przeciwko EMCDDA

72

2013/C 026/49

Sprawa F-125/12: Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko OHIM

72

2013/C 026/50

Sprawa F-128/12: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2012 r. — ZZ przeciwko Parlamentowi

73

2013/C 026/51

Sprawa F-129/12: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2012 r. — CH przeciwko Parlamentowi

73

2013/C 026/52

Sprawa F-132/12: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2012 r. — ZZ i in. przeciwko Komisji

73

2013/C 026/53

Sprawa F-134/12: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko Radzie

74

2013/C 026/54

Sprawa F-135/12: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko REA

74

2013/C 026/55

Sprawa F-136/12: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko Radzie

75

2013/C 026/56

Sprawa F-137/12: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji

75

2013/C 026/57

Sprawa F-138/12: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji

75

2013/C 026/58

Sprawa F-139/12: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji

76

2013/C 026/59

Sprawa F-140/12: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji

76

2013/C 026/60

Sprawa F-141/12: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji

76

2013/C 026/61

Sprawa F-142/12: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

77

2013/C 026/62

Sprawa F-143/12: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji

77

2013/C 026/63

Sprawa F-144/12: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji

77

2013/C 026/64

Sprawa F-146/12: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji

78


PL

 

Top