Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 402, 29 grudzień 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.402.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 402

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
29 grudnia 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Rada

2012/C 402/01

Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013–2020

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 402/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6785 – General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6793 – AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 402/04

Kursy walutowe euro

12

2012/C 402/05

Regulamin wewnętrzny Komitetu Zarządzającego Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

13

2012/C 402/06

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 stycznia 2013 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

16

2012/C 402/07

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2012 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody(Publikacja tytułów i odniesień do tymczasowych metod pomiaru w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2012, w szczególności załączników III i IV do tego rozporządzenia)  (1)

17

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2012/C 402/08

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

20

2012/C 402/09

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

22


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 402/10

Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie – Pomoc państwa – Grecja (Artykuły 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa C 21/09 – (ex N 105/08, N 168/08 i N 169/08) – Grecja – Finansowanie infrastruktury i urządzeń portu Pireus ze środków publicznych – część programu zgłoszona pod numerem ex N 169/08 (1)

25

2012/C 402/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6784 – SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

26


 

2012/C 402/12

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top