Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:399:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 399, 22 grudzień 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.399.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 399

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
22 grudnia 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2012/C 399/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 389 z 15.12.2012.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2012/C 399/02

Sprawa C-300/10: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 października 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Guimarães — Portugalia) — Vítor Hugo Marques Almeida przeciwko Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorgemu Manuelowi da Cunii Carvalheirze, Paulowi Manuelowi Carvalheirze, Fundo de Garantia Automóvel (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z ruchu pojazdów mechanicznych — Dyrektywa 72/166/EWG — Artykuł 3 ust. 1 — Dyrektywa 84/5/EWG — Artykuł 2 ust. 1 — Dyrektywa 90/232/EWG — Artykuł 1 — Prawo do odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z ruchu pojazdów mechanicznych — Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego — Przyczynienie się ofiary do powstania szkody — Ograniczenie prawa do odszkodowania)

2

2012/C 399/03

Sprawa C-557/10: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 października 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Transport — Rozwój kolei wspólnotowych — Dyrektywa 91/440/EWG — Artykuł 5 ust. 3 — Przedsiębiorstwa transportu kolejowego — Niezależne zarządzanie — Decyzje w sprawie pracowników, majątku i własnych zamówień — Artykuł 7 ust. 3 — Przyznanie finansowania zarządcy infrastruktury — Dyrektywa 2001/14/WE — Artykuł 6 ust. 1 — Zbilansowanie zestawienia rachunkowego — Właściwe warunki — Niepełna transpozycja)

3

2012/C 399/04

Sprawy połączone C-581/10 i C-629/10: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 października 2012 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Amtsgericht Köln — Niemcy, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Zjednoczone Królestwo) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson przeciwko Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association przeciwko Civil Aviation Authority (C-629/10) (Transport lotniczy — Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 — Artykuły 5 — 7 — Konwencja montrealska — Artykuły 19 i 29 — Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu — Zgodność)

3

2012/C 399/05

Sprawa C-133/11: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 października 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Folien Fischer AG, Fofitec AG przeciwko Ritrama SpA (Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych — Jurysdykcja szczególna w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego — Powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego lub prawa („negative Feststellungsklage”) — Prawo domniemanego sprawcy zdarzenia wywołującego szkodę do pozwania potencjalnego poszkodowanego przed sąd miejsca, w którym zdarzenie rzekomo nastąpiło lub może nastąpić, w celu ustalenia nieistnienia odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego)

4

2012/C 399/06

Sprawa C-164/11: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 października 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/96/WE — Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

4

2012/C 399/07

Sprawy połączone C-318/11 i C-319/11: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 października 2012 (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Förvaltningsrätten i Falun — Szwecja) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11) przeciwko Skatteverket (Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 170 i 171 — Ósma dyrektywa VAT — Artykuł 1 — Dyrektywa 2008/9/WE — Artykuł 3 lit. a) — Zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju — Podatnik mający siedzibę w państwie członkowskim i wykonujący w innym państwie członkowskim jedynie działalność w zakresie testów technicznych lub badań)

5

2012/C 399/08

Sprawa C-367/11: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Belgia) — Déborah Prete przeciwko Office national de l’emploi (Swobodny przepływ osób — Artykuł 39 WE — Obywatel państwa członkowskiego poszukujący pracy w innym państwie członkowskim — Równość traktowania — Zasiłek absolwencki na rzecz młodych osób poszukujących pierwszej pracy — Przyznanie zasiłku uzależnione od warunku odbycia co najmniej sześcioletniej nauki w państwie przyjmującym)

6

2012/C 399/09

Sprawa C-387/11: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 października 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 49 TFUE i 63 TFUE — Artykuły 31 i 40 porozumienia EOG — Opodatkowanie dochodów kapitałowych i dochodów z ruchomości — Spółki inwestycyjne będące rezydentami i spółki inwestycyjne niebędące rezydentami — Zaliczka na poczet podatku od dochodów kapitałowych — Zaliczenie zaliczki na poczet podatku od dochodów kapitałowych — Zwolnienie dochodów kapitałowych i dochodów z ruchomości — Dyskryminacja — Uzasadnienie)

6

2012/C 399/10

Sprawa C-553/11: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 października 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Bernhard Rintisch przeciwko Klausowi Ederowi (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) — Rzeczywiste używanie — Używanie znaku w postaci, także zarejestrowanej jako znak towarowy, różniącej się w elementach, które nie zmieniają jego charakteru odróżniającego — Skutki wyroku w czasie)

7

2012/C 399/11

Sprawa C-557/11: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 25 października 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny — Polska) — Maria Kozak przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie (Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 306–310 — Procedura szczególna dla biur podróży — Usługi przewozu świadczone przez biuro podróży we własnym zakresie — Pojęcie pojedynczej usługi — Artykuł 98 — Obniżona stawka podatku VAT)

7

2012/C 399/12

Sprawa C-592/11: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 października 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Anssi Ketelä (Rolnictwo — Rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i nr 1974/2006 — Wsparcie na podjęcie działalności przez młodych rolników — Warunki przyznania — Podjęcie działalności po raz pierwszy w gospodarstwie rolnym jako kierujący gospodarstwem — Przesłanki zastosowania w przypadku podjęcia działalności poprzez osobę prawną)

8

2012/C 399/13

Sprawa C-102/12 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 grudnia 2011 r. w sprawie T-532/11 Stefan Städter przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu, wniesione w dniu 27 lutego 2012 r. przez Stefana Städtera

8

2012/C 399/14

Sprawa C-409/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Patent- und Markensenat (Austria) w dniu 6 września 2012 r. — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH przeciwko Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Sprawa C-426/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Niderlandy) w dniu 18 września 2012 r. — X przeciwko Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst z

9

2012/C 399/16

Sprawa C-430/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău (Rumunia) w dniu 21 września 2012 r. — Elena Luca przeciwko Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Sprawa C-431/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunia) w dniu 24 września 2012 r. — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili przeciwko SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Sprawa C-435/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 26 września 2012 r. — ACI Adam BV i in. przeciwko Stichting de Thuiskopie i in.

10

2012/C 399/19

Sprawa C-437/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Niderlandy) w dniu 1 października 2012 r. — X, druga strona postępowania: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Sprawa C-451/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Salamanca (Hiszpania) w dniu 8 października 2012 r. — Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

Sprawa C-454/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 10 października 2012 r. — Pro Med Logistik GmbH przeciwko Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Sprawa C-455/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 10 października 2012 r. — Karin Oertel przeciwko Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Sprawa C-463/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 16 października 2012 r. — Copydan Båndkopi przeciwko Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Sprawa C-468/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Cosenza (Włochy) w dniu 19 października 2012 r. — CCIAA di Cosenza przeciwko Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

Sprawa C-472/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte Suprema di Cassazione (Włochy) w dniu 22 października 2012 r. — Panasonic Italia SpA przeciwko Agenzia delle Dogane

15

 

Sąd

2012/C 399/26

Sprawa T-574/08: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2012 r. — Syndicat des thoniers méditerranéens i in. przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Rybołówstwo — Ochrona zasobów połowowych — Odbudowa zasobów tuńczyka błękitnopłetwego — Środki nadzwyczajne zakazujące połowów statkom rybackim do połowów okrężnicą — Nienormalny charakter szkody)

16

2012/C 399/27

Sprawa T-135/09: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2012 r. — Nexans France i Nexans przeciwko Komisji (Konkurencja — Postępowanie administracyjne — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akty wydane w toku kontroli — Akty pośrednie — Niedopuszczalność — Decyzja nakazująca przeprowadzenie kontroli — Obowiązek uzasadnienia — Ochrona życia prywatnego — Poszlaki o wystarczająco poważnym charakterze — Kontrola sądowa)

16

2012/C 399/28

Sprawa T-140/09: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2012 r. — Prysmian i Prysmian Cavi e Sistemi Energia przeciwko Komisji (Konkurencja — Postępowanie administracyjne — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akty wydane w toku kontroli — Akty pośrednie — Niedopuszczalność — Decyzja nakazująca przeprowadzenie kontroli — Obowiązek uzasadnienia — Ochrona życia prywatnego — Poszlaki o wystarczająco poważnym charakterze — Kontrola sądowa)

17

2012/C 399/29

Sprawa T-278/09: Wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2012 r. — Verband Deutscher Prädikatsweingüter przeciwko OHIM (GG) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku wspólnego GG — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009)

17

2012/C 399/30

Sprawa T-137/10: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2012 r. — CBI przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Szpitale publiczne — Subwencje udzielone przez władze belgijskie szpitalom publicznym należącym do stowarzyszenia IRIS — Decyzja wydana po zakończeniu wstępnego etapu — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym — Definicja zadania z zakresu usług publicznych — Proporcjonalność rekompensaty za świadczone usługi publiczne)

18

2012/C 399/31

Sprawa T-194/10: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2012 r. — Węgry przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 — Rozporządzenie (WE) nr 607/2009 — Baza danych E-Bacchus — Wpis chronionej nazwy pochodzenia „Vinohradnícka oblasť Tokaj” z zaznaczeniem Słowacji jako kraju pochodzenia — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

18

2012/C 399/32

Sprawy połączone T-83/11 i T-84/11: Wyrok Sądu z dnia 13 listopada 2012 r. — Antrax It przeciwko OHIM — THC (grzejniki) (Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowane wzory wspólnotowe przedstawiające termosyfony dla grzejników — Wcześniejszy wzór — Podstawa unieważnienia — Brak indywidualnego charakteru — Brak innego całościowego wrażenia — Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 — Nasycenie stanu sztuki wzorniczej — Obowiązek uzasadnienia)

19

2012/C 399/33

Sprawa T-114/11: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2012 r. — Giordano przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Rybołówstwo — Ochrona zasobów połowowych — Odbudowa zasobów tuńczyka błękitnopłetwego — Środki nadzwyczajne zakazujące połowów statkom rybackim do połowów okrężnicą — Niezgodne z prawem zachowanie — Związek przyczynowy)

19

2012/C 399/34

Sprawa T-268/11 P: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2012 r. — Komisja przeciwko Strackowi (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Urlopy — Zwolnienie chorobowe — Stwierdzenie nieważności w pierwszej instancji decyzji Komisji odmawiającej przeniesienia dni corocznego urlopu niewykorzystanych przez zainteresowanego — Artykuł 4 załącznika V do regulaminu pracowniczego — Artykuł 1e ust. 2 regulaminu pracowniczego — Dyrektywa 2003/88 WE — Odwołanie uzasadnione — Stan postępowania pozwalający na wydanie orzeczenia w sprawie — Częściowe oddalenie i częściowe odrzucenie skargi)

19

2012/C 399/35

Sprawa T-415/11: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2012 r. — Hartmann przeciwko OHIM (Nutriskin Protection Complex) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Nutriskin Protection Complex — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 — Praktyka decyzyjna OHIM — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009)

20

2012/C 399/36

Sprawa T-529/11: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2012 r. — Evonik Industries przeciwko OHIM — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Impulso creador — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy IMPULSO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

20

2012/C 399/37

Sprawa T-555/11: Wyrok Sądu z dnia 13 listopada 2012 r. — tesa przeciwko OHIM — Superquímica (tesa TACK) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego tesa TACK — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy TACK Ceys — Względna podstawa odmowy — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

21

2012/C 399/38

Sprawa T-212/07 REV: Postanowienie Sądu z dnia 24 października 2012 r. — Harman International Industries przeciwko OHIM — Becker (Barbara Becker) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

21

2012/C 399/39

Sprawa T-180/11: Postanowienie Sądu z dnia 23 października 2012 r. — Chivas przeciwko OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

21

2012/C 399/40

Sprawa T-181/11: Postanowienie Sądu z dnia 23 października 2012 r. — Chivas przeciwko OHIM — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

22

2012/C 399/41

Sprawa T-442/11: Postanowienie Sądu z dnia 24 października 2012 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niezaskarżalny — Akt w części potwierdzający a w części informujący — Niedopuszczalność — Skarga o odszkodowanie — Brak identyfikacji zarzucanego zachowania lub określenia podnoszonej szkody — Niedopuszczalność — Skarga o odszkodowanie — Brak dowodu wystąpienia szkody — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

22

2012/C 399/42

Sprawa T-530/11: Postanowienie Sądu z dnia 23 października 2012 r. — Chivas przeciwko OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

22

2012/C 399/43

Sprawa T-187/12: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2012 r. — Bäβler przeciwko OHIM (MAX) (Skarga wszczynająca postępowanie — Wymogi formalne — Oczywista niedopuszczalność)

23

2012/C 399/44

Sprawa T-219/12 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 października 2012 r. — Saobraćajni institut CIP przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne na usługi — Przetarg dotyczący przygotowania dokumentacji technicznej dla projektu modernizacji linii kolejowej — Wykluczenie strony skarżącej z udziału w tym przetargu — Unieważnienie procedury przetargowej po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

23

2012/C 399/45

Sprawa T-227/12 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 października 2012 r. — Saobraćajni institut CIP przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne na usługi — Przetarg dotyczący sporządzenia dokumentacji technicznej dla projektu modernizacji kolei — Wykluczenie strony skarżącej z udziału w tym przetargu — Unieważnienie postępowania przetargowego po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

23

2012/C 399/46

Sprawa T-444/12: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2012 r. — Novartis przeciwko OHIM — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Sprawa T-450/12: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2012 r. — Anagnostakis przeciwko Komisji

24

2012/C 399/48

Sprawa T-455/12: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2012 r. — Zoo Sport przeciwko OHIM — K-2 (zoo sport)

25


PL

 

Top