EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:299:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 299, 4 październik 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.299.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 299

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
4 października 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

482. sesja plenarna w dniach 11 i 12 lipca 2012 r.

2012/C 299/01

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wzmocnienia procesów partycypacyjnych i zaangażowania władz lokalnych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych we wdrażanie strategii „Europa 2020” (opinia rozpoznawcza)

1

2012/C 299/02

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Jakie zmiany dla sektora bankowego w Europie w świetle nowych przepisów finansowych?” (opinia z inicjatywy własnej)

6

2012/C 299/03

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskich platform technologicznych (EPT) i przemian w przemyśle (opinia z inicjatywy własnej)

12

2012/C 299/04

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Potrzeba istnienia europejskiego przemysłu obronnego – aspekty przemysłowe, innowacyjne i społeczne” (opinia z inicjatywy własnej)

17

2012/C 299/05

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Kobiety przedsiębiorcy – konkretne strategie zwiększające unijny wzrost i zatrudnienie” (opinia z inicjatywy własnej)

24

2012/C 299/06

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli kobiet jako siły napędowej w modelu rozwoju i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (opinia z inicjatywy własnej)

29

2012/C 299/07

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Stosunki UE – Mołdawia: rola zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego”

34

2012/C 299/08

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w wielostronnych umowach handlowych między UE, Kolumbią i Peru

39

2012/C 299/09

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Spółdzielnie a rozwój sektora rolno-spożywczego” (opinia z inicjatywy własnej)

45

2012/C 299/10

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przeglądu wytycznych UE z 1994 i 2005 r. w sprawie lotnictwa i portów lotniczych (opinia dodatkowa)

49


 

III   Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

 

482. sesja plenarna w dniach 11 i 12 lipca 2012 r.

2012/C 299/11

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Restrukturyzacja i przewidywanie zmian: wnioski wynikające z ostatnich doświadczeń” (zielona księga) COM(2012) 7 final

54

2012/C 299/12

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych COM(2011) 818 final

60

2012/C 299/13

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i jego operacji (od 2014 r.) COM(2011) 831 final

72

2012/C 299/14

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) oraz zmieniającego dyrektywę 98/26/WE COM(2012) 73 final – 2012/0029 (COD)

76

2012/C 299/15

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego COM(2012) 84 final – 2012/0035 (COD)

81

2012/C 299/16

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia w ramach jednolitego rynku pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim COM(2012) 164 final – 2012/0082 (COD)

89

2012/C 299/17

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie zwiększenia solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu – Agenda UE na rzecz lepszego podziału odpowiedzialności i większego wzajemnego zaufania COM(2011) 835 final

92

2012/C 299/18

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Inicjatywa »Szanse dla młodzieży«”COM(2011) 933 final

97

2012/C 299/19

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 COM(2011) 759 final – 2011/0369 (COD)

103

2012/C 299/20

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz COM(2011) 750 final – 2011/0365 (COD) wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Migracji i Azylu COM(2011) 751 final – 2011/0366 (COD) wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Migracji i Azylu oraz instrumentu finansowego na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego COM(2011) 752 final – 2011/0367 (COD) wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego COM(2011) 753 final – 2011/0368 (COD)

108

2012/C 299/21

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie białej księgi „Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur”COM(2012) 55 final

115

2012/C 299/22

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 COM(2011) 884 final – 2011/0436 (APP)

122

2012/C 299/23

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamrożenia i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej COM(2012) 85 final – 2012/0036 (COD)

128

2012/C 299/24

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej] COM(2011) 804 final – 2011/0380 (COD)

133

2012/C 299/25

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych: strategia o dużej europejskiej wartości dodanej w celu promowania smaków Europy”COM(2012) 148 final

141

2012/C 299/26

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów COM(2012) 155 final – 2012/0077 (COD)

145

2012/C 299/27

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wysokowydajne systemy obliczeniowe: miejsce Europy w globalnym wyścigu”COM(2012) 45 final

148

2012/C 299/28

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu COM(2012) 129 final – 2012/62 (COD) oraz wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odpowiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE COM(2012) 134 final – 2012/65 (COD)

153

2012/C 299/29

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie recyklingu statków (COM(2012) 118 final – 2012/0055 (COD))

158

2012/C 299/30

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie kluczowych działań na rzecz Aktu o jednolitym rynku II (opinia rozpoznawcza)

165

2012/C 299/31

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Biała księga w sprawie transportu: w kierunku włączenia i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego” (opinia rozpoznawcza)

170


PL

 

Top