Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:025:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 25, 28 styczeń 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.025.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 25

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
28 stycznia 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2012/C 025/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 13 z 14.1.2012.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2012/C 025/02

Sprawy połączone C-106/09 P i C-106/09 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 listopada 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Government of Gibraltar i Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, przy udziale Królestwa Hiszpanii (C-106/09 P), Królestwo Hiszpanii przeciwko Government of Gibraltar oraz Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, przy udziale Komisji Europejskiej (C-107/09 P) (Odwołanie — Pomoc państwa — Selektywność przedmiotowa — Zasady opodatkowania — Gibraltar — Spółki typu offshore)

2

2012/C 025/03

Sprawa C-212/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 listopada 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 43 WE i 56 WE — Swobodny przepływ kapitału — Akcje uprzywilejowane („golden shares”) państwa portugalskiego w GALP Energia SGPS SA — Udział w zarządzaniu sprywatyzowaną spółką)

3

2012/C 025/04

Sprawa C-281/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 listopada 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 89/552/EWG — Rozpowszechnianie telewizyjne — Spoty reklamowe — Czas nadawania)

3

2012/C 025/05

Sprawa C-404/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 listopada 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych — Dzika fauna i flora — Kopalnie odkrywkowe węgla kamiennego — Obszar „Alto Sil” — Obszar specjalnej ochrony — Teren mający znaczenie dla Wspólnoty — Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) — Głuszec zwyczajny (Tetrao urogallus))

3

2012/C 025/06

Sprawa C-458/09 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 listopada 2011 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Pomoc przyznana przez władze włoskie spółkom nowonotowanym na giełdzie — Ustawodawstwo przewidujące ulgi podatkowe)

4

2012/C 025/07

Sprawa C-496/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 listopada 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niewykonanie — Artykuł 228 WE — Kary pieniężne)

5

2012/C 025/08

Sprawa C-539/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 listopada 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamiar dokonania przez Trybunał Obrachunkowy kontroli w państwie członkowskim — Sprzeciw wniesiony przez rzeczone państwo członkowskie — Kompetencje Trybunału Obrachunkowego — Artykuł 248 WE — Kontrola współpracy krajowych organów administracyjnych w dziedzinie podatku od wartości dodanej — Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 — Dochody Wspólnoty — Środki własne pochodzące z podatku od wartości dodanej)

5

2012/C 025/09

Sprawa C-548/09 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 listopada 2011 r. — Bank Melli Iran przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Republice Francuskiej, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Komisji Europejskiej (Odwołanie — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające wobec Islamskiej Republiki Iranu przyjęte w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania broni jądrowej — Zamrożenie funduszy banku — Brak doręczenia decyzji — Podstawa prawna — Prawo do obrony)

6

2012/C 025/10

Sprawa C-70/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles — Belgia) — Scarlet Extended SA przeciwko Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Społeczeństwo informacyjne — Prawo autorskie — Internet — Programy „peer-to-peer” — Dostawcy dostępu do Internetu — Wprowadzenie systemu filtrowania połączeń elektronicznych celem uniemożliwienia naruszającej prawa autorskie wymiany plików — Brak ogólnego obowiązku nadzorowania przekazywanych informacji)

6

2012/C 025/11

Sprawa C-112/10: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België — Belgia) — Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen przeciwko Zaza Retail BV (Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 — Postępowanie upadłościowe — Wszczęcie ubocznego postępowania upadłościowego — Wymagania przewidziane we właściwym prawie krajowym uniemożliwiające wszczęcie głównego postępowania upadłościowego — Wierzyciel uprawniony do złożenia wniosku o wszczęcie ubocznego postępowania upadłościowego)

7

2012/C 025/12

Sprawa C-126/10: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo — Portugalia) — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA przeciwko Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (Zbliżanie ustawodawstw — Dyrektywa 90/434/EWG — Wspólny system opodatkowania mający zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich — Artykuł 11 ust. 1 lit. a) — Uzasadnione cele gospodarcze — Restrukturyzacja lub racjonalizacja działalności spółek uczestniczących w operacji — Pojęcia)

8

2012/C 025/13

Sprawa C-214/10: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Hamm — Niemcy) — KHS AG przeciwko Winfriedowi Schultemu (Organizacja czasu pracy — Dyrektywa 2003/88/WE — Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego — Wygaśnięcie prawa do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego z powodu choroby po upływie terminu przewidzianego przez uregulowanie krajowe)

8

2012/C 025/14

Sprawy połączone C-259/10 i C-260/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 listopada 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Zjednoczone Królestwo) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs przeciwko The Rank Group PLC (Podatki — Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 13 część B lit. f) — Zakłady, loterie i inne gry losowe lub hazardowe — Zasada neutralności podatkowej — Mechaniczne bingo pieniężne z wygranymi gotówkowymi („mechanised cash bingo”) — Automaty wrzutowe — Praktyka administracyjna odbiegająca od przepisów ustawowych — Środek obrony oparty na należytej staranności („due diligence”)

9

2012/C 025/15

Sprawa C-283/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casație și Justiție — Rumunia) — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) przeciwko Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A. (Zbliżanie ustawodawstw — Prawa autorskie i prawa pokrewne — Dyrektywa 2001/29/WE — Artykuł 3 — Pojęcie publicznego udostępniania utworu publiczności obecnej w miejscu, z którego pochodzi udostępnianie — Rozpowszechnianie utworów muzycznych wśród publiczności bez przekazania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wynagrodzenia odpowiadającego tym prawom — Zawarcie umów przeniesienia praw majątkowych z autorami utworów — Zakres stosowania dyrektywy 2001/29)

10

2012/C 025/16

Sprawy połączone C-319/10 i C-320/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Rechtbank Haarlem — Niderlandy) — X przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10) X BV przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst P (C-320/10) (Wspólna Taryfa Celna — Nomenklatura scalona — Klasyfikacja taryfowa — Mięso drobiowe bez kości, zamrożone i solone — Ważność i wykładnia rozporządzeń (WE) nr 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 i 1810/2004 — Uwaga dodatkowa 7 do Działu 2 Nomenklatury Scalonej — Decyzja organu rozstrzygania sporów WTO — Skutki prawne)

10

2012/C 025/17

Sprawa C-322/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — Medeva BV przeciwko Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Dodatkowe świadectwo ochronne — Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 — Artykuł 3 — Warunki uzyskania świadectwa — Pojęcie „produktu chronionego na podstawie patentu podstawowego pozostającego w mocy” — Kryteria — Dodatkowe lub inne kryteria dla produktu leczniczego obejmującego więcej niż jeden aktywny składnik lub dla szczepionki skojarzonej („multi disease vaccine” lub „vaccin multivalent”)

11

2012/C 025/18

Sprawy połączone od C-323/10 do C-326/10: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 24 listopada 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 i C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10) przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 — Rolnictwo — Refundacje wywozowe — Mięso drobiowe — Ptactwo z gatunku Gallus domesticus wypatroszone i oskubane)

11

2012/C 025/19

Sprawa C-327/10: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresní soud v Chebu — Republika Czeska) — Hypoteční banka a.s. przeciwko Udonowi Mike’owi Lindnerowi (Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych — Umowa kredytu na zakup nieruchomości zawarta przez konsumenta mającego obywatelstwo jednego z państw członkowskich z bankiem mającym siedzibę w innym państwie członkowskim — Ustawodawstwo państwa członkowskiego pozwalające pozwać przed sąd tego państwa konsumenta, którego rzeczywiste miejsce zamieszkania nie jest znane)

12

2012/C 025/20

Sprawa C-348/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts — Łotwa) — Norma-A SIA, Dekom SIA przeciwko Latgales plānošanas reģions, wstępującej w prawa Ludzas novada dome (Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/17/WE — Artykuł 1 ust. 3 lit. b) — Dyrektywa 92/13/EWG — Artykuł 2d ust. 1 lit. b) — Pojęcie „koncesja na usługi” — Świadczenie autobusowych usług transportu publicznego — Prawo do gospodarczego wykorzystania usług i wypłata usługodawcy rekompensaty za straty — Ryzyko związane z wykorzystaniem ograniczone na podstawie prawa krajowego i umowy — Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielenia zamówienia — Bezpośrednie zastosowanie art. 2d ust. 1 lit. b) dyrektywy 92/13/EWG do umów zawartych przed upływem terminu na transpozycję dyrektywy 2007/66/WE)

13

2012/C 025/21

Sprawa C-379/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 listopada 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ogólna zasada odpowiedzialności państw członkowskich z tytułu naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, od których orzeczeń nie przysługuje środek prawny — Całkowite wyłączenie odpowiedzialności państwa za szkody wynikające z wykładni przepisów prawa lub oceny okoliczności faktycznych i dowodów dokonanej przez sąd, od którego orzeczeń nie przysługuje środek prawny — Ograniczenie w prawie krajowym odpowiedzialności państwa do przypadków winy umyślnej lub poważnego uchybienia ze strony takiego sądu)

14

2012/C 025/22

Sprawa C-405/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Bruchsal — Niemcy) — postępowanie karne przeciwko Özlemowi Garenfeldowi (Ochrona środowiska naturalnego — Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 i 1418/2007 — Kontrola przemieszczania odpadów — Zakaz wywozu używanych katalizatorów do Libanu)

14

2012/C 025/23

Sprawa C-412/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Zjednoczone Królestwo) — Deo Antoine Homawoo przeciwko GMF Assurances SA (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych — Rozporządzenie (WE) nr 864/2001 — Zakres zastosowania ratione temporis)

15

2012/C 025/24

Sprawa C-422/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) — Zjednoczone Królestwo) — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago przeciwko Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka — Dodatkowe świadectwo ochronne — Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 — Artykuł 3 — Warunki uzyskania świadectwa — Pojęcie „produktu chronionego na podstawie patentu podstawowego pozostającego w mocy” — Kryteria — Dodatkowe lub inne kryteria dla produktu leczniczego obejmującego więcej niż jeden aktywny składnik lub dla szczepionki skojarzonej („multi disease vaccine” lub „vaccin multivalent”))

15

2012/C 025/25

Sprawa C-430/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad — Bułgaria) — Christo Gajdarow przeciwko Direktor na Gławna direkcija „Ochranitełna policija” pri Ministerstwo na wytresznite raboti (Swoboda przemieszczania się obywatela Unii — Dyrektywa 2004/38/WE — Zakaz opuszczania kraju z powodu skazania w innym państwie — Obrót środkami odurzającymi — Środek, który może być uzasadniony względami porządku publicznego)

16

2012/C 025/26

Sprawa C-434/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad — Bułgaria) — Petr Aładżow przeciwko Zamestnik-direktor na Stoliczna direkcija na wyatresznite raboti kym Ministerstwo na wytresznite raboti (Swoboda przemieszczania się obywatela Unii — Dyrektywa 2004/38/WE — Zakaz opuszczania kraju z powodu nieuiszczenia zaległości podatkowej — Środek, który może być uzasadniony względami porządku publicznego)

16

2012/C 025/27

Sprawa C-435/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep — Niderlandy) — J.C. van Ardennen przeciwko Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Dyrektywa 80/987/EWG — Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy — Świadczenie z tytułu niewypłacalności — Wypłata pod warunkiem zarejestrowania się w charakterze osoby poszukującej pracy)

17

2012/C 025/28

Sprawa C-444/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Finanzamt Lüdenscheid przeciwko Christel Schriever (Podatek VAT — Szósta dyrektywa — Artykuł 5 ust. 8 — Pojęcie przekazania całości lub części aktywów — Zbycie własności zapasu towarów oraz wyposażenia sklepu z jednoczesną dzierżawą lokalu handlowego)

17

2012/C 025/29

Sprawa C-454/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Oliver Jestel przeciwko Hauptzollamt Aachen (Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 202 ust. 3 tiret drugie — Powstanie długu celnego w następstwie nielegalnego wprowadzenia towarów — Pojęcie dłużnika — Uczestnictwo w nielegalnym wprowadzeniu towarów — Osoba działająca jako pośrednik przy zawieraniu umów sprzedaży towarów wprowadzonych nielegalnie)

18

2012/C 025/30

Sprawy połączone C-468/10 i C-469/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10) przeciwko Administración del Estado (Przetwarzanie danych osobowych — Dyrektywa 95/46/WE — Artykuł 7 lit. f) — Bezpośrednia skuteczność)

18

2012/C 025/31

Sprawa C-505/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret — Dania) — Partrederiet Sea Fighter przeciwko Skatteministeriet (Dyrektywa 92/81/EWG — Podatek akcyzowy od olejów mineralnych — Zwolnienie — Pojęcie żeglugi — Paliwo używane do napędu koparki umieszczonej na statku i działającej niezależnie od silnika tego statku)

19

2012/C 025/32

Sprawa C-88/11 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 10 listopada 2011 r. LG Electronics, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Oznaczenie słowne „KOMPRESSOR PLUS” — Odmowa rejestracji — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) — Charakter opisowy — Badanie przez Sąd nowego środka dowodowego — Przeinaczenie faktów i dowodów)

19

2012/C 025/33

Sprawa C-256/11: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic przeciwko Bundesministerium für Inneres (Obywatelstwo Unii — Prawo pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywateli Unii — Odmowa na podstawie braku wykonywania przez obywatela prawa do swobodnego przemieszczania się — Ewentualna różnica w traktowaniu w porównaniu z obywatelami Unii wykonującymi prawo do swobodnego przemieszczania się — Układ ustanawiający stowarzyszenie EWG-Turcja — Artykuł 13 decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Artykuł 41 protokołu dodatkowego — Klauzule „standstill”)

20

2012/C 025/34

Sprawa C-315/08: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 29 września 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Angelo Grisoli przeciwko Regione Lombardia (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania — Artykuł 49 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Zdrowie publiczne — Apteki — Odległość — Zaopatrzenie ludności w produkty lecznicze — Zezwolenie na prowadzenie — Rozmieszczenie geograficzne aptek — Minimalna odległość między aptekami)

20

2012/C 025/35

Sprawa C-198/10: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 9 września 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Milano — Włochy) — Cassina S.p.A. przeciwko Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania — Własność przemysłowa i handlowa — Dyrektywa 98/71/WE — Prawna ochrona wzorów — Artykuł 17 — Obowiązek kumulacji ochrony wzorów z ochroną prawa autorskiego — Przepisy krajowe wyłączające ochronę na podstawie prawa autorskiego wzorów, które stały się własnością publiczną przed ich wejściem w życie)

21

2012/C 025/36

Sprawa C-289/10 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 12 września 2011 r. — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Zamówienia publiczne na usługi — Przetarg — Analiza, opracowanie, utrzymanie i wsparcie zdalnych systemów kontroli towarów objętych podatkiem akcyzowym — Odrzucenie oferty — Brak uzasadnienie odrzucenia)

21

2012/C 025/37

Sprawa C-314/10: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 22 września 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Liège — Belgia) — Hubert Pagnoul przeciwko państwu belgijskiemu (Artykuł 92 § 1, art. 103 § 1 i art. 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania — Odesłanie prejudycjalne — Badanie zgodności przepisu krajowego zarówno z prawem Unii, jak i z konstytucją krajową — Przepisy krajowe przewidujące pierwszeństwo wpadkowej procedury kontroli konstytucyjności — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Niezbędność łącznika z prawem Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

22

2012/C 025/38

Sprawa C-538/10: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 22 września 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Liège — Belgia) — Richard Lebrun, Marcelle Howet przeciwko państwu belgijskiemu (Artykuł 92 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania — Odesłanie prejudycjalne — Badanie zgodności przepisu krajowego zarówno z prawem Unii, jak i krajową konstytucją — Krajowe przepisy ustanawiające pierwszeństwo postępowania incydentalnego dotyczącego kontroli zgodności z konstytucją — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Konieczność istnienia łącznika z prawem Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

22

2012/C 025/39

Sprawa C-541/10 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 30 września 2011 r. — Sociedade Quinta do Portal, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Vallegre, Vinhos do Porto SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Słowny wspólnotowy znak towarowy PORTO ALEGRE — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VISTA ALEGRE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenie w błąd — Unieważnienie prawa do znaku towarowego)

23

2012/C 025/40

Sprawa C-546/10 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 13 września 2011 r. — Hans-Peter Wilfer przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Oznaczenie graficzne przedstawiające główkę gitary — Odmowa rejestracji — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Badania stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Dopuszczalność dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem — Równość traktowania)

23

2012/C 025/41

Sprawa C-561/10 P: Postanowienie Trybunału z dnia 20 września 2011 r. — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Zamówienia publiczne na usługi — Przetarg — Usługi informatyczne utrzymania systemów SEI-BUD/AMD/CR — Odrzucenie oferty — Niewystarczające uzasadnienie — Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów)

23

2012/C 025/42

Sprawa C-316/11: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 21 września 2011 r. — Longevity Health Products, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Biofarma SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie przed izbą odwoławczą OHIM — Niedochowanie obowiązku uiszczenia w terminie opłaty od odwołania — Decyzja izby odwoławczej uznająca odwołanie za niewniesione)

24

2012/C 025/43

Sprawa C-378/11 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 21 września 2011 r. — Longevity Health Products, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Biofarma SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie przed izbą odwoławczą OHIM — Niewywiązanie się z obowiązku uiszczenia opłaty za wniesienie odwołania w terminie — Decyzja izby odwoławczej uznająca odwołanie za niewniesione)

24

2012/C 025/44

Sprawa C-430/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Rovigo (Włochy) w dniu 18 sierpnia 2011 r. — postępowanie karne przeciwko Md Sagorowi

25

2012/C 025/45

Sprawa C-518/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Amsterdam (Niderlandy) w dniu 10 października 2011 r. — UPC Nederland B.V. przeciwko Gemeente Hilversum

25

2012/C 025/46

Sprawa C-521/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 12 października 2011 r. — Amazon.com International Sales Inc. i in. przeciwko Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

27

2012/C 025/47

Sprawa C-524/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 17 października 2011 r. — Lowlands Design Holding BV przeciwko Minister van Financiën

28

2012/C 025/48

Sprawa C-526/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 18 października 2011 r. — IVD GmbH & Co. KG przeciwko Ärztekammer Westfalen-Lippe

28

2012/C 025/49

Sprawa C-531/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Landessozialgericht (Niemcy) w dniu 19 października 2011 r. — Angela Strehl przeciwko Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

28

2012/C 025/50

Sprawa C-532/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Köln (Niemcy) w dniu 19 października 2011 r. — Susanne Leichenich przeciwko Ansbertowi Peffekovenowi, Ingo Horeisowi

28

2012/C 025/51

Sprawa C-533/11: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

29

2012/C 025/52

Sprawa C-538/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg (Austria) w dniu 21 października 2011 r. — Hermine Sax przeciwko Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

30

2012/C 025/53

Sprawa C-540/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgia) w dniu 24 października 2011 r. — Daniel Levy, Carine Sebbag przeciwko Państwu belgijskiemu, SPF Finances

30

2012/C 025/54

Sprawa C-541/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Republika Słowenii) w dniu 25 października 2011 r. — Jožef Grilc przeciwko Slovensko zavarovalno združenje GIZ

31

2012/C 025/55

Sprawa C-542/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 24 października 2011 r. — Staatsecretaris van Financiën przeciwko Codirex Expeditie BV

31

2012/C 025/56

Sprawa C-543/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 24 października 2011 r. — Woningstichting Maasdriel przeciwko Staatssecretaris van Financiën

31

2012/C 025/57

Sprawa C-544/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgerichts Rheinland-Pfalz (Niemcy) w dniu 24 października 2011 r. — Helga Petersen i Peter Petersen przeciwko Finanzamt Ludwigshafen

31

2012/C 025/58

Sprawa C-545/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Niemcy) w dniu 24 października 2011 r. — Agrargenossenschaft Neuzelle eG przeciwko Landrat des Landkreises Oder-Spree

32

2012/C 025/59

Sprawa C-548/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Antwerpen (Belgia) w dniu 31 października 2011 r. — Edgard Mulders przeciwko Rijksdienst voor Pensioenen

32

2012/C 025/60

Sprawa C-554/11 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 21 września 2011 r. w sprawie T-141/05 RENV Internationaler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 2 listopada 2011 r. przez Internationaler Hilfsfonds eV

32

2012/C 025/61

Sprawa C-555/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 3 listopada 2011 r. — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados „EEAE”, Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis „SPATE”, Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon „PSAS”, Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon „SEMA”, Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon „PSAS” przeciwko Ypourgos Anaptixis i Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados

33

2012/C 025/62

Sprawa C-556/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid (Hiszpania) w dniu 3 listopada 2011 r. — María Jesús Lorenzo Martínez przeciwko Dirección Provincial de Educación Valladolid

33

2012/C 025/63

Sprawa C-557/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 4 listopada 2011 r. — Maria Kozak przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie

33

2012/C 025/64

Sprawa C-560/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Włochy) w dniu 7 listopada 2011 r. — Danilo Debiasi przeciwko Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

34

2012/C 025/65

Sprawa C-561/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Hiszpania) w dniu 8 listopada 2011 r. — Fédération Cynologique Internationale przeciwko Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

34

2012/C 025/66

Sprawa C-565/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Sibiu (Rumunia) w dniu 10 listopada 2011 r. — Mariana Irimie przeciwko Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

34

2012/C 025/67

Sprawa C-568/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 14 listopada 2011 r. — Agroferm A/S przeciwko Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

35

2012/C 025/68

Sprawa C-571/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Comercial Cluj (Rumunia) w dniu 14 listopada 2011 r. — SC Volksbank România SA przeciwko Andreia Câmpan et Ioan Dan Câmpan

35

2012/C 025/69

Sprawa C-572/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen Syd Weliko Tyrnowo (Bułgaria) w dniu 11 listopada 2011 r. — „Menidżyrski biznes reszenija” OOD przeciwko Dyrektor na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” — Weliko Tyrnowo

36

2012/C 025/70

Sprawa C-575/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 16 listopada 2011 r. — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos przeciwko Ypourgos Ygeia kai Pronoias

36

2012/C 025/71

Sprawa C-578/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 9 września 2011 r. w sprawie T-12/06 przeciwko Komisji, wniesione w dniu 18 listopada 2011 r. przez Deltafina SpA

37

2012/C 025/72

Sprawa C-581/11 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 września 2011 r. w sprawie T-292/09 Muhamad Mugraby przeciwko Radzie i Komisji, wniesione w dniu 22 listopada 2011 r. przez Muhamada Mugrabego

37

2012/C 025/73

Sprawa C-582/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 21 września 2011 r. w sprawie T-201/09 Rügen Fisch AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 24 listopada 2011 r. przez Rügen Fisch AG

38

2012/C 025/74

Sprawa C-584/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 9 września 2011 r. w sprawie T-475/07 Dow AgroSciences Ltd i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 23 listopada 2011 r. przez Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH

39

2012/C 025/75

Sprawa C-586/11 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 listopada 2011 r. przez Regione Puglia od postanowienia Sądu (pierwsza izba) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie T-84/10 Regione Puglia przeciwko Komisji

40

2012/C 025/76

Sprawa C-587/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 9 września 2011 r. w sprawie T-289/09 Omnicare, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Astellas Pharma GmbH, wniesione w dniu 24 listopada 2011 r. przez Omnicare, Inc.

40

2012/C 025/77

Sprawa C-588/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 9 września 2011 r. w sprawie T-290/09 Omnicare, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Astellas Pharma GmbH, wniesione w dniu 24 listopada 2011 r. przez Omnicare, Inc.

41

2012/C 025/78

Sprawa C-593/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu Unii Europejskiej (trzecia izba) wydanego w dniu 9 września 2011 r. w sprawie Alliance One International, Inc. przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 25 listopada 2011 r. przez Alliance One International, Inc.

41

2012/C 025/79

Sprawa C-597/11 P: Odwołanie wniesione w dniu 25 listopada 2011 r. przez Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE od wyroku Sądu (pierwsza izba) z dnia 9 września 2011 r. w sprawie T-232/06 Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Komisji

42

2012/C 025/80

Sprawa C-608/11 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 20 września 2011 r. w sprawie T-267/10, Land Wien przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 25 listopada 2011 r. przez Land Wien

43

2012/C 025/81

Sprawa C-617/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 14 września 2011 r. w sprawie T-236/02 Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 1 grudnia 2011 r. przez Luigiego Marcuccio

43

2012/C 025/82

Sprawa C-621/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 29 września 2011 r. w sprawie T-415/09: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, dawniej New Yorker SHK Jeans GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory),Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E., wniesione w dniu 2 grudnia 2011 r. przez New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, dawniej New Yorker SHK Jeans GmbH

44

2012/C 025/83

Sprawa C-625/11 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 21 września 2011 r. w sprawie T-268/10 Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS przeciwko Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), wniesione w dniu 6 grudnia 2011 r. przez Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS

45

2012/C 025/84

Sprawa C-551/09: Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 17 października 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

45

2012/C 025/85

Sprawa C-179/10: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 28 września 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

45

 

Sąd

2012/C 025/86

Sprawa T-208/06: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2011 r. — Quinn Barlo i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek metakrylanów — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE i art. 53 porozumienia o EOG — Pojęcie jednolitego naruszenia — Czas trwania naruszenia — Grzywny — Waga naruszenia — Okoliczności łagodzące)

46

2012/C 025/87

Sprawa T-421/07: Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2011 r. — Deutsche Post przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez władze niemieckie na rzecz Deutsche Post AG — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE — Brak wcześniejszej decyzji ostatecznej — Niedopuszczalność)

46

2012/C 025/88

Sprawa T-39/08: Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2011 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług informatycznych w zakresie hostingu, zarządzania, rozwijania, promowania i utrzymywania portalu internetowego — Odrzucenie oferty i udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Kryteria wyboru — Kryteria udzielenie zamówienia — odpowiedzialność pozaumowna)

47

2012/C 025/89

Sprawa T-51/08 P: Wyrok Sądu z dnia z dnia 30 listopada 2011 r. — Komisja przeciwko Dittertowi (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — Punkty pierwszeństwa — Nieprzyznanie z uwagi na usterkę techniczną — Komitet ds. awansów A* — Przyznanie dodatkowych punktów pierwszeństwa w liczbie niższej od liczby zaproponowanej przez przełożonych — Brak wpisu na listę urzędników awansowanych)

47

2012/C 025/90

Sprawa T-52/08 P: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2011 r. — Komisja przeciwko Carpi Badíi (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — Punkty pierwszeństwa — Nieprzyznanie z uwagi na usterkę techniczną — Komitet ds. awansów A* — Przyznanie dodatkowych punktów pierwszeństwa w liczbie niższej od liczby zaproponowanej przez przełożonych — Brak wpisu na listę urzędników awansowanych)

47

2012/C 025/91

Sprawa T-107/08: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2011 r. — Transnational Company „Kazchrome” i ENRC Marketing przeciwko Radzie i Komisji (Dumping — Przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chin i Kazachstanu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Cena eksportowa — Porównanie ceny eksportowej i wartości normalnej — Obliczanie marginesu podcięcia cen — Odpowiedzialność pozaumowna)

48

2012/C 025/92

Sprawa T-238/09: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2011 r. — Sniace, SA przeciwko Komisja Europejska (Pomoc państwa — Porozumienia o zmianie rozłożenia spłaty zadłużenia — Decyzja uznająca pomoc za sprzeczną ze wspólnym rynkiem — Obowiązek uzasadnienia)

48

2012/C 025/93

Sprawa T-123/10: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2011 r. — Hartmann przeciwko OHIM (Complete) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Complete — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Uzasadnienie — Towary stanowiące jednorodną grupę — Artykuł 7 ust. 1it. b) i lit. c) rozporządzenia(WE) nr 207/2009)

49

2012/C 025/94

Sprawa T-152/10: Wyrok Sądu z dnia 7 grudnia 2011 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — Azzedine Alaïa (ALIA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ALIA — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy ALAÏA PARIS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

49

2012/C 025/95

Sprawa T-477/10: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2011 r. — SE-Blusen Stenau przeciwko OHIM — Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego SE© SPORTS EQUIPMENT — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SE So Easy — Względna podstawa odmowy rejestracji — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia(WE) nr 207/2009)

49

2012/C 025/96

Sprawa T-562/10: Wyrok Sądu z dnia 7 grudnia 2011 r. — HTTS przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Iranu w celu przeciwdziałania rozprzestrzenieniu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Obowiązek uzasadnienia — Postępowanie zaoczne — Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta — Umorzenie postępowania)

50

2012/C 025/97

Sprawa T-586/10: Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2011 r. — Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko OHIM — Parfums Givenchy (only givenchy) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego only givenchy — Wcześniejsze słowne, wspólnotowy i krajowe, znaki towarowe ONLY — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Renoma — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009)

50

2012/C 025/98

Sprawa T-10/11 P: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2011 r. — Birkhoff przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Dodatek rodzinny — Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu — Niepełnosprawne dziecko nie będąc w stanie zaspokoić swoich własnych potrzeb — Odmowa dalszej wypłaty dodatku)

51

2012/C 025/99

Sprawa T-263/08: Postanowienie Sądu z dnia 15 listopada 2011 r. — Becker Flugfunkwerk przeciwko OHIM — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

51

2012/C 025/00

Sprawa T-188/09: Postanowienie Sądu z dnia 15 listopada 2011 r. — Galileo International Technology przeciwko OHIM — Residencias Universitarias (GALILEO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

51

2012/C 025/01

Sprawa T-176/11 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 2 grudnia 2011 r. — Carbunión przeciwko Radzie (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Decyzja w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak interesu prawnego — Brak spójności ze skargą główną — Nierozerwalność — Niedopuszczalność — Wyważenie interesów)

52

2012/C 025/02

Sprawa T-269/11 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 listopada 2011 r. — Xeda International przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Środki ochrony roślin — Substancja czynna o nazwie etoksychina — Niewłączenie etoksychiny do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG — Cofnięcie pozwoleń na środki ochrony roślin zawierające etoksychinę — Wniosek o zawieszenie wykonalności — Brak pilnego charakteru)

52

2012/C 025/03

Sprawa T-471/11: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 listopada 2011 r. — Éditions Jacob przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Koncentracja przedsiębiorstw — Decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem pod warunkiem odsprzedaży aktywów — Stwierdzenie przez Sąd nieważności początkowej decyzji dotyczącej zatwierdzenia przez Komisję nabywcy odsprzedawanych aktywów — Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji w sprawie ponownego zatwierdzenia tego samego nabywcy — Brak pilnego charakteru — Wyważenie interesów)

52

2012/C 025/04

Sprawa T-563/11: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2011 r. — Anbouba przeciwko Radzie

53

2012/C 025/05

Sprawa T-564/11: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2011 r. — Farage przeciwko Parlamentowi i Buzkowi

53

2012/C 025/06

Sprawa T-572/11: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2011 r. — Hassan przeciwko Radzie

54

2012/C 025/07

Sprawa T-573/11: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2011 r. — JAS przeciwko Komisji

55

2012/C 025/08

Sprawa T-575/11: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2011 r. — Inaporc przeciwko Komisji

56

2012/C 025/09

Sprawa T-576/11: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2011 r. — Schenker Customs Agency przeciwko Komisji

56

2012/C 025/10

Sprawa T-577/11: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2011 r. — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon przeciwko Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

57

2012/C 025/11

Sprawa T-580/11: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2011 r. — McNeil przeciwko OHIM — Alkalon (NICORONO)

58

2012/C 025/12

Sprawa T-581/11: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2011 r. — Dimian przeciwko OHIM — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)

58

2012/C 025/13

Sprawa T-582/11: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2011 r. — Solar-Fabrik przeciwko OHIM (Premium XL)

59

2012/C 025/14

Sprawa T-583/11: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2011 r. — Solar-Fabrik AG przeciwko OHIM (Premium L)

59

2012/C 025/15

Sprawa T-585/11: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2011 r. — Cheverny Investments przeciwko Komisji

60

2012/C 025/16

Sprawa T-586/11: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2011 r. — Oppenheim przec iwko Komisji

60

2012/C 025/17

Sprawa T-590/11: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2011 r. — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski przeciwko OHIM — Scotch & Soda (SODA)

61

2012/C 025/18

Sprawa T-592/11: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2011 r. — Anbouba przeciwko Radzie

62

2012/C 025/19

Sprawa T-593/11: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2011 r. — Al-Chihabi przeciwko Radzie

62

2012/C 025/20

Sprawa T-596/11: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2011 r. — Bricmate przeciwko Radzie

63

2012/C 025/21

Sprawa T-601/11: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2011 r. — Dansk Automat Brancheforening przeciwko Komisji

63

2012/C 025/22

Sprawa T-603/11: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2011 r. — Ecologistas en Acción CODA przeciwko Komisji

64

2012/C 025/23

Sprawa T-607/11: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2011 r. — Henkel i Henkel France przeciwko Komisji

64

2012/C 025/24

Sprawa T-616/11 P: Odwołanie wniesione w dniu 28 listopada 2011 r. przez Luigiego Marcuccio od postanowienia wydanego w dniu 8 września 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-69/10 Marcuccio przeciwko Komisji

65

2012/C 025/25

Sprawa T-618/11 P: Odwołanie wniesione w dniu 6 grudnia 2011 r. przez Carlo De Nicolę od wyroku wydanego w dniu 28 września 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-13/10 De Nicola przeciwko EBI

65

2012/C 025/26

Sprawa T-303/11: Postanowienie Sądu z dnia 30 listopada 2011 r. — Leopardi Dittajuti przeciwko OHIM — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

66

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2012/C 025/27

Sprawa F-90/11: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

67

2012/C 025/28

Sprawa F-99/11: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

67

2012/C 025/29

Sprawa F-100/11: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

67

2012/C 025/30

Sprawa F-104/11: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

68

2012/C 025/31

Sprawa F-106/11: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2011 r. — ZZ przeciwko EBC

68

2012/C 025/32

Sprawa F-107/11: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2011 r. — ZZ przeciwko ECDC

69

2012/C 025/33

Sprawa F-108/11: Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

69

2012/C 025/34

Sprawa F-113/11: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

69

2012/C 025/35

Sprawa F-116/11: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

69

2012/C 025/36

Sprawa F-117/11: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

70

2012/C 025/37

Sprawa F-118/11: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

70

2012/C 025/38

Sprawa F-119/11: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

71

2012/C 025/39

Sprawa F-120/11: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

72

2012/C 025/40

Sprawa F-121/11: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

72

2012/C 025/41

Sprawa F-124/11: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2011 r. — ZZ przeciwko FRONTEX

72

2012/C 025/42

Sprawa F-129/11: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

73


PL

 

Top