EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:298:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 298, 8 październik 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2011.298.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 298

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
8 października 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 298/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 282 z 1.10.2011.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 298/02

Sprawa C-195/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo) — Synthon BV przeciwko Merz Pharma Gmbh & Co KG (Prawo patentowe — Produkty lecznicze — Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych — Rozporządzenie (EWG) nr 1768/92 — Artykuł 2 — Zakres stosowania — Ocena w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności przewidziana w dyrektywie 65/65/EWG — Brak — Nieważność świadectwa)

2

2011/C 298/03

Sprawy połączone C-400/09 i C-207/10: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Højesteret — Dania) — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, w likwidacji, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09), Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S (C-207/10) przeciwko Merck Sharp & Dohme Corporation (dawniej Merck & Co.), Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 7 ust. 2 — Produkty lecznicze — Import równoległy — Przepakowanie produktu oznaczonego znakiem towarowym — Nowe opakowanie wskazujące posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, zgodnie z instrukcjami którego produkt został przepakowany, jako podmiot dokonujący przepakowania — Przepakowanie fizyczne dokonane przez niezależne przedsiębiorstwo)

2

2011/C 298/04

Sprawa C-427/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — Generics (UK) Ltd przeciwko Synaptech Inc (Prawo patentowe — Produkty lecznicze — Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych — Rozporządzenie (EWG) nr 1768/92 — Artykuł 2 — Zakres stosowania)

3

2011/C 298/05

Sprawy połączone od C-471/09 P do C-473/09 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 lipca 2011 r. — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-472/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P) przeciwko Komisji Europejskiej, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Odwołanie — Pomoc państwa — Skarga o stwierdzenie nieważności — Wydane przez Komisję decyzje dotyczące systemów pomocy państwa wprowadzonych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstw z prowincji Vizcaya, Álava i Guipúzcoa — Ulga podatkowa w wysokości 45 % kwoty inwestycji — Uzasadnione oczekiwania — Zasada proporcjonalności — Zasady pewności prawa i dobrej administracji — Dochowanie rozsądnego terminu — Brak zgłoszenia)

4

2011/C 298/06

Sprawy połączone od C-474/09 P do C-476/09 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 lipca 2011 r. — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-474/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-475/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-476/09 P) przeciwko Komisji Europejskiej, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Odwołanie — Pomoc państwa — Skarga o stwierdzenie nieważności — Wydane przez Komisję decyzje dotyczące systemów pomocy państwa wprowadzonych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstw z prowincji Vizcaya, Álava i Guipúzcoa — Obniżenie podstawy opodatkowania przyznane pewnym nowo utworzonym przedsiębiorstwom — Uzasadnione oczekiwania — Zasady pewności prawa i dobrej administracji — Dochowanie rozsądnego terminu — Brak zgłoszenia)

4

2011/C 298/07

Sprawa C-554/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart — Niemcy) — postępowanie karne przeciwko Andreasowi Michaelowi Seegerowi (Transport drogowy — Obowiązek używania tachografu — Odstępstwa na rzecz pojazdów przewożących materiały — Pojęcie materiałów — Przewóz pustych butelek w pojeździe osoby zajmującej się handlem winem i napojami)

5

2011/C 298/08

Sprawa C-69/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif — Luksemburg) — Brahim Samba Diouf przeciwko Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (Dyrektywa 2005/85/WE — Minimalne normy dotyczące procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach członkowskich — Pojęcie decyzji podjętej w sprawie wniosku o udzielenie azylu w rozumieniu art. 39 tej dyrektywy — Wniosek obywatela państwa trzeciego mający na celu uzyskanie statusu uchodźcy — Brak podstaw uzasadniających udzielenie ochrony międzynarodowej — Oddalenie wniosku w ramach procedury przyspieszonej — Brak środka odwoławczego od decyzji o zastosowaniu do wniosku procedury przyspieszonej — Prawo do skutecznej kontroli sądowej)

6

2011/C 298/09

Sprawa C-71/10 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom — Zjednoczone Królestwo) — Office of Communications przeciwko The Information Commissioner (Publiczny dostęp do informacji dotyczących środowiska — Dyrektywa 2003/4/WE — Artykuł 4 — Wyjątki od prawa dostępu — Wniosek o udzielenie dostępu wymagający rozważenia szeregu interesów chronionych przez art. 4 ust. 2 wskazanej dyrektywy)

6

2011/C 298/10

Sprawa C-106/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo — Portugalia) — Lidl & Companhia przeciwko Fazenda Pública (Podatki — Dyrektywa 2006/112/WE — Podatek VAT — Podstawa opodatkowania — Podatek należny od wytworzenia, zmontowania, dopuszczenia lub przywozu pojazdów)

7

2011/C 298/11

Sprawa C-133/10: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 28 lipca 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/81/WE — Przejrzystość stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi — Przedsiębiorstwo zobowiązane do prowadzenia rozdzielnej księgowości — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

7

2011/C 298/12

Sprawa C-215/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Zjednoczone Królestwo) — Pacific World Limited, FDD International Limited przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura scalona — Zestaw sztucznych paznokci z uformowanego tworzywa sztucznego — Ważność rozporządzenia (WE) nr 1417/2007 — Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych (pozycja 3926) — Preparaty do manicure lub pedicure (pozycja 3304) — Zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (pozycja 8214))

7

2011/C 298/13

Sprawa C-270/10: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — postępowanie wszczęte przez Lottę Gistö (Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich — Artykuł 14 akapit pierwszy — Ustalanie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych współmałżonka urzędnika Unii — Przepisy krajowe przewidujące zasadę, zgodnie z którą zainteresowany, który przez trzy lata mieszkał za granicą, nie jest już uważany za osobę zamieszkałą w kraju, a zatem nie podlega już nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)

8

2011/C 298/14

Sprawa C-274/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 lipca 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Węgierskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Prawo do odliczenia — Sposób wykonania — Artykuł 183 — Przepisy krajowe zezwalające na zwrot nadwyżki podatku VAT jedynie w zakresie, w jakim przekracza ona kwotę podatku z tytułu transakcji jeszcze niezapłaconych)

8

2011/C 298/15

Sprawa C-309/10: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Agrana Zucker GmbH prezciwko Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Cukier — Tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 320/2006 — Artykuł 11 — Nadwyżka dochodów w funduszu restrukturyzacji — Przeniesienie do EFRG — Zasady przyznania kompetencji i proporcjonalności — Obowiązek uzasadnienia — Bezpodstawne wzbogacenie)

9

2011/C 298/16

Sprawa C-350/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — postępowanie wszczęte przez Nordea Pankki Suomi Oyj (Odesłanie prejudycjalne — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 13 część B lit. d) pkt 3 i 5 — Zwolnienia — Przelewy i płatności — Transakcje na papierach wartościowych — Usługi elektronicznego przesyłania wiadomości świadczone instytucjom finansowym)

9

2011/C 298/17

Sprawa C-403/10 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 lipca 2011 r. — Mediaset SpA przeciwko Komisji Europejskiej, Sky Italia Srl (Odwołanie — Dotacje przyznane przez Republikę Włoską w celu wspierania zakupu dekoderów cyfrowych — Brak włączenia dekoderów umożliwiających jedynie odbiór programów telewizyjnych nadawanych drogą satelitarną — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem)

9

2011/C 298/18

Sprawa C-548/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 lipca 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2007/2/WE — Polityka ochrony środowiska — Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) — Wymiana i aktualizacja danych w formacie elektronicznym — Niepełna transpozycja)

10

2011/C 298/19

Sprawa C-329/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Paris (Francja) w dniu 29 czerwca 2011 r. — Alexandre Achughbabian przeciwko Préfet du Val-de-Marne

10

2011/C 298/20

Sprawa C-366/11: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

10

2011/C 298/21

Sprawa C-376/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) w dniu 15 lipca 2011 r. — Pie Optiek przeciwko Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

11

2011/C 298/22

Sprawa C-379/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative (Luksemburg) w dniu 18 lipca 2011 r. — Caves Krier Frères SARL przeciwko Directeur de l’Administration de l’emploi

11

2011/C 298/23

Sprawa C-380/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif (Luksemburg) w dniu 18 lipca 2011 r. DI. VI. Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C przeciwko Administration des contributions directes

12

2011/C 298/24

Sprawa C-382/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen Sad Varna (Bułgaria) w dniu 18 lipca 2011 r. — M SAT CABLE AD przeciwko Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

12

2011/C 298/25

Sprawa C-383/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad — Varna (Bułgaria) w dniu 18 lipca 2011 r. — Digitalnet OOD przeciwko Naczalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad

13

2011/C 298/26

Sprawa C-388/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 22 lipca 2011 r. — Société Le Crédit Lyonnais przeciwko Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

13

2011/C 298/27

Sprawa C-394/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Komisia za zashtita ot diskriminatia (Bułgaria) w dniu 25 lipca 2011 r. — Valeri Hariev Belov przeciwko „ChEZ Elektro Balgaria” AD, „ChEZ Raspredelnenie Balgaria” AD i Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane

14

2011/C 298/28

Sprawa C-404/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 17 maja 2011 r. w sprawie T-299/08 Elf Aquitaine przeciwko Komisji, wniesione w dniu 29 lipca 2011 r. przez Elf Aquitaine SA

15

2011/C 298/29

Sprawa C-412/11: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

16

2011/C 298/30

Sprawa C-414/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Polimeles Protodikeio Athinon (Grecja) w dniu 8 sierpnia 2011 r. — Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH przeciwko DEMO, Anonimos Biomixaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

17

2011/C 298/31

Sprawa C-416/11 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 24 maja 2011 r. w sprawie T-115/10 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 8 sierpnia 2011 r. przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

17

2011/C 298/32

Sprawa C-537/10 P: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 12 lipca 2011 r. — Deltafina SpA przeciwko Komisji Europejskiej

18

2011/C 298/33

Sprawa C-120/11: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Włochy) — Procura della Repubblica przeciwko Yeboah Kwadwo

18

 

Sąd

2011/C 298/34

Sprawa T-360/11: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2011 r. — Fercal — Consultadoria e Serviços przeciwko OHIM — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA)

19

2011/C 298/35

Sprawa T-396/11: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2011 r. — ultra air przeciwko OHIM — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

19

2011/C 298/36

Sprawa T-413/11: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2011 r. — Welte — Wenu przeciwko OHIM — Komisja (Przedstawienie okręgu składającego się z 12 gwiazd na niebieskim tle)

20

2011/C 298/37

Sprawa T-414/11: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2011 r. — Nutrichem Diät + Pharma przeciwko OHIM — Gervais Danone (Active)

20

2011/C 298/38

Sprawa T-415/11: Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2011 r. — Hartmann przeciwko OHIM (Nutriskin Protection Complex)

21

2011/C 298/39

Sprawa T-416/11: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2011 r. — Biotronik SE przeciwko OHIM — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)

21

2011/C 298/40

Sprawa T-427/11: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2011 r. — Laboratoire Bioderma przeciwko OHIM — Cabinet Continental (BIODERMA)

21

2011/C 298/41

Sprawa T-435/11: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2011 r. — Universal Display przeciwko OHIM (UniversalPHOLED)

22

2011/C 298/42

Sprawa T-437/11: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2011 r. — Golden Balls przeciwko OHIM — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

22

2011/C 298/43

Sprawa T-443/11: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2011 r. — Gold East Paper (Jiangsu) i Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) przeciwko Radzie

23

2011/C 298/44

Sprawa T-444/11: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2011 r. — Gold East Paper (Jiangsu) i Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) przeciwko Radzie

24

2011/C 298/45

Sprawa T-447/11: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2011 r. — Catinis przeciwko Komisji

24

2011/C 298/46

Sprawa T-448/11: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2011 r. — Golden Balls przeciwko OHIM — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

25

2011/C 298/47

Sprawa T-450/11: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2011 r. — Galileo International Technology przeciwko OHIM — ESA (GALILEO)

25

2011/C 298/48

Sprawa T-451/11: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2011 r. — Giga-Byte Technology przeciwko OHIM — Haskins (Gigabyte)

26

2011/C 298/49

Sprawa T-453/11: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2011 r. — Szajner przeciwko OHIM — Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

26

2011/C 298/50

Sprawa T-456/11: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2011 r. — ICdA i inni przeciwko Komisji

27

2011/C 298/51

Sprawa T-457/11: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2011 r. — Valeo Vision przeciwko Komisji

27

2011/C 298/52

Sprawa T-458/11: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2011 r. — Riche przeciwko Radzie i Komisji

28

2011/C 298/53

Sprawa T-463/11: Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2011 r. — Dectane przeciwko OHIM — Hella (DAYLINE)

28


PL

 

Top