Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:269:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 269, 10 wrzesień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.269.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 269

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
10 września 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 269/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 252 z 27.8.2011.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 269/02

Sprawa C-506/08 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2011 r. — Królestwo Szwecji przeciwko MyTravel Group plc, Komisji Europejskiej (Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Artykuł 4 ust. 2 tiret drugie i ust. 3 akapit drugi — Wyjątki od prawa dostępu dotyczące ochrony postępowania sądowego i opinii prawnych a także procesu podejmowania decyzji — Kontrola koncentracji — Dokumenty Komisji sporządzone w ramach postępowania zakończonego wydaniem decyzji stwierdzającej niezgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem — Dokumenty sporządzone w następstwie stwierdzenia nieważności tej decyzji przez Sąd)

2

2011/C 269/03

Sprawa C-194/09 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lipca 2011 r. — Alcoa Trasformazioni Srl przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — Preferencyjna taryfa opłat za energię elektryczną — Stwierdzenie braku pomocy — Zmiana i przedłużenie stosowania środka — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE — Nowa pomoc lub pomoc istniejąca — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Artykuł 1 lit. b) ppkt v) — Obowiązek uzasadnienia — Zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa)

3

2011/C 269/04

Sprawa C-303/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 lipca 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa — Pomoc na rzecz przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 2002 — Odzyskanie pomocy)

3

2011/C 269/05

Sprawa C-324/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo) — L’Oréal SA i in. przeciwko eBay International AG i in. (Znaki towarowe — Internet — Oferta sprzedaży towarów przeznaczonych przez właściciela do sprzedaży w państwach trzecich zamieszczona na rynku elektronicznym online przeznaczonym dla konsumentów w Unii — Usunięcie opakowania ze wspomnianych towarów — Dyrektywa 89/104/EWG — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Odpowiedzialność operatora rynku elektronicznego online — Dyrektywa 2000/31/WE („dyrektywa o handlu elektronicznym”) — Nakazy sądowe kierowane przeciwko temu operatorowi — Dyrektywa 2004/48/WE („dyrektywa w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej”)

3

2011/C 269/06

Sprawa C-325/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — Secretary of State for the Home Department przeciwko Marii Dias (Swobodny przepływ osób — Dyrektywa 2004/38/WE — Artykuł 16 — Prawo stałego pobytu — Okresy pobytu ukończone przed datą transpozycji tej dyrektywy — Legalny pobyt — Pobyt wyłącznie w oparciu o wydaną na podstawie dyrektywy 68/360/EWG kartę pobytu i przy niespełnieniu warunków do korzystania z jakiegokolwiek prawa pobytu)

5

2011/C 269/07

Sprawa C-397/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Scheuten Solar Technology GmbH przeciwko Finanzamt Gelsenkirchen-Süd (Podatki — Dyrektywa 2003/49/WE — Wspólny system opodatkowania stosowany do odsetek i należności licencyjnych pomiędzy powiązanymi spółkami z różnych państw członkowskich — Podatek od działalności gospodarczej — Określenie podstawy opodatkowania)

5

2011/C 269/08

Sprawa C-445/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Niderlandy) — IMC Securities BV przeciwko Stichting Autoriteit Financiële Markten (Dyrektywa 2003/6/WE — Manipulacje na rynku — Utrzymanie ceny na nienormalnym lub sztucznym poziomie)

6

2011/C 269/09

Sprawa C-503/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal — Zjednoczone Królestwo) — Lucy Stewart przeciwko Secretary of State for Work and Pensions (Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuły 4, 10 i 10a — Krótkookresowe świadczenie z tytułu niezdolności do pracy dla młodych niepełnosprawnych — Świadczenie z tytułu choroby czy świadczenie z tytułu inwalidztwa — Przesłanki zamieszkania, obecności w chwili złożenia wniosku i uprzedniej obecności — Obywatelstwo Unii — Proporcjonalność)

6

2011/C 269/10

Sprawa C-518/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 lipca 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług — Wykonywanie działalności w zakresie obrotu nieruchomościami)

7

2011/C 269/11

Sprawa C-523/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tartu Ringkonnakohus — Republika Estońska) — Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS przeciwko Veterinaar- ja Toiduamet (Wspólna polityka rolna — Opłaty z tytułu inspekcji i kontroli sanitarnych produkcji mlecznej)

7

2011/C 269/12

Sprawa C-2/10: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Włochy) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl przeciwko Regione Puglia (Środowisko naturalne — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa — Specjalne obszary ochrony należące do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 — Dyrektywy 2009/28/WE i 2001/77/WE — Odnawialne źródła energii — Przepisy krajowe — Zakaz lokalizacji turbin wiatrowych nieprzeznaczonych do własnego użytku — Brak oceny skutków przedsięwzięcia na środowisko naturalne)

8

2011/C 269/13

Sprawy połączone C-4/10 i C-27/10: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 lipca 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — postępowania wszczęte przez Bureau National Interprofessionnel du Cognac (Rozporządzenie (WE) nr 110/2008 — Oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych — Stosowanie w czasie — Znak towarowy zawierający oznaczenie geograficzne — Używanie skutkujące sytuacją mogącą stanowić naruszenie oznaczenia geograficznego — Odmowa rejestracji lub nieważność takiego znaku towarowego — Bezpośrednie stosowanie rozporządzenia)

8

2011/C 269/14

Sprawa C-14/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Zjednoczone Królestwo) — Etimine SA przeciwko Secretary of State for Work and Pensions (Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi — Dyrektywa 67/548/EWG — Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 — Klasyfikacja węglanów niklu, wodorotlenków niklu oraz szeregu pogrupowanych związków niklu jako substancji niebezpiecznych — Ważność dyrektyw 2008/58/WE i 2009/2/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 790/2009 — Dostosowanie tych klasyfikacji do postępu technicznego i naukowego — Ważność — Metody oceny swoistych właściwości tych substancji — Oczywisty błąd w ocenie — Podstawa prawna — Obowiązek uzasadnienia)

9

2011/C 269/15

Sprawa C-15/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Zjednoczone Królestwo) — Etimine SA przeciwko Secretary of State for Work and Pensions (Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi — Dyrektywa 67/548/EWG — Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 — Substancje zawierające borany — Klasyfikacja substancji jako działających szkodliwie na rozrodczość kategorii 2 — Dyrektywa 2008/58/WE i rozporządzenie (WE) nr 790/2009 — Dostosowanie tych klasyfikacji do postępu technicznego i naukowego — Ważność — Metody oceny swoistych właściwości tych substancji — Oczywisty błąd w ocenie — Podstawa prawna — Obowiązek uzasadnienia — Zasada proporcjonalności)

10

2011/C 269/16

Sprawa C-21/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság — Republika Węgierska) — Károly Nagy przeciwko Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Wspólna polityka rolna — Finansowanie z EFOGR — Rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 i nr 817/2004 — Wspólnotowe wsparcie rozwoju obszarów wiejskich — Wspólnotowe wsparcie rolnośrodowiskowych metod produkcji — Pomoc rolnośrodowiskowa inna niż pomoc dotycząca zwierząt, której przyznanie jest uzależnione od określonej gęstości hodowlanej — Stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli — System identyfikacji i rejestracji bydła — Obowiązek informowania przez organy krajowe o warunkach kwalifikowalności)

10

2011/C 269/17

Sprawa C-46/10: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret — Dania) — Viking Gas A/S przeciwko Kosan Gas A/S, dawniej BP Gas A/S (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuły 5 i 7 — Butle na gaz chronione jako trójwymiarowy znak towarowy — Wprowadzenie na rynek przez wyłączonego licencjobiorcę — Działalność konkurenta licencjobiorcy polegająca na napełnianiu tych butli)

11

2011/C 269/18

Sprawa C-101/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Austria) — Gentcho Pavlov, Gregor Famira przeciwko Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (Stosunki zewnętrzne — Układy stowarzyszeniowe — Uregulowanie krajowe wykluczające przed przystąpieniem Republiki Bułgarii do Unii Europejskiej wpis obywateli bułgarskich na listę aplikantów adwokackich — Zgodność takiego uregulowania z zakazem wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w odniesieniu do warunków pracy, przewidzianym w układzie stowarzyszeniowym WE–Bułgaria)

12

2011/C 269/19

Sprawa C-104/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland — Irlandia) — Patrick Kelly przeciwko National University of Ireland (University College, Dublin) (Dyrektywy 76/207/EWG, 97/80/WE i 2002/73/WE — Dostęp to kształcenia zawodowego — Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn — Odrzucenie kandydatury — Dostęp kandydata ubiegającego się o kształcenie zawodowe do informacji dotyczących kwalifikacji innych kandydatów)

12

2011/C 269/20

Sprawa C-150/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgia) — Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) przeciwko Beneo Orafti SA (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynków — Cukier — Charakter i zakres kwot przejściowych przydzielonych przedsiębiorstwu produkującemu cukier — Możliwość skorzystania przez przedsiębiorstwo otrzymujące pomoc restrukturyzacyjną w roku gospodarczym 2006/2007 z przydzielonej mu kwoty przejściowej — Obliczenie kwoty podlegającej zwrotowi i kary w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań podjętych w ramach planu restrukturyzacji — Zasada ne bis in idem)

13

2011/C 269/21

Sprawy połączone C-159/10 i C-160/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Niemcy) — Gerard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) przeciwko krajowi związkowemu Hesja (Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 6 ust. 1 — Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek — Obowiązkowe przejście na emeryturę prokuratorów po ukończeniu przez nich 65. roku życia — Zgodne z przepisami prawa cele uzasadniające nierówne traktowanie ze względu na wiek — Spójność ustawodawstwa)

14

2011/C 269/22

Sprawa C-186/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — Tural Oguz przeciwko Secretary of State for the Home Department (Układ stowarzyszeniowy EWG–Turcja — Artykuł 41 ust. 1 protokołu dodatkowego — Klauzula „standstill” — Swoboda przedsiębiorczości — Odmowa przedłużenia pozwolenia na pobyt obywatela tureckiego, który prowadził działalność gospodarczą z naruszeniem warunków określonych w tym pozwoleniu — Nadużycie prawa)

14

2011/C 269/23

Sprawa C-196/10: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG przeciwko Hauptzollamt Bielefeld (Wspólna taryfa celna — Nomenklatura scalona — Klasyfikacja taryfowa — Pozycje 2203 i 2208 — „Malt beer base” przeznaczony do produkcji napoju mieszanego)

15

2011/C 269/24

Sprawa C-252/10 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 21 lipca 2011 r. — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (Odwołanie — Zamówienia publiczne — Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) — Postępowanie przetargowe dotyczące programu „SafeSeaNet” — Decyzja odrzucająca ofertę oferenta — Kryteria udzielenia zamówienia — Podkryteria — Obowiązek uzasadnienia)

15

2011/C 269/25

Sprawa C-263/10: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Gorj — Rumunia) — Iulian Andrei Nisipeanu przeciwko Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu (Podatki wewnętrzne — Artykuł 110 TFUE — Podatek od zanieczyszczeń pobierany przy pierwszej rejestracji pojazdów samochodowych)

16

2011/C 269/26

Sprawa C-284/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — Telefónica de España, SA przeciwko Administración del Estado (Dyrektywa 97/13/WE — Wspólne przepisy ramowe dotyczące ogólnych zezwoleń i indywidualnych licencji w sektorze usług telekomunikacyjnych — Opłaty i należności stosowane do przedsiębiorstw posiadających zezwolenia ogólne — Artykuł 6 — Wykładnia — Przepisy krajowe ustanawiające opłatę roczną naliczaną na podstawie procentowego udziału w przychodach brutto z użytkowania)

16

2011/C 269/27

Sprawa C-310/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău — Rumunia) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești przeciwko Ștefanowi Agafițeiowi i in. (Prawa sędziów i prokuratorów w zakresie wynagrodzeń — Dyskryminacja ze względu na przynależność do danej kategorii społeczno-zawodowej lub miejsce pracy — Przesłanki przyznania odszkodowania za poniesioną szkodę — Dyrektywy 2000/43/WE i 2000/78/WE — Brak możliwości zastosowania — Niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

17

2011/C 269/28

Sprawa C-459/10 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 21 lipca 2011 r. — Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — Pomoc na szkolenie dotyczące określonych stanowisk pracy w nowym centrum DHL w porcie lotniczym Leipzig/Halle — Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji stwierdzającej niezgodność części pomocy ze wspólnym rynkiem — Badanie potrzeby udzielenia pomocy — Brak uwzględnienia pobudzających skutków pomocy i jej pozytywnych skutków zewnętrznych dla wyboru lokalizacji)

17

2011/C 269/29

Sprawa C-464/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons — Belgia) — Państwo belgijskie przeciwko Pierrowi Henflingowi, Raphaëlowi Davinowi, Koenraadowi Tanghemu, działającym w charakterze syndyków masy upadłości Tiercé Franco-Belge SA (Podatki — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 6 ust. 4 — Zwolnienie — Artykuł 13 część B lit. f) — Gry hazardowe — Usługi świadczone przez agenta (buraliste) działającego we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy prowadzącego działalność polegającą na przyjmowaniu zakładów)

17

2011/C 269/30

Sprawa C-155/11 PPU: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 czerwca 2011 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank ’s-Gravenhage — Niderlandy) — Bibi Mohammad Imran przeciwko Minister van Buitenlandse Zaken (Odesłanie prejudycjalne — Umorzenie postępowania)

18

2011/C 269/31

Sprawa C-161/11: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 22 czerwca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Trani — Włochy) — Vino Cosimo Damiano przeciwko Poste Italiane SpA (Artykuł 92 § 1, art. 103 § 1 i art. 104 § 3 regulaminu postępowania — Polityka społeczna — Umowy o pracę na czas określony — Sektor publiczny — Pierwsza lub jedyna umowa — Odstępstwo od obowiązku wskazania obiektywnych powodów — Zasada niedyskryminacji — Brak związku z prawem Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

18

2011/C 269/32

Sprawa C-93/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 17 grudnia 2010 r. w sprawie T-245/10 Verein Deutsche Sprache eV przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 25 lutego 2011 r. przez Verein Deutsche Sprache eV

19

2011/C 269/33

Sprawa C-124/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 9 marca 2011 r. — Bundesrepublik Deutschland przeciwko Karen Dittrich

19

2011/C 269/34

Sprawa C-125/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 9 marca 2011 r. — Bundesrepublik Deutschland przeciwko Robertowi Klinke

19

2011/C 269/35

Sprawa C-143/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 24 marca 2011 r. — Jörg-Detlef Müller przeciwko Bundesrepublik Deutschland

19

2011/C 269/36

Sprawa C-156/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bergamo (Włochy) w dniu 1 kwietnia 2011 r. — Procura della Repubblica przeciwko Ibrahimowi Musicowi

20

2011/C 269/37

Sprawa C-185/11: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Słowenii

20

2011/C 269/38

Sprawa C-229/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Passau (Niemcy) w dniu 16 maja 2011 r. — Alexander Heimann przeciwko Kaiser GmbH

20

2011/C 269/39

Sprawa C-230/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Passau (Niemcy) w dniu 16 maja 2011 r. — Konstantin Toltschin przeciwko Kaiser GmbH

21

2011/C 269/40

Sprawa C-245/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Asylgerichtshof (Austria) w dniu 23 maja 2011 r. — K przeciwko Bundesasylamt

21

2011/C 269/41

Sprawa C-252/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove (Republika Słowacka) w dniu 23 maja 2011 r. — Erika Šujetová przeciwko Rapid life životná poisťovňa, as

22

2011/C 269/42

Sprawa C-264/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 24 marca 2011 r. w sprawie T-379/06 Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl. przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 maja 2011 r. przez Kaimer GmbH & Co. Holding KG i in.

22

2011/C 269/43

Sprawa C-268/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 31 maja 2011 r. — Atilla Gülbahce przeciwko Freie und Hansestadt Hamburg

23

2011/C 269/44

Sprawa C-273/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Baranya Megyei Bíróság (Republika Węgierska) w dniu 3 czerwca 2011 r. — Mecsek-Gabona Kft. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2011/C 269/45

Sprawa C-275/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 3 czerwca 2011 r. — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH przeciwko Finanzamt Bayreuth

24

2011/C 269/46

Sprawa C-282/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hiszpania) w dniu 6 czerwca 2011 r. — Concepción Salgado González przeciwko Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

25

2011/C 269/47

Sprawa C-283/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundeskommunikationssenat (Austria) w dniu 8 czerwca 2011 r. — Sky Österreich GmbH przeciwko Österreichischer Rundfunk

25

2011/C 269/48

Sprawa C-299/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 15 czerwca 2011 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko Gemeeente Vlaardingen

26

2011/C 269/49

Sprawa C-307/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 13 kwietnia 2011 r. w sprawie T-202/09 Deichmann SE przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 20 czerwca 2011 r. przez Deichmann SE

26

2011/C 269/50

Sprawa C-311/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 13 kwietnia 2011 r. w sprawie T-523/09 Smart Technologies ULC przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 20 czerwca 2011 r. przez Smart Technologies ULC

27

2011/C 269/51

Sprawa C-315/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Breda (Niderlandy) w dniu 27 czerwca 2011 r. — Van de Ven i Van de Ven-Janssen przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

27

2011/C 269/52

Sprawa C-316/11 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 15 kwietnia 2011 r. w sprawie T-96/11 Longevity Health Products, Inc. przeciwko OHIM, wniesione w dniu 22 czerwca 2011 r przez Longevity Health Products, Inc.

28

2011/C 269/53

Sprawa C-317/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Niemcy) w dniu 27 czerwca 2011 r. — Rainer Reimann przeciwko Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

28

2011/C 269/54

Sprawa C-318/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Falun (Szwecja) w dniu 27 czerwca 2011 r. — Daimler przeciwko Skatteverket

29

2011/C 269/55

Sprawa C-319/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Falun w dniu 27 czerwca 2011 r. — Widex przeciwko Skatteverket

29

2011/C 269/56

Sprawa C-325/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Koszalinie (Rzeczpospolita Polska) w dniu 28 czerwca 2011 r. — Krystyna Alder i Ewald Alder przeciwko Sabinie Orłowskiej i Czesławowi Orłowskiemu

29

2011/C 269/57

Sprawa C-326/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 29 czerwca 2011 r. — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard B.V.; inna strona postępowania: Staatssecretaris van Financiën

30

2011/C 269/58

Sprawa C-328/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 13 kwietnia 2011 r. w sprawie T-209/09 Alder Capital Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Gimv Nederland BV, wniesione w dniu 28 czerwca 2011 r. przez Alder Capital Ltd

30

2011/C 269/59

Sprawa C-332/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Belgia) w dniu 30 czerwca 2011 r. — ProRail NV przeciwko Xpedys NV i in.

31

2011/C 269/60

Sprawa C-333/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Belgia) w dniu 30 czerwca 2011 r. — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) przeciwko Państwu belgijskiemu

31

2011/C 269/61

Sprawa C-335/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sø- og Handelsretten (Dania) w dniu 1 lipca 2011 r. — HK Danmark działający w imieniu Jette Ring przeciwko Dansk almennyttigt Boligselskap DAB

31

2011/C 269/62

Sprawa C-336/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d’appel de Lyon (Francja) w dniu 1 lipca 2011 r. — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects przeciwko Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

32

2011/C 269/63

Sprawa C-337/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sø- og Handelsretten (Dania) w dniu 1 lipca 2011 r. — HK Danmark działający w imieniu Lone Skouboe Werge przeciwko Pro Display A/S w upadłości

32

2011/C 269/64

Sprawa C-338/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 4 lipca 2011 r. — Santander Asset Management SGIIC SA w imieniu FIM Santander Top 25 Euro Fi przeciwko Direction des résidents à l'étranger et des services généraux

33

2011/C 269/65

Sprawa C-339/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 4 lipca 2011 r. — Santander Asset Management SGIIC SA w imieniu Cartera Mobiliara SA SICAV przeciwko Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

33

2011/C 269/66

Sprawa C-340/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 4 lipca 2011 r. — Kapitalanlagegesellschaft mbH w imieniu Alltri Inka przeciwko Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/67

Sprawa C-341/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 4 lipca 2011 r. — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH w imieniu DBI-Fonds APT no 737 przeciwko Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/68

Sprawa C-342/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 4 lipca 2011 r. — SICAV KBC Select Immo przeciwko Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/69

Sprawa C-343/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 4 lipca 2011 r. — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH przeciwko Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/70

Sprawa C-344/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 4 lipca 2011 r. — International Values Series of the DFA Investment Trust Co. przeciwko Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/71

Sprawa C-345/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 4 lipca 2011 r. — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co. przeciwko Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/72

Sprawa C-346/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 4 lipca 2011 r. — SICAV GA Fund B przeciwko Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/73

Sprawa C-347/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 4 lipca 2011 r. — Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, w imieniu AMB Generali Aktien Euroland przeciwko Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/74

Sprawa C-356/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 7 lipca 2011 r. — O, S przeciwko Maahanmuuttovirasto

36

2011/C 269/75

Sprawa C-357/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 7 lipca 2011 r. — Maahanmuuttovirasto przeciwko L

36

2011/C 269/76

Sprawa C-358/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 8 lipca 2011 r. — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

36

2011/C 269/77

Sprawa C-363/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Elegktiko Sinedrio (Grecja) w dniu 7 lipca 2011 r. — Komisarz Elegktiko Synedrio przy ministerstwie kultury i turystyki przeciwko Wydziałowi kontroli księgowej ministerstwa kultury i turystyki i Konstantinoowi Antonopoulosowi

37

2011/C 269/78

Sprawa C-373/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 13 lipca 2011 r. — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou przeciwko Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon i Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

38

2011/C 269/79

Sprawa C-378/11 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 15 kwietnia 2011 r. w sprawie T-95/11 Longevity Health Products, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 21 czerwca 2011 r. przez Longevity Health Products, Inc.

38

2011/C 269/80

Sprawa C-455/10: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 1 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep — Niderlandy) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk przeciwko Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

38

2011/C 269/81

Sprawa C-16/11: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 lipca 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estonii

38

2011/C 269/82

Sprawa C-20/11: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 czerwca 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

39

2011/C 269/83

Sprawa C-43/11: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano — Włochy) — Procura della Repubblica przeciwko Assane Samb

39

2011/C 269/84

Sprawa C-169/11: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Frosinone — Włochy) — Procura della Repubblica przeciwko Patrick Conteh

39

2011/C 269/85

Sprawa C-187/11: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Treviso — Włochy) — Procura della Repubblica przeciwko Elena Vermisheva

39

 

Sąd

2011/C 269/86

Sprawa T-357/02 RENV: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2011 r. — Freistaat Sachsen przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc udzielona przez władze kraju związkowego Saksonii — Pomoc przeznaczona na coaching, uczestnictwo w targach i wystawach, współpracę i promocję wizerunku firmy — Decyzja uznająca system pomocy za częściowo zgodny i za częściowo niezgodny ze wspólnym rynkiem — System pomocy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw — Niewykonanie uprawnień dyskrecjonalnych — Obowiązek uzasadnienia)

40

2011/C 269/87

Sprawa T-189/06: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2011 r. — Arkema France przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Nadtlenek wodoru i nadboran sodu — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania — Zasada dobrej administracji — Grzywny — Obwieszczenie w sprawie współpracy)

40

2011/C 269/88

Sprawa T-190/06: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2011 r. — Total i Elf Aquitaine przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Nadtlenek wodoru i nadboran sodu — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Prawo do obrony — Domniemanie niewinności — Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania — Zasada indywidualizacji kar i sankcji — Zasada ustawowej określoności czynów zabronionych i kar — Zasada dobrej administracji — Pewność prawa — Nadużycie władzy — Grzywny)

40

2011/C 269/89

Sprawa T-38/07: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Shell Petroleum i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kauczuku butadienowego i kauczuku styrenowo-butadienowego otrzymanego w wyniku polimeryzacji emulsyjnej — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — Waga naruszenia — Okoliczności obciążające)

41

2011/C 269/90

Sprawa T-39/07: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — ENI przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kauczuku butadienowego i kauczuku styrenowo-butadienowego otrzymanego w wyniku polimeryzacji emulsyjnej — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — Waga naruszenia — Okoliczności obciążające)

41

2011/C 269/91

Sprawa T-42/07: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Dow Chemical i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kauczuku butadienowego i emulsyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności obciążające)

42

2011/C 269/92

Sprawa T-44/07: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Kaučuk przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kauczuku butadienowego i emulsyjnego kauczuku butadienowo styrenowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Uczestnictwo w porozumieniu, decyzji lub uzgodnionej praktyce — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące)

42

2011/C 269/93

Sprawa T-45/07: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Unipetrol przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kauczuku butadienowego i emulsyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Uczestnictwo w porozumieniu, decyzji lub uzgodnionej praktyce — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny)

42

2011/C 269/94

Sprawa T-53/07: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Trade-Stomil przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kauczuku butadienowego i emulsyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Uczestnictwo w porozumieniu, decyzji lub uzgodnionej praktyce — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące)

43

2011/C 269/95

Sprawa T-59/07: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Polimeri Europa przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek kauczuku butadienowego i emulsyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Naruszenie jednolite — Dowód istnienia porozumienia, decyzji i uzgodnionej praktyki — Grzywny — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące)

43

2011/C 269/96

Sprawa T-138/07: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Schindler Holding i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek instalacji i obsługi wind i schodów ruchomych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Manipulowanie w ramach postępowań przetargowych — Podział rynku — Ustalenie cen)

44

2011/C 269/97

Sprawy T-141/07, T-142/07, T-145/07 i T-146/07: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — General Technic-Otis i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek instalacji i obsługi wind i schodów ruchomych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Manipulowanie w ramach postępowań przetargowych — Podział rynku — Ustalenie cen)

44

2011/C 269/98

Sprawy T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 i T-154/07: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek instalacji i obsługi wind i schodów ruchomych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Manipulowanie w ramach postępowań przetargowych — Podział rynku — Ustalenie cen)

45

2011/C 269/99

Sprawa T-151/07: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Kone i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek instalacji i obsługi wind i schodów ruchomych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Manipulowanie w ramach postępowań przetargowych — Podział rynku — Ustalenie cen)

45

2011/C 269/00

Sprawa T-108/08: Wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2011 r. — Zino Davidoff przeciwko OHIM — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GOOD LIFE — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy GOOD LIFE — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Obowiązek staranności — Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

46

2011/C 269/01

Sprawa T-81/09: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Grecja przeciwko Komisji (EFRR — Zmniejszenie pomocy finansowej — Program operacyjny objęty celem nr 1 (1994 — 1999) „Dostępność i drogi główne” w Grecji — Delegowanie przez Komisję zadań pomocniczych na osoby trzecie — Tajemnica zawodowa — Wysokość korekty — Zakres uznania Komisji — Kontrola sądowa)

46

2011/C 269/02

Sprawa T-160/09: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2011 r. — Winzer Pharma przeciwko OHIM — Alcon (OFTAL CUSI) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego OFTAL CUSI — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy Ophtal — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

47

2011/C 269/03

Sprawa T-220/09: Wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2011 r. — Ergo Versicherungsgruppe przeciwko OHIM — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ERGO — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy URGO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

47

2011/C 269/04

Sprawa T-221/09: Wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2011 r. — Ergo Versicherungsgruppe przeciwko OHIM — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ERGO Group — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy URGO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

47

2011/C 269/05

Sprawa T-499/09: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Evonik Industries przeciwko OHIM (Przedstawienie prostokąta w kolorze purpury z jednym bokiem wypukłym) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego prostokąt w kolorze purpury z jednym bokiem wypukłym — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

48

2011/C 269/06

Sprawa T-88/10: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Inter IKEA Systems przeciwko OHIM — Meteor Controls (GLÄNSA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GLÄNSA — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy GLANZ — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

48

2011/C 269/07

Sprawa T-222/10: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2011 r. — ratiopharm przeciwko OHIM — Nycomed (ZUFAL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ZUFAL — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy ZURCAL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Podobieństwo towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Ograniczenie towarów wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009)

48

2011/C 269/08

Sprawa T-422/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 lipca 2011 r. — Emme przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa — Wniosek zawieszenie wykonania — Szkoda finansowa — Brak nadzwyczajnych okoliczności — Brak pilnego charakteru)

49

2011/C 269/09

Sprawa T-142/11: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — SIR przeciwko Radzie (Postępowanie w sprawie środków tymczasowych — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające stosowane w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej — Zamrożenie funduszy — Wniosek o zawieszenie wykonania — Umorzenie postępowania głównego — Umorzenie postępowania)

49

2011/C 269/10

Sprawa T-160/11: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Petroci przeciwko Radzie (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające w związku z sytuacją w Wybrzeżu Kości Słoniowej — Zamrożenie funduszy — Wniosek o zawieszenie wykonania — Umorzenie postępowania głównego — Umorzenie postępowania)

49

2011/C 269/11

Sprawa T-326/11: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2011 r. — Brainlab przeciwko OHIM (BrainLAB)

50

2011/C 269/12

Sprawa T-327/11: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2011 r. — Vinci Energies Schweiz przeciwko OHIM — Estavis (Przedstawienie bramy brandenburskiej w kolorze żółtym)

50

2011/C 269/13

Sprawa T-328/11: Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2011 r. — Leifheit przeciwko OHIM (EcoPerfect)

51

2011/C 269/14

Sprawa T-333/11: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2011 r. — Wessang przeciwko OHIM — Greinwald (star foods)

51

2011/C 269/15

Sprawa T-355/11: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2011 r. — Segovia Bonet przeciwko OHIM — IES (IES)

52

2011/C 269/16

Sprawa T-356/11: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2011 r. — Restoin przeciwko OHIM (EQUIPMENT)

52

2011/C 269/17

Sprawa T-361/11: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2011 r. — Hand Held Products przeciwko OHIM — Orange Brand Services (DOLPHIN)

53

2011/C 269/18

Sprawa T-366/11: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2011 r. — Bial — Portela & Ca przeciwko OHIM — Isdin (ZEBEXIR)

53

2011/C 269/19

Sprawa T-371/11: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2011 r. — Monier Roofing Components przeciwko OHIM (CLIMA COMFORT)

54

2011/C 269/20

Sprawa T-372/11: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2011 r. — Basic przeciwko OHIM– Repsol YPF (basic)

54

2011/C 269/21

Sprawa T-378/11: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2011 r. — Langguth Erben przeciwko OHIM (MEDINET)

55

2011/C 269/22

Sprawa T-379/11: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2011 r. — Hüttenwerke Krupp Mannesmann i in. przeciwko Komisji

55

2011/C 269/23

Sprawa T-381/11: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2011 r. — Eurofer przeciwko Komisji

56

2011/C 269/24

Sprawa T-390/11: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2011 r. — Evonik Industries przeciwko OHIM — Bornemann (EVONIK)

57


PL

 

Top