Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:232:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 232, 6 sierpień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.232.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 232

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
6 sierpnia 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 232/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 226 z 30.7.2011.

1

 

Sąd

2011/C 232/02

Izba do spraw odwołań

2

2011/C 232/03

Kryteria przedzielania spraw do izb

2

2011/C 232/04

Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych

3


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 232/05

Sprawa C-484/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 czerwca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank ’s-Gravenhage — Niderlandy) — Fatma Pehlivan przeciwko Staatssecretaris van Justitie (Układ stowarzyszeniowy EWG — Turcja — Łączenie rodzin — Artykuł 7 akapit pierwszy tiret pierwsze decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Dziecko pracownika tureckiego, które zamieszkiwało z nim przez ponad trzy lata, ale które wstąpiło w związek małżeński przed upływem trzyletniego terminu przewidzianego w tym przepisie — Prawo krajowe kwestionujące z tego względu pozwolenie na pobyt zainteresowanej)

4

2011/C 232/06

Sprawa C-196/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 czerwca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Radę ds. Zażaleń szkół europejskich) — Paul Miles i in. przeciwko szkołom europejskim (Odesłanie prejudycjalne — Pojęcie „sądu jednego z państw członkowskich” w rozumieniu art. 267 TFUE — Rada ds. Zażaleń szkół europejskich — System wynagradzania nauczycieli oddelegowanych do szkół europejskich — Niedostosowanie wynagrodzeń po deprecjacji funta szterlinga — Zgodność z artykułami 18 TFUE i 45 TFUE)

4

2011/C 232/07

Sprawa C-346/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 czerwca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Niderlandy) — Staat der Nederlanden przeciwko Denkavit Nederland BV i in. (Rolnictwo — Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt — Dyrektywa 90/425/EWG — Tymczasowe przepisy krajowe mające na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się gąbczastej encefalopatii bydła poprzez wprowadzenie zakazu produkcji i obrotu przetworzonym białkiem zwierzęcym w celu żywienia zwierząt gospodarskich — Stosowanie tych przepisów przed wejściem w życie decyzji 2000/766/WE przewidującej taki zakaz — Stosowanie tych przepisów do dwóch produktów, które mogły zostać wyłączone z zakresu obowiązywania zakazu przewidzianego w tej decyzji — Zgodność z dyrektywą 90/425/EWG oraz decyzjami 94/381/WE i 2000/766/WE)

5

2011/C 232/08

Sprawa C-360/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 czerwca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Bonn — Niemcy) — Pfleiderer AG przeciwko Bundeskartellamt (Konkurencja — Postępowanie administracyjne — Dokumenty i informacje przekazane w ramach krajowego programu współpracy — Możliwość wystąpienia szkodliwych następstw udzielenia osobom trzecim dostępu do takich dokumentów dla skuteczności i dobrego funkcjonowania współpracy między organami tworzącymi Europejską Sieć Konkurencji)

5

2011/C 232/09

Sprawa C-399/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 czerwca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud — Republika Czeska) — Marie Landtová przeciwko Česká správa socialního zabezpečení (Swobodny przepływ pracowników — Zabezpieczenie społeczne — Konwencja o zabezpieczeniu społecznym zawarta pomiędzy dwoma państwami członkowskimi przed przystąpieniem do Unii Europejskiej — Państwo członkowskie uprawnione do oceny ukończonych okresów ubezpieczenia — Emerytura — Dodatkowe świadczenie przyznawane jedynie osobom będącym obywatelami danego państwa członkowskiego mającym w nim miejsce zamieszkania)

6

2011/C 232/10

Sprawa C-462/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 czerwca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Stichting de Thuiskopie przeciwko Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee (Zbliżanie ustawodawstw — Prawo autorskie i prawa pokrewne — Dyrektywa 2001/29/WE — Prawo do zwielokrotniania — Wyjątki i ograniczenia — Wyjątek dotyczący kopii na użytek prywatny — Artykuł 5 ust. 2 lit. b) i art. 5 ust. 5 — Godziwa rekompensata — Dłużnik z tytułu opłaty licencyjnej przeznaczonej na finansowanie tej rekompensaty — Sprzedaż wysyłkowa pomiędzy dwoma podmiotami mającymi siedzibę w różnych państwach członkowskich)

7

2011/C 232/11

Sprawa C-536/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 16 czerwca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upravno sodišče Republike Slovenije) — Marija Omejc przeciwko Republice Słowenii (Wspólna polityka rolna — Systemy pomocy wspólnotowej — Zintegrowany system zarządzania i kontroli — Rozporządzenie (WE) nr 796/2004 — Uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli na miejscu — Pojęcie — Rolnik niezamieszkujący w gospodarstwie — Przedstawiciel rolnika — Pojęcie)

7

2011/C 232/12

Sprawa C-10/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ kapitału — Możliwość odliczenia darowizn na rzecz instytucji o zadaniach badawczych i edukacyjnych — Ograniczenie możliwości odliczenia do darowizn na rzecz instytucji mających siedzibę na terytorium kraju)

8

2011/C 232/13

Sprawa C-152/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 16 czerwca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret — Dania) — Unomedical A/S przeciwko Skatteministeriet (Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura scalona — Plastikowe worki drenażowe do dializy przeznaczone wyłącznie do dializatorów (sztuczne nerki) — Plastikowe worki drenażowe na mocz przeznaczone wyłącznie do cewników — Pozycje 9018 i 3926 — Pojęcia „części” i „akcesoria” — Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych)

8

2011/C 232/14

Sprawa C-212/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Rzeczpospolita Polska) — Logstor ROR Polska sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach (Podatki — Podatek kapitałowy — Dyrektywa 69/335/EWG — Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału — Opodatkowanie pożyczki zaciągniętej przez spółkę kapitałową u podmiotu uprawnionego do udziału w zyskach tej spółki — Prawo państwa członkowskiego do przywrócenia podatku, który nie obowiązywał już w chwili przystąpienia tego państwa do Unii Europejskiej)

9

2011/C 232/15

Sprawa C-317/10 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2011 r. — Union Investment Privatfonds GmbH przeciwko UniCredito Italiano SpA, Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Słowne znaki towarowe UNIWEB i UniCredit Wealth Management — Sprzeciw właściciela słownych krajowych znaków towarowych UNIFONDS i UNIRAK oraz graficznego krajowego znaku towarowego UNIZINS — Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Prawdopodobieństwo skojarzenia — Seria lub rodzina znaków towarowych)

9

2011/C 232/16

Sprawa C-32/10: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 11 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven kasatsionen sad — Bułgaria) — Toni Georgiew Semerdżiew przeciwko ET Del-Pi-Krasimira Manczewa (Artykuł 92 § 1 regulaminu postępowania — Dyrektywa 90/314/EWG — Zorganizowane podróże, wakacje i wycieczki — Okoliczności faktyczne, które miały miejsce przed przystąpieniem Republiki Bułgarii do Unii Europejskiej — Oczywisty brak właściwości Trybunału do udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne)

10

2011/C 232/17

Sprawy połączone C-267/10 i C-268/10: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 23 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur — Belgia) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) przeciwko państwu belgijskiemu — SPF Finances (Artykuł 6 ust. 1 TUE — Artykuł 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej — Posiadanie i sprzedaż przetworzonego tytoniu do palenia — Krajowe przepisy dopuszczające nakładanie na wyroby tytoniowe podatku akcyzowego — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

10

2011/C 232/18

Sprawa C-460/10 P: Postanowienie Trybunału z dnia 14 kwietnia 2011 r. — Luigi Marcuccio przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Reprezentacja skarżącego — Adwokat bez pełnomocnictwa — Doręczenie odwołania — Wniosek o odszkodowanie — Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Odrzucenie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Rzekomo poniesiona szkoda — Skarga o odszkodowanie — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne a w części oczywiście bezzasadne)

11

2011/C 232/19

Sprawa C-613/10: Postanowienie Trybunału z dnia 15 kwietnia 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Parma — Włochy) — Danilo Debiasi przeciwko Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Odesłanie prejudycjalne — Oczywista niedopuszczalność)

11

2011/C 232/20

Sprawa C-180/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság (Węgry) w dniu 18 kwietnia 2011 r. — Bericap Záródástechnikai Bt. przeciwko Plastinnova 2000

11

2011/C 232/21

Sprawa C-204/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 17 lutego 2011 r. w sprawie T-385/07 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) przeciwko Komisji, wniesione w dniu 27 kwietnia 2011 r. przez Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

12

2011/C 232/22

Sprawa C-205/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 17 lutego 2011 r. w sprawie T-68/08 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 kwietnia 2011 r. przez Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

13

2011/C 232/23

Sprawa C-218/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Ítélőtábla (Węgry) w dniu 11 maja 2011 r. — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe przeciwko Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

Sprawa C-219/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 11 maja 2011 r. — BrainProducts GmbH przeciwko Bio Semi V.O.F. i in.

15

2011/C 232/25

Sprawa C-221/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Niemcy) w dniu 11 maja 2011 r. — Leyla Ecem Demirkan przeciwko Republice Federalnej Niemiec

15

2011/C 232/26

Sprawa C-234/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd — Warna (Bułgaria) w dniu 16 maja 2011 r. — TEC Haskowo AD przeciwko Direktor na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” — Warna, pri Centralno uprawlenie na Nacionałna agencija za prihodite (dyrektorowi dyrekcji ds. odwołań i zarządzania egzekucją w Warnie przy centralnym zarządzie Narodowej Agencji Skarbowej)

15

2011/C 232/27

Sprawa C-241/11: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej

16

2011/C 232/28

Sprawa C-249/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen Sad Sofia-grad (Bułgaria) w dniu 19 maja 2011 r. — Hristo Byankov przeciwko Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

17

2011/C 232/29

Sprawa C-254/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Legfelsőbb Bíróság (Wągry) w dniu 25 maja 2011 r. — Oskar Shomodi przeciwko Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

17

2011/C 232/30

Sprawa C-262/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia–grad (Bułgaria) w dniu 26 maja 2011 r. — Kremikovtsi AD przeciwko Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

18

2011/C 232/31

Sprawa C-269/11: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej

19

2011/C 232/32

Sprawa C-271/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (rada państwa, Grecja) w dniu 31 maja 2011 r. — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) i in. przeciwko Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

19

2011/C 232/33

Sprawa C-293/11: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

21

2011/C 232/34

Sprawa C-295/11: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2011 r. — Republika Włoska przeciwko Radzie Unii Europejskiej

21

2011/C 232/35

Sprawa C-298/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Varna (Bułgaria) w dniu 14 czerwca 2011 r. — Dobrudzhanska petrolna kompania AD przeciwko Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Dyrektor wydziału „zażalenia i administracja wykonawcza” w Varnie przy administracji centralnej krajowej agencji skarbowej)

22

2011/C 232/36

Sprawa C-547/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt przeciwko Andrei Schwab

23

2011/C 232/37

Sprawa C-341/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

23

2011/C 232/38

Sprawa C-437/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial de Vieira do Minho — Portugalia) — Manuel Afonso Esteves przeciwko Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

Sprawy połączone C-622/10 i C-623/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 czerwca 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez tribunal de première instance de Namur — Belgia) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) przeciwko État belge — SPF Finances

23

2011/C 232/40

Sprawa C-110/11: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Minister van Financiën przeciwko G. in 't Veld

23

 

Sąd

2011/C 232/41

Sprawa T-471/09: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. — Oetker Nahrungsmittel przeciwko OHIM — Bonfait (Buonfatti) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Buonfatti — Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu Bonfait — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

24

2011/C 232/42

Sprawa T-475/09: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BRICO CENTER — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro i CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

24

2011/C 232/43

Sprawa T-476/09: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BRICO CENTER — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro i CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

25

2011/C 232/44

Sprawa T-477/09: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BRICO CENTER — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro i CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

25

2011/C 232/45

Sprawa T-478/09: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BRICO CENTER — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro i CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

26

2011/C 232/46

Sprawa T-479/09: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BRICO CENTER Garden — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro i CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

26

2011/C 232/47

Sprawa T-480/09: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BRICOCENTER — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro i CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

27

2011/C 232/48

Sprawa T-481/09: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego maxi BRICO CENTER — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro i CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

27

2011/C 232/49

Sprawa T-482/09: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BRICO CENTER Città — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro i CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

28

2011/C 232/50

Sprawa T-483/09: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. — ATB Norte przeciwko OHIM — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Affiliato BRICO CENTER — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro i CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

28

2011/C 232/51

Sprawa T-487/09: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2011 r. — ReValue Immobilienberatung przeciwko OHIM (ReValue) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego ReValue — Częściowa odmowa rejestracji — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009)

29

2011/C 232/52

Sprawa T-207/07 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 10 czerwca 2011 r. — Eurallumina przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

29

2011/C 232/53

Sprawa T-259/10: Postanowienie Sądu z dnia 15 czerwca 2011 r. — Ax przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc finansowa Unii dla państwa członkowskiego doświadczającego poważnych trudności gospodarczych lub finansowych — Rozporządzenie ustanawiające przesłanki i procedurę przyznawania pomocy finansowej Unii — Artykuł 263 akapit czwarty TFUE — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

29

2011/C 232/54

Sprawa T-199/11 P: Odwołanie wniesione w dniu 30 marca 2011 r. przez Guido Stracka od wyroku wydanego w dniu 20 stycznia 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-132/07 Strack przeciwko Komisji

30

2011/C 232/55

Sprawa T-251/11: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2011 r. — Republika Austrii przeciwko Komisji

30

2011/C 232/56

Sprawa T-268/11 P: Odwołanie wniesione w dniu 26 maja 2011 r. przez Komisję Europejską od wyroku wydanego w dniu 15 marca 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-120/07 Strack przeciwko Komisji

31

2011/C 232/57

Sprawa T-274/11 P: Odwołanie wniesione w dniu 25 maja 2011 r. przez Gaëtana Barthélémy’ego Maxence’a Mioniego od wyroku wydanego w dniu 15 marca 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-28/10 Mioni przeciwko Komisji

32

2011/C 232/58

Sprawa T-275/11: Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2011 r. — TF1 przeciwko Komisji

32

2011/C 232/59

Sprawa T-276/11: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2011 r. — Carlotti przeciwko Parlamentowi

33

2011/C 232/60

Sprawa T-279/11: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2011 r. — T&L Sugars i Sidul Açúcares przeciwko Komisji

33

2011/C 232/61

Sprawa T-284/11: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2011 r. — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones przeciwko OHIM — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

Sprawa T-286/11 P: Odwołanie wniesione w dniu 6 czerwca 2011 r. przez Luigiego Marcuccio od postanowienia wydanego w dniu 16 marca 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-21/10 Marcuccio przeciwko Komisji

35

2011/C 232/63

Sprawa T-291/11: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2011 r. — Portovesme przeciwko Komisji

36

2011/C 232/64

Sprawa T-299/11: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2011 r. — European Dynamics Luxembourg i in. przeciwko OHIM

37

2011/C 232/65

Sprawa T-305/11: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2011 r. — Italmobiliare SpA przeciwko Komisji

38

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2011/C 232/66

Sprawa F-50/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 maja 2011 r. — Missir Mamachi di Lusignano przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie — Zasada zgodności pomiędzy wnioskiem, zażaleniem i skargą w sprawach odszkodowawczych — Postępowanie kontradyktoryjne — Wykorzystanie przed sądem poufnego dokumentu oznaczonego klauzulą „Zastrzeżone UE” — odpowiedzialność pozaumowna instytucji — Odpowiedzialność za niezgodne prawem działanie — Związek przyczynowy — Wielość przyczyn powstania szkody — Spowodowanie przez osobę trzecią — Odpowiedzialność niezależna od winy — Obowiązek wspomagania — Ciążący na instytucji obowiązek zapewnienia ochrony personelowi — Zabójstwo urzędnika i jego małżonki przez osobę trzecią — Utrata szansy na przeżycie)

39

2011/C 232/67

Sprawa F-84/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 czerwca 2011 r. — Larue i Seigneur przeciwko EBC (Służba publiczna — Personel EBC — Wynagrodzenie — Ogólna waloryzacja wynagrodzeń — Naruszenie sposobu obliczania)

39

2011/C 232/68

Sprawa F-22/10: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 maja 2011 r. — Bombín Bombín przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Urlop z przyczyn osobistych — Urlop roczny — Przeniesienie urlopu na następny rok — Urzędnik, który zakończył swoją służbę — Ekwiwalent pieniężny)

39

2011/C 232/69

Sprawa F-49/10: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 czerwca 2011 r. — De Nicola przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (Służba publiczna — Personel Europejskiego Banku Inwestycyjnego — Ubezpieczenie zdrowotne — Odmowa pokrycia kosztów medycznych — Wniosek o wyznaczenie niezależnego lekarza — Rozsądny termin)

40

2011/C 232/70

Sprawa F-55/10: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 czerwca 2011 r. — AS przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ogłoszenie o naborze na stanowisko — Odrzucenie kandydatury — Interes prawny — Brak możliwości oddzielenia decyzji o odrzuceniu kandydatury od decyzji w sprawie mianowania — Brak — Rozróżnienie między urzędnikami należącymi do tej samej grupy funkcyjnej posiadającymi tę samą grupę zaszeregowania o różnych przebiegach kariery zawodowej — Zgodność pomiędzy grupą zaszeregowania a stanowiskiem)

40

2011/C 232/71

Sprawa F-64/10: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 czerwca 2011 r. — Mantzouratos przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2009 r. — Decyzja o nieawansowaniu — Dopuszczalność zarzutu niezgodności z prawem — Porównanie osiągnięć — Oczywisty błąd w ocenie)

40

2011/C 232/72

Sprawa F-66/10: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 maja 2011 r. — AQ przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Postępowanie w sprawie oceny za 2009 r. — Niższa grupa zaszeregowania oceniającego niż podlegającego ocenie — Ocena wyników w pracy za część właściwego okresu — Brak wyznaczenia celów dla ocenianego urzędnika)

41

2011/C 232/73

Sprawa F-128/10: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 czerwca 2011 r. — Mora Carrasco i in. przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Przeniesienie do innej instytucji w trakcie roku, za który w postępowaniu w sprawie awansu urzędnik otrzymałby awans w swojej pierwotnej instytucji — Instytucja właściwa do wydania decyzji o awansowaniu przeniesionego urzędnika)

41

2011/C 232/74

Sprawa F-74/07 RENV: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 maja 2011 r. — Meierhofer przeciwko Komisji (Służba publiczna — Nabór — Konkurs otwarty — Niezdanie przez kandydata egzaminu ustnego — Obowiązek uzasadnienia — Zasady rządzące pracami komisji konkursowej)

41

2011/C 232/75

Sprawa F-33/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 czerwca 2011 r. — Lebedef przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie oceny za 2005 r. — Sprawozdanie z oceny — Ogólne przepisy wykonawcze dla art. 43 regulaminu pracowniczego — Sprawozdanie sporządzone w następstwie wyroku wydanego w sprawie F-36/07 — Oczywista niedopuszczalność)

42

2011/C 232/76

Sprawa F-88/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 czerwca 2011 r. — Van Asbroeck przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Decyzja o tymczasowym zaszeregowaniu do grupy — Wniosek o ponowne zbadanie — Nowa ważna okoliczność faktyczna — Brak — Skarga oczywiście niedopuszczalna)

42

2011/C 232/77

Sprawa F-125/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2011 r. — Schuerewegen przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Środek usunięcia z miejsca pracy — Pozbawienie karty dostępu do miejsca pracy — Pozbawienie prawa dostępu do systemu informatycznego — Uprzednie zażalenie — Przesłanie drogą elektroniczną — Faktyczne powzięcie wiedzy przez administrację — Przekroczenie terminu — Oczywista niedopuszczalność)

42

2011/C 232/78

Sprawa F-90/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 20 maja 2011 r. — Florentiny przeciwko Parlamentowi

43

2011/C 232/79

Sprawa F-93/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 maja 2011 r. — AL przeciwko Parlamentowi

43

2011/C 232/80

Sprawa F-120/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 27 kwietnia 2011 r. — AR przeciwko Komisji

43


PL

 

Top