Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:216:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 216, 22 lipiec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.216.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 216

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
22 lipca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Rada

2011/C 216/01

Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Portugalii z 2011 r.

1

2011/C 216/02

Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Finlandii z 2011 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Finlandię zaktualizowanego programu stabilności na lata 2011–2014

3

2011/C 216/03

Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Rumunii z 2011 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Rumunię zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011–2014

6

 

OPINIE

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2011/C 216/04

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji

9


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 216/05

Komunikat Komisji w sprawie organu upoważnionego do wydawania świadectw autentyczności w ramach rozporządzenia (WE) nr 620/2009

17

2011/C 216/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6151 – PetroChina/INEOS/JV) (1)

18


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

2011/C 216/07

Przepisy dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego – Decyzja Prezydium z dnia 28 listopada 2001 r.

19

 

Komisja Europejska

2011/C 216/08

Kursy walutowe euro

25

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 216/09

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5; Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11; Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14; Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14; Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12; Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15; Dz.U. C 198 z 22.8.2009, s. 9; Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2; Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15; Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20; Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 5; Dz.U. C 82 z 30.3.2010, s. 26; Dz.U. C 103 z 22.4.2010, s. 8; Dz.U. C 108 z 7.4.2011, s. 6; Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 5; Dz.U. C 201 z 8.7.2011, s. 1)

26

2011/C 216/10

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

29

2011/C 216/11

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

31


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 216/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products) (1)

32

2011/C 216/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6276 – AIF VII Euro Holdings/Ascometal) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

33


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top