Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:204:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 204, 9 lipiec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.204.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 204

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
9 lipca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 204/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 194 z 2.7.2011.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 204/02

Sprawa C-47/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 43 WE — Swoboda przedsiębiorczości — Notariusze — Warunek przynależności państwowej — Artykuł 45 WE — Udział w wykonywaniu władzy publicznej — Dyrektywa 89/48/EWG)

2

2011/C 204/03

Sprawa C-50/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 43 WE — Swoboda przedsiębiorczości — Notariusze — Warunek przynależności państwowej — Artykuł 45 WE — Udział w wykonywaniu władzy publicznej)

2

2011/C 204/04

Sprawa C-51/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 43 WE — Swoboda przedsiębiorczości — Notariusze — Warunek przynależności państwowej — Artykuł 45 WE — Udział w wykonywaniu władzy publicznej — Dyrektywa 89/48/EWG)

3

2011/C 204/05

Sprawa C-52/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Notariusze — Dyrektywa 2005/36/WE)

3

2011/C 204/06

Sprawa C-53/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 43 WE — Swoboda przedsiębiorczości — Notariusze — Warunek przynależności państwowej — Artykuł 45 WE — Udział w wykonywaniu władzy publicznej — Dyrektywy 89/48/EWG i 2005/36/WE)

4

2011/C 204/07

Sprawa C-54/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 43 WE — Swoboda przedsiębiorczości — Notariusze — Warunek przynależności państwowej — Artykuł 45 WE — Udział w wykonywaniu władzy publicznej — Dyrektywy 89/48/EWG i 2005/36/WE)

4

2011/C 204/08

Sprawa C-61-08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 43 WE — Swoboda przedsiębiorczości — Notariusze — Warunek przynależności państwowej — Artykuł 45 WE — Udział w wykonywaniu władzy publicznej — Dyrektywa 89/48/EWG)

5

2011/C 204/09

Sprawa C-83/09 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Republice Federalnej Niemiec, Land Sachsen-Anhalt (Odwołanie — Pomoc państwa — Artykuł 88 ust. 2 i 3 WE — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — Skarga o stwierdzenie nieważności — Przesłanki dopuszczalności — Dopuszczalne podstawy stwierdzenia nieważności — Pojęcie strony zainteresowanej — Stosunek konkurencji — Wpływ — Rynek zaopatrzenia)

5

2011/C 204/10

Sprawa C-115/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 12 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Niemcy) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. przeciwko Bezirksregierung Arnsberg (Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków dla środowiska — Konwencja z Aarhus — Dyrektywa 2003/35/WE — Dostęp do wymiaru sprawiedliwości — Pozarządowe organizacje ochrony środowiska)

6

2011/C 204/11

Sprawa C-176/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 maja 2011 r. — Wielkie Księstwo Luksemburga przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2009/12/WE — Opłaty lotniskowe — Zakres stosowania — Porty lotnicze obsługujące rocznie ponad 5 milionów pasażerów oraz porty lotnicze o największym ruchu pasażerskim w skali roku w każdym państwie członkowskim — Ważność — Zasady równego traktowania, proporcjonalności i pomocniczości)

6

2011/C 204/12

Sprawa C-376/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Malty (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 — Artykuł 4 ust. 4 ppkt v) i art. 16 — Obowiązek wycofania z użytku systemów przeciwpożarowych i gaśnic zawierających halony przeznaczonych do zastosowań niekrytycznych na pokładach statków — Wyjątki — Krytyczne zastosowanie halonów 1301 i 2402)

7

2011/C 204/13

Sprawa C-410/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy — Rzeczpospolita Polska) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej — Artykuł 58 — Dyrektywa 2002/21/WE — Wytyczne Komisji — Brak publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w języku państwa członkowskiego — Możliwość powołania się)

7

2011/C 204/14

Sprawa C-441/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 12 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Stosowanie obniżonej stawki — Żywe zwierzęta, zazwyczaj przeznaczone do wykorzystania w przygotowywaniu środków spożywczych dla ludzi i zwierząt — Dostawa, przywóz i nabycie określonych zwierząt żywych, a w szczególności koni)

8

2011/C 204/15

Sprawa C-452/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte di Appello di Firenze — Włochy) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle przeciwko Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Dyrektywa 82/76/EWG — Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług — Lekarze — Uzyskanie tytułu specjalisty — Wynagrodzenie w okresie szkolenia — Przedawnienie po pięciu latach prawa do wypłaty okresowego wynagrodzenia)

8

2011/C 204/16

Sprawa C-453/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 12 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Stosowanie obniżonej stawki — Żywe zwierzęta, zazwyczaj przeznaczone do wykorzystania w przygotowaniu środków spożywczych dla ludzi i zwierząt — Dostawa, przywóz i nabycie określonych żywych zwierząt, a w szczególności koni)

9

2011/C 204/17

Sprawa C-122/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Marknadsdmostolen — Szwecja) — Konsumentombudsmannen przeciwko Ving Sverige AB (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2005/29/WE — Artykuł 2 lit. i) oraz art. 7 ust. 4 — Komunikat handlowy opublikowany w gazecie — Pojęcie zaproszenia do dokonania zakupu — Cena wyjściowa — Informacje, które powinny być ujęte w zaproszeniu do dokonania zakupu)

9

2011/C 204/18

Sprawa C-184/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Niemcy) — Mathilde Grasser przeciwko Freistaat Bayern (Dyrektywa 91/439/EWG — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie z naruszeniem warunku miejsca zamieszkania — Odmowa uznania przez przyjmujące państwo członkowskie oparta wyłącznie na naruszeniu warunku miejsca zamieszkania)

10

2011/C 204/19

Sprawy połączone C-256/10 i 261/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 19 maja 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Hiszpania) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) przeciwko Gerardo García SL (Dyrektywa 2003/10/WE — Wartości ekspozycji — Hałas — Ochronnik słuchu — Skuteczność)

11

2011/C 204/20

Sprawa C-308/10 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 maja 2011 r. — Union Investment Privatfonds GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Unicre-Cartão International De Crédito SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 74 ust. 2 — Dowody na poparcie sprzeciwu nieprzedstawione w wyznaczonym w tym celu terminie — Nieuwzględnienie — Zakres swobodnej oceny przysługujący izbie odwoławczej)

11

2011/C 204/21

Sprawa C-423/10: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 maja 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — Finanzgericht Düsseldorf Delphi Deutschland GmbH przeciwko Hauptzollamt Düsseldorf (Wspólna Taryfa Celna — Nomenklatura scalona — Klasyfikacja taryfowa — Złącza elektryczne — Podpozycja 8536 69 — Wtyki i gniazda wtykowe)

12

2011/C 204/22

Sprawa C-133/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 18 marca 2011 r. — Folien Fischer AG i Fofitec AG przeciwko RITRAMA SpA

12

2011/C 204/23

Sprawa C-151/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 28 marca 2011 r. — Condor Flugdienst GmbH przeciwko Jürgenowi Dörschelowi

12

2011/C 204/24

Sprawa C-152/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgerichts München (Niemcy) w dniu 28 marca 2011 r. — Johann Odar przeciwko Baxter Deutschland GmbH

13

2011/C 204/25

Sprawa C-160/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 1 kwietnia 2011 r. — Bawaria Motors Sp. z o.o. i Minister Finansów

13

2011/C 204/26

Sprawa C-175/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland w dniu 13 kwietnia 2011 r. — HID i BA przeciwko Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

14

2011/C 204/27

Sprawa C-190/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 22 kwietnia 2011 r. — Daniela Mühlleitner przeciwko Ahmadowi Yusufiemu i Wadatowi Yusufiemu

14

2011/C 204/28

Sprawa C-193/11: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

15

2011/C 204/29

Sprawa C-200/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 3 lutego 2011 r. w sprawie T-3/09 Republika Włoska przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 28 kwietnia 2011 r. przez Republikę Włoską

15

2011/C 204/30

Sprawa C-201/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódmej izby) wydanego w dniu 17 lutego 2011 r. w sprawie T-55/08, Union of European Football Associations (UEFA) przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 kwietnia 2011 r. przez Union of European Football Associations (UEFA)

16

2011/C 204/31

Sprawa C-231/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 3 marca 2011 r. w sprawach połączonych od T-122/07 do 124/07 Siemens AG Österreich i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 13 maja 2011 r. przez Komisję Europejską

17

2011/C 204/32

Sprawa C-232/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 3 marca 2011 r. w sprawach połączonych od T-122/07 do T-124/07 Siemens AG Österreich i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 16 maja 2011 r. przez Siemens Transmission & Distribution Ltd

18

2011/C 204/33

Sprawa C-233/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 3 marca 2011 r. w sprawach połączonych od T-122/07 do T-124/07 Siemens AG Österreich i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 16 maja 2011 r. przez Siemens Transmission & Distribution SA i Nuova Magrini Galileo SpA

18

 

Sąd

2011/C 204/34

Sprawy połączone T-109/05 i T-444/05: Wyrok Sądu z dnia 24 maja 2011 r. — NLG przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące składników kosztów wynikających z zobowiązań z zakresu usług publicznych w dziedzinie pomocy państwa — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej — Tajemnica zawodowa — Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania — Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego)

20

2011/C 204/35

Sprawa T-250/08: Wyrok Sądu z dnia 24 maja 2011 r. — Batchelor przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty wymieniane w ramach oceny zgodności z prawem wspólnotowym środków podjętych w dziedzinie telewizyjnej działalności transmisyjnej — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji — Wyjątek dotyczący ochrony celu kontroli, dochodzenia czy audytu)

20

2011/C 204/36

Sprawa T-397/09: Wyrok Sądu z dnia 25 maja 2011 r. — Prinz von Hannover — przeciwko OHIM (Przedstawienie herbu) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego herb — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Naśladowanie z heraldycznego punktu widzenia godła państwa — Artykuł 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 6 ter konwencji paryskiej)

21

2011/C 204/37

Sprawa T-408/09: Wyrok Sądu z dnia 24 maja 2011 r. — ancotel przeciwko OHIM — Acotel (ancotel.) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego ancotel — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy ACOTEL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Właściwy krąg odbiorców)

21

2011/C 204/38

Sprawa T-422/09: Wyrok Sądu z dnia 25 maja 2011 r. — São Paulo Alpargatas przeciwko OHIM — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BAHIANAS LAS ORIGINALES — Wcześniejsze, krajowy i wspólnotowy, graficzne znaki towarowe havaianas i wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy HAVAIANAS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

22

2011/C 204/39

Sprawa T-144/10: Wyrok Sądu z dnia 24 maja 2011 r. — Space Beach Club przeciwko OHIM — Flores Gómez (SpS space of sound) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego SpS space of sound — Wcześniejsze graficzne krajowe i wspólnotowe znaki towarowe space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE i wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SPACE VIVA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

22

2011/C 204/40

Sprawa T-161/10: Wyrok Sądu z dnia 24 maja 2011 r. — Longevity Health Products przeciwko OHIM — Tecnifar (E-PLEX) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego E-PLEX — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy EPILEX — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

22

2011/C 204/41

Sprawa T-392/10: Wyrok Sądu z dnia 24 maja 2011 r. — Euro-Information przeciwko OHIM (EURO AUTOMATIC CASH) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego EURO AUTOMATIC CASH — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

23

2011/C 204/42

Sprawa T-210/09: Postanowienie Sądu z dnia 19 maja 2011 r. — Formenti Seleco przeciwko Komisji (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Przywóz odbiorników telewizyjnych z ekranem do odbioru kolorowego pochodzących z Turcji — Skarga o odszkodowanie — Przedawnienie — Niedopuszczalność)

23

2011/C 204/43

Sprawa T-226/10: Postanowienie Sądu z dnia 23 maja 2011 r. — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Reprezentowanie przez adwokatów lub radców prawnych niebędących osobami trzecimi — Niedopuszczalność)

23

2011/C 204/44

Sprawa T-217/11: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2011 r. — Staelen przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich

24

2011/C 204/45

Sprawa T-233/11: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2011 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji

24

2011/C 204/46

Sprawa T-237/11: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2011 r. — Lidl Stiftung przeciwko OHIM — Lactimilk (BELLRAM)

25

2011/C 204/47

Sprawa T-239/11: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2011 r. — Sigma Alimentos Exterior przeciwko Komisji Europejskiej

26

2011/C 204/48

Sprawa T-240/11: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2011 r. — L'Oréal przeciwko OHIM — United Global Media Group (MyBeauty)

27

2011/C 204/49

Sprawa T-249/11: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2011 r. — Sanco przeciwko OHIM — Marsalman (Przedstawienie kurczaka)

27

2011/C 204/50

Sprawa T-256/11: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2011 r. — Ezz i in. przeciwko Radzie

28

2011/C 204/51

Sprawa T-206/96: Postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2011 r. — Van Bennekom przeciwko Radzie i Komisji

28

2011/C 204/52

Sprawa T-207/96: Postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2011 r. — Van Rossum przeciwko Radzie i Komisji

29

2011/C 204/53

Sprawa T-385/10: Postanowienie Sądu z dnia 19 maja 2011 r. — ArcelorMittal Wire France i. in. przeciwko Komisji

29

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2011/C 204/54

Sprawa F-34/11: Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2011 r. — ZZ przeciwko Europolowi

30

2011/C 204/55

Sprawa F-54/11: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2011 r. — ZZ przeciwko Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich

30


PL

 

Top