Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:179:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 179, 18 czerwiec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.179.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 179

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
18 czerwca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 179/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 683 z 11.6.2011.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 179/02

Sprawa C-235/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 kwietnia 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — DHL Express France SAS, dawniej DHL International SA przeciwko Chronopost SA (Własność intelektualna — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 98 ust. 1 — Zakaz działań stanowiących naruszenie orzeczony przez sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych — Zakres terytorialny — Środki przymusu mogące towarzyszyć takiemu zakazowi — Skutki wywoływane na terytorium innych państw członkowskich niż państwo sądu rozpatrującego sprawę)

2

2011/C 179/03

Sprawy połączone C-288/09 i C-289/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 kwietnia 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Zjednoczone Królestwo) — British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09) przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura scalona — Urządzenia do odbioru i dekodowania satelitarnej telewizji cyfrowej z funkcją zapisu — Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 12 ust. 5 lit. a) pkt i) oraz art. 12 ust. 6 — Ważność w czasie wiążącej informacji taryfowej)

3

2011/C 179/04

Sprawa C-327/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 kwietnia 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Niemcy) — Mensch und Natur AG przeciwko Freistaat Bayern (Artykuł 249 akapit czwarty WE — Akty instytucji — Decyzja Komisji skierowana do jednostki — Rozporządzenie (WE) nr 258/97 — Nowa żywność lub nowy składnik żywności — Decyzja 2000/196/WE — „Stevia rebaudiana Bertoni: rośliny i suszone liście” — Odmowa zezwolenia na wprowadzenie do obrotu — Skutki dla osoby innej niż adresat)

4

2011/C 179/05

Sprawa C-331/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 kwietnia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa — Pomoc przyznana grupie Technologie Buczek przez Rzeczpospolitą Polską — Decyzja Komisji stwierdzająca niezgodność tej pomocy ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Niewykonanie w wyznaczonym terminie)

4

2011/C 179/06

Sprawa C-522/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 kwietnia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Rumunii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa — Obszary specjalnej ochrony — Wyznaczenie niewystarczające pod względem liczby lub powierzchni — Nieprawidłowości w postępowaniu poprzedzającym wniesienie skargi — Niedopuszczalność skargi)

5

2011/C 179/07

Sprawy połączone C-42/10, C-45/10 i C-57/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 kwietnia 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State van België — Belgia) — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 i C-57/10), Marc Janssens (C-42/10 i C-45/10) przeciwko Belgische Staat (Sektor weterynaryjny i zootechniczny — Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 — Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym — Decyzja 2003/803/WE — Wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek)

5

2011/C 179/08

Sprawa C-343/10: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 kwietnia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/271/EWG — Zanieczyszczenia i szkodliwość — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Artykuły 3 i 4)

6

2011/C 179/09

Sprawa C-390/10: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 kwietnia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2007/36/WE — Wykonywanie niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

6

2011/C 179/10

Sprawa C-80/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Baranya Megyei Bíróság (Węgry) w dniu 22 lutego 2011 r. — Mahagében Kft. przeciwko Nemzeti Adó — és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

7

2011/C 179/11

Sprawa C-130/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) w dniu 16 marca 2011 r. — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd przeciwko Comptroller-General of Patents

7

2011/C 179/12

Sprawa C-131/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 17 marca 2011 r. — Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft przeciwko Hauptzollamt Aachen

8

2011/C 179/13

Sprawa C-134/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 18 marca 2011 r. — Jürgen Blödel-Pawlik przeciwko HanseMerkur Reiserversicherung AG

8

2011/C 179/14

Sprawa C-135/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 13 stycznia 2011 r. w sprawie T-362/08, IFAW przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 18 marca 2011 r. przez IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH

8

2011/C 179/15

Sprawa C-137/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de travail de Bruxelles (Belgia) w dniu 21 marca 2011 r. — Partena ABSL przeciwko Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

9

2011/C 179/16

Sprawa C-139/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona (Hiszpania) w dniu 21 marca 2011 r. — Joan Cuadrench Moré przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM)

9

2011/C 179/17

Sprawa C-142/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Republika Węgierska) w dniu 23 marca 2011 r. — Péter David przeciwko Nemzeti Adó — és Vámhivatal Észak — alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

10

2011/C 179/18

Sprawa C-149/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Niderlandy) w dniu 28 marca 2011 r. — Leno Merken BV przeciwko Hagelkruis Beheer BV

10

2011/C 179/19

Sprawa C-158/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 1 kwietnia 2011 r. — Auto 24 SARL przeciwko Jaguar Land Rover France

11

2011/C 179/20

Sprawa C-162/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundeskommunikationssenat (Austria) w dniu 4 kwietnia 2011 r. — Publikumsrat des Österreichischen Rundfunks przeciwko Österreichischer Rundfunk

11

2011/C 179/21

Sprawa C-163/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) w dniu 4 kwietnia 2011 r. — Annex Customs BVBA przeciwko Królestwu Belgii i KBC Bank NV

11

2011/C 179/22

Sprawa C-170/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 7 kwietnia 2011 r. — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens i in. przeciwko Hendrikusowi Cornelisowi Kortekaasowi i in., inny uczestnik: Ageas N.V., dawniej Fortis N.V.

12

2011/C 179/23

Sprawa C-178/11: Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Malty

12

2011/C 179/24

Sprawa C-195/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 17 lutego 2011 r. w sprawie T-122/09, Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 26 kwietnia 2011 r. przez Komisję Europejską

13

2011/C 179/25

Sprawa C-196/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 17 lutego 2011 r. w sprawie T-10/09 Formula One Licensing BV przeciwko Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Global Sports Media Ltd, wniesione w dniu 27 kwietnia 2011 r. przez Formula One Licensing BV

13

 

Sąd

2011/C 179/26

Sprawa T-129/09: Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2011 r. — Bongrain przeciwko OHIM — apetito (APETITO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego APETITO — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy apetito — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

15

2011/C 179/27

Sprawa T-291/10: Postanowienie Sądu z dnia 8 kwietnia 2011 r. — Martin przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dorozumiana odmowa dostępu — Wyraźna decyzja wydana po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

15

2011/C 179/28

Sprawa T-413/10: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 kwietnia 2011 r. — Socitrel przeciwko Komisji (Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Szkoda finansowa — Brak wyjątkowych okoliczności — Brak pilnego charakteru)

16

2011/C 179/29

Sprawa T-184/11 P: Odwołanie wniesione w dniu 28 marca 2011 r. przez Barta Nijsa od wyroku wydanego w dniu 13 stycznia 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-77/09 Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

16

2011/C 179/30

Sprawa T-208/11: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2011 r. — LTTE przeciwko Radzie

17

2011/C 179/31

Sprawa T-211/11: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2011 r. — Timab Industries i CFPR przeciwko Komisji

18

2011/C 179/32

Sprawa T-214/11: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2011 r. — ClientEarth i PAN Europe v przeciwko Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

18

2011/C 179/33

Sprawa T-218/11: Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2011 r. — Dagher przeciwko Radzie

19

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2011/C 179/34

Sprawa F-4/11: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2011 r. — AV przeciwko Komisji

21

2011/C 179/35

Sprawa F-26/11: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2011 r. — ZZ przeciwko Radzie

21

2011/C 179/36

Sprawa F-30/11: Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2011 r. — ZZ przeciwko Radzie

21

2011/C 179/37

Sprawa F-36/11: Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

22

2011/C 179/38

Sprawa F-38/11: Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2011 r. — ZZ przeciwko Parlamentowi

22


PL

 

Top