EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:103:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 103, 2 kwiecień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.103.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 103

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
2 kwietnia 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 103/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 95 z 26.3.2011.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 103/02

Sprawy połączone C-436/08 i C-437/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 lutego 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08) przeciwko Finanzamt Linz (Swobodny przepływ kapitału — Podatek dochodowy od osób prawnych — Zwolnienie dywidend krajowych — Zwolnienie dywidend zagranicznych uzależnione od zachowania określonych warunków — Stosowanie systemu zaliczenia w przypadku dywidend zagranicznych niepodlegających zwolnieniu — Dowody wymagane w odniesieniu do zagranicznego podatku podlegającego zaliczeniu)

2

2011/C 103/03

Sprawa C-52/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Stockholms tingsrätt — Szwecja) — Konkurrensverket przeciwko TeliaSonera AB (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 102 TFUE — Nadużycie pozycji dominującej — Ceny stosowane przez operatora telekomunikacyjnego — Usługi pośrednie ADSL — Usługi połączeń szerokopasmowych świadczone na rzecz użytkowników końcowych — Zaniżanie marży konkurentów lub efekt „nożyc cenowych”)

3

2011/C 103/04

Sprawa C-251/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lutego 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Cypryjskiej (Zamówienia publiczne na dostawy i roboty budowlane — Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji — Dyrektywa 93/38/EWG — Ogłoszenie o zamówieniu — Kryteria udzielenia zamówienia — Równe traktowanie oferentów — Zasada przejrzystości — Dyrektywa 92/13/EWG — Postępowanie odwoławcze — Obowiązek uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty oferenta)

4

2011/C 103/05

Sprawa C-260/09 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 lutego 2011 r. — Activision Blizzard Germany przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG — Rynek konsoli do gier wideo i kartridżów z grami marki Nintendo — Ograniczenie eksportu równoległego na tym rynku — Porozumienie między producentem i wyłącznym dystrybutorem — Porozumienie w sprawie dystrybucji zezwalające na bierną sprzedaż — Stwierdzenie zbieżności woli w braku bezpośredniego dowodu z dokumentów na ograniczenie tej sprzedaży — Standard dowodu wymagany w celu stwierdzenia porozumienia wertykalnego)

4

2011/C 103/06

Sprawa C-283/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy Warszawa — Rzeczpospolita Polska) — Artur Weryński przeciwko Mediatel 4B spółce z o.o. (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Przeprowadzanie dowodów — Przesłuchanie świadka przez sąd wezwany na wniosek sądu wzywającego — Zwrot należności świadka)

5

2011/C 103/07

Sprawy połączone od C-307/09 do C-309/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lutego 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Raad van State — Niderlandy) — Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. z o.o. (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. z o.o. (C-309/09) przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Swoboda świadczenia usług — Delegowanie pracowników — Akt o przystąpieniu z 2003 r. — Środki przejściowe — Dostęp obywateli polskich do rynków pracy państw będących już członkami Unii w chwili przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej — Wymóg pozwolenia na pracę dla wynajmowania siły roboczej — Dyrektywa 96/71/WE — Artykuł 1 ust. 3)

5

2011/C 103/08

Sprawa C-359/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Ítélőtábla — Republika Węgierska) — Donat Cornelius Ebert przeciwko Budapesti Ügyvédi Kamara (Adwokaci — Dyrektywa 89/48/EWG — Uznawanie dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego trwających co najmniej trzy lata — Dyrektywa 98/5/WE — Wykonywanie stałej praktyki adwokackiej w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych — Używanie tytułu zawodowego przyjmującego państwa członkowskiego — Przesłanki — Wpis na listę izby adwokackiej przyjmującego państwa członkowskiego)

6

2011/C 103/09

Sprawa C-494/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Włochy) — Bolton Alimentari SpA przeciwko Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (Odesłanie prejudycjalne — Dopuszczalność — Prawo celne — Kontyngent taryfowy — Kodeks celny — Artykuł 239 — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 — Artykuł 308a, art. 308b i art. 905 — Rozporządzenie (WE) nr 975/2003 — Tuńczyk — Wyczerpanie kontyngentu — Data otwarcia — Niedziela)

6

2011/C 103/10

Sprawa C-11/10: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Staatssecretaris van Financiën przeciwko Marishipping and Transport BV (Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 — Wspólna taryfa celna — Cła — Zwolnienie — Substancje farmaceutyczne — Skład — Ograniczenia)

7

2011/C 103/11

Sprawa C-16/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd przeciwko Office of Communications, British Telecommunications plc (Zbliżanie ustawodawstw — Telekomunikacja — Sieci i usługi — Dyrektywa 2002/22/WE — Wyznaczenie przedsiębiorstw do świadczenia usługi powszechnej — Nałożenie szczególnych obowiązków na wyznaczone przedsiębiorstwo — Biura numerów i spisy abonentów telefonicznych)

8

2011/C 103/12

Sprawa C-25/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Liège — Belgia) — Missionswerk Werner Heukelbach e.V. przeciwko państwu belgijskiemu (Podatki bezpośrednie — Swobodny przepływ kapitału — Podatek spadkowy — Zapis na rzecz podmiotu niemającego celu zarobkowego — Odmowa zastosowania obniżonej stawki podatkowej w sytuacji, gdy taki podmiot ma siedzibę operacyjną w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym spadkodawca rzeczywiście zamieszkiwał lub pracował — Ograniczenie — Uzasadnienie)

8

2011/C 103/13

Sprawa C-30/10: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 10 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Linköpings tingsrätt — Szwecja) — Lotta Andersson przeciwko Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 80/987/EWG — Artykuł 10 lit. c) — Przepis krajowy — Gwarancja wypłaty należności z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowników najemnych — Wyłączenie osób, które w okresie krótszym niż sześć miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości zatrudniającej je spółki posiadały jej istotną część i miały w niej znaczący wpływ)

9

2011/C 103/14

Sprawa C-78/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Rouen — Francja) — Marc Berel i in. przeciwko Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre (Wspólnotowy kodeks celny — Artykuły 213, 233 i 239 — Odpowiedzialność solidarna wielu dłużników za ten sam dług celny — Umorzenie należności celnych przywozowych — Wygaśnięcie długu celnego — Możliwość współdłużnika solidarnego powołania się na umorzenie przyznane innemu współdłużnikowi — Brak)

9

2011/C 103/15

Sprawa C-321/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 17 lutego 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2007/2/WE — Polityka ochrony środowiska naturalnego — Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) — Wymiana i uaktualnianie danych w formie elektronicznej — Niepełna transpozycja)

10

2011/C 103/16

Sprawa C-391/10: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 lutego 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2007/36/WE — Wykonywanie niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym — Brak pełnej transpozycji w przewidzianym terminie)

10

2011/C 103/17

Sprawa C-395/10: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 lutego 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2007/2/WE — Polityka ochrony środowiska — Infrastruktura informacji przestrzennej — Wymiana i uaktualnianie danych w formie elektronicznej — Brak przyjęcia krajowych przepisów transponujących)

11

2011/C 103/18

Sprawa C-143/10 P: Odwołanie wniesione w dniu 29 stycznia 2010 r. przez Antoniego Tomasza Uznańskiego od postanowienia Sądu (ósma izba) z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie T-348/09, Uznański przeciwko Polsce

11

2011/C 103/19

Sprawa C-611/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 23 grudnia 2010 r. — Waldemar Hudziński przeciwko Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

11

2011/C 103/20

Sprawa C-612/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 23 grudnia 2010 r. — Jarosław Wawrzyniak przeciwko Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

11

2011/C 103/21

Sprawa C-625/10: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

12

2011/C 103/22

Sprawa C-626/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 21 października 2010 r. w sprawie T-439/08 Agapiou Joséphidès przeciwko Komisji i EACEA, wniesione w dniu 28 grudnia 2010 r. przez Kalliope Agapiou Joséphidès

13

2011/C 103/23

Sprawa C-627/10: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Słowenii

13

2011/C 103/24

Sprawa C-5/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 6 stycznia 2011 r. — Postępowanie karne przeciwko Titusowi Alexandrowi Jochenowi Donnerowi

14

2011/C 103/25

Sprawa C-25/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 17 stycznia 2011 r. — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA przeciwko Fazenda Pública

14

2011/C 103/26

Sprawa C-34/11: Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

15

2011/C 103/27

Sprawa C-35/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 21 stycznia 2011 — Test Claimants in the FII Group Litigation przeciwko Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

15

2011/C 103/28

Sprawa C-42/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel d'Amiens (Francja) w dniu 31 stycznia 2011 r. — postępowanie karne przeciwko Joao Pedrowi Lopesowi Da Silvie Jorge’owi

16

2011/C 103/29

Sprawa C-46/11: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

16

2011/C 103/30

Sprawa C-48/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 2 lutego 2011 r. — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

17

2011/C 103/31

Sprawa C-52/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 17 listopada 2010 r. w sprawie T-61/10 Victoria Sánchez przeciwko Parlamentowi i Komisji, wniesione w dniu 4 lutego 2011 r. przez Fernanda Marcelina Victorię Sáncheza

17

 

Sąd

2011/C 103/32

Sprawa T-118/07: Wyrok Sądu z dnia 18 lutego 2011 r. — P.P.TV przeciwko OHIM — Rentrak (PPT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PPT — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy PPTV — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

19

2011/C 103/33

Sprawa T-385/07: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — Fifa przeciwko Komisji (Telewizyjna działalność nadawcza — Artykuł 3a dyrektywy 89/552/EWG — Przepisy wydane przez Królestwo Belgii w przedmiocie wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa belgijskiego — Mistrzostwa świata w piłce nożnej — Decyzja stwierdzająca zgodność przepisów krajowych z prawem wspólnotowym — Uzasadnienie — Artykuły 43 WE i 49 WE — Prawo własności)

19

2011/C 103/34

Sprawa T-55/08: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — UEFA przeciwko Komisji (Telewizyjna działalność nadawcza — Artykuł 3a dyrektywy 89/552/EWG — Przepisy wydane przez Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa tego państwa członkowskiego — Mistrzostwa Europy w piłce nożnej — Decyzja stwierdzająca zgodność przepisów krajowych z prawem wspólnotowym — Uzasadnienie — Artykuły 49 WE i 86 WE — Prawo własności)

20

2011/C 103/35

Sprawa T-68/08: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — Fifa przeciwko Komisji (Telewizyjna działalność nadawcza — Artykuł 3a dyrektywy 89/552/EWG — Przepisy wydane przez Zjednoczone Królestwo w sprawie wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa tego państwa członkowskiego — Mistrzostwa świata w piłce nożnej — Decyzja stwierdzająca zgodność przepisów krajowych z prawem wspólnotowym — Uzasadnienie — Artykuły 43 WE, 49 WE i 86 WE — Prawo własności)

20

2011/C 103/36

Sprawa T-10/09: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — Formula One Licensing przeciwko OHIM — Global Sports Media (F1-LIVE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego F1-LIVE — Wcześniejsze, graficzny wspólnotowy oraz słowne krajowe i międzynarodowy, znaki towarowe F1 i F1 Formula 1 — Oddalenie sprzeciwu przez Izbę Odwoławczą — Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

21

2011/C 103/37

Sprawa T-122/09: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — Zhejiang Xinshiji Foods i Hubei Xinshiji Foods przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Zasada dobrej administracji — Artykuł 15 ust. 2 i art. 20 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (obecnie art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009))

21

2011/C 103/38

Sprawa T-324/09: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — J & F Participações przeciwko OHIM — Plusfood Wrexham (Friboi) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Friboi — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy FRIBO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009)

22

2011/C 103/39

Sprawa T-385/09: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — Annco przeciwko OHIM — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ANN TAYLOR LOFT — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LOFT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

22

2011/C 103/40

Sprawa T-471/10: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. — Gill przeciwko Komisji Europejskiej

22

2011/C 103/41

Sprawa T-32/11: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2011 r. — Verenigde Douaneagenten przeciwko Komisji

23

2011/C 103/42

Sprawa T-60/11: Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2011 r. — Kraft Foods Global Brands przeciwko OHIM — Fenaco (SUISSE PREMIUM)

24

2011/C 103/43

Sprawa T-65/11: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2011 r. — Recombined Dairy System przeciwko Komisji

25

2011/C 103/44

Sprawa T-78/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 14 grudnia 2010 r. w sprawie F-80/09 Lenz przeciwko Komisji, wniesione w dniu 7 lutego 2011 r. przez Erikę Lenz

25

2011/C 103/45

Sprawa T-80/11: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2011 r. — Nath Kalsi przeciwko OHIM — American Clothing Associates (RIDGE WOOD)

26

2011/C 103/46

Sprawa T-85/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 23 listopada 2010 r. w sprawie F-65/09, Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 11 lutego 2011 r. przez Luigiego Marcuccio

27

2011/C 103/47

Sprawa T-88/11: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2011 r. — EBI Separations przeciwko Komisji

27

2011/C 103/48

Sprawa T-92/11: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2011 r. — Andersen przeciwko Komisji

28


PL

 

Top