EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:080:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 80, 12 marzec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.080.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 80

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
12 marca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 080/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 72 z 5.3.2011.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 080/02

Sprawa C-382/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 stycznia 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Austria) — Michael Neukirchinger przeciwko Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Transport lotniczy — Licencje na organizację handlowych lotów balonem — Artykuł 12 WE — Wymóg miejsca zamieszkania lub siedziby — Kary administracyjne)

2

2011/C 080/03

Sprawa C-90/09 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 stycznia 2011 r. — General Química, SA, Repsol Química, SA, Repsol YPF, SA przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor substancji chemicznych stosowanych w przemyśle gumowym — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Grupa przedsiębiorstw — Odpowiedzialność solidarna spółki dominującej za naruszenia reguł konkurencji popełnione przez jej spółki zależne — Przypisanie odpowiedzialności spółce dominującej stojącej na czele grupy)

2

2011/C 080/04

Sprawa C-155/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 stycznia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 12 WE, 18 WE, 39 WE i 43 WE — Artykuły 4, 28 i 31 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym — Przepisy podatkowe — Warunki zwolnienia z podatku od przeniesienia własności nieruchomości przy zakupie dokonywanym po raz pierwszy — Zwolnienie wyłącznie osób stale zamieszkujących na terytorium krajowym oraz obywateli pochodzenia greckiego, którzy nie zamieszkują w Grecji w chwili zakupu nieruchomości)

3

2011/C 080/05

Sprawa C-168/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 27 stycznia 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano — Włochy) — Flos SpA przeciwko Semeraro Casa e Famiglia SpA (Własność przemysłowa i handlowa — Dyrektywa 98/71/WE — Prawna ochrona wzorów — Artykuł 17 — Obowiązek kumulacji ochrony wzorów z ochroną prawa autorskiego — Przepisy krajowe wyłączające lub czyniące bezskuteczną przez pewien okres ochronę na podstawie prawa autorskiego wzorów, które stały się własnością publiczną przed ich wejściem w życie — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań)

4

2011/C 080/06

Sprawa C-463/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 stycznia 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha — Hiszpania) — CLECE, S.A. przeciwko Maríi Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa (Polityka społeczna — Dyrektywa 2001/23/WE — Przejęcie przedsiębiorstwa — Ochrona praw pracowniczych — Pojęcie przejęcia — Usługi sprzątania — Działalność wykonywana samodzielnie przez gminę przy zatrudnieniu nowych pracowników)

4

2011/C 080/07

Sprawa C-489/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 27 stycznia 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Gent — Belgia) — Vandoorne NV przeciwko Belgische Staat (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 11 część C ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i 5 — Podstawa opodatkowania — Procedury uproszczone — Wyroby tytoniowe — Banderole — Jednokrotny pobór podatku VAT u źródła — Dostawca będący pośrednikiem — Całkowity lub częściowy brak zapłaty ceny — Odmowa zwrotu podatku VAT)

5

2011/C 080/08

Sprawa C-490/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 27 stycznia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 49 WE — Swoboda świadczenia usług — Brak zwrotu kosztów analiz i badań laboratoryjnych wykonanych w państwach członkowskich innych niż Wielkie Księstwo Luksemburga — Przepisy krajowe nieprzewidujące ich pokrycia w formie zwrotu kosztów poniesionych na takie analizy i badania — Przepisy krajowe uzależniające pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej od przestrzegania warunków przewidzianych przez te przepisy)

5

2011/C 080/09

Sprawa C-92/10 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 stycznia 2011 r. — Media-Saturn-Holding GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Znak towarowy tworzony przez sformułowanie reklamowe i składający się z elementów, z których każdy z osobna pozbawiony jest charakteru odróżniającego — Oznaczenie graficzne „BEST BUY”)

6

2011/C 080/10

Sprawa C-559/08 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 16 września 2010 r. — Deepak Rajani (Dear!Net Online) przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Artoz-Papier AG (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy ATOZ — Sprzeciw właściciela słownego międzynarodowego znaku towarowego ARTOZ — Odmowa rejestracji)

6

2011/C 080/11

Sprawa C-342/09P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 27 października 2010 r. — Victor Guedes — Indústria e Comércio, S.A. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, z siedzibą w Gallecs (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 — Znak graficzny Gallecs — Sprzeciw właściciela krajowych graficznych znaków towarowych GALLO, GALLO AZEITE NOVO i Azeite Novo oraz graficznego wspólnotowego znaku towarowego GALLO — Oddalenie sprzeciwu — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

7

2011/C 080/12

Sprawa C-459/09 P: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 września 2010 r. — Dominio de la Vega, SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Ambrosio Velasco SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego DOMINIO DE LA VEGA — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy PALACIO DE LA VEGA — Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na części obszaru Unii — Ocena podobieństwa między znakami towarowymi — Element dominujący)

7

2011/C 080/13

Sprawa C-487/09: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 6 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — Inmogolf SA przeciwko Dirección General de Tributos de la Consejería de Economia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania — Dyrektywa 69/335/EWG — Podatki pośrednie — Gromadzenie kapitałów — Przenoszenie papierów wartościowych — Kapitał zakładowy składający się w większości z nieruchomości)

8

2011/C 080/14

Sprawa C-532/09P: Postanowienie Trybunału z dnia 4 października 2010 r. — Vladimir Ivanov przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej — Utrata szansy zatrudnienia — Zastrzeżenie nadużycia proceduralnego — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne a w części oczywiście bezzasadne)

8

2011/C 080/15

Sprawa C-74/10 P i C-75/10 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 29 września 2010 r. — European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Artykuł 19 statutu Trybunału — Reprezentowanie strony przez adwokata niebędącego osobą trzecią — Oczywista niedopuszczalność)

9

2011/C 080/16

Sprawa C-84/10 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 22 października 2010 r. — Longevity Health Products, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Merck KGaA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Oznaczenie słowne „Kids Vits” — Sprzeciw właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego VITS4KIDS — Poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Prawo do bycia wysłuchanym)

9

2011/C 080/17

Sprawa C-290/10 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 9 września 2010 r. — Franssons Verkstäder AB przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Lindner Recyclingtech GmbH (Odwołanie — Skarga do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM — Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 — Termin do wniesienia skargi — Niedopuszczalność z powodu wniesienia skargi po terminie — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

9

2011/C 080/18

Sprawa C-513/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 30 września 2010 r. w sprawie T-311/10 Dimitris Platis przeciwko Radzie i Grecji, wniesione w dniu 14 października 2010 r. przez Dimitrisa Platisa

10

2011/C 080/19

Sprawa C-587/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 15 grudnia 2010 r. — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) przeciwko Finanzamt Plauen, interwenient: Bundesministerium der Finanzen

10

2011/C 080/20

Sprawa C-594/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 17 grudnia 2010 r. — T.G. van Laarhoven przeciwko Staatssecretaris van Financiën

10

2011/C 080/21

Sprawa C-600/10: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec

11

2011/C 080/22

Sprawa C-603/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Republika Słowenii) w dniu 21 grudnia 2010 r. — Pelati doo przeciwko Republice Słowenii

12

2011/C 080/23

Sprawa C-613/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Włochy) w dniu 30 grudnia 2010 r. — Danilo Debiasi przeciwko Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

12

2011/C 080/24

Sprawa C-622/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur (Belgia) w dniu 22 grudnia 2010 r. — Rémi Paquot przeciwko Państwu belgijskiemu — federalnemu ministerstwu finansów

12

2011/C 080/25

Sprawa C-623/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur (Belgia) w dniu 22 grudnia 2010 r. — Adrien Daxhelet przeciwko Państwu belgijskiemu — federalnemu ministerstwu finansów

13

2011/C 080/26

Sprawa C-7/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Palermo (Włochy) w dniu 5 stycznia 2011 r. — Postępowanie karne przeciwko Fabio Caronnie

14

2011/C 080/27

Sprawa C-12/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dublin Metropolitan District Court (Irlandia) w dniu 10 stycznia 2011 r. — Danise McDonagh przeciwko Ryanair Ltd

14

2011/C 080/28

Sprawa C-14/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 27 października 2010 r. w sprawie T-24/05 Alliance One International, Inc. (dawniej Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 11 stycznia 2011 r. przez Komisję Europejską

15

2011/C 080/29

Sprawa C-20/11: Skarga wniesiona w dniu 13 stycznia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

15

2011/C 080/30

Sprawa C-22/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) w dniu 17 stycznia 2011 r. — Finnair Oyj przeciwko Timy’emu Lassooyowi

15

2011/C 080/31

Sprawa C-37/10: Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej

16

2011/C 080/32

Sprawa C-455/09: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 22 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

17

2011/C 080/33

Sprawa C-525/09: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 28 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

17

 

Sąd

2011/C 080/34

Sprawa T-437/09: Wyrok Sądu z dnia 2 lutego 2011 r. — Oyster Cosmetics przeciwko OHIM — Kadabell (Oyster cosmetics) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Oyster cosmetics — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy Kadus Oystra AUTO STOP PROTECTION — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

18

2011/C 080/35

Sprawa T-54/07: Postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2011 r. — Vtesse Networks przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Telekomunikacja — Podatek od nieruchomości niemieszkalnych w Zjednoczonym Królestwie — Decyzja stwierdzająca, że rozpatrywany środek nie stanowi pomocy — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

18

2011/C 080/36

Sprawa T-586/10: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. — Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko OHIM — Parfums Givenchy (only givenchy)

19

2011/C 080/37

Sprawa T-592/10: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2010 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — Technisynthese (BTS)

19

2011/C 080/38

Sprawa T-593/10: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2010 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — Ruan (B)

20

2011/C 080/39

Sprawa T-596/10: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2010 r. — Almunia Textil przeciwko OHIM — FIBA Europe (EuroBasket)

20

2011/C 080/40

Sprawa T-597/10: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2010 r. — Biodes przeciwko OHIM — Manasul International (BIESUL)

21

2011/C 080/41

Sprawa T-598/10: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2010 r. — Biodes przeciwko OHIM — Manasul International (LINEASUL)

21

2011/C 080/42

Sprawa T-14/11: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2011 r. — Timab Industries i CFPR przeciwko Komisji

22

2011/C 080/43

Sprawa T-23/11: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2011 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — BA&SH (ba&sh)

22

2011/C 080/44

Sprawa T-24/11: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2011 r. — Bank Refah Kargaran przeciwko Radzie

23

2011/C 080/45

Sprawa T-25/11: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2011 r. — Germans Boada przeciwko OHIM (kształt urządzenia do cięcia ceramiki)

23

2011/C 080/46

Sprawa T-29/11: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2011 r. — Technische Universität Dresden przeciwko Komisji

23

2011/C 080/47

Sprawa T-33/11: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2011 r. — Peeters Landbouwmachines przeciwko OHIM — Fors MW (BIGAB)

24

2011/C 080/48

Sprawa T-34/11: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2011 r. — Canon Europa przeciwko Komisji

24

2011/C 080/49

Sprawa T-35/11: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2011 r. — Kyocera Mita Europe przeciwko Komisji

25

2011/C 080/50

Sprawa T-36/11: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2011 r. — Japan Airlines przeciwko Komisji

25

2011/C 080/51

Sprawa T-39/11: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2011 r. — Cargolux Airlines przeciwko Komisji

26

2011/C 080/52

Sprawa T-40/11: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2011 — Lan Airlines i Lan Cargo przeciwko Komisji

27

2011/C 080/53

Sprawa T-42/11: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2011 r. — Universal przeciwko Komisji

28

2011/C 080/54

Sprawa T-44/11: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2011 r. — Włochy przeciwko Komisji

29

2011/C 080/55

Sprawa T-45/11: Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2011 r. — Włochy przeciwko Komisji

30

2011/C 080/56

Sprawa T-46/10: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2011 r. — Deutsche Lufthansa i in. przeciwko Komisji

31

2011/C 080/57

Sprawa T-48/11: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2011 r. — British Airways przeciwko Komisji

32

2011/C 080/58

Sprawa T-54/11: Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2011 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

33

2011/C 080/59

Sprawa T-57/11: Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2011 r. — Castelnou Energía przeciwko Komisji

33

2011/C 080/60

Sprawa T-399/07: Postanowienie Sądu z dnia 25 stycznia 2011 r. — Basell Polyolefine przeciwko Komisji

34


PL

 

Top