Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:063:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 63, 26 luty 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.063.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 63

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
26 lutego 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 063/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 55 z 19.2.2011.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 063/02

Sprawa C-120/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Bavaria NV przeciwko Bayerischer Brauerbund eV (Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 i (WE) nr 510/2006 — Stosowanie w czasie — Artykuł 14 — Rejestracja zgodnie z procedurą uproszczoną — Związek między znakami towarowymi i chronionymi oznaczeniami geograficznymi)

2

2011/C 063/03

Sprawa C-507/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Słowackiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa — Częściowe umorzenie zobowiązania podatkowego spółki w ramach postępowania układowego — Decyzja Komisji stwierdzająca niezgodność tej pomocy ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Niewykonanie)

2

2011/C 063/04

Sprawa C-77/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Włochy) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda przeciwko Ministero della Salute (Środki ochrony roślin — Dyrektywa 2006/134/WE — Ważność — Ograniczenia w stosowaniu fenarimolu jako substancji czynnej)

3

2011/C 063/05

Sprawa C-118/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Austria) — Postępowanie przeciwko Robertowi Kollerowi (Pojęcie sądu krajowego w rozumieniu art. 234 WE — Uznawanie dyplomów — Dyrektywa 89/48/EWG — Adwokat — Wpis na listę izby zawodowej państwa członkowskiego innego niż to, w którym uznany został dyplom)

3

2011/C 063/06

Sprawa C-208/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Ilonka Sayn-Wittgenstein przeciwko Landeshauptmann von Wien (Obywatelstwo europejskie — Swoboda przemieszczania się i pobytu w państwach członkowskich — Mająca rangę konstytucyjną ustawa państwa członkowskiego znosząca w tym państwie szlachectwo — Nazwisko rodowe osoby dorosłej, będącej obywatelką wspomnianego państwa, uzyskane w wyniku przysposobienia w innym państwie członkowskim, w którym osoba ta zamieszkuje — Tytuł szlachecki i przedimek wskazujący na pochodzenie szlacheckie stanowiące część nazwiska rodowego — Dokonanie wpisu do akt stanu cywilnego przez organy pierwszego państwa członkowskiego — Sprostowanie wpisu z urzędu — Wycofanie tytułu szlacheckiego i przedimka wskazującego na pochodzenie szlacheckie)

4

2011/C 063/07

Sprawa C-215/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus — Finlandia) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, dawniej Suomen Terveystalo Oyj przeciwko Oulun kaupunki (Zamówienia publiczne na usługi — Dyrektywa 2004/18/WE — Umowa mieszana — Umowa zawarta między instytucją zamawiającą a niezależną od niej spółką prywatną — Utworzenie, przy wniesieniu równych udziałów, wspólnego przedsiębiorstwa świadczącego usługi zdrowotne — Zobowiązanie się partnerów do powierzenia wspólnemu przedsiębiorstwu, w trakcie czteroletniego okresu przejściowego, świadczenia usług zdrowotnych, które mają oni obowiązek zapewnić swoim pracownikom)

4

2011/C 063/08

Sprawa C-245/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Brussel — Belgia) — Omalet NV przeciwko Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Swobodne świadczenie usług — Artykuł 49 WE — Przedsiębiorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim — Korzystanie z usług kontrahentów mających siedzibę w tym samym państwie członkowskim — Sytuacja czysto krajowa — Niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

5

2011/C 063/09

Sprawa C-273/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Haarlem — Niderlandy) — Premis Medical BV przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid (Rozporządzenie (WE) nr 729/2004 — Klasyfikacja w ramach Nomenklatury Scalonej towaru określanego jako „chodzik na kółkach” — Pozycja nr 9021 — Pozycja nr 8716 — Sprostowanie — Ważność)

5

2011/C 063/10

Sprawa C-277/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Session (Scotland) w Edynburgu — Zjednoczone Królestwo) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs przeciwko RBS Deutschland Holdings GmbH (Szósta dyrektywa VAT — Prawo do odliczenia — Nabywanie pojazdów w celu ich wykorzystywania w ramach czynności leasingowych — Rozbieżności pomiędzy systemami podatkowymi dwóch państw członkowskich — Zakaz praktyk stanowiących nadużycie)

6

2011/C 063/11

Sprawa C-304/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa — Pomoc na rzecz spółek aktualnie notowanych na giełdzie — Odzyskanie pomocy)

6

2011/C 063/12

Sprawa C-338/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Austria) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH przeciwko Landeshauptmann von Wien (Swoboda świadczenia usług — Swoboda przedsiębiorczości — Reguły konkurencji — Przewóz kabotażowy — Krajowy przewóz osób autobusami liniowymi — Wniosek o powierzenie prowadzenia linii — Koncesja — Zezwolenie — Przesłanki — Posiadanie siedziby lub stałego zakładu na terytorium kraju — Zmniejszenie przychodów podważające rentowność prowadzenia linii, na którą udzielono wcześniej koncesji)

7

2011/C 063/13

Sprawa C-351/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Malty (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2000/60/WE — Artykuły 8 i 15 — Stan śródlądowych wód powierzchniowych — Stworzenie i uruchomienie programów monitorowania stanu wód powierzchniowych — Zaniechanie — Przedstawienie podsumowujących sprawozdań z programów monitorowania wód powierzchniowych — Zaniechanie)

7

2011/C 063/14

Sprawa C-393/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud — Republika Czeska) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany przeciwko Ministerstvu kultury (Własność intelektualna — Dyrektywa 91/250/EWG — Ochrona prawna programów komputerowych — Pojęcie każdej formy wyrażenia programu komputerowego — Kwestia uwzględnienia w tym pojęciu graficznego interfejsu użytkownika — Prawo autorskie — Dyrektywa 2001/29/WE — Prawo autorskie i prawa pokrewne w społeczeństwie informacyjnym — Transmisja telewizyjna graficznego interfejsu użytkownika — Publiczne udostępnienie utworu)

8

2011/C 063/15

Sprawa C-438/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny — Rzeczpospolita Polska) — Bogusław Juliusz Dankowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi (Szósta dyrektywa VAT — Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT — Wykonane usługi — Podatnik niewpisany do rejestru VAT — Obowiązkowe wzmianki w treści faktury dla celów podatku VAT — Krajowe przepisy podatkowe — Wyłączenie prawa do odliczenia na mocy art. 17 ust. 6 szóstej dyrektywy VAT)

8

2011/C 063/16

Sprawa C-488/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) przeciwko Administración General del Estado (Konwencja TIR — Wspólnotowy kodeks celny — Przewóz dokonywany na podstawie karnetu TIR — Stowarzyszenie poręczające — Nieprawidłowy wyładunek — Ustalenie miejsca naruszenia — Pokrycie należności przywozowych)

9

2011/C 063/17

Sprawa C-517/09: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel — Belgia) — w postępowaniu dotyczącym RTL Belgium SA, dawniej TVi SA (Dyrektywa 89/552/EWG — Usługi rozpowszechniania telewizyjnego — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Pojęcie sądu krajowego w rozumieniu art. 267 TFUE — Brak właściwości Trybunału)

9

2011/C 063/18

Sprawa C-524/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Paris) — Ville de Lyon przeciwko Caisse des dépôts et consignations (Odesłanie prejudycjalne — Konwencja z Aarhus — Dyrektywa 2003/4/WE — Publiczny dostęp do informacji o środowisku — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 — Standaryzowany i zabezpieczony system rejestrów — Dostęp do danych transakcyjnych w dziedzinie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych — Odmowa udostępnienia — Centralny administrator — Administratorzy rejestrów krajowych — Poufny charakter danych przechowywanych w rejestrach — Odstępstwa)

10

2011/C 063/19

Sprawa C-12/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — Lecson Elektromobile GmbH przeciwko Hauptzollamt Dortmund (Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura Scalona — Sekcja XVII — Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe — Dział 87 — Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria — Pozycje 8703 i 8713 — Trzy- lub czterokołowe pojazdy elektryczne przeznaczone do przewozu jednej osoby, osiągające prędkość maksymalną od 6 do 15 km/h, wyposażone w oddzielną i nastawną kolumnę kierownicy, zwane „wózkami elektrycznymi”)

11

2011/C 063/20

Sprawa C-116/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luksemburg) — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines przeciwko Pierrowi Feltgenowi (zarządcy masy upadłości spółki Bacino Charter Company SA) i Bacino Charter Company SA (Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 15 pkt 4 lit. a) i art. 15 pkt 5 — Zwolnienie czynności najmu statków morskich — Zakres)

11

2011/C 063/21

Sprawa C-276/10: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2006/118/WE — Ochrona wód podziemnych przez zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu — Brak transpozycji dyrektywy w wyznaczonym terminie)

12

2011/C 063/22

Sprawa C-287/10: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif — Luksemburg) — Tankreederei I SA przeciwko Directeur de l’administration des contributions directes (Swoboda świadczenia usług — Swobodny przepływ kapitału — Ulga podatkowa z tytułu inwestycji — Uzależnienie przyznania ulgi od rzeczywistej realizacji inwestycji na terytorium krajowym — Eksploatacja statków przeznaczonych do żeglugi rzecznej wykorzystywanych w innych państwach członkowskich)

12

2011/C 063/23

Sprawa C-491/10: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Celle — Niemcy) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga przeciwko Simone Pelz (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Odpowiedzialność rodzicielska — Prawo do pieczy — Uprowadzenie dziecka — Artykuł 42 — Wykonanie wydanego przez właściwy sąd (hiszpański) orzeczenia zarządzającego powrót dziecka, w odniesieniu do którego zostało wystawione zaświadczenie — Właściwość sądu wezwanego (niemieckiego) do odmówienia wykonania wspomnianego orzeczenia w przypadku poważnego naruszenia praw dziecka)

12

2011/C 063/24

Sprawa C-336/08: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landessozialgericht Berlin — Niemcy) — Christel Reinke przeciwko AOK Berlin (Odesłanie prejudycjalne — Umorzenie postępowania)

13

2011/C 063/25

Sprawa C-334/09: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 2 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Meiningen — Niemcy) — Frank Scheffler przeciwko Landkreis Wartburgkreis (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania — Dyrektywa 91/439/EWG — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Rezygnacja z krajowego prawa jazdy po osiągnięciu maksymalnej liczby punktów za różne wykroczenia — Prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim — Negatywna opinia medyczno-psychologiczna wydana w państwie członkowskim miejsca zamieszkania po uzyskaniu nowego prawa jazdy w innym państwie członkowskim — Cofnięcie uprawnienia do kierowania na terytorium pierwszego państwa członkowskiego — Uprawnienie państwa członkowskiego miejsca zamieszkania posiadacza prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie do stosowania do wskazanego prawa jazdy własnych przepisów krajowych dotyczących ograniczania, zawieszania, cofania lub unieważniania uprawnienia do kierowania — Przesłanki — Wykładnia pojęcia „zachowanie po uzyskaniu nowego prawa jazdy”)

13

2011/C 063/26

Sprawa C-20/10: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 11 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Trani — Włochy) — Vino Cosimo Damiano przeciwko Poste Italiane SpA (Artykuł 104 ust. 3 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/70/WE — Klauzule 3 i 8 porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony — Umowy o pracę na czas określony w sektorze publicznym — Pierwsza lub jedyna umowa — Obowiązek wskazania obiektywnych powodów — Zniesienie — Obniżenie ogólnego poziomu ochrony pracowników — Zasada niedyskryminacji — Artykuł 82 WE i art. 86 WE)

14

2011/C 063/27

Sprawa C-22/10 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 27 października 2010 r. — REWE-Zentral AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Clina — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy CLINAIR — Odmowa rejestracji — Względna podstawa odmowy rejestracji — Badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust 1 lit. b))

15

2011/C 063/28

Sprawa C-102/10: Postanowienie Trybunału z dnia 28 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Focșani — Rumunia) — Frăsina Bejan przeciwko Tudorel Mușat (Regulamin postępowania — Artykuł 9 ust. 1, art.103 ust. 1 i art. 104 ust. 3 akapit pierwszy i drugi — Zbliżenie ustawodawstw — System obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych — Umowa dobrowolnego ubezpieczenia — Brak zastosowania)

15

2011/C 063/29

Sprawa C-193/10: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — KMB Europe BV przeciwko Hauptzollamt Duisburg (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania — Wspólna taryfa celna — Nomenklatura scalona — Klasyfikacja taryfowa — Odtwarzacz multimedialny MP3 — Pozycja 8521 — Urządzenia do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku)

16

2011/C 063/30

Sprawa C-199/10: Postanowienie Trybunału z dnia 22 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL przeciwko Fazenda Pública (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania — Artykuły 56 WE i 58 WE — Opodatkowanie dywidendy — Pobranie u źródła — Krajowe ustawodawstwo podatkowe przewidujące zwolnienie dywidendy wypłacanej spółkom będącym rezydentami)

16

2011/C 063/31

Sprawa C-377/10: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 6 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Dolj — Rumunia) — Adrian Băilă przeciwko Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (Odesłanie prejudycjalne — Brak związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu przed sądem krajowym — Niedopuszczalność)

17

2011/C 063/32

Sprawa C-439/10: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 7 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău — Rumunia) — SC DRA SPEED SRL przeciwko Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău i Administrația Finanțelor Publice Bacău (Odesłanie prejudycjalne — Brak opisu stanu faktycznego — Niedopuszczalność)

17

2011/C 063/33

Sprawa C-440/10: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 7 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău — Rumunia) — SC SEMTEX SRL przeciwko Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău i Administrația Finanțelor Publice Bacău (Odesłanie prejudycjalne — Brak opisu stanu faktycznego — Niedopuszczalność)

18

2011/C 063/34

Sprawa C-441/10: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 7 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău — Rumunia) — Ioan Anghel przeciwko Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău i Administrația Finanțelor Publice Bacău (Odesłanie prejudycjalne — Brak opisu stanu faktycznego — Niedopuszczalność)

18

2011/C 063/35

Sprawa C-262/88 INT: Wniosek o wykładnię wyroku z dnia 17 maja 1990 r w sprawie C-262/88 Barber, przedstawiony w dniu 26 maja 2010 r. przez Manuela Enrique Peinada Guitarta

18

2011/C 063/36

Sprawa C-549/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 9 września 2010 r. w sprawie T-155/06 Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 22 listopada 2010 r. przez Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS

18

2011/C 063/37

Sprawa C-562/10: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec

19

2011/C 063/38

Sprawa C-566/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 września 2010 r. w sprawach połączonych T-166/07 i T-285/07 Republika Włoska przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 2 grudnia 2010 r. przez Republikę Włoską

21

2011/C 063/39

Sprawa C-567/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (Belgia) w dniu 3 grudnia 2010 r. — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL przeciwko Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

22

2011/C 063/40

Sprawa C-570/10: Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Irlandii

22

2011/C 063/41

Sprawa C-601/10: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

22

2011/C 063/42

Sprawa C-6/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 5 stycznia 2011 r. — Daiichi Sankyo Company przeciwko Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Sprawa C-16/11: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estońskiej

24

2011/C 063/44

Sprawa C-60/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 1 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Włochy) — Lucio Rubano przeciwko Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Sprawa C-116/09: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 7 grudnia 2010 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez Bezirksgericht Ried i.I. — Austria) — postępowanie karne przeciwko Antoniowi Formato, Lence Rohackovej, Torstenowi Kuntzowi, Gardelowi Jong Atenowi, Hubertowi Kanatschnigowi, Jarmile Szabovej, Zdence Powerovej, Nousi Nettuno

24

2011/C 063/46

Sprawa C-387/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Hiszpania) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) przeciwko Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Sprawa C-33/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Danii

25

2011/C 063/48

Sprawa C-208/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

25

 

Sąd

2011/C 063/49

Sprawa T-382/08: Wyrok Sądu z dnia 18 stycznia 2011 r. — Advance Magazine Publishers, Inc. przeciwko OHIM i Capela & Irmãos (VOGUE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VOGUE — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy VOGUE Portugal — Brak rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

26

2011/C 063/50

Sprawa T-336/09: Wyrok Sądu z dnia 19 stycznia 2011 r. — Häfele przeciwko OHIM — Topcom Europe (Topcom) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Topcom — Wcześniejsze wspólnotowe i zarejestrowane w Beneluksie słowne znaki towarowe TOPCOM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

26

2011/C 063/51

Sprawa T-411/09: Postanowienie Sądu z dnia 12 stycznia 2011 r. — Ioannis Terezakis przeciwko Komisji Europejskiej (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Odmowa dostępu do części dokumentów — Zastąpienie zaskarżonej decyzji w trakcie postępowania — Odmowa wyciągnięcia wniosków — Umorzenie postępowania)

26

2011/C 063/52

Sprawa T-563/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 30 września 2010 r. w sprawie F-20/06 De Luca przeciwko Komisji, wniesione w dniu 10 grudnia 2010 r. przez Patrizię De Lukę

27

2011/C 063/53

Sprawa T-570/10: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2010 r. — Environmental Manufacturing przeciwko OHIM — Wolf (Przedstawienie głowy wilka)

27

2011/C 063/54

Sprawa T-571/10: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik przeciwko OHMI — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Sprawa T-580/10: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. — Wohlfahrt przeciwko OHIM — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Sprawa T-581/10: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2010 r. — X Technology Swiss przeciwko OHIM — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

Sprawa T-585/10: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2010 r. — Aitic Penteo przeciwko OHIM — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Sprawa T-7/11: Skarga wniesiona w dniu w dniu 7 stycznia 2011 r. — Bank Melli Iran przeciwko Radzie

30

2011/C 063/59

Sprawa T-12/11: Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2011 r. — Iran Insurance przeciwko Radzie

31

2011/C 063/60

Sprawa T-13/11: Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2011 r. — Post Bank przeciwko Radzie

32

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2011/C 063/61

Sprawa F-118/10: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2010 r. — Psarras przeciwko Enisie

34

2011/C 063/62

Sprawa F-122/10: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2010 r. — Cocchi i Falcione przeciwko Komisji

34

2011/C 063/63

Sprawa F-124/10: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2010 r. — Labiri przeciwko EKES

34

2011/C 063/64

Sprawa F-128/10: Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2010 r. — Mora Carrasco i in. przeciwko Parlamentowi

35


PL

 

Top