Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 346, 18 grudzień 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.346.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 346

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
18 grudnia 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2010/C 346/03

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 328 z 4.12.2010.

1

 

Sąd

2010/C 346/01

Złożenie ślubowania przez nowego członka Sądu

2

2010/C 346/02

Przydział sędziego A. Popescu do izb

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2010/C 346/04

Sprawa C-535/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywy 79/409/EWG i 92/43/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa — Nieprawidłowe wyznaczenie i niewystarczająca ochrona prawna obszarów specjalnej ochrony)

3

2010/C 346/05

Sprawa C-185/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank ’s-Gravenhage — Niderlandy) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV przeciwko Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Dyrektywa 89/106/EWG — Wyroby budowlane — Dyrektywa 89/686/EWG — Środki ochrony indywidualnej — Decyzja 93/465/EWG — Oznakowanie CE — Urządzenia kotwiczące chroniące przed upadkiem z wysokości przy pracach na dachach — Norma EN 795)

3

2010/C 346/06

Sprawa C-280/08 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 października 2010 r. — Deutsche Telekom AG przeciwko Komisji (Odwołanie — Konkurencja — Artykuł 82 WE — Rynki usług telekomunikacyjnych — Dostęp do stacjonarnej sieci operatora historycznego — Hurtowe ceny usług pośrednich dostępu do pętli lokalnej świadczonych na rzecz konkurentów — Detaliczne ceny usług dostępu świadczonych na rzecz abonentów — Praktyki cenowe stosowane przez przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominującą — Zaniżanie marży konkurentów — Opłaty zatwierdzone przez krajowy organ regulacyjny — Zakres swobody przedsiębiorstwa zajmującego pozycję dominującą — Możliwość przypisania naruszenia — Pojęcie nadużycia — Kryterium równie skutecznego konkurenta — Obliczenie zaniżania marży — Skutki nadużycia — Kwota grzywny)

4

2010/C 346/07

Sprawa C-350/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Litewskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Akt przystąpienia z 2003 r. — Obowiązki państw przystępujących — Acquis communautaire — Dyrektywy 2001/83/WE i 2003/63/WE — Rozporządzenie (EWG) nr 2309/93 i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 — Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Podobne biologiczne produkty lecznicze pochodzenia biotechnologicznego — Krajowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przed przystąpieniem)

5

2010/C 346/08

Sprawa C-467/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona — Hiszpania) — PADAWAN SL przeciwko Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Zbliżanie ustawodawstw — Prawo autorskie i prawa pokrewne — Dyrektywa 2001/29/WE — Prawo do zwielokrotniania utworu — Wyjątki i ograniczenia — Wyjątek kopii na użytek prywatny — Pojęcie godziwej rekompensaty — Jednolita wykładnia — Wdrożenie przez państwa członkowskie — Kryteria — Granice — Opłata licencyjna za kopię na użytek prywatny nakładana na sprzęt, urządzenia i nośniki mające związek ze zwielokrotnianiem cyfrowym)

5

2010/C 346/09

Sprawa C-482/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 października 2010 r. — Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja 2008/633/WSiSW — Dostęp wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania — Rozwinięcie przepisów dorobku Schengen — Wyłączenie Zjednoczonego Królestwa z procedury przyjęcia decyzji — Ważność)

6

2010/C 346/10

Sprawa C-499/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret — Dania) — Ingeniørforeningen i Danmark, działający w imieniu Olego Andersena przeciwko Region Syddanmark (Dyrektywa 2000/78/WE — Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy — Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek — Niewypłacanie odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy pracownikom uprawnionym do pobierania świadczeń emerytalnych)

7

2010/C 346/11

Sprawa C-508/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Malty (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda świadczenia usług transportu morskiego — Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3577/92 — Artykuły 1 i 4 — Usługi kabotażu w obrębie państwa członkowskiego — Obowiązek udzielania zamówień publicznych w sposób wolny od dyskryminacji — Udzielenie bez przeprowadzenia uprzedniego postępowania przetargowego wyłącznego zamówienia przed dniem przystąpienia państwa członkowskiego do Unii Europejskiej)

7

2010/C 346/12

Sprawa C-570/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Anotato Dikastirio Kyprou — Republika Cypru) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias przeciwko Anatheoritiki Archi Prosforon (Zamówienia publiczne — Dyrektywa 89/665/EWG — Artykuł 2 ust. 8 — Organy odwoławcze niemające charakteru sądowego — Uchylenie decyzji instytucji zamawiającej o wyborze oferty — Możliwość odwołania się przez instytucję zamawiającą do organu sądowego)

8

2010/C 346/13

Sprawa C-16/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Gudrun Schwemmer przeciwko Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse (Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i 574/72 — Świadczenia rodzinne — Reguły zapobiegające kumulacji — Artykuł 76 ust. 2 rozporządzenia nr 1408/71 — Artykuł 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 574/72 — Dzieci zamieszkujące w państwie członkowskim ze swoją matką, spełniającą przesłanki do pobierania tam świadczeń rodzinnych, których zatrudniony w Szwajcarii ojciec, spełniający a priori przesłanki do otrzymywania tam świadczeń rodzinnych tego samego rodzaju na podstawie prawa szwajcarskiego, nie złożył wniosku o przyznanie świadczeń)

8

2010/C 346/14

Sprawa C-45/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Hamburg — Niemcy) — Gisela Rosenbladt przeciwko Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Dyrektywa 2000/78/WE — Dyskryminacja ze względu na wiek — Zakończenie umowy o pracę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego)

9

2010/C 346/15

Sprawa C-49/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Późniejsze przystąpienie państw członkowskich — Przepisy przejściowe — Stosowanie w czasie — Stosowanie obniżonej stawki — Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce)

9

2010/C 346/16

Sprawa C-61/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Niemcy) — Landkreis Bad Dürkheim przeciwko Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Wspólna polityka rolna — Zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy — Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 — System płatności jednolitych — Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego — Pojęcie „kwalifikujący się hektar” — Działalność pozarolnicza — Warunki przyporządkowania gruntu rolnego do gospodarstwa)

10

2010/C 346/17

Sprawa C-67/09 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 października 2010 r. — Nuova Agricast Srl, Cofra srl przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — System pomocy na inwestycje w mniej uprzywilejowanych regionach Włoch — Decyzja Komisji uznająca ów system za zgodny ze wspólnym rynkiem — Wnioski o naprawienie szkód poniesionych jakoby w związku z wydaniem tej decyzji — Środki przejściowe między tym systemem a poprzednim systemem — Czasowy zakres stosowania decyzji Komisji o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec poprzedniego systemu — Zasady pewności prawa, ochrony uzasadnionych oczekiwań i równego traktowania)

11

2010/C 346/18

Sprawa C-72/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja.) — Établissements Rimbaud SA przeciwko Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence (Podatki bezpośrednie — Swobodny przepływ kapitału — Osoby prawne mające siedzibę w państwie trzecim będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego — Posiadanie nieruchomości położonych w państwie członkowskim — Podatek od wartości rynkowej tych nieruchomości — Odmowa zwolnienia — Zwalczanie oszustw podatkowych — Ocena w świetle porozumienia EOG)

11

2010/C 346/19

Sprawa C-81/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — Idryma Typou A.E. przeciwko Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Swoboda przedsiębiorczości — Swobodny przepływ kapitału — Prawo spółek — Pierwsza dyrektywa 68/151/EWG — Spółka akcyjna prowadząca działalność w zakresie prasy i telewizji — Spółka i akcjonariusz do których należy ponad 2,5 % akcji — Grzywna administracyjna ciążąca na nich solidarnie)

12

2010/C 346/20

Sprawa C-97/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Austria) — Ingrid Schmelz przeciwko Finanzamt Waldviertel (Szósta dyrektywa VAT — Artykuły 24 ust. 3 i art. 28i — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 283 ust. 1 lit. c) — Ważność — Artykuły 12 WE, 43 WE i 49 WE — Zasada równego traktowania — Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw — Zwolnienie z podatku VAT — Odmowa stosowania zwolnienia do podatników mających siedzibę w innych państwach członkowskich — Pojęcie „rocznego obrotu”)

12

2010/C 346/21

Sprawa C-175/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal — Zjednoczone Królestwo) — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs przeciwko Axa UK plc (Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienie — Artykuł 13 część B lit. d) pkt 3 — Czynności związane z płatnościami i przelewami — Windykacja należności — Plany płatnicze w zakresie należności za zabiegi dentystyczne — Usługi pobierania i przetwarzania płatności na rachunek klientów usługodawcy)

13

2010/C 346/22

Sprawa C-203/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Volvo Car Germany GmbH przeciwko Autohof Weidensdorf GmbH (Dyrektywa 86/653/EWG — Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek — Rozwiązanie umowy agencyjnej przez zleceniodawcę — Prawo przedstawiciela do świadczenia wyrównawczego)

14

2010/C 346/23

Sprawa C-205/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szombathelyi Városi Bíróság — Republika Węgierska) — postępowanie karne przeciwko Emilowi Eredicsowi, Márii Vassné Sápi (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Decyzja ramowa 2001/220/WSiSW — Status ofiar w postępowaniu karnym — Pojęcie „ofiara” — Osoba prawna — Mediacja karna w toku postępowania karnego — Przepisy wykonawcze)

14

2010/C 346/24

Sprawa C-227/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Torino — Włochy) — Antonio Accardo i in. przeciwko Comune di Torino (Polityka społeczna — Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników — Organizacja czasu pracy — Funkcjonariusze policji miejskiej — Dyrektywa 93/104/WE — Dyrektywa 93/104/WE, zmieniona dyrektywą 2000/34/WE — Dyrektywa 2003/88/WE — Artykuły 5, 17 i 18 — Maksymalny tygodniowy czas pracy — Układy zbiorowe lub porozumienia zawarte przez partnerów społecznych na szczeblu krajowym lub regionalnym — Odstępstwa dotyczące odroczonego tygodniowego odpoczynku i odpoczynku wyrównawczego — Bezpośrednia skuteczność — Zgodna wykładnia)

15

2010/C 346/25

Sprawa C-242/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam — Niderlandy) — Albron Catering BV przeciwko FNV Bondgenoten i Johnowi Roestowi (Polityka społeczna — Przejęcia przedsiębiorstw — Dyrektywa 2001/23/WE — Ochrona praw pracowniczych — Grupa spółek, której pracownicy zatrudnieni są przez „spółkę pracodawcę” i na stałe delegowani do „spółki operacyjnej” — Przejęcie spółki operacyjnej)

15

2010/C 346/26

Sprawa C-243/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Halle — Niemcy) — Günter Fuß przeciwko Stadt Halle (Polityka społeczna — Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników — Dyrektywa 2003/88/WE — Organizacja czasu pracy — Strażacy zatrudnieni w sektorze publicznym — Służba interwencyjna — Artykuł 6 lit. b) i art. 22 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) — Maksymalny tygodniowy czas pracy — Odmowa wykonywania pracy w większym wymiarze — Przymusowe przeniesienie do innej służby — Bezpośrednia skuteczność — Konsekwencje z punktu widzenia sądu krajowego)

16

2010/C 346/27

Sprawa C-306/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle — Belgia) — Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko I.B. (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między państwami członkowskimi — Artykuł 4 — Powody fakultatywnej odmowa wykonania — Artykuł 4 pkt 6 — Nakaz aresztowania wydany w celu wykonania kary — Artykuł 5 — Gwarancje ze strony wydającego nakaz państwa członkowskiego — Artykuł 5 pkt 1 — Skazanie w trybie zaocznym — Artykuł 5 pkt 3 — Nakaz aresztowania wydany do celów ścigania — Wydanie uzależnione od spełnienia warunku, by poszukiwana osoba została odesłana do wykonującego nakaz państwa członkowskiego — Łączne zastosowanie art. 5 pkt 1 i art. 5 pkt 3 — Zgodność)

16

2010/C 346/28

Sprawa C-345/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep — Niderlandy) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens przeciwko College van zorgverzekeringen (Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Tytuł III, rozdział 1 — Artykuły 28, 28a i 33 — Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 — Artykuł 29 — Swobodny przepływ osób — Artykuły 21 i 45 TFUE — Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego — Osoby uprawnione do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy — Miejsce zamieszkania w państwie członkowskim innym niż państwo zobowiązane do wypłaty emerytury lub renty — Udzielanie świadczeń rzeczowych w państwie miejsca zamieszkania na koszt państwa zobowiązanego do wypłaty emerytury lub renty — Brak rejestracji w państwie miejsca zamieszkania — Obowiązek uiszczania składek w państwie zobowiązanym do wypłaty emerytury lub renty — Zmiana przepisów krajowych państwa zobowiązanego do wypłaty emerytury lub renty — Ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego — Różnica traktowania między rezydentami i nierezydentami)

17

2010/C 346/29

Sprawa C-367/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 28 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau przeciwko SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Odesłanie prejudycjalne — Działania przynoszące szkodę interesom finansowym Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Artykuł 1, art. 3 ust. 1 akapit trzeci, art. 5 i 7 — Rozporządzenie (EWG) nr 3665/87 — Artykuł 11 i art. 18 ust. 2 lit. c) — Pojęcie podmiotu gospodarczego — Osoby uczestniczące w nieprawidłowości — Osoby, na których ciąży obowiązek poniesienia odpowiedzialności za nieprawidłowości lub obowiązek zapobiegania im — Sankcja administracyjna — Bezpośrednia skuteczność — Termin przedawnienia dla dochodzenia zapłaty — Przerwanie)

18

2010/C 346/30

Sprawa C-385/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Republika Litweska) — Nidera Handelscompagnie BV przeciwko Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Dyrektywa 2006/112/WE — Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT — Przepisy krajowe wykluczające prawo do odliczenia w przypadku towarów odsprzedanych przed identyfikacją podatnika dla celów podatku VAT)

19

2010/C 346/31

Sprawa C-423/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 28 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Staatssecretaris van Financiën przeciwko X BV (Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura scalona — Warzywa (główki czosnku) poddane suszeniu, z których nie została całkowicie usunięta zawarta w nich woda)

19

2010/C 346/32

Sprawa C-428/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État — Francja) — Union syndicale Solidaires Isère przeciwko Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Polityka społeczna — Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników — Dyrektywa 2003/88/WE — Organizacja czasu pracy — Artykuły 1, 3 i 17 — Zakres stosowania — Okazjonalna i sezonowa praca osób zatrudnionych na podstawie „umowy uczestnictwa w działalności wychowawczej” — Ograniczenie czasu pracy takich pracowników w placówkach wakacyjnych i rekreacyjnych do 80 dni rocznie — Regulacja krajowa nieprzewidująca dla tych pracowników minimalnego dobowego okresu odpoczynku — Odstępstwa przewidziane w art. 17 — Przesłanki — Gwarancja równoważnego okresu wyrównawczego odpoczynku lub, w wyjątkowych przypadkach, właściwej ochrony)

20

2010/C 346/33

Sprawa C-500/09: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 28 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Usługi pocztowe — Dyrektywa 97/67/WE — Ograniczenia krajowe — Przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie przesyłek ekspresowych — Krajowy system licencjonowania)

20

2010/C 346/34

Sprawa C-41/10: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 28 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ubezpieczenie bezpośrednie inne niż ubezpieczenie na życie — Dyrektywy 73/239/EWG i 92/49/EWG — Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych działające na rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych — Nieprawidłowa lub niepełna transpozycja)

21

2010/C 346/35

Sprawa C-117/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 24 czerwca 2010 r. — Kronoply GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — Wniosek o pomoc mający na celu zmianę pomocy przyznanej uprzednio przedsiębiorstwu będącemu beneficjentem i zgłoszonej Komisji po zrealizowaniu w całości projektu inwestycyjnego — Kryteria efektu zachęty i konieczności)

21

2010/C 346/36

Sprawa C-386/09: Postanowienie Trybunału z dnia 15 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour du travail de Bruxelles — Belgia) — Jhonny Briot przeciwko Randstad Interim, Sodexho SA, Radzie Unii Europejskiej (Artykuł 104 § 3 akapit drugi regulaminu postępowania — Dyrektywa 2001/23/WE — Przejęcie przedsiębiorstw — Ochrona praw pracowniczych — Nieprzedłużenie umowy o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym)

22

2010/C 346/37

Sprawa C-28/10 P: Postanowienie Trybunału z dnia 2 września 2010 r. — Mehmet Salih Bayramoglu przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu postępowania — Nieprawidłowe żądania — Oczywista niedopuszczalność)

22

2010/C 346/38

Sprawa C-292/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Regensburg (Niemcy) w dniu 11 czerwca 2010 r. — G przeciwko Corneliusowi de Visser

23

2010/C 346/39

Sprawa C-328/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Włochy) w dniu 5 lipca 2010 r. — Enipower SpA przeciwko Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Sprawa C-329/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Włochy) w dniu 5 lipca 2010 r. — ENI SpA przeciwko Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas i Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Sprawa C-330/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Włochy) w dniu 5 lipca 2010 r. — Edison Trading SpA przeciwko Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Sprawa C-331/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Włochy) w dniu 5 lipca 2010 r. — E.On Produzione SpA przeciwko Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Sprawa C-332/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Włochy) w dniu 5 lipca 2010 r. — Edipower SpA przeciwko Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Sprawa C-333/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Włochy) w dniu 5 lipca 2010 r. — E.On Energy Trading SpA przeciwko Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Sprawa C-406/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Anglia i Walia) w dniu 11 sierpnia 2010 r. — SAS Institute Inc. przeciwko World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Sprawa C-426/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 18 czerwca 2010 r. w sprawie T-51/10 Bell & Ross przeciwko OHIM, wniesione w dniu 26 sierpnia 2010 r. przez Bell & Ross

28

2010/C 346/47

Sprawa C-442/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 13 września 2010 r. — Churchill Insurance Company Limited i Tracy Evans przeciwko Benjaminowi Wilkinsonowi działającemu w sprawie poprzez ojca i pełnomocnika Stevena Wilkinsona i Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Sprawa C-458/10: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

29

2010/C 346/49

Sprawa C-464/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Mons (Belgia) w dniu 24 września 2010 r. — État belge przeciwko Pierre’owi Henflingowi, Raphaëlowi Davinowi, Koenraadowi Tanghe (działającym w charakterze syndyków masy upadłościowej Tiercé Franco-Belge SA)

30

2010/C 346/50

Sprawa C-465/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 27 września 2010 r. — Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales przeciwko Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre

30

2010/C 346/51

Sprawa C-468/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 28 września 2010 r. — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) przeciwko Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Sprawa C-469/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 28 września 2010 r. — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) przeciwko Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Sprawa C-472/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pest Megyei Bíróság w dniu 29 września 2010 r. — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság przeciwko Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Sprawa C-484/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 7 października 2010 r. — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) przeciwko Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Sprawa C-487/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Rennes w dniu 11 października 2010 r. — L’Océane Immobilière SAS przeciwko Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Sprawa C-488/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Hiszpania) w dniu 11 października 2010 r. — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. przeciwko Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Sprawa C-491/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Celle (Niemcy) w dniu 15 października 2010 r. — Joseba Andoni Aguirre Zarraga przeciwko Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Sprawa C-496/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Włochy) w dniu 15 października 2010 r. — postępowanie karne przeciwko Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Sprawa C-500/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Włochy) w dniu 19 października 2010 r. — Ufficio IVA di Piacenza przeciwko Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Sprawa C-501/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Włochy) w dniu 19 października 2010 r. — postępowanie karne przeciwko Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Sprawa C-502/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 20 października 2010 r. — Staatssecretaris van Justicie przeciwko M. Singhowi

35

2010/C 346/62

Sprawa C-503/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad (Bułgaria) w dniu 20 października 2010 r. — Evroetil AD przeciwko Direktor na Agentsia „Mitnitsi”

35

2010/C 346/63

Sprawa C-510/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 25 października 2010 r. — DR i TV2 Danmark A/S przeciwko NCB

36

2010/C 346/64

Sprawa C-235/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Ried im Innkreis — Austria) — Postępowanie karne przeciwko Rolandowi Langerowi

37

2010/C 346/65

Sprawa C-95/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 1 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Irlandii

37

2010/C 346/66

Sprawa C-182/09: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 3 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division — Zjednoczone Królestwo) — Seaport (NI) Ltd przeciwko Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Sprawa C-355/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Irlandii

38

2010/C 346/68

Sprawa C-394/09: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 22 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

38

2010/C 346/69

Sprawa C-510/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 9 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

38

2010/C 346/70

Sprawa C-531/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 1 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

38

2010/C 346/71

Sprawa C-541/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 września 2010 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez Giudice di pace di Varese — Włochy) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin przeciwko Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Sprawa C-192/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 19 października 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii

38

2010/C 346/73

Sprawa C-223/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 1 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

38

2010/C 346/74

Sprawa C-264/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 19 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Inalta Curte de Casație și Justiție — Rumunia) — Postępowanie karne przeciwko Gheorghe’owi Kita

38

 

Sąd

2010/C 346/75

Sprawa T-24/05: Wyrok Sądu z dnia 27 października 2010 r. — Alliance One International i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Hiszpański rynek zakupu i pierwszego przetworzenia surowca tytoniowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynku — Obowiązek uzasadnienia — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Równość traktowania)

39

2010/C 346/76

Sprawa T-227/07: Wyrok Sądu z dnia 28 października 2010 r. — Hiszpania przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Pomoc produkcyjna przeznaczona dla przetwórców pomidorów — Wyrywkowe kontrole przeprowadzone w stosownych okresach — Proporcjonalność)

39

2010/C 346/77

Sprawa T-236/07: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2010 r. — Niemcy przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Rozliczanie rachunków — Rok budżetowy 2006 — Data zastosowania art. 32 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 — Moc wiążąca jednostronnej deklaracji Komisji załączonej do protokołu ze spotkania Coreper)

39

2010/C 346/78

Sprawa T-23/09: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2010 r. — CNOP i CCG przeciwko Komisji (Konkurencja — Postępowanie administracyjne — Decyzja nakazująca przeprowadzenie kontroli — Artykuł 20 ust. 4 rozporządzenia Rady WE nr 1/2003 — Brak osobowości prawnej adresata — Obowiązek uzasadnienia — Pojęcie przedsiębiorstwa i związku przedsiębiorstw)

40

2010/C 346/79

Sprawa T-65/09 P: Wyrok Sądu z dnia 27 października 2010 r. — Reali przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Personel kontraktowy — Zatrudnienie — Zaszeregowanie do grupy — Doświadczenie zawodowe — Dyplom — Równoważność)

40

2010/C 346/80

Sprawa T-131/09: Wyrok Sądu z dnia 28 października 2010 r. — Farmeco przeciwko OHIM — Allergan (BOTUMAX) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BOTUMAX — Wcześniejsze wspólnotowe, słowny i graficzny, znaki towarowe BOTOX — Względne podstawy odmowy rejestracji — Naruszenie renomy — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

40

2010/C 346/81

Sprawa T-365/09: Wyrok Sądu z dnia 27 października 2010 r. — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki przeciwko OHIM — Free (FREE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FREE — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy FREE i wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

41

2010/C 346/82

Sprawa T-32/09 P: Postanowienie Sądu z dnia 28 października 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — Odwołanie oczywiście bezzasadne — Odwołanie wzajemne ograniczone do kwestii kosztów)

41

2010/C 346/83

Sprawa T-515/09 P: Postanowienie Sądu z dnia 18 października 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Odmowa przetłumaczenia decyzji przez instytucję — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

41

2010/C 346/84

Sprawa T-516/09 P: Postanowienie Sądu z dnia 18 października 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Oddalenie wniosku o wszczęcie dochodzenia — Odmowa przetłumaczenia decyzji przez instytucję — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

42

2010/C 346/85

Sprawa T-18/10 R II: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 października 2010 r. — Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi i Radzie (Środki tymczasowe — Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 — Handel produktami z fok — Zakaz przywozu i sprzedaży — Wyjątek na rzecz społeczności Eskimosów — Kolejny wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Nowe okoliczności faktyczne — Brak okoliczności niecierpiących zwłoki)

42

2010/C 346/86

Sprawa T-353/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 października 2010 r. — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc finansowa — Nota debetowa zmierzająca do odzyskania pomocy finansowej — Wniosek o zawieszenie wykonania — Nieuwzględnienie wymogów formalnych — Niedopuszczalność)

43

2010/C 346/87

Sprawa T-435/10: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2010 r. — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS przeciwko Komisji

43

2010/C 346/88

Sprawa T-446/10: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2010 r. — Dow AgroSciences i Dintec Agroquímica — Produtos Químicos przeciwko Komisji

43

2010/C 346/89

Sprawa T-447/10: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

44

2010/C 346/90

Sprawa T-449/10: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2010 r. — ClientEarth i in. przeciwko Komisji

45

2010/C 346/91

Sprawa T-456/10: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2010 r. — Timab Industries i CFPR przeciwko Komisji

46

2010/C 346/92

Sprawa T-457/10: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

47

2010/C 346/93

Sprawa T-474/10: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

48

2010/C 346/94

Sprawa T-477/10: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2010 r. — SE — Blusen Stenau przeciwko OHIM — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Sprawa T-478/10: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

49

2010/C 346/96

Sprawa T-479/10: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

50

2010/C 346/97

Sprawa T-480/10: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

50

2010/C 346/98

Sprawa T-481/10: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

50

2010/C 346/99

Sprawa T-482/10: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

50

2010/C 346/00

Sprawa T-485/10: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2010 r. — MIP Metro przeciwko OHIM — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Sprawa T-498/10: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2010 r. — Mayer Naman przeciwko OHIM — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Sprawa T-499/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — MOL przeciwko Komisji

52

2010/C 346/03

Sprawa T-500/10: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2010 r. — Dorma przeciwko OHIM — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Sprawa T-501/10: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2010 r. — TI Media Broadcasting i TI Media przeciwko Komisji

53

2010/C 346/05

Sprawa T-502/10: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2010 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

54

2010/C 346/06

Sprawa T-503/10: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2010 r. — IDT Biologika przeciwko Komisji

54

2010/C 346/07

Sprawa T-504/10: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2010 r. — Prima TV przeciwko Komisji

55

2010/C 346/08

Sprawa T-505/10: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2010 r. — Höganäs przeciwko OHIM — Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Sprawa T-506/10: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2010 r. — RTI i Elettronica Industriale przeciwko Komisji

56

2010/C 346/10

Sprawa T-508/10: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2010 r. — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat przeciwko OHIM — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER)

56

2010/C 346/11

Sprawa T-509/10: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2010 r. — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft przeciwko Radzie

57

2010/C 346/12

Sprawa T-512/10: Skarga wniesiona w dniu 26 października 2010 r. — Nike International przeciwko OHIM (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Sprawa T-443/09: Postanowienie Sądu z dnia 28 października 2010 r. — Agriconsulting Europe przeciwko Komisji

58

2010/C 346/14

Sprawa T-16/10: Postanowienie Sądu z dnia 18 października 2010 r. — Alisei przeciwko Komisji

58

2010/C 346/15

Sprawa T-151/10: Postanowienie Sądu z dnia 22 października 2010 r. — Bank Nederlandse Gemeenten przeciwko Komisji

58

2010/C 346/16

Sprawa T-299/10: Postanowienie Sądu z dnia 28 października 2010 r. — Babcock Noell przeciwko Entreprise commune Fusion for Energy

58

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2010/C 346/17

Sprawa F-85/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 października 2010 r. — Sørensen przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Urzędnicy przechodzący do wyższej grupy funkcyjnej w drodze konkursu otwartego — Kandydaci wpisani na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 ust. 2 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

59

2010/C 346/18

Sprawa F-113/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 28 października 2010 r. — Kay przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Urzędnicy przechodzący do wyższej grupy zaszeregowania w drodze konkursu ogólnego — Kandydaci wpisani na listę rezerwy przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 2, 5 ust. 2 i 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

59

2010/C 346/19

Sprawa F-60/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 27 października 2010 r. — Birkhoff przeciwko Komisji (Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu — Dziecko dotknięte poważną chorobą lub niepełnosprawnością niepozwalającymi na samodzielne utrzymanie — Wniosek o przedłużenie okresu wypłacania dodatku — Artykuł 2 ust. 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Maksymalny dochód dziecka jako warunek przedłużenia okresu wypłacania dodatku — Koszty podlegające odliczeniu od wspomnianego dochodu)

60

2010/C 346/20

Sprawa F-51/07 RENV: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 września 2010 r. — Bui Van przeciwko Komisji

60


PL

 

Top