Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 278, 15 październik 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.278.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 278

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
15 października 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Bank Centralny

2010/C 278/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 października 2010 r. w sprawie dwóch projektów rozporządzeń w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (CON/2010/72)

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2010/C 278/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2010/C 278/03

Kursy walutowe euro

6

2010/C 278/04

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących przyjęta w trakcie posiedzenia dnia 15 kwietnia 2010 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.317 – E.ON Gas – Sprawozdawca: Polska

7

2010/C 278/05

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 4 maja 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.317 – E.ON Gas) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2863 wersja ostateczna)  (1)

9

2010/C 278/07

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2010 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Sprawozdawca: Austria

11

2010/C 278/08

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4738)  (1)

14

2010/C 278/10

Mianowanie na stanowisko funkcjonariusza ds. przesłuchań

16

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2010/C 278/11

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

17


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2010/C 278/12

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/32/10 – Tempus IV – Reforma szkolnictwa wyższego poprzez międzynarodową współpracę uniwersytecką

18

2010/C 278/13

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania programem operacyjnym ESPON 2013

22

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2010/C 278/14

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

23

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2010/C 278/15

Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

24

2010/C 278/16

Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

25

2010/C 278/17

Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

26

2010/C 278/18

Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

27

2010/C 278/19

Pomoc państwa – Republika Włoska – Pomoc państwa C 17/10 (ex N 315/09) – Firmin Srl – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE (1)

28


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top