EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:234:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 234, 28 sierpień 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.234.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 234

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
28 sierpnia 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2010/C 234/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 221 z 14.8.2010.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2010/C 234/02

Sprawa C-139/07 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. Komisja Europejska przeciwko Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Republice Filnlandii i Królestwu Szwecji (Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty postępowań kontrolnych w sprawie pomocy państwa — Wyjątek dotyczący ochrony celu śledztwa — Obowiązek przeprowadzenia przez daną instytucję konkretnej analizy treści każdego z dokumentów, których dotyczy wniosek o dostęp)

2

2010/C 234/03

Sprawa C-441/07 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Alrosa Company Ltd (Odwołanie — Pozycja dominująca — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Światowy rynek surowca diamentowego — Podjęte przez spółkę indywidualne zobowiązania do zaprzestania zakupu surowca diamentowego od innej spółki — Decyzja uznająca za wiążące indywidualne zobowiązania podjęte przez spółkę i kończąca postępowanie)

3

2010/C 234/04

Sprawa C-28/08 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko The Bavarian Lager Co. Ltd, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych (EIOD) (Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Dokument ze spotkania, które odbyło się w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ochrona danych osobowych — Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001)

3

2010/C 234/05

Sprawa C-171/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 56 WE i 43 WE — Swobodny przepływ kapitału — Akcje uprzywilejowane („golden shares”) portugalskiego Skarbu Państwa w spółce Portugal Telecom SGPS SA — Ograniczenia w nabywaniu udziałów i zarządzaniu sprywatyzowaną spółką — Środek państwowy)

4

2010/C 234/06

Sprawa C-194/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Susanne Gassmayr przeciwko Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Polityka społeczna — Dyrektywa 92/85/EWG — Wprowadzenie środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią — Artykuł 5 ust. 3 i art. 11 pkt 1–3 — Skutek bezpośredni — Pracownica w ciąży zwolniona z obowiązku świadczenia pracy w trakcie ciąży — Pracownica na urlopie macierzyńskim — Uprawnienie do dodatku za dyżur w miejscu pracy)

4

2010/C 234/07

Sprawa C-334/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środki własne Unii — Odmowa udostępnienia Unii środków własnych odpowiadających pewnym niezgodnym z prawem pozwoleniom celnym — Siła wyższa — Oszukańcze zachowanie organów celnych — Odpowiedzialność państw członkowskich — Prawidłowość wpisu ustalonych tytułów dochodów budżetowych w odrębnych rachunkach)

5

2010/C 234/08

Sprawa C-393/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Włochy) — Emanuela Sbarigia przeciwko Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (Krajowe przepisy regulujące godziny otwarcia i dni zamknięcia aptek — Zwolnienie — Uprawnienia decyzyjne właściwych organów)

6

2010/C 234/09

Sprawa C-407/08 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 lipca 2010 r. — Knauf Gips KG, dawniej Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Płyty gipsowe — Dostęp do akt — Dowody obciążające i odciążające — Pojęcie przedsiębiorstwa — Jednostka gospodarcza — Spółka odpowiedzialna za działanie jednostki gospodarczej — Argument podniesiony po raz pierwszy w trakcie postępowania sądowego)

6

2010/C 234/10

Sprawa C-428/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank ‘s-Gravenhage — Niderlandy) — Monsanto Technology LLC przeciwko Cefetra BV i in. (Własność przemysłowa i handlowa — Ochrona prawna wynalazków biotechnologicznych — Dyrektywa 98/44/WE — Artykuł 9 — Patent chroniący produkt zawierający albo stanowiący informację genetyczną — Materiał zawierający opatentowany produkt — Ochrona — Przesłanki)

7

2010/C 234/11

Sprawa C-442/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Układ stowarzyszeniowy EWG–Węgry — Następcza weryfikacja — Brak poszanowania reguł pochodzenia — Decyzja władz kraju wywozu — Środek zaskarżenia — Kontrola Komisji — Cła — Pokrycie retrospektywne — Środki własne — Udostępnienie — Odsetki za zwłokę)

8

2010/C 234/12

Sprawy połączone C-447/08 i C-448/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea hovrätt — Szwecja) — postępowanie karne przeciwko Otto Sjöbergowi (C-447/08) i Andersowi Gerdinowi (C-448/08) (Swoboda świadczenia usług — Gry losowe — Urządzanie gier losowych przez Internet — Promocja gier organizowanych w innych państwach członkowskich — Działalność zastrzeżona dla instytucji publicznych lub nienastawionych na zysk — Sankcje karne)

8

2010/C 234/13

Sprawa C-471/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin käräjäoikeus — Finlandia) — Sanna Maria Parviainen przeciwko Finnair Oyj (Polityka społeczna — Dyrektywa 92/85/EWG — Ochrona w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią — Artykuł 5 ust. 2 i art. 11 pkt 1 — Pracownica przeniesiona tymczasowo do innej pracy w okresie ciąży — Obowiązkowe przeniesienie ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa lub zdrowia jej lub jej dziecka — Wynagrodzenie niższe od przeciętnego wynagrodzenia pobieranego przed tym przeniesieniem — Wcześniejsze wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia podstawowego i różnych dodatków — Obliczenie wynagrodzenia, do którego uprawniona jest pracownica w ciąży podczas jej tymczasowego przeniesienia)

9

2010/C 234/14

Sprawa C-526/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dopuszczalność — Non bis in idem — Powaga rzeczy osądzonej — Artykuły 226 WE i 228 WE — Artykuł 29 regulaminu postępowania — Język postępowania — Dyrektywa 91/676/EWG — Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego — Niezgodność przepisów krajowych z zasadami dotyczącymi okresów, warunków i techniki rolniczego wykorzystania nawozów — Minimalna pojemność dla składowania gnojówki — Zakaz rolniczego wykorzystania na gruntach o dużym nachyleniu — Techniki pozwalające na zapewnienie jednolitego i skutecznego rolniczego wykorzystania nawozów)

10

2010/C 234/15

Sprawa C-558/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Portakabin Limited, Portakabin B.V. przeciwko Primakabin B.V. (Znaki towarowe — Reklama kontekstowa w Internecie („keyword advertising”) — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuły 5–7 — Wyświetlanie ogłoszeń reklamowych według słów kluczowych identycznych ze znakiem towarowym — Wyświetlanie ogłoszeń reklamowych według słów kluczowych odtwarzających znak towarowy z „małymi błędami” — Reklama towarów używanych — Towary wytworzone i wprowadzone do obrotu przez właściciela znaku towarowego — Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy — Umieszczanie etykiet zawierających nazwę sprzedawcy i usuwanie etykiet ze znakiem towarowym — Reklamowanie przy użyciu znaku towarowego należącego do osoby trzeciej towarów używanych obejmujących, poza towarami wytwarzanymi przez właściciela, także towary mające inne pochodzenie)

10

2010/C 234/16

Sprawa C-35/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione, Włochy) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate przeciwko Paolowi Speranzy (Podatki pośrednie — Podatek od podwyższenia kapitału zakładowego — Artykuł 4 ust. 1 lit. c) dyrektywy 69/335/EWG — Przepisy krajowe przewidujące opodatkowanie rejestracji czynności podwyższenia kapitału zakładowego spółki — Solidarne zobowiązanie podatkowe ciążące na spółce będącej beneficjentem oraz na notariuszu — Brak rzeczywistego wniesienia wkładów kapitałowych — Ograniczenie dostępności środków dowodowych)

11

2010/C 234/17

Sprawa C-99/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy — Rzeczpospolita Polska) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Usługi telekomunikacyjne — Dyrektywa 2002/22/WE — Artykuł 30 ust. 2 — Przenoszenie numerów telefonicznych — Uprawnienia krajowych organów regulacyjnych — Opłata pobierana od abonenta — Zniechęcający charakter — Uwzględnienie kosztów)

12

2010/C 234/18

Sprawa C-233/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) — Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije przeciwko Belgische Staat (Swobodne świadczenie usług — Swobodny przepływ kapitału — Opodatkowanie bezpośrednie — Odmienne traktowanie w zależności od miejsca inwestycji lub oszczędzania)

13

2010/C 234/19

Sprawa C-246/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Hamburg — Niemcy) — Susanne Bulicke przeciwko Deutsche Büro Service GmbH (Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuły 8 i 9 — Procedura krajowa mająca na celu spowodowanie przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy — Termin na podjęcie działania — Zasady równoważności i skuteczności — Zasada nieobniżania wcześniejszego poziomu ochrony)

13

2010/C 234/20

Sprawa C-343/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Zjednoczone Królestwo) — Afton Chemical Limited przeciwko Secretary of State for Transport (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Ważność — Dyrektywa 2009/30/WE — Artykuł 1 ust. 8 — Dyrektywa 98/70/WE — Artykuł 8a — Zanieczyszczenie powietrza — Paliwa — Stosowanie dodatków metalicznych w paliwach — Wartość graniczna trikarbonylku (metylocyklopentadieno)manganowego (MMT) — Oznakowanie — Ocena wpływu — Oczywisty błąd w ocenie — Zasada ostrożności — Proporcjonalność — Równość traktowania — Pewność prawa — Dopuszczalność)

14

2010/C 234/21

Sprawa C-363/09: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Wniosek o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu — Ochrona danych)

15

2010/C 234/22

Sprawa C-550/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf — Niemcy) — postępowanie karne przeciwko E, F (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Szczególne środki restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom mające na celu zwalczanie terroryzmu — Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB — Rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 — Artykuły 2 i 3 — Wpis organizacji na listę osób, grup i podmiotów, które uczestniczyły w aktach terrorystycznych — Przekazanie na rzecz organizacji przez jej członków funduszy pochodzących ze zbiórki datków i sprzedaży publikacji)

15

2010/C 234/23

Sprawa C-211/10 PPU: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — postępowanie wszczęte przez Doris Povse przeciwko Maurowi Alpadze (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Bezprawne uprowadzenie dziecka — Środki tymczasowe dotyczące „władzy rodzicielskiej” — Prawo do pieczy — Zarządzenie powrotu dziecka — Wykonanie — Jurysdykcja — Pilny tryb prejudycjalny)

16

2010/C 234/24

Sprawa C-517/08 P: Postanowienie Trybunału z dnia 15 kwietnia 2010 r. — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA przeciwko Komisji Europejskiej, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Królestwu Hiszpanii (Odwołanie — Dyrektywa 91/414/EWG — Niewłączenie endosulfanu do załącznika I do tej dyrektywy — Cofnięcie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

17

2010/C 234/25

Sprawa C-39/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 22 marca 2010 r. — Société des plantations de Mbanga SA (SPM) przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej (Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu Trybunału — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — Wspólna organizacja rynków w sektorze bananów — System przywozu bananów pochodzących z państw AKP do Wspólnoty — Szkoda rzekomo wyrządzona niezależnemu producentowi — Naruszenie reguł konkurencji w dziedzinie wspólnej polityki rolnej — Naruszenie ogólnych zasad prawa, w szczególności zasady dobrej administracji — Odwołanie oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne)

17

2010/C 234/26

Sprawa C-91/09: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 26 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Eis.de GmbH przeciwko BBY Vertriebsgesellschaft mbH (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Znaki towarowe — Internet — Reklama kontekstowa („keyword advertising”) — Wyświetlanie według słów kluczowych identycznych z danym znakiem towarowym ogłoszenia reklamowego konkurenta właściciela tego znaku — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 5 ust. 1 lit. a))

18

2010/C 234/27

Sprawa C-193/09 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 4 marca 2010 r. — Kaul GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Bayer AG (Odwołanie — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ARCOL — Sprzeciw właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego CAPL — Zastosowanie się przez OHIM do wyroku stwierdzającego nieważność decyzji jednej z jego izb odwoławczych — Prawo do bycia wysłuchanym — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Wymagane minimum podobieństwa znaków towarowych — Oddalenie ze względu na oczywisty brak znaczenia nowych dowodów przedstawionych w postępowaniu przed izbą odwoławczą — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 61 ust. 2, art. 63 ust. 6, art. 73 zdanie drugie oraz art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94)

18

2010/C 234/28

Sprawa C-332/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 23 kwietnia 2010 r. — Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) przeciwko Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Słowny wspólnotowy znak towarowy FLUGBÖRSE — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Data właściwa dla dokonania oceny istnienia bezwzględnej podstawy unieważnienia)

19

2010/C 234/29

Sprawa C-451/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 12 maja 2010 r. — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej (Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Dowód pochodzenia wspólnotowego produktów złowionych przez statek należący do spółki prawa greckiego — Brak przyjęcia przepisów pozwalających organom celnym państwa członkowskiego na uznanie wystawionych przez państwo trzecie dokumentów innych niż dokument T2M)

19

2010/C 234/30

Sprawa C-514/09 P P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 29 października 2009 r. w sprawie T-249/09 Ségaud przeciwko Komisji wniesione w dniu 11 grudnia 2009 r. przez Huberta Ségaud

20

2010/C 234/31

Sprawa C-214/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Hamm (Niemcy) w dniu 4 maja 2010 r. — KHS AG przeciwko Winfriedowi Schulte

20

2010/C 234/32

Sprawa C-244/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 19 maja 2010 r. — Mesopotamia Broadcast A/S METV przeciwko Republice Federalnej Niemiec

20

2010/C 234/33

Sprawa C-245/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 19 maja 2010 r. — ROJ TV A/S przeciwko Republice Federalnej Niemiec

21

2010/C 234/34

Sprawa C-250/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 20 maja 2010 r. — Haltergemeinschaft LBL GbR przeciwko Hauptzollamt Düsseldorf

21

2010/C 234/35

Sprawa C-263/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Gorj (Rumunia) w dniu 27 maja 2010 r. — Iulian Andrei Nisipeanu przeciwko Administrația Fondului pentru Mediu i Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj oraz Administrația Finanțelor Publice Târgu-Cărbunești

22

2010/C 234/36

Sprawa C-271/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak (Belgia) w dniu 31 maja 2010 r. — Cvba Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs przeciwko Belgische Staat

22

2010/C 234/37

Sprawa C-280/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 4 czerwca 2010 r. — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu

23

2010/C 234/38

Sprawa C-281/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 18 marca 2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), PepsiCo, Inc., wniesione w dniu 4 czerwca 2010 r. przez PepsiCo, Inc.

23

2010/C 234/39

Sprawa C-282/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 7 czerwca 2010 r. — Maribel Dominguez przeciwko Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

24

2010/C 234/40

Sprawa C-283/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunia) w dniu 7 czerwca 2010 r. — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) przeciwko Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A.

25

2010/C 234/41

Sprawa C-299/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial de Amares (Portugalia) w dniu 17 czerwca 2010 r. — Cristiano Marques Vieira przeciwko Companhia de Seguros Tranquilidade SA

25

2010/C 234/42

Sprawa C-300/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalia) w dniu 17 czerwca 2010 r. — Vítor Hugo Marques Almeida przeciwko Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

26

2010/C 234/43

Sprawa C-305/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

26

2010/C 234/44

Sprawa C-310/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curte de Apel Bacău (Rumunia) w dniu 29 czerwca 2010 r. — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești przeciwko Ștefan Agafiței i inni

27

2010/C 234/45

Sprawa C-316/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 1 lipca 2010 r. — Danske Svineproducenter przeciwko Justitsministeriet

28

2010/C 234/46

Sprawa C-342/10: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Finlandii

28

2010/C 234/47

Sprawa C-343/10: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwo Hiszpanii

29

2010/C 234/48

Sprawa C-349/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 28 kwietnia 2010 r. w sprawie T-225/09 Claro, S.A. przeciwko OHIM i Telefónica, S.A., wniesione w dniu 9 lipca 2010 r. przez Claro, S.A.

29

2010/C 234/49

Sprawa C-566/08: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 25 lutego 2010 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

30

2010/C 234/50

Sprawa C-572/08: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 6 maja 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej

30

2010/C 234/51

Sprawa C-147/09: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien — Austria) — Ronald Seunig przeciwko Maria Hölzel

30

 

Sąd

2010/C 234/52

Sprawa T-331/06: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko EEA (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa EEA — Świadczenie informatycznych usług konsultacyjnych — Odrzucenie oferty — Skarga o stwierdzenie nieważności — Właściwość Sądu — Kryteria udzielania zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia — Podkryteria — Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek uzasadnienia)

31

2010/C 234/53

Sprawa T-12/08 P-RENV-RX: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — M przeciwko EMA (Odwołanie — Służba publiczna — Poddanie wyroku Sądu wyjątkowej procedurze ponownego rozpoznania — Stan postępowania pozwalający na wydanie orzeczenia w sprawie)

31

2010/C 234/54

Sprawa T-85/08: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. — Exalation przeciwko OHIM (Vektor-Lycopin) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Vektor-Lycopin — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

32

2010/C 234/55

Sprawa T-160/08 P: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Komisja przeciwko Putterie-De-Beukelaer (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Stwierdzenie w pierwszej instancji nieważności sprawozdania z przebiegu kariery — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2005 — Właściwe przepisy — Rubryka „Zdolności do pełnienia określonych funkcji” — Postępowanie w sprawie oceny — Procedura akredytacji)

32

2010/C 234/56

Sprawa T-385/08: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Trautwein przeciwko OHIM (przedstawienie psa) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego psa — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

32

2010/C 234/57

Sprawa T-386/08: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Trautwein przeciwko OHIM (Przedstawienie konia) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego konia — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

33

2010/C 234/58

Sprawa T-396/08: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Freistaat Sachsen i Land Sachsen-Anhalt przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc szkoleniowa — Decyzja uznająca pomoc za częściowo zgodną i za częściowo niezgodną ze wspólnym rynkiem — Konieczność pomocy — Pozytywne skutki zewnętrzne — Obowiązek uzasadnienia)

33

2010/C 234/59

Sprawa T-430/08: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. — Grain Millers przeciwko OHIM — Grain Millers (GRAIN MILLERS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GRAIN MILLERS — Wcześniejsza krajowa nazwa handlowa Grain Millers i jej przedstawienie w formie graficznej — Częściowa odmowa rejestracji — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

34

2010/C 234/60

Sprawa T-510/08: Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. — Toqueville przeciwko OHIM — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego — Słowny wspólnotowy znak towarowy TOCQUEVILLE 13 — Uchybienie terminowi do wniesienia skargi na decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa do znaku towarowego — Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego — Artykuł 78 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 81 rozporządzenia (WE) 207/2009))

34

2010/C 234/61

Sprawa T-30/09: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Engelhorn przeciwko OHIM — The Outdoor Group (peerstorm) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego peerstorm — Wcześniejsze słowne wspólnotowe i krajowe znaki towarowe PETER STORM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 15 i art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 15 i art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009))

35

2010/C 234/62

Sprawa T-368/09 P: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Sevenier przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Rezygnacja — Odmowa udzielenia przez Komisję zgody na wycofanie rezygnacji i zwołanie komisji ds. inwalidztwa — Termin na wniesienie zażalenia — Przekroczenie terminu — Brak usprawiedliwionego błędu)

35

2010/C 234/63

Sprawa T-570/08: Postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2010 r. — Deutsche Post przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Nakaz udzielenia informacji — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

35

2010/C 234/64

Sprawa T-571/08: Postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2010 r. — Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Nakaz udzielenia informacji — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

36

2010/C 234/65

Sprawa T-166/09 P: Postanowienie Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Postanowienie o przekazaniu sprawy — Orzeczenie niepodlegające odwołaniu — Skarga o odszkodowanie — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — Uchybienia proceduralne — Odwołanie częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne)

36

2010/C 234/66

Sprawa T-349/09: Postanowienie Sądu z dnia 6 lipca 2010 r. — PAGO International przeciwko OHIM — Tirol Milch (Pago) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego — Uchylenie decyzji izby odwoławczej — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

37

2010/C 234/67

Sprawa T-401/09: Postanowienie Sądu z dnia 6 lipca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Skarga o stwierdzenie nieważności — Oddalenie przez Trybunał Sprawiedliwości wniosku o odszkodowanie — Skarga o odszkodowanie — Doręczenie odwołania byłemu przedstawicielowi strony skarżącej — Brak krzywdy — Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna i częściowo oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej)

37

2010/C 234/68

Sprawy T-84/10 R i T-223/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 czerwca 2010 r. — Regione Puglia przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Decyzja zmniejszająca pomoc finansową wspólnoty — Nota obciążeniowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

38

2010/C 234/69

Sprawa T-177/10 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. — Alcoa Trasformazioni przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Preferencyjne taryfy na dostawę energii elektrycznej — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

38

2010/C 234/70

Sprawa T-211/10: Postanowienie Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Strålfors przeciwko OHIM (ID SOLUTIONS) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga wszczynająca postępowanie — Wymogi formalne — Oczywista niedopuszczalność)

38

2010/C 234/71

Sprawa T-212/10: Postanowienie Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. — Strålfors przeciwko OHIM (IDENTIFICATION SOLUTIONS) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga wszczynająca postępowanie — Wymogi formalne — Oczywista niedopuszczalność)

39

2010/C 234/72

Sprawa T-210/10: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2010 r. — Condé przeciwko Radzie

39

2010/C 234/73

Sprawa T-243/10: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. — Rungis express przeciwko OHIM — Žito (MARESTO)

40

2010/C 234/74

Sprawa T-258/10: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2010 r. — France Télécom przeciwko Komisji

40

2010/C 234/75

Sprawa T-259/10: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2010 r. — Ax przeciwko Radzie

41

2010/C 234/76

Sprawa T-267/10: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. — Land Wien przeciwko Komisji

42

2010/C 234/77

Sprawa T-269/10: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2010 r. — LIS przeciwko Komisji

42

2010/C 234/78

Sprawa T-274/10: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. — Suez Environnement i Lyonnaise des eaux France przeciwko Komisji

43

2010/C 234/79

Sprawa T-275/10: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. — mPAY24 GmbH przeciwko OHIM — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

44

2010/C 234/80

Sprawa T-276/10: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. — El Coto De Rioja przeciwko OHIM — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

45

2010/C 234/81

Sprawa T-279/10: Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2010 r. — K-Mail Order przeciwko OHIM — IVKO (MEN’Z)

45

2010/C 234/82

Sprawa T-280/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (ANEURYSMCONTROL)

46

2010/C 234/83

Sprawa T-281/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (APETITECONTROL)

47

2010/C 234/84

Sprawa T-282/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (STOMACONTROL)

47

2010/C 234/85

Sprawa T-283/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (BMICONTROL)

48

2010/C 234/86

Sprawa T-284/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (IMPLANTCONTROL)

48

2010/C 234/87

Sprawa T-285/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (CHEMOCONTROL)

49

2010/C 234/88

Sprawa T-287/10: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2010 r. — Unilever España i Unilever przeciwko OHIM — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)

49

2010/C 234/89

Sprawa T-290/10: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2010 r. — Sports Warehouse przeciwko OHIM (TENNIS WAREHOUSE)

50

2010/C 234/90

Sprawa T-291/10: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2010 r. — Martin przeciwko Komisji

51

2010/C 234/91

Sprawa T-295/10: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. — Camara przeciwko Radzie

51

2010/C 234/92

Sprawa T-299/10: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2010 r. — Babcock Noell przeciwko Europejskiemu Wspólnemu Przedsięwzięciu na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

52

2010/C 234/93

Sprawa T-178/06: Postanowienie Sądu z dnia 29 czerwca 2010 r. — Bavaria przeciwko Radzie

53

2010/C 234/94

Sprawa T-286/07: Postanowienie Sądu z dnia 30 czerwca 2010 r. — Torres przeciwko OHIM — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)

53

2010/C 234/95

Sprawa T-115/08: Postanowienie Sądu z dnia 29 czerwca 2010 r. — Gourmet Burger Kitchen przeciwko OHIM (GOURMET BURGER KITCHEN)

54

2010/C 234/96

Sprawa T-121/09: Postanowienie Sądu z dnia 13 lipca 2010 r. — Al Shanfari przeciwko Radzie i Komisji

54

2010/C 234/97

Sprawa T-361/09: Postanowienie Sądu z dnia 30 czerwca 2010 r. — Centraal bureau voor de statistiek przeciwko Komisji

54

2010/C 234/98

Sprawa T-112/10: Postanowienie Sądu z dnia 5 lipca 2010 r. — Prionics przeciwko Komisji i EFSA

54

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2010/C 234/99

Sprawa F-64/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. — Bergström przeciwko Komisji (Służba publiczna — Powołanie — Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników — Kandydaci wpisani na listę rezerwy przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

55

2010/C 234/00

Sprawa F-67/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. — Lesniak przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników — Osoby wpisane na listę rezerwy przed wejściem z życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy w chwili zatrudnienia — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

55

2010/C 234/01

Sprawa F-139/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. — Kurrer przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników — Kandydaci wpisani na listę rezerwy przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu — Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

56

2010/C 234/02

Sprawa F-53/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pełny skład) z dnia 5 maja 2010 r. — Bouillez i in. przeciwko Radzie (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2007 r. — Interes prawny — Decyzja o przyznaniu awansu — Lista urzędników awansowanych — Porównanie osiągnięć — Kryterium wagi wykonywanych zadań — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu awansu — Wyważenie interesów)

56

2010/C 234/03

Sprawa F-89/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 24 lutego 2010 r. — P przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Parlament Europejski — Rozwiązanie stosunku pracy — Utrata zaufania)

57

2010/C 234/04

Sprawa F-2/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 24 lutego 2010 r. — Menghi przeciwko ENISA (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Zwolnienie po upływie okresu próbnego — Mobbing)

57

2010/C 234/05

Sprawa F-55/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 maja 2010 r. — Maxwell przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Oddelegowanie w interesie służby — Urlop z przyczyn osobistych — Koszty zakwaterowania i kształcenia — Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność za zawinione działanie — Bezpodstawne wzbogacenie)

57

2010/C 234/06

Sprawa F-78/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 czerwca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie — Zwrot kosztów — Zarzut skargi równoległej — Oczywista niedopuszczalność)

58

2010/C 234/07

Sprawa F-34/10: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. — Arango Jaramillo i in. przeciwko EBI

58


PL

 

Top