Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:063:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 63, 13 marzec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.063.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 63

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
13 marca 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości

2010/C 063/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 51 z 27.2.2010.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2010/C 063/02

Sprawa C-444/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ — Rzeczpospolita Polska) — Postępowanie upadłościowe wszczęte wobec MG Probud Gdynia sp. z o.o. (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie nr 1346/2000 — Postępowanie upadłościowe — Odmowa uznania przez państwo członkowskie orzeczenia o wszczęciu postępowania wydanego przez sąd właściwy innego państwa członkowskiego oraz orzeczeń dotyczących prowadzenia i zakończenia tego postępowania upadłościowego)

2

2010/C 063/03

Sprawy połączone C-471/07 i C-472/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État — Belgia) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 i C-472/07), Bayer SA (C-471/07 i C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 i C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 i C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, uprzednioSanofi-Synthelabo SA (C-472/07) przeciwko państwu belgijskiemu (Dyrektywa 89/105/EWG — Przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka — Artykuł 4 ust. 1 — Bezpośrednia skuteczność — Zamrożenie cen)

2

2010/C 063/04

Sprawa C-546/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 stycznia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodne świadczenie usług — Artykuł 49 WE — Załącznik XII do aktu o przystąpieniu — Wykaz, o którym mowa w art. 24 aktu o przystąpieniu: Polska — Rozdział 2 pkt 13 — Przysługująca Republice Federalnej Niemiec możliwość odstąpienia od art. 49 ust. 1 WE — Klauzula „standstill” — Niemiecko-polska umowa międzyrządowa z dnia 31 stycznia 1990 r. o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło w Niemczech — Wykluczenie możliwości zawierania przez przedsiębiorstwa z siedzibą w innych państwach członkowskich umów o dzieło z polskimi przedsiębiorstwami na wykonywanie wykonywania prac w Niemczech — Rozszerzenie istniejących w dniu podpisania traktatu o przystąpieniu ograniczeń dotyczących dostępu pracowników polskich do niemieckiego rynku pracy)

3

2010/C 063/05

Sprawa C-555/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Niemcy) — Seda Kücükdeveci przeciwko Swedex GmbH & Co. KG (Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek — Dyrektywa 2000/78/WE — Ustawodawstwo krajowe dotyczące rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, nieuwzględniające okresu zatrudnienia ukończonego przed osiągnięciem wieku 25 lat do obliczania długości okresu wypowiedzenia — Uzasadnienie środka — Uregulowanie krajowe sprzeczne z dyrektywą — Rola sądu krajowego)

4

2010/C 063/06

Sprawa C-118/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL przeciwko Administración del Estado (Autonomia proceduralna państw członkowskich — Zasada równoważności — Skierowana przeciwko państwu skarga o stwierdzenie odpowiedzialności odszkodowawczej — Naruszenie prawa Unii — Naruszenie krajowej konstytucji)

4

2010/C 063/07

Sprawa C-226/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Oldenburg — Niemcy) — Stadt Papenburg przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Decyzja państwa członkowskiego dotycząca wydania zgody na projekt wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty sporządzony przez Komisję — Interesy i aspekty, które należy uwzględnić)

5

2010/C 063/08

Sprawa C-229/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Niemcy) — Colin Wolf przeciwko Stadt Frankfurt am Main (Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 4 ust. 1 — Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek — Przepis krajowy ustalający górną granicę wieku 30 lat przy rekrutacji do technicznej służby pożarniczej średniego szczebla — Realizowany cel — Pojęcie istotnego i determinującego wymogu zawodowego)

6

2010/C 063/09

Sprawa C-233/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud — Republika Czeska) — Milan Kyrian przeciwko Celní úřad Tábor (Wzajemna pomoc przy windykacji roszczeń — Dyrektywa 76/308/EWG — Uprawnienie do dokonania kontroli przez sądy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę organ współpracujący — Wykonalność dokumentu umożliwiającego egzekucję — Zgodne z prawem doręczenie dokumentu dłużnikowi — Doręczenie dokumentu w języku niezrozumiałym dla adresata)

6

2010/C 063/10

Sprawa C-264/08: Wyrok trybunału (druga izba) z dnia 28 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België — Belgia) — Państwo belgijskie przeciwko Direct Parcel Distribution Belgium NV (Wspólnotowy kodeks celny — Dług celny — Kwota należności celnych — Artykuły 217 i 221 — Środki własne Wspólnot — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 — Artykuł 6 — Wymóg uwzględnienia kwoty należności przed powiadomieniem dłużnika — Pojęcie kwoty prawnie należnej)

7

2010/C 063/11

Sprawa C-311/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Mons — Belgia) — Société de Gestion Industrielle (SGI) przeciwko państwu belgijskiemu (Swoboda przedsiębiorczości — Swobodny przepływ kapitału — Opodatkowanie bezpośrednie — Przepisy w zakresie podatków dochodowych — Określenie dochodu osób prawnych podlegającego opodatkowaniu — Spółki pozostające w stosunkach współzależności — Wyjątkowa i nieodpłatna korzyść przyznawana przez krajową spółkę powiązanej z nią spółce z siedzibą w innym państwie członkowskim — Zaliczenie kwoty przedmiotowych korzyści do dochodów własnych krajowej spółki, która korzyść przyznała — Wyważony podział władztwa podatkowego pomiędzy państwami członkowskimi — Zwalczanie unikania opodatkowania — Zwalczanie praktyk stanowiących nadużycie — Proporcjonalność)

8

2010/C 063/12

Sprawa C-333/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 stycznia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ towarów — Artykuły 28 WE i 30 WE — Ograniczenie ilościowe w przywozie — Środki o skutku równoważnym — System uprzedniego zezwolenia — Środki pomocnicze w przetwarzaniu i środki spożywcze, do których przygotowania wykorzystano środki pomocnicze w przetwarzaniu pochodzące z innych państw członkowskich, w których są one legalnie produkowane lub sprzedawane — Procedura pozwalająca przedsiębiorcom na uzyskiwanie wpisu takich substancji do „pozytywnego wykazu” — Klauzula wzajemnego uznania — Krajowe ramy regulacyjne stwarzające stan braku pewności prawa po stronie przedsiębiorców)

8

2010/C 063/13

Sprawa C-343/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 stycznia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/41/WE — Działalność instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzór nad takimi instytucjami — Częściowy brak transpozycji w wyznaczonym terminie — Brak instytucji pracowniczych programów emerytalnych podejmujących działalność na terytorium krajowym — Kompetencja państw członkowskich w zakresie organizowania swoich krajowych systemów emerytalnych)

9

2010/C 063/14

Sprawa C-362/08 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 stycznia 2010 r. — Internationaler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Pojęcie aktu zaskarżalnego w rozumieniu art. 230 WE)

9

2010/C 063/15

Sprawa C-398/08 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 stycznia 2010 r. — Audi AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 63 — Słowny znak towarowy Vorsprung durch Technik — Znaki towarowe składające się z haseł reklamowych — Charakter odróżniający — Zgłoszenie znaku towarowego dla bardzo dużej liczby towarów i usług — Właściwy krąg odbiorców — Ocena i uzasadnienie o charakterze całościowym — Nowe dokumenty)

10

2010/C 063/16

Sprawa C-406/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Zjednoczone Królestwo) — Uniplex (UK) Ltd przeciwko NHS Business Services Authority (Dyrektywa 89/665/EWG — Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych — Termin do wniesienia skargi — Początek biegu terminu do wniesienia skargi)

11

2010/C 063/17

Sprawy połączone C-430/08 i C-431/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, Edinburgh i VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Zjednoczone Królestwo) — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08) i Caterpillar EPG Ltd (C-431/08) przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy kodeks celny — Artykuły 78 i 203 — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 — Artykuł 865 — Procedura uszlachetniania czynnego — Nieprawidłowy kod procedury celnej — Powstanie długu celnego — Rewizja zgłoszenia celnego)

11

2010/C 063/18

Sprawa C-456/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 stycznia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 93/37/EWG — Zamówienie publiczne na roboty budowlane — Zawiadomienie kandydatów i oferentów o decyzjach dotyczących udzielenia zamówienia — Dyrektywa 89/665/EWG — Procedury zaskarżenia w sprawach udzielania zamówień publicznych — Termin na wniesienie skargi — Dzień, od którego rozpoczyna się bieg terminu na wniesienie skargi)

12

2010/C 063/19

Sprawa C-462/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Niemcy) — Ümit Bekleyen przeciwko Land Berlin (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Artykuł 7 akapit drugi decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Prawo dziecka pracownika tureckiego do przyjęcia dowolnej oferty pracy w przyjmującym państwie członkowskim, w którym ukończyło naukę zawodu — Rozpoczęcie nauki zawodu po opuszczeniu na stałe tego państwa członkowskiego przez rodziców)

13

2010/C 063/20

Sprawa C-470/08: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Arnhem — Niderlandy) — K. van Dijk przeciwko Gemeente Kampen (Wspólna polityka rolna — Zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych systemów pomocy — Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 — System płatności jednolitych — Przeniesienie uprawnień do płatności — Wygaśnięcie umowy dzierżawy — Obowiązki dzierżawcy i wydzierżawiającego)

13

2010/C 063/21

Sprawa C-472/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts — Łotwa) — Alstom Power Hydro przeciwko Valsts ieņēmumu dienests (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 18 ust. 4 — Krajowe przepisy wyznaczające trzyletni termin przedawnienia na zwrot nadpłaty VAT)

14

2010/C 063/22

Sprawa C-473/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 stycznia 2010 r. wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz przeciwko Finanzamt Dresden I (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. j) — Zwolnienie — Nauczanie prywatne przez nauczycieli obejmujące edukację szkolną i uniwersytecką — Usługi świadczone przez niezależnego nauczyciela w ramach kursu ustawicznego szkolenia zawodowego organizowanego przez podmiot trzeci)

14

2010/C 063/23

Sprawa C-22/09: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 29 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Polityka energetyczna — Ekonomia energii — Dyrektywa 2002/91/WE — Charakterystyka energetyczna budynków — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

15

2010/C 063/24

Sprawa C-403/09 PPU: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 grudnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Višje sodišče v Mariboru — Republika Słowenii) — Jasna Detiček przeciwko Mauriziowi Sgueglii (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Sprawy małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Środki tymczasowe dotyczące prawa do pieczy — Orzeczenie podlegające wykonaniu w państwie członkowskim — Bezprawne zabranie dziecka — Inne państwo członkowskie — Inny sąd — Przyznanie pieczy nad dzieckiem drugiemu rodzicowi — Jurysdykcja — Pilny tryb prejudycjalny)

16

2010/C 063/25

Sprawy połączone C-162/08 do C-164/08: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 23 listopada 2009 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grecja) — Geórgios K. Lagoudakis przeciwko Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (C-162/08), Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis przeciwko Dimos Geropotamou (C-163/08) i Michail Zacharioudakis przeciwko Dimos Lampis (C-164/08) (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/70/WE — Klauzule 5 i 8 porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony — Umowy o pracę na czas określony w sektorze publicznym — Pierwsza i jedyna umowa — Kolejne umowy — Równoważne rozwiązanie prawne — Obniżenie ogólnego poziomu ochrony pracowników — Przepisy mające na celu zapobieganie nadużyciom — Sankcje — Bezwzględny zakaz przekształcenia umów o pracę na czas określony w umowy o pracę na czas nieokreślony w sektorze publicznym — Konsekwencje niewłaściwej implementacji dyrektywy — Zgodna wykładnia)

16

2010/C 063/26

Sprawa C-444/08 P: Postanowienie Trybunału z dnia 26 listopada 2009 r. — Região autónoma dos Açores przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Komisji Wspólnot Europejskich, Królestwu Hiszpanii, Seas at Risk VZW, dawniej Stichting Seas at Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council (Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu — Rozporządzenie (WE) nr 1954/2003 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Niedopuszczalność — Jednostka regionalna lub lokalna — Akt dotyczący tej jednostki bezpośrednio i indywidualnie — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i oczywiście bezzasadne)

18

2010/C 063/27

Sprawy połączone C-488/08 P i C-489/08 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 4 grudnia 2009 r. — Matthias Rath przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Dr. Grandel GmbH (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Słowne znaki towarowe Epican i Epican Forte — Sprzeciw właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego EPIGRAN — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Częściowa odmowa rejestracji — Odwołania oczywiście niedopuszczalne)

18

2010/C 063/28

Sprawa C-494/08 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 9 grudnia 2009 r. — Prana Haus GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy PRANAHAUS — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

19

2010/C 063/29

Sprawa C-497/08: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 stycznia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Charlottenburg — Niemcy) — Amiraike Berlin GmbH (Sądownictwo niesporne — Powołanie likwidatora spółki — Brak właściwości Trybunał)

19

2010/C 063/30

Sprawa C-112/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 13 stycznia 2009 r. w sprawie T-456/08 Sociedad General de Autores y Editores de España przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 24 marca 2009 r. przez Sociedad General de Autores y Editores de España

19

2010/C 063/31

Sprawa C-463/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha w dniu 25 listopada 2009 r. — CLECE, S.A. przeciwko María Socorro Martín Valor i Ayuntamiento de Cobisa

20

2010/C 063/32

Sprawa C-487/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 30 listopada 2009 r. — INMOGOLF SA przeciwko Administración General del Estado

20

2010/C 063/33

Sprawa C-488/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 30 listopada 2009 r. — Asociación de Transporte por Carretera przeciwko Administración General del Estado

21

2010/C 063/34

Sprawa C-497/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 3 grudnia 2009 r. — Finanzamt Burgdorf przeciwko Manfred Bog

21

2010/C 063/35

Sprawa C-499/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 3 grudnia 2009 r. — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG przeciwko Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

22

2010/C 063/36

Sprawa C-501/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 3 grudnia 2009 r. — Lothar Lohmeyer przeciwko Finanzamt Minden

22

2010/C 063/37

Sprawa C-502/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 3 grudnia 2009 r. — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG — przeciwko Finanzamt Detmold

23

2010/C 063/38

Sprawa C-505/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 23 września 2009 r. w sprawie T-263/07 Estonia przeciwko Komisji, wniesione w dniu 4 grudnia 2009 r. przez Komisję Europejską

23

2010/C 063/39

Sprawa C-506/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (siódma izba) wydanego w dniu 23 września 2009 r. w sprawie T-385/05, Transnáutica — Transportes e Navegação SA przeciwko Komisji, wniesione w dniu 7 grudnia 2009 r. przez Republikę Portugalską

24

2010/C 063/40

Sprawa C-515/09: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estońskiej

25

2010/C 063/41

Sprawa C-516/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 11 grudnia 2009 r. — Tanja Borger przeciwko Tiroler Gebietskrankenkasse

25

2010/C 063/42

Sprawa C-523/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tartu Ringkonnakohus (Republika Estońska) w dniu 15 grudnia 2009 r. — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatöötus przeciwko Veterinaar- ja Toiduamet

25

2010/C 063/43

Sprawa C-527/09: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estońskiej

26

2010/C 063/44

Sprawa C-528/09: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estońskiej

26

2010/C 063/45

Sprawa C-530/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska) w dniu 18 grudnia 2009 r. — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa/Minister Finansów

27

2010/C 063/46

Sprawa C-535/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 2 października 2009 r. w sprawie T-324/05 Republika Estońska przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 18 grudnia 2009 r. przez Republikę Estońską

28

2010/C 063/47

Sprawa C-536/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upravno Sodišče Republike Slovenije (Słowenia) w dniu 21 grudnia 2009 r. — Marija Omejc przeciwko Republika Slovenija

28

2010/C 063/48

Sprawa C-537/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Zjednoczone Królestwo) w dniu 21 grudnia 2009 r. — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor przeciwko Secretary of State for Work and Pensions

29

2010/C 063/49

Sprawa C-541/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Varese (Włochy) w dniu 17 grudnia 2009 r. — Siddiquee Mohammed Mohiuddin przeciwko Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

30

2010/C 063/50

Sprawa C-542/09: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów

31

2010/C 063/51

Sprawa C-545/09: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

31

2010/C 063/52

Sprawa C-551/09: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

32

2010/C 063/53

Sprawa C-1/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Tarragona (Hiszpania) w dniu 4 stycznia 2010 r. — postępowanie karne przeciwko Valentínowi Salmerónowi Sánchezowi

32

2010/C 063/54

Sprawa C-2/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Włochy) w dniu 4 stycznia 2010 r. — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. ed Eolica di Altamura s.r.l. przeciwko Regione Puglia

33

2010/C 063/55

Sprawa C-3/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Rossano (Włochy) w dniu 5 stycznia 2010 r. — Franco Affatato przeciwko Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

34

2010/C 063/56

Sprawa C-4/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 5 stycznia 2010 r. — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

36

2010/C 063/57

Sprawa C-5/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 19 listopada 2009 r. w sprawie T-234/06 Torresan przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, wniesione w dniu 6 stycznia 2010 r. przez Giampietra Torresana

36

2010/C 063/58

Sprawa C-7/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 8 stycznia 2010 r. — Staatssecretaris van Justitie, druga strona postępowania: T. Kahveci

37

2010/C 063/59

Sprawa C-9/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 8 stycznia 2010 r. — Staatssecretaris van Justitie, druga strona postępowania: O. Inan

37

2010/C 063/60

Sprawa C-10/10: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

38

2010/C 063/61

Sprawa C-14/10: Wniosek o wydanie orzeczenia a trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 11 stycznia 2010 r. — Nickel Institute przeciwko Secretary of State for Work and Pensions

38

2010/C 063/62

Sprawa C-15/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) w dniu 11 stycznia 2010 r. — Etimine SA przeciwko Secretary of State for Work and Pensions

39

2010/C 063/63

Sprawa C-16/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 11 stycznia 2010 r. — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd przeciwko Office of Communications and British Telecommunications PLC

40

2010/C 063/64

Sprawa C-24/10: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

41

2010/C 063/65

Sprawa C-27/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 18 stycznia 2010 r. — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

41

2010/C 063/66

Sprawa C-39/10: Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estonii

42

2010/C 063/67

Sprawa C-110/08: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 10 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska/Republice Austrii

43

2010/C 063/68

Sprawa C-452/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Hiszpania) — Emilia Flores Fanega przeciwko Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A.

43

2010/C 063/69

Sprawa C-516/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

43

2010/C 063/70

Sprawa C-530/08: Postanowienie prezesa siódmej izby Trybunału z dnia 12 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

43

2010/C 063/71

Sprawa C-44/09: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 12 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

44

2010/C 063/72

Sprawa C-46/09: Postanowienie prezesa siódmej izby Trybunału z dnia 4 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estonii

44

2010/C 063/73

Sprawa C-121/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

44

2010/C 063/74

Sprawa C-126/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

44

2010/C 063/75

Sprawa C-139/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 stycznia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

44

2010/C 063/76

Sprawa C-141/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

44

2010/C 063/77

Sprawa C-149/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

44

2010/C 063/78

Sprawa C-280/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republika Portugalska

45

2010/C 063/79

Sprawa C-297/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam — Niderlandy) — Postępowanie karne przeciwko X

45

 

Sąd

2010/C 063/80

Sprawa T-34/07: Wyrok Sądu z dnia 21 stycznia 2010 r. — Goncharov przeciwko OHIM — DSB (DSBW) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego DSBW — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy DSB — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

46

2010/C 063/81

Sprawa T-309/08: Wyrok Sądu z dnia 21 stycznia 2010 r. — G–Star Raw Denim przeciwko OHIM — ESGW (G Stor) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego G Stor — Wcześniejsze, słowne i graficzny, wspólnotowe i krajowy znaki towarowe G-STAR i G-STAR RAW DENIM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa znaków towarowych — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

46

2010/C 063/82

Sprawa T-331/08: Wyrok Sądu z dnia 27 stycznia 2010 r. — REWE-Zentral przeciwko OHIM — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Solfrutta — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy FRUTISOL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Częściowa odmowa rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

47

2010/C 063/83

Sprawa T-443/09 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 20 stycznia 2010 r. — Agriconsulting Europe przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne — Postępowanie przetargowe — Odrzucenie oferty — Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie środków tymczasowych — Utrata szansy — Brak poważnej i nieodwracalnej szkody — Brak pilnego charakteru)

47

2010/C 063/84

Sprawa T-474/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — Fercal — Consultadoria e Serviços przeciwko OHIM — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

47

2010/C 063/85

Sprawa T-1/10: Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2010 r. — PPG i SNF przeciwko ECHA

48

2010/C 063/86

Sprawa T-12/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 29 października 2009 r. w sprawie F-94/08, Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 15 stycznia 2010 r. przez Luigiego Marcuccio

49

2010/C 063/87

Sprawa T-16/10: Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2010 r. — Alisei przeciwko Komisji

49

2010/C 063/88

Sprawa T-11/98: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 stycznia 2010 r. — Hest przeciwko Radzie i Komisji

50

2010/C 063/89

Sprawa T-348/03 RENV: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 stycznia 2010 r. — Koninklijke FrieslandCampina przeciwko Komisji

51

2010/C 063/90

Sprawa T-173/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 stycznia 2010 r. — Reno Schuhcentrum przeciwko OHIM — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

51

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2010/C 063/91

Sprawa F-100/09: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2009 r. — Michail przeciwko Komisji

52

2010/C 063/92

Sprawa F-101/09: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2009 r. — AA przeciwko Komisji

52

2010/C 063/93

Sprawa F-1/10: Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

52

2010/C 063/94

Sprawa F-2/10: Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

53

2010/C 063/95

Sprawa F-4/10: Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2010 r. — Nastvogel przeciwko Radzie

54

2010/C 063/96

Sprawa F-5/10: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2010 r. — Clarke przeciwko OHIM

54

2010/C 063/97

Sprawa F-6/10: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2010 r. — Munch przeciwko OHIM

55


PL

 

Top