Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:267:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 267, 07 listopad 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.267.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 267

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
7 listopada 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości

2009/C 267/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 256 z 24.10.2009.

1

2009/C 267/02

Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału

1

2009/C 267/03

Wybór prezesa Trybunału

2

2009/C 267/04

Wybory prezesów izb

2

2009/C 267/05

Mianowanie pierwszego rzecznika generalnego

2

2009/C 267/06

Przydzielenie sędziów do izb

2

2009/C 267/07

Listy służące do ustalania składów orzekających

3

2009/C 267/08

Wyznaczenie izby do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 104b regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

5

2009/C 267/09

Złożenie ślubowania przez nowych członków Sądu Pierwszej Instancji

5

2009/C 267/10

Złożenie ślubowania przez nowego członka Sądu do spraw Służby Publicznej

5

 

Sąd Pierwszej Instancji

2009/C 267/11

Wybór prezesa izby

6

2009/C 267/12

Przydział sędziów do izb

6


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2009/C 267/13

Sprawa C-242/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie przeciwko T. Sahinowi (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Swobodny przepływ pracowników — Wprowadzenie opłat za wydanie zezwolenia na pobyt w przyjmującym państwie członkowskim — Naruszenie klauzuli „standstill” zawartej w art. 13 decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia)

8

2009/C 267/14

Sprawa C-411/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 — Przemieszczanie odpadów — Wybór podstawy prawnej — Artykuł 133 WE i art. 175 ust. 1 WE)

8

2009/C 267/15

Sprawa C-42/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Portugalia) — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, dawniej Baw International Ltd przeciwko Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Artykuł 49 WE — Ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług — Prowadzenie gier losowych przez Internet)

9

2009/C 267/16

Sprawa C-269/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ pracowników — Rozporządzenie nr 1612/68 — Premia emerytalna — Podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)

9

2009/C 267/17

Sprawa C-416/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywy 91/628/EWG i 93/119/WE — Rozporządzenie (WE) nr 1/2005 — Ochrona zwierząt podczas transportu i podczas uboju lub zabijania — Strukturalne i ogólne naruszenie reguł wspólnotowych)

10

2009/C 267/18

Sprawy połączone C-445/07 P i 455/07 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Ente per le ville Vesuviane (C-445/07 P), Ente per le ville Vesuviane przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (C-455/07 P) (Odwołanie — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Rewaloryzacja infrastruktury w celu rozwoju działalności turystycznej w regionie Kampania (Włochy) — Zamknięcie pomocy finansowej Wspólnoty — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Jednostka regionalna lub lokalna — Akty dotyczące bezpośrednio i indywidualnie tej jednostki)

11

2009/C 267/19

Sprawa C-446/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Modena — Włochy) — Alberto Severi, działający w imieniu własnym a także jako przedstawiciel prawny Cavazzuti e figli SpA, obecnie Grandi Salumifici Italiani SpA przeciwko Regione Emilia-Romagna (Dyrektywa 2000/13/WE — Etykietowanie środków spożywczych, które mają być dostarczone jako takie konsumentowi końcowemu — Etykietowanie, które może wprowadzić nabywcę w błąd co do źródła lub pochodzenia środka spożywczego — Nazwy rodzajowe w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 — Wpływ)

11

2009/C 267/20

Sprawa C-457/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 28 WE i 30 WE — Wyroby budowlane — Krajowa procedura oceny zgodności — Nieuwzględnienie certyfikatów zgodności wystawionych w innych państwach członkowskich — Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie — Niewykonanie — Artykuł 228 WE — Przedmiot sporu — Określenie w trakcie postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Późniejsze rozszerzenie — Niedopuszczalność)

12

2009/C 267/21

Sprawa C-478/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien — Austria) — Budejovicky Budvar National Corporation przeciwko Rudolf Ammersin GmbH (Umowy dwustronne zawierane między państwami członkowskimi — Ochrona udzielana w państwie członkowskim oznaczeniu pochodzenia geograficznego z innego państwa członkowskiego — Nazwa „Bud” — Używanie znaku towarowego American Bud — Artykuły 28 WE i 30 WE — Rozporządzenie (WE) nr 510/2006 — Wspólnotowy system ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia — Przystąpienie Republiki Czeskiej — Środki przejściowe — Rozporządzenie (WE) nr 918/2004 — Zakres stosowania systemu wspólnotowego — Charakter wyczerpujący)

12

2009/C 267/22

Sprawa C-519/07 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Koninklijke FrieslandCampina NV, dawniej Koninklijke Friesland Foods NV, dawniej Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV (Odwołanie — Pomoc państwa — Podatkowy system pomocy realizowany przez Niderlandy w zakresie międzynarodowej działalności finansowej — Decyzja nr 2003/515/WE — Brak zgodności ze wspólnym rynkiem — Przepisy przejściowe — Dopuszczalność — Legitymacja procesowa — Interes prawny — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Zasada równości traktowania)

13

2009/C 267/23

Sprawa C-520/07 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko MTU Friedrichshafen GmbH (Odwołanie — Pomoc na restrukturyzację — Decyzja nakazująca odzyskanie pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem — Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 — Odpowiedzialność solidarna)

14

2009/C 267/24

Sprawa C-573/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Włochy) — Sea s.r.l. przeciwko Comune di Ponte Nossa (Zamówienia publiczne — Procedury udzielania zamówień — Zamówienie dotyczące usług polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych — Udzielenie zamówienia bez przetargu — Udzielenie zamówienia spółce akcyjnej, której kapitał akcyjny należy w całości do podmiotów publicznych, lecz której statut przewiduje możliwość udziału kapitału prywatnego)

14

2009/C 267/25

Sprawa C-37/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, London — Zjednoczone Królestwo) — RCI Europe przeciwko Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Szósta dyrektywa VAT — Więź podatkowa — Świadczenie usług dotyczących nieruchomości — Świadczenie usług w zakresie ułatwiania wymiany przez właścicieli praw do korzystania z nieruchomości wakacyjnych)

15

2009/C 267/26

Sprawa C-44/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus — Finlandia) — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry i in. przeciwko Fujitsu Siemens Computers Oy (Postępowanie prejudycjalne — Dyrektywa 98/59/WE — Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych — Artykuł 2 — Ochrona pracowników — Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji — Grupy przedsiębiorstw — Spółka dominująca — Spółka zależna)

15

2009/C 267/27

Sprawa C-76/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dopuszczalność — Ochrona dzikiego ptactwa — Dyrektywa 79/409/EWG — Wiosenny odstrzał — Zakaz — Odstępstwo od systemu ochrony — Warunek związany z brakiem „innego zadowalającego rozwiązania” — Uzasadnione oczekiwania)

16

2009/C 267/28

Sprawa C-97/08 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2009 r. — Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Artykuł 81 ust. 1 WE — Artykuł 53 ust. 1 porozumienia EOG — Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Grupa przedsiębiorstw — Przypisanie naruszeń — Odpowiedzialność spółki dominującej za naruszenie zasad konkurencji popełnione przez jej spółki zależne — Wywieranie decydującego wpływu przez spółkę dominującą — Wzruszalne domniemanie w przypadku posiadania 100 % kapitału)

17

2009/C 267/29

Sprawa C-100/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Art. 28 WE i 30 WE — Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory — Przepisy dotyczące posiadania i sprzedaży ptaków urodzonych i hodowanych w niewoli, legalnie wprowadzonych do obrotu w innych państwach członkowskich)

17

2009/C 267/30

Sprawa C-128/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lipca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Liège (Belgia) — Jacques Damseaux przeciwko État belge (Swobodny przepływ kapitału — Podatek od dochodów kapitałowych — Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania — Obowiązek państw członkowskich na podstawie art. 293 WE)

18

2009/C 267/31

Sprawa C-182/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Glaxo Wellcome GmbH & Co. przeciwko Finanzamt München II (Swoboda przedsiębiorczości i swobodny przepływ kapitału — Podatek dochodowy od osób prawnych — Nabycie udziałów w spółce kapitałowej — Przesłanka wymagająca uwzględnienia przy ustalaniu podstawy wymiaru podatku nabywcy utraty wartości udziałów wskutek wypłaty dywidendy)

18

2009/C 267/32

Sprawa C-199/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Dr. Erhard Eschig przeciwko UNIQA Sachversicherung AG (Ubezpieczenie ochrony prawnej — Dyrektywa 87/344/EWG — Artykuł 4 ust. 1 — Swobodny wybór prawnika przez ubezpieczonego — Ograniczenie umowne — Większa liczba ubezpieczonych poszkodowanych w wyniku tego samego zdarzenia — Wybór przedstawiciela prawnego przez ubezpieczyciela)

19

2009/C 267/33

Sprawa C-201/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessisches Finanzgericht, Kassel — Niemcy) — Plantanol GmbH & Co.KG przeciwko Hauptzollamt Darmstadt (Dyrektywa 2003/30/WE — Wspieranie użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych — Dyrektywa 2003/96/WE — Wspólnotowe przepisy ramowe dotyczące opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej — Mieszanka oleju roślinnego, dodatków i paliwa — Biopaliwa — Uregulowanie krajowe — Zwolnienia z podatku — Zastąpienie zwolnienia obowiązkiem przestrzegania minimalnej proporcji biopaliwa w paliwach — Zgodność z dyrektywami 2003/30/WE i 2003/96/WE — Ogólne zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań)

19

2009/C 267/34

Sprawa C-206/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Thüringer Oberlandesgericht — Niemcy) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha) przeciwko Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (Procedura udzielania zamówień w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych — Usługa publiczna dystrybucji wody pitnej i oczyszczania ścieków — Koncesja na usługi — Pojęcie — Przeniesienie na kontrahenta ryzyka związanego ze świadczeniem rzeczonych usług)

20

2009/C 267/35

Sprawa C-277/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social de Madrid — Hiszpania) — Francisco Vicente Pereda przeciwko Madrid Movilidad SA (Dyrektywa 2003/88/WE — Organizacja czasu pracy — Prawo do corocznego płatnego urlopu — Zwolnienie chorobowe — Urlop coroczny zbiegający się ze zwolnieniem chorobowym — Prawo do wykorzystania corocznego urlopu w innym terminie)

20

2009/C 267/36

Sprawa C-286/08: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Odpady niebezpieczne — Zobowiązanie do opracowania i przyjęcia planu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi — Zobowiązanie do tworzenia odpowiedniej zintegrowanej sieci urządzeń do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych — Dyrektywa 1999/31/WE — Składowanie odpadów — Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych)

21

2009/C 267/37

Sprawa C-292/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — German Graphics Graphische Maschinen GmbH przeciwko Alice van der Schee, działającej w charakterze syndyka masy upadłościowej Holland Binding BV (Upadłość — Stosowanie prawa państwa członkowskiego wszczęcia postępowania — Zastrzeżenie prawa własności — Położenie rzeczy)

22

2009/C 267/38

Sprawa C-347/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Feldkirch — Austria.) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse przeciwko WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG (Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuły 9 ust. 1 lit. b) i 11 ust. 2 — Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia — Wypadek samochodowy — Cesja ustawowa praw ofiary na rzecz instytucji zabezpieczenia społecznego — Powództwo regresowe przeciwko ubezpieczycielowi osoby uważanej za odpowiedzialną — Cel polegający na ochronie strony słabszej)

22

2009/C 267/39

Sprawa C-366/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 września 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht München — Niemcy) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV przeciwko Adolf Darbo AG (Harmonizacja ustawodawstw — Dyrektywa 95/2/WE — Część A załącznika III — Dyrektywa 2001/113/WE — Część II akapit drugi załącznika I — Dżem ekstra o zawartości rozpuszczalnej masy suchej 58 % zawierający sorbinian potasu (E 202) jako substancję konserwującą — Termin „dżem niskosłodzony”)

23

2009/C 267/40

Sprawa C-498/08 P: Postanowienie Trybunału z dnia 9 lipca 2009 r. — Fornaci Laterizi Danesi SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Niedopuszczalność ze względu na przekroczenie terminu — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

23

2009/C 267/41

Sprawa C-225/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 12 marca 2008 r. w sprawie T-443/07 Nuova Agricast Srl przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 23 maja 2008 r. przez Nuova Agricast Srl

24

2009/C 267/42

Sprawa C-295/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 15 kwietnia 2008 r. w sprawie T-478/07 Cofra srl przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 3 lipca 2008 r. przez Cofra srl

24

2009/C 267/43

Sprawa C-580/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 3 listopada 2008 r. w sprawie T-196/08, Srinivasan przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich, wniesione w dniu 24 grudnia 2009 r. przez Devrajana Srinivasana

24

2009/C 267/44

Sprawa C-29/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 5 listopada 2008 r. w sprawie T-213/08, Marinova przeciwko Université Libre de Bruxelles i Komisji, wniesione w dniu 21 stycznia 2009 r. przez Danielę Marinovą

24

2009/C 267/45

Sprawa C-59/09 P: Odwołanie od orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) zawartego w piśmie z dnia 22 września 2008 r. w sprawie T-472/07 Enercon przeciwko OHIM, wniesione w dniu 9 grudnia 2009 r. przez Hasbro, Inc.

24

2009/C 267/46

Sprawa C-262/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 13 lipca 2009 r. — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde i Marina Stöffler przeciwko Finanzamt Bonn-Innenstadt

25

2009/C 267/47

Sprawa C-266/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 10 czerwca 2009 r. — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Mileudefensie i Vereniging Goede Waar & Co przeciwko College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, pozostali uczestnicy postępowania: Bayer CropScience BV i Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

26

2009/C 267/48

Sprawa C-270/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Session (Szkocja), Edynburg (Zjednoczone Królestwo) w dniu 14 lipca 2009 r. — Macdonald Resorts Limited przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

26

2009/C 267/49

Sprawa C-273/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Haarlem (Niderlandy) w dniu 16 lipca 2009 r. — Premis Medical BV przeciwko Inspecteur van de Belastingsdienst/Douane Rotterdam

27

2009/C 267/50

Sprawa C-274/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht München (Niemcy) w dniu 20 lipca 2009 r. — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler przeciwko Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau — interwenienci: Malteser Hilfsdienst e.V. oraz Bayerisches Rotes Kreuz

28

2009/C 267/51

Sprawa C-275/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Belgia) w dniu 21 lipca 2009 r. — Brussels Hoofdstedelijk Gewest i in. przeciwko Vlaamse Gewest, inne strony postępowania: Brussels International Airport Company NV, obecnie The Brussels Airport Company NV

28

2009/C 267/52

Sprawa C-276/09: Wniosek o wydanie przeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) w dniu 20 lipca 2009 r. — T-Mobile (UK) Ltd przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

29

2009/C 267/53

Sprawa C-277/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Session (Szkocja), Edynburg (Zjednoczone Królestwo) w dniu 21 lipca 2009 r. — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs przeciwko RBS Deutschland Holdings GmbH

30

2009/C 267/54

Sprawa C-279/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergerichts Berlin (Niemcy) w dniu 22 lipca 2009 r. — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland

31

2009/C 267/55

Sprawa C-285/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 24 lipca 2009 r. — postępowanie karne przeciwko R

31

2009/C 267/56

Sprawa C-291/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgia) w dniu 27 lipca 2009 r. — Francesco Guarnieri & Cie przeciwko V.O.F. Vandevelde Eddy

31

2009/C 267/57

Sprawa C-296/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België w dniu 29 lipca 2009 r. — Vlaamse Gemeenschap przeciwko M. Baesenowi

31

2009/C 267/58

Sprawa C-298/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Węgry) w dniu 29 lipca 2009 r. — RANI Slovakia s.r.o. przeciwko Hankook Tire Magyarország Kft.

32

2009/C 267/59

Sprawa C-299/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 30 lipca 2009 r. — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH przeciwko Ministerstvo životního prostředí

32

2009/C 267/60

Sprawa C-300/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 30 lipca 2009 r. — Staatssecretaris van Justitie przeciwko F. Toprak

33

2009/C 267/61

Sprawa C-301/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 30 lipca 2009 r. — Staatssecretaris van Justitie przeciwko I. Oguz

33

2009/C 267/62

Sprawa C-307/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 3 sierpnia 2009 r. — Vicoplus SC PUH przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/63

Sprawa C-308/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 3 sierpnia 2009 r. — B.A.M. Vermeer Contracting sp. z o.o. przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/64

Sprawa C-309/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 3 sierpnia 2009 r. — Olbek Industrial Services sp. z o.o. przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/65

Sprawa C-314/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 7 sierpnia 2009 r. — Stadt Graz przeciwko Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

35

2009/C 267/66

Sprawa C-316/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 10 sierpnia 2009 r. — MSD Sharp & Dohme GmbH przeciwko Merckle GmbH

35

2009/C 267/67

Sprawa C-317/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 10 czerwca 2009 r. w sprawach połączonych T-396/05 i T-397/05 w sprawie ArchiMEDES przeciwko Komisji, wniesione w dniu 10 sierpnia 2009 r. przez ArchiMEDES

36

2009/C 267/68

Sprawa C-318/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-189/03 ASM Brescia SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 11 sierpnia 2009 r. przez A2A SpA, dawniej ASM Brescia SpA

37

2009/C 267/69

Sprawa C-319/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-297/02 ACEA SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 11 sierpnia 2009 r. przez ACEA SpA

38

2009/C 267/70

Sprawa C-320/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-301/02 AEM przeciwko Komisji, wniesione w dniu 11 sierpnia 2009 r. przez A2A SpA, dawniej ASM Brescia SpA

39

2009/C 267/71

Sprawa C-324/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division w dniu 12 sierpnia 2009 r. — L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Limited przeciwko eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephanowi Pottsowi, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, Jamesowi Clarke’owi, Joannie Clarke, Glenowi Foksowi, Rukhsanie Bi

40

2009/C 267/72

Sprawa C-329/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-300/02 AMGA przeciwko Komisji, wniesione w dniu 17 sierpnia 2009 r. przez Iride SpA, dawniej AMGA SpA

41

2009/C 267/73

Sprawa C-334/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Meiningen (Niemcy) w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Frank Scheffler przeciwko Landkreis Wartburgkreis

42

2009/C 267/74

Sprawa C-341/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-309/02 Acegas przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 sierpnia 2009 r. przez Acegas-APS SpA, dawniej Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas)

42

2009/C 267/75

Sprawa C-342/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-151/08 Guedes — Indústria e Comércio przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, wniesione w dniu 26 sierpnia 2009 r. przez Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA

43

2009/C 267/76

Sprawa C-343/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) w dniu 26 sierpnia 2009 r. — Afton Chemical Limited przeciwko Secretary of State for Transport

44

2009/C 267/77

Sprawa C-351/09: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

45

2009/C 267/78

Sprawa C-353/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 1 lipca 2009 r. w sprawie T-16/08 Perfetti Van Melle SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Cloetta Fazer AB wniesione w dniu 2 września 2009 r. przez Perfetti Van Melle SpA

45

2009/C 267/79

Sprawa C-357/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad (Bułgaria) w dniu 7 września 2009 r. — Said Shamilovich Kadzoev przeciwko Ministerstvo na vatreshnite raboti

46

2009/C 267/80

Sprawa C-363/09: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwo Hiszpanii

48

2009/C 267/81

Sprawa C-364/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 8 lipca 2009 r. w sprawie T-226/08 Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory); uczestnik postępowania: Schwarzbräu GmbH; wniesione w dniu 14 września 2009 r. przez Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH

48

2009/C 267/82

Sprawa C-365/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 8 lipca 2009 r. w sprawie T-225/08 Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory); uczestnik postępowania: Schwarzbräu GmbH; wniesione w dniu 14 września 2009 r. przez Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH

49

2009/C 267/83

Sprawa C-370/09: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

50

2009/C 267/84

Sprawa C-371/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice w dniu 14 września 2009 r. — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs przeciwko Isaac International Limited

50

2009/C 267/85

Sprawa C-376/09: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

51

2009/C 267/86

Sprawa C-547/07: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 czerwca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

52

2009/C 267/87

Sprawa C-72/08: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 1 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

52

2009/C 267/88

Sprawa C-129/08: Postanowienie prezesa siódmej izby Trybunału z dnia 4 czerwca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brugge– Belgia) — Carlos Cloet, Jacqueline Cloet przeciwko Westvlaammse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)

52

 

Sąd Pierwszej Instancji

2009/C 267/89

Sprawa T-341/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Hiszpania przeciwko Komisji (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych — Zniesienie refundacji wywozowych dla wszystkich przetworów mlecznych wywożonych do Ceuty i Melilli — Warunki — Zasada niedyskryminacji — Proporcjonalność)

53

2009/C 267/90

Sprawa T-385/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Transnáutica przeciwko Komisji (Unia celna — Operacje wspólnotowego tranzytu zewnętrznego — Przesyłki zawierające tytoń i alkohol etylowy przeznaczone do państw trzecich — Oszustwo — Wniosek o umorzenie należności celnych przywozowych — Artykuł 239 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — Artykuł 905 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 — Klauzula oparta na zasadzie słuszności — Zaistnienie szczególnej sytuacji — Gwarancja generalna)

53

2009/C 267/91

Sprawa T-99/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Phildar przeciwko OHIM — Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FILDOR — Wcześniejszy słowno-graficzny znak towarowy PHILDAR — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy FILDOR — Wcześniejsze międzynarodowe słowne i słowno-graficzne znaki towarowe PHILDAR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 62 i 73 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. lit. b), art. 64 i 75 rozporządzenia nr 207/2009)

54

2009/C 267/92

Sprawa T-221/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Hipp & Co przeciwko OHIM — Laboratorios Ordesa (Bebimil) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Bebimil — Wcześniejsze słowne, wspólnotowe i krajowe znaki towarowe BLEMIL — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy BLEMIL 1 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

54

2009/C 267/93

Sprawa T-296/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Dongguan Nanzha Leco Stationery przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej — Określenie marginesu dumpingu — Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach wolnej gospodarki rynkowej — Porównanie między wartością normalną a ceną eksportową — Zastosowanie metody innej niż metoda stosowana w pierwotnym okresie dochodzenia — Artykuł 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 384/96)

55

2009/C 267/94

Sprawa T-391/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Arcandor przeciwko OHIM — dm drogerie markt (S-HE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego S-HE — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SHE, wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy She i wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy She — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

55

2009/C 267/95

Sprawa T-400/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Zero Industry przeciwko OHIM — zero Germany (zerorh+) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego zerorh+ — Wcześniejsze graficzne i słowne krajowe znaki towarowe zero — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Podobieństwo towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

56

2009/C 267/96

Sprawa T-80/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — JanSport Apparel przeciwko OHIM (BUILT TO RESIST) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BUILT TO RESIST — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

56

2009/C 267/97

Sprawa T-103/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Fratex Industria e Comércio przeciwko OHIM — USA Track & Field (TRACK & FIELD USA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TRACK & FIELD USA — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy TRACK & FIELD — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

56

2009/C 267/98

Sprawa T-162/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia przeciwko Radzie i Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Unia celna — Dowód charakteru wspólnotowego produktów rybołówstwa morskiego — Niemożliwość przedstawienia określonych dokumentów tytułem dowodu — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Odpowiedzialność Wspólnoty w braku bezprawnego zachowania jej organów)

57

2009/C 267/99

Sprawa T-180/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Promomadrid przeciwko OHIM (MADRIDEXPORTA) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego MADRIDEXPORTA — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

57

2009/C 267/00

Sprawa T-183/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Polska przeciwko Komisji (Środowisko naturalne — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji zgłoszony przez Polskę na lata 2008 — 2012 — Termin trzech miesięcy — Podział kompetencji między państwa członkowskie i Komisję — Zasada równego traktowania — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 9 ust. 1 i 3 oraz art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/87)

58

2009/C 267/01

Sprawy połączone T-225/07 i T-364/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 września 2009 r. — Thomson Sales Europe przeciwko Komisji (Unia celna — Przywóz odbiorników telewizji kolorowej produkowanych w Tajlandii — Umorzenie należności celnych przywozowych — Oczywiste zaniedbanie — Odstąpienie od retrospektywnego pokrycia należności celnych przywozowych — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niekorzystny — Niedopuszczalność)

58

2009/C 267/02

Sprawa T-263/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Estonia przeciwko Komisji (Środowisko naturalne — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji zgłoszony przez Estonię na lata 2008 — 2012 — Podział kompetencji między państwa członkowskie i Komisję — Zasada równego traktowania — Artykuł 9 ust. 1 i 3 oraz art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/87)

59

2009/C 267/03

Sprawa T-291/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia z dnia 23 września 2009 r. — Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe przeciwko OHIM — Byass (ALFONSO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ALFONSO — Wcześniejsze słowne, krajowy i wspólnotowy, znaki towarowe PRINCIPE ALFONSO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą — Obowiązek rozpoznania odwołania w całości — Artykuł 62 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 64 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

59

2009/C 267/04

Sprawa T-305/07 i T-306/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Offshore Legends przeciwko OHIM — Acteon (OFFSHORE LEGENDS w kolorach czarnym i białym oraz OFFSHORE LEGENDS w kolorach niebieskim, czarnym i zielonym) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie dwóch graficznych wspólnotowych znaków towarowych OFFSHORE LEGENDS, jednego w kolorach czarnym i białym, drugiego w kolorach niebieskim, czarnym i zielonym — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy OFFSHORE 1 — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i oznaczeń — Niezażądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 w związku z art. 15 ust. 2 lit a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 i art. 15 ust 1 akapit drugi lit a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

60

2009/C 267/05

Sprawa T-391/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Alber przeciwko OHIM (Uchwyt) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Uchwyt — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009 — Zasada badania stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009)

60

2009/C 267/06

Sprawa T-396/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — France Télécom przeciwko OHIM (UNIQUE) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

60

2009/C 267/07

Sprawa T-409/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Cohausz przeciwko OHIM — Izquierdo Faces (acopat) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Graficzny wspólnotowy znak towarowy acopat — Wcześniejsze krajowe słowne znaki towarowe COPAT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

61

2009/C 267/08

Sprawa T-458/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Dominio de la Vega przeciwko OHIM — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego DOMINIO DE LA VEGA — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy PALACIO DE LA VEGA — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

61

2009/C 267/09

Sprawa T-493/07, T-26/08 i T-27/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — GlaxoSmithkline i in. przeciwko OHIM — Serono Genetics Institute (FAMOXIN) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy FAMOXIN — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe LANOXIN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Dowód używania — Artykuł 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

62

2009/C 267/10

Sprawy połączone T-20/08 i T-21/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Evets przeciwko OHIM (DANELECTRO i QWIK TUNE) (Wspólnotowy znak towarowy — Wspólnotowe znaki towarowe, słowny DANELECTRO i graficzny QWIK TUNE — Niedochowanie terminu do wniesienia wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji znaków towarowych — Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego — Reformatio in peius — Prawo do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym — Artykuł 61 ust. 2, art. 73 zdanie drugie i art. 78 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 63 ust. 2, art. 75 zdanie drugie i art. 81 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

62

2009/C 267/11

Sprawa T-130/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Gres La Sagra przeciwko OHIM — Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego VENATTO MARBLE STONE — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe VENETO CERÁMICAS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

62

2009/C 267/12

Sprawa T-139/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 września 2009 r. — The Smiley Company przeciwko OHIM (Przedstawienie pół uśmiechu smiley) (Wspólnotowy znak towarowy — Międzynarodowa rejestracja wskazująca Wspólnotę Europejską — Graficzny znak towarowy przedstawiający pół uśmiechu smiley — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 146 ust. 1 i art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 151 ust. 1 i art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

63

2009/C 267/13

Sprawa T-271/08 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Boudova i in. przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Byli członkowie personelu pomocniczego — Powołanie — Zaszeregowanie służbowe — Konkursy, o których informacja została opublikowana przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Zmiana zaszeregowania urzędników przez instytucję — Odmowa zmiany zaszeregowania — Zasada równego traktowania — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niezaskarżalny — Akt potwierdzający — Brak nowych istotnych okoliczności faktycznych — Brak błędu podlegającego uzasadnieniu — Niedopuszczalność)

63

2009/C 267/14

Sprawa T-57/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 września 2009 r. — E.ON Ruhrgas i E.ON Földgáz Trade przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Konkurencja — Koncentracje — Decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem — Zobowiązania — Pisma Komisji dotyczące zobowiązań — Akty niezaskarżalne — Niedopuszczalność)

64

2009/C 267/15

Sprawa T-139/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 września 2009 r. — Pioneer Hi-Bred International przeciwko Komisji (Zbliżanie ustawodawstw — Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie — Procedura udzielania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu — Nieprzedłożenie przez Komisję projektu środków komitetowi regulacyjnemu — Skarga na bezczynność — Następczy brak przedmiotu sporu — Umorzenie postępowania)

64

2009/C 267/16

Sprawa T-186/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 września 2009 r. — LPN przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności i skarga o odszkodowanie — Środowisko naturalne — Dyrektywa 92/43/EWG — Nienadanie biegu skardze — Niewszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Oczywista niedopuszczalność — Umorzenie postępowania)

64

2009/C 267/17

Sprawa T-375/08 P: Postanowienie Sadu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Decyzja Trybunału Obrachunkowego o odnowieniu mandatu sekretarza generalnego — Decyzja o nieawansowaniu skarżącego w ramach postępowania za 2004 r. — Odwołanie częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne)

65

2009/C 267/18

Sprawa T-309/09: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2009 r. — Sanyō Denki przeciwko OHIM — Telefónica O2 Germany (eneloop)

65

2009/C 267/19

Sprawa T-315/09: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2009 r. — Hoelzer przeciwko OHIM (SAFELOAD)

66

2009/C 267/20

Sprawa T-317/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. — Concord Power Nordal przeciwko Komisji

66

2009/C 267/21

Sprawa T-318/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. — Audi und Volkswagen przeciwko OHIM (TDI)

67

2009/C 267/22

Sprawa T-320/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. — Planet przeciwko Komisji

67

2009/C 267/23

Sprawa T–321/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. — skytron energy przeciwko OHIM (arraybox)

68

2009/C 267/24

Sprawa T-327/09: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2009 r. — Connefroy i in. przeciwko Komisji

68

2009/C 267/25

Sprawa T-328/09: Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2009 r. — Producteurs de Légumes de France przeciwko Komisji

69

2009/C 267/26

Sprawa T-329/09: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Fédération Internationale des Logis przeciwko OHIM (wypukły kwadrat koloru brązowego)

69

2009/C 267/27

Sprawa T-330/09: Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2009 r. — RapidEye przeciwko Komisji

69

2009/C 267/28

Sprawa T-331/09: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2009 r. — Novartis przeciwko OHIM — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)

70

2009/C 267/29

Sprawa T-332/09: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2009 r. — Electrabel przeciwko Komisji

71

2009/C 267/30

Sprawa T-333/09: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2009 — Polska przeciwko Komisji

71

2009/C 267/31

Sprawa T-335/09: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção przeciwko Komisji

72

2009/C 267/32

Sprawa T-338/09: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2009 r. — Müller-Boré & Partner przeciwko OHIM — Popp u.a. (MBP)

73

2009/C 267/33

Sprawa T-340/09: Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2009 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

73

2009/C 267/34

Sprawa T-343/09: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2009 r. — Amecke Fruchtsaft przeciwko OHIM — Beate Uhse (69 Sex up)

75

2009/C 267/35

Sprawa T-347/09: Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2009 r. — Niemcy przeciwko Komisji

75

2009/C 267/36

Sprawa T-349/09: Skarga wniesiona w dniu 3 września 2009 r. — PAGO International przeciwko OHIM– Tirol Milch (Pago)

76

2009/C 267/37

Sprawa T-350/09: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2009 r. — ICO Satellite przeciwko Komisji

76

2009/C 267/38

Sprawa T-352/09: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2009 r. — Novácke chemické závody przeciwko Komisji

77

2009/C 267/39

Sprawa T-356/09: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2009 r. — Komisja przeciwko Association Fédération Club B2A

78

2009/C 267/40

Sprawa T-357/09: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2009 r. — Pucci International przeciwko OHIM — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

78

2009/C 267/41

Sprawa T-358/09: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2009 r. — Sociedad Agricola Requingua przeciwko OHIM — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)

79

2009/C 267/42

Sprawa T-359/09: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2009 r. — Jurašinović przeciwko Radzie

80

2009/C 267/43

Sprawa T-363/09: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2009 r. — Longevity Health Products przeciwko OHIM Gruppo Lepetit (RESVEROL)

80

2009/C 267/44

Sprawa T-365/09: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2009 r. — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki przeciwko OHIM — Free (FREE)

81

2009/C 267/45

Sprawa T-367/09: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2009 r. — Tecnoprocess przeciwko Komisji i Delegacji Komisji Europejskiej w Republice Nigerii

82

2009/C 267/46

Sprawa T-113/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 września 2009 r. — Fjord Seafood Norway i in. przeciwko Radzie

82

2009/C 267/47

Sprawa T-404/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 września 2009 r. — Ryanair przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

82

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2009/C 267/48

Sprawa F-37/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 września 2009 r. — Brown przeciwko Komisji (Sprawy pracownicze — Konkurs wewnętrzny dla jednej instytucji — Warunki dopuszczenia — Członkowie personelu pomocniczego — Odrzucenie kandydatury)

83

2009/C 267/49

Sprawa F-139/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. — Van Arum przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Zakres zażalenia przewidzianego w art. 90 regulaminu)

83

2009/C 267/50

Sprawa F-9/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. — Rosenbaum przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Zaszeregowanie służbowe — Wniosek o zmianę zaszeregowania służbowego — Zakres stosowania art. 13 załącznika XII do regulaminu pracowniczego — Uwzględnienie doświadczenia zawodowego — Zatrudnienie w ramach kategorii konkursu — Artykuł 31 regulaminu pracowniczego — Zasada niedyskryminacji — Swobodny przepływ pracowników)

83

2009/C 267/51

Sprawa F-36/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (izba druga) z dnia 24 września 2009 r. — Schell przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Przyznanie punktów preferencyjnych przez dyrektorów generalnych — Postępowanie w sprawie awansów za 2007 r.)

84

2009/C 267/52

Sprawa F-141/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 września 2009 r. — Hartwig przeciwko Komisji (Powołanie — Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników — Osoby wpisane na listę rezerwową konkursu opublikowanego przed wejściem z życie nowego regulaminu pracowniczego — Zaszeregowanie służbowe na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów — Środki przejściowe zawarte w załączniku XII do regulaminu pracowniczego)

84

2009/C 267/53

Sprawa F-73/09: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2009 r. — Sukup przeciwko Komisji

84

2009/C 267/54

Sprawa F-74/09: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2009 r. — Gowitzke przeciwko Europolowi

85

2009/C 267/55

Sprawa F-75/09: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2009 r. — Wenig przeciwko Komisji

85

2009/C 267/56

Sprawa F-32/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 września 2009 r. — Perez Santander przeciwko Radzie

85

2009/C 267/57

Sprawa F-38/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 września 2009 r. — Caleprico przeciwko Komisji

86

2009/C 267/58

Sprawa F-58/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 września 2009 r. — Avogadri i in. przeciwko Komisji

86


PL

 

Top