EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:188:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 188, 11 sierpień 2009

 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.188.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 188

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
11 sierpnia 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 188/01

Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności pomocy państwa na szkolenia w sprawach podlegających zgłoszeniu indywidualnemu

1

2009/C 188/02

Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności pomocy państwa przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, podlegającej obowiązkowi zgłoszenia indywidualnego

6

2009/C 188/03

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

11


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 188/04

Kursy walutowe euro

12

2009/C 188/05

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na jego posiedzeniu w dniu 7 marca 2008 r. dotycząca dwóch wstępnych projektów decyzjiw sprawie COMP/38.543 – Usługi w zakresie prezeprowadzek międzynarodowych (2) – Sprawozdawca: Włochy

13

2009/C 188/06

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.543 – Uslugi w zakresie przeprowadzek międzynarodowych (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji – Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

14

2009/C 188/07

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 11 marca 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/38.543 – Usługi w zakresie przeprowadzek międzynarodowych) (1)

16

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2009/C 188/08

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

19


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2009/C 188/09

Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o zezwolenie na poszukiwanie złóż węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „Permis de Chéroy”)  (1)

22

2009/C 188/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glukonianu sodu z Chińskiej Republiki Ludowej

24

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2009/C 188/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5533 – Bertelsmann/KKR/JV) (1)

29

 

INNE AKTY

 

Komisja

2009/C 188/12

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

30

2009/C 188/13

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

35


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top