EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:156:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 156, 09 lipiec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.156.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 156

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
9 lipca 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 156/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

1

2009/C 156/02

Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw

3

2009/C 156/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5553 – Perdigão/Sadia) (1)

4

2009/C 156/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5510 – Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets) (1)

4


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 156/05

Kursy walutowe euro

5

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2009/C 156/06

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

6

2009/C 156/07

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

9

2009/C 156/08

Uaktualnienie wykazu urzędów celnych, w których można zgłaszać do swobodnego obrotu we wspólnocie europejskiej produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1635/2006

12

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2009/C 156/09

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 marca 2009 r.(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

15

2009/C 156/10

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale

16

2009/C 156/11

Urząd Nadzoru EFTA uznaje, że określony poniżej środek pomocy nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

17

2009/C 156/12

Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z aktem przywołanym w pkt 5cl załącznika XI do Porozumienia EOG (dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej), wraz ze zmianami wprowadzonymi w protokole 1 do tego porozumienia oraz zmianami sektorowymi zawartymi w załączniku XI do tego porozumienia

18


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2009/C 156/13

Zaproszenie do składania kandydatur „Polityka konsumencka”

24

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2009/C 156/14

Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/B-1/39.316 – Gaz de France (zamknięcie dostępu do rynku gazu) (1)

25

 

INNE AKTY

 

Komisja

2009/C 156/15

Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

27


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top