Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:075:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 75, 31 marzec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 75

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
31 marca 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2009/C 075/01

Wieloletniego planu działania na lata 2009–2013 dotyczącego europejskiego e-prawa

1

 

Komisja

2009/C 075/02

Kursy walutowe euro

13

2009/C 075/03

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących — Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

14

2009/C 075/04

Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Sprawozdawca: Szwecja

16

2009/C 075/05

Sprawozdanie końcowe w sprawie COMP/M.5046 — Friesland/Campina

19

2009/C 075/06

Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8459)  (1)

21

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2009/C 075/07

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

28

2009/C 075/08

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

31

2009/C 075/09

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

32


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2009/C 075/10

Zaproszenie do składania wniosków w ramach rocznego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na 2009 r. (Decyzja Komisji C(2009) 2179)

33

2009/C 075/11

Zaproszenie do składania wniosków na rok 2009 w ramach wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na lata 2007-2013 (Decyzja Komisji C(2009) 2178)

34

2009/C 075/12

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) przewidzianych w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej (Decyzja Komisji C(2009) 2183)

35

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2009/C 075/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business) (1)

36

 

INNE AKTY

 

Komisja

2009/C 075/14

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

37

2009/C 075/15

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

41


 

Sprostowania

2009/C 075/16

Sprostowanie do zaproszenia do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do opodatkowania zależnych zakładów ubezpieczeń w Liechtensteinie (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dz.U. C 72 z 26.3.2009, s. 50)

45


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top