Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 263, 16 październik 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 263E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
16 października 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

 

SESJA 2007 - 2008

 

Posiedzenia od 22 do 25 października 2007 r.

 

Poniedziałek, 22 października 2007 r.

2008/C 263E/01

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Oświadczenie Przewodniczącego

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Skład Parlamentu

Skład komisji i delegacji

Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Upadłe oświadczenia pisemne

Przesunięcie środków

Petycje

Składanie dokumentów

Porządek obrad

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Dyrektywa ramowa dotycząca zrównoważonego stosowania pestycydów ***I — Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów — Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***I (debata)

Pełne sprawozdanie z obrad (zmiana art. 173) (debata)

Wspólnotowa strategia na rzecz zmniejszenia emisji CO2 (debata)

Konwencjonalne źródła energii i technologie energetyczne (debata)

Europejska Rada Konsultacyjna ds. Zarządzania Statystyką ***I — Europejski komitet doradczy ds. wspólnotowej polityki informacji statystycznych ***I (debata)

Porządek obrad następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

17

 

Wtorek, 23 października 2007 r.

2008/C 263E/02

PROTOKÓŁ

18

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Wkład polityki podatkowej i celnej do strategii lizbońskiej (debata)

Wyniki nieformalnego szczytu gów państw i szefów rządów (Lizbona, 18-19 października 2007 r.) (debata)

Porządek obrad

Głosowanie

Układ ustanawiający stowarzyszenie między WE a Chile (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej WE-Szwajcaria * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Energia jądrowa (ratyfikacja przez Słowenię Protokołu zmieniającego Konwencję paryską) *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zatwierdzenie pierwszej i drugiej poprawki do Konwencji EKG-ONZ z Espoo * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Infrastruktura komunikacyjna dla środowiska systemu informacyjnego Schengen (SIS) (decyzja) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Uruchomienie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (głosowanie)

Dyrektywa ramowa dotycząca zrównoważonego stosowania pestycydów ***I (głosowanie)

Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***I (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Projekt budżetu ogólnego na rok 2008 (sekcja III) — Projekt budżetu ogólnego 2008: (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debata)

Skład Parlamentu

Tura pytań (pytania do Komisji)

Wzrost cen środków spożywczych i ochrona konsumentów (debata)

Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego (debata)

Protokół zmieniający porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) ***I (debata)

Ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie ***I (debata)

Porządek obrad następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

34

ZAŁĄCZNIK I

36

ZAŁĄCZNIK II

53

TEKSTY PRZYJĘTE

149

P6_TA(2007)0436
Układ ustanawiający stowarzyszenie między WE a Chile (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) ***
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC))

149

P6_TA(2007)0437
Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej WE/Szwajcaria *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotami Europejskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej (COM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS))

149

P6_TA(2007)0438
Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2100/94 w zakresie uprawnienia do złożenia wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin (COM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Energia jądrowa (ratyfikacja przez Słowenię Protokołu zmieniającego Konwencję paryską) ***
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r. (9453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
Zatwierdzenie pierwszej i drugiej poprawki do Konwencji EKG/ONZ z Espoo *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, pierwszej i drugiej poprawki do Konwencji EKG/ONZ z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (COM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r., sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (COM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

152

P6_TA(2007)0442
Infrastruktura komunikacyjna dla środowiska systemu informacyjnego Schengen (decyzja) *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie instalacji i obsługi infrastruktury komunikacyjnej dla środowiska systemu informacyjnego Schengen (SIS) oraz zarządzania tą infrastrukturą (COM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z wymogami punktu 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI))

155

ZAŁĄCZNIK

156

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

156

P6_TA(2007)0444
Zrównoważone stosowanie pestycydów ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów (COM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów

158

ZAŁĄCZNIK I
PROGRAMY SZKOLEŃ I DOSZKALANIA

175

ZAŁĄCZNIK II
WYMOGI DOTYCZĄCE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA NATURALNEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPRZĘTU DO STOSOWANIA PESTYCYDÓW

176

ZAŁĄCZNIK III
ELEMENTY MINIMUM PODSTAWOWYCH SPRAWOZDAŃ KRAJOWYCH

177

ZAŁĄCZNIK IV
ELEMENTY MINIMUM KRAJOWYCH PLANÓW DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ I STOSOWANIA PESTYCYDÓW

179

ZAŁĄCZNIK V
ELEMENTY OGÓLNYCH I SPECYFICZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH UPRAW KRYTERIÓW ZINTEGROWANEJ OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI

180

P6_TA(2007)0445
Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 —2006/0136 (COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

182

ZAŁĄCZNIK I
PROCEDURA I KRYTERIA ZATWIERDZANIA SUBSTANCJI CZYNNYCH, ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH I SYNERGETYKÓW ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM II

237

ZAŁĄCZNIK II
LISTA SUBSTANCJI CZYNNYCH ZATWIERDZONYCH DO WŁĄCZENIA DO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

243

ZAŁĄCZNIK III
LISTA SKŁADNIKÓW OBOJĘTNYCH, ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH I SYNERGETYKÓW ZATWIERDZONYCH DO WŁĄCZENIA DO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

243

ZAŁACZNIK IV
OCENA PORÓWNAWCZA ZGODNIE Z ART. 53

243

ZAŁACZNIK V
DYREKTYWY UCHYLONE I KOLEJNE ZMIANY

245

 

Środa, 24 października 2007 r.

2008/C 263E/03

PROTOKÓŁ

247

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Skład grup politycznych

Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Turcją (debata)

Szczyt UE-Rosja (debata)

Oświadczenie Przewodniczącego

Oficjalne powitanie

Głosowanie

Doręczanie w państwach członkowskich aktów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Umowa o readmisji WE-Bośnia i Hercegowina * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wizy krótkoterminowe WE-Bośnia i Hercegowina * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Umowa o readmisji WE-Serbia * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wizy krótkoterminowe WE-Serbia * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Umowa o readmisji WE-Republika Czarnogóry * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wizy krótkoterminowe WE-Czarnogóra * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Umowa o readmisji WE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wizy krótkoterminowe WE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wizy krótkoterminowe WE-Albania * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Gian Paola Gobba (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt budżetu zmieniającego nr 6/2007 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Protokół zmieniający porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Pełne sprawozdanie z obrad (zmiana art. 173) (głosowanie)

Europejska Rada Konsultacyjna ds. Zarządzania Statystyką ***I (głosowanie)

Europejski komitet doradczy ds. wspólnotowej polityki informacji statystycznych ***I (głosowanie)

Ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie ***I (głosowanie)

Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I (głosowanie)

Infrastruktura komunikacyjna dla środowiska systemu informacyjnego Schengen (SIS) (rozporządzenie) * (głosowanie)

Przystapienie Bułgarii i Rumunii do konwencji w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi * (głosowanie)

Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (głosowanie)

Konwencjonalne źródła energii i technologie energetyczne (głosowanie)

Wspólnotowa strategia na rzecz zmniejszenia emisji CO2 (głosowanie)

Wkład polityki podatkowej i celnej do strategii lizbońskiej (głosowanie)

Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego (głosowanie)

Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Turcją (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Stosunki między Unią Europejską a Serbią (debata)

Stosunki UE-Afryka (debata)

Traktat międzynarodowy zakazujący stosowania amunicji kasetowej (debata)

Tura pytań (pytania do Rady)

Skład komisji i delegacji

Produkcja opium do celów medycznych w Afganistanie (debata)

Poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej (debata)

Uznawanie i nadzorowanie wykonywania kar z zawieszeniem wykonania, kar alternatywnych i kar warunkowych * — Współpraca sądowa w sprawach karnych * (debata)

Rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych ***II (debata)

Porządek obrad następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

265

ZAŁĄCZNIK I

267

ZAŁĄCZNIK II

286

TEKSTY PRZYJĘTE

397

P6_TA(2007)0446
Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w państwach członkowskich ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w państwach członkowskich („doręczanie dokumentów”) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (8703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
Umowa o readmisji WE/Bośnia i Hercegowina *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej podpisania umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ((COM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS))

398

P6_TA(2007)0448
Wizy krótkoterminowe WE/Bośnia i Hercegowina *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną (COM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS))

398

P6_TA(2007)0449
Umowa o readmisji WE/Serbia *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską i Republiką Serbii (COM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS))

399

P6_TA(2007)0450
Wizy krótkoterminowe WE/Serbia *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbską (COM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS))

400

P6_TA(2007)0451
Umowa o readmisji WE/Republika Czarnogóry *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską i Republiką Czarnogóry (COM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
Wizy krótkoterminowe WE/Republika Czarnogóry *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry (COM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
Umowa o readmisji WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską i Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (COM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
Wizy krótkoterminowe WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (COM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
Wizy krótkoterminowe WE/Albania *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii (COM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Immunitet i przywileje Gian Paolo Gobbo
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku o konsultacje z zakresu immunitetu i przywilejów Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ((COM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI))

405

ZAŁĄCZNIK

406

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

406

P6_TA(2007)0458
Projekt budżetu korygującego nr 6/2007
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, Sekcja III — Komisja (13851/2007 — C6-0351/2007 — 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
Protokół zmieniający porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) ***
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady przyjmującej, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS), sporządzony w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r. (8934/2006 — C6-0359/2006 — 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Pełne sprawozdanie z obrad (zmiana art. 173)
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r.w sprawie wprowadzenia zmian do art. 173 i 173 a Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego pełnego sprawozdania z obrad i audiowizualnego zapisu obrad (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Europejska Rada Konsultacyjna ds. Zarządzania Statystyką ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką (COM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 października 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką

410

P6_TA(2007)0462
Europejski Komitet Doradczy ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady o powołaniu Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej (COM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 października 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylającej decyzję Rady 91/116/EWG

411

P6_TA(2007)0463
Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (COM(2006)0479 — C6-0294/2006 — 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 października 2007 r. w celu przyjęcia zalecenia 2008/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

412

P6_TA(2007)0464
Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 października 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

413

P6_TA(2007)0465
Infrastruktura komunikacyjna dla środowiska systemu informacyjnego Schengen (rozporządzenie) *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie instalacji i obsługi infrastruktury komunikacyjnej dla środowiska systemu informacyjnego Schengen (SIS) oraz zarządzania tą infrastrukturą (COM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
Przystapienie Bułgarii i Rumunii do konwencji w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (COM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (2007/2006 (INI))

418

P6_TA(2007)0468
Konwencjonalne źródła energii i technologie energetyczne
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie konwencjonalnych źródeł energii i technologii wytwarzania energii (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
Wspólnotowa strategia na rzecz zmniejszenia emisji CO2
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Polityka podatkowa i celna a strategia lizbońska
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wkładu polityki podatkowej i celnej do strategii lizbońskiej (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie Zielonej księgi: Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: alternatywne opcje polityki na szczeblu UE (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
Stosunki pomiędzy Unią Europejską i Turcją
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie stosunków UE-Turcja

452

 

Czwartek, 25 października 2007 r.

2008/C 263E/04

PROTOKÓŁ

457

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 r. (debata)

Oznaczanie pochodzenia produktów (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie przewodniczącego

Nagroda im. Sacharowa 2007 (przedstawienie laureata)

Oficjalne powitanie

Głosowanie

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej — Rok budżetowy 2008 (głosowanie)

Projekt budżetu ogólnego na rok 2008 (Sekcja III), list w sprawie poprawek nr 1/2008 (głosowanie)

Projekt budżetu ogólnego 2008: (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (głosowanie)

Uznawanie i nadzorowanie wykonywania kar z zawieszeniem wykonania, kar alternatywnych i kar warunkowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Współpraca sądowa w sprawach karnych *(głosowanie)

Umowa w sprawie połowów WE-Madagaskar * (głosowanie)

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE-Mozambik * (głosowanie)

Rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych ***II (głosowanie)

Wzrost cen środków spożywczych i ochrona konsumentów (głosowanie)

Środek szczególny 2007 na rzecz Iraku (głosowanie)

Stosunki między Unią Europejską a Serbią (głosowanie)

Stosunki UE-Afryka (głosowanie)

Traktat międzynarodowy zakazujący stosowania amunicji kasetowej (głosowanie)

Produkcja opium do celów medycznych w Afganistanie (głosowanie)

Poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej (głosowanie)

Dzialność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 r. (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Prawa spółek (debata)

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

Iran

Pakistan

Sudan: zabójstwo żołnierzy misji pokojowej Unii Afrykańskiej

Głosowanie

Iran (głosowanie)

Pakistan (głosowanie)

Sudan: zabójstwo żołnierzy misji pokojowej Unii Afrykańskiej (głosowanie)

Prawa spółek (głosowanie)

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Skład komisji i delegacji

Termin składania poprawek (szczyt UE-Rosja)

Składanie dokumentów

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

476

ZAŁĄCZNIK I

477

ZAŁĄCZNIK II

507

TEKSTY PRZYJĘTE

583

P6_TA(2007)0473
Projekt budżetu ogólnego na rok 2008 (Sekcja III)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja 3 — Komisja (C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) oraz pismo w sprawie poprawek nr 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 20088

583

ZAŁĄCZNIK
WSPÓLNE OŚWIADCZENIA UZGODNIONE W TRAKCIE POSTĘPOWANIA POJEDNAWCZEGO W DNIU 13 LIPCA 2007 R.

589

P6_TA(2007)0474
Projekt budżetu ogólnego na rok 2008 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX)
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja I — Parlament Europejski, Sekcja II — Rada, Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości, Sekcja V — Trybunał Obrachunkowy, Sekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Sekcja VII — Komitet Regionów, Sekcja VIII — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Sekcja IX — Europejski Inspektor Ochrony Danych (C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
Uznawanie i nadzorowanie wykonywania kar z zawieszeniem wykonania, kar alternatywnych i kar warunkowych *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inicjatywy Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej mającej na celu przyjęcie decyzji ramowej Rady o uznawaniu i nadzorowaniu wykonywania kar z zawieszeniem wykonania, kar alternatywnych i kar warunkowych (6480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Współpraca sądowa w sprawach karnych *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady wzajemnego uznawania wyroków w sprawach karnych skazujących na karę pozbawienia wolności lub środków polegających na pozbawieniu wolności, do celów ich wykonywania w Unii Europejskiej (9688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Madagaskar *
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru (COM(2007)0428 — C6-0064/2007 — 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Mozambik *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku (COM(2007)0472) — C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
Rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (7656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 25 października 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93

621

P6_TA(2007)0480
Podwyżki cen artykułów spożywczych
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie podwyżki cen paszy i żywności

621

P6_TA(2007)0481
Środek szczególny 2007 na rzecz Iraku
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie projektu decyzji Komisji ustanawiającej specjalne środki dla Iraku na rok 2007

624

P6_TA(2007)0482
Stosunki między UE a Serbią
Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie stosunków między Unią Europejską a Serbią (2007/2126(INI))

626

P6_TA(2007)0483
Stosunki UE-Afryka
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie stanu stosunków między UE a Afryką (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
Międzynarowy traktat o zakazie stosowania amunicji kasetowej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie międzynarodowego traktatu o zakazie stosowania amunicji kasetowej

648

P6_TA(2007)0485
Produkcja opium dla celów medycznych w Afganistanie
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 25 października 2007 r. w sprawie produkcji opium dla celów medycznych w Afganistanie (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zielonej księgi w sprawie poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej: zajmowanie rachunków bankowych (2007/2026(INI))

655

P6_TA(2007)0487
Dzialność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 r.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 r. (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Iran
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Iranu

663

P6_TA(2007)0489
Pakistan
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Pakistanu

666

P6_TA(2007)0490
Sudan
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Sudanu

669

P6_TA(2007)0491
Prawo spółek
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie europejskiej spółki prywatnej i czternastej dyrektywy o prawie spółek dotyczacej przenoszenia siedzib spółek

671


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Informacje dotyczące głosowania

W przypadku braku odmiennej informacji, Sprawozdawcy poinformowali Przewodniczącego na piśmie o ich stanowisku na temat poprawek.

Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE-DE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów

PSE

Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim

ALDE

Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

UEN

Grupa Unii na rzecz Europy Narodów

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

IND/DEM

Grupa Niepodległość i Demokracja

ITS

Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność

NI

Niezrzeszeni

PL

 

Top