Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:197:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 197, 02 sierpień 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 197

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
2 sierpnia 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości

2008/C 197/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 183 z 19.7.2008.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2008/C 197/02

Sprawa C-120/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 20 marca 2008 r. — Bayerischer Brauerbund e.V. przeciwko Bavaria N.V.

2

2008/C 197/03

Sprawa C-170/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 23 kwietnia 2008 r. — H.J. Nijemeisland przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2

2008/C 197/04

Sprawa C-175/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Aydin Salahadin Abdulla przeciwko Republice Federalnej Niemiec

3

2008/C 197/05

Sprawa C-176/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Kamil Hasan przeciwko Republice Federalnej Niemiec

3

2008/C 197/06

Sprawa C-177/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Khoshnaw Abdullah przeciwko Republice Federalnej Niemiec

4

2008/C 197/07

Sprawa C-178/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Ahmed Adem i Hamrin Mosa Rashi przeciwko Republice Federalnej Niemiec

5

2008/C 197/08

Sprawa C-179/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Dler Jamal przeciwko Republice Federalnej Niemiec

5

2008/C 197/09

Sprawa C-182/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 30 kwietnia 2008 r. — Glaxo Wellcome GmbH & Co. przeciwko Finanzamt München II

6

2008/C 197/10

Sprawa C-185/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank's-Gravenhage (Niderlandy) w dniu 29 kwietnia 2008 r. — Latchways plc i Eurosafe Solutions BV przeciwko Kedge Safety Systems BV i Consolidated Nederland BV

6

2008/C 197/11

Sprawa C-188/08: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2008 r. — Komisja przeciwko Irlandii

7

2008/C 197/12

Sprawa C-192/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 8 maja 2008 r. — TeliaSonera Finland Oyj przeciwko Viestintävirasto, iMEZ Ab

8

2008/C 197/13

Sprawa C-194/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 9 maja 2008 r. — Dr Susanne Gassmayr przeciwko Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung

9

2008/C 197/14

Sprawa C-196/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Włochy) w dniu 14 maja 2008 r. — Acoset SpA przeciwko Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa i in.

9

2008/C 197/15

Sprawa C-198/08: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

10

2008/C 197/16

Sprawa C-199/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 15 maja 2008 r. — Dr. Erhard Eschig przeciwko UNIQA Sachversicherung AG

10

2008/C 197/17

Sprawa C-203/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 16 maja 2008 r. — The Sporting Exchange Ltd przeciwkko Minister van Justicie, Stichting de Nationale Sporttotalisator, Scientific Games Racing

11

2008/C 197/18

Sprawa C-204/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 19 maja 2008 r. — Peter Rehder przeciwko Air Baltic Corporation

11

2008/C 197/19

Sprawa C-211/08: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

12

2008/C 197/20

Sprawa C-212/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 21 maja 2008 r. — Société Zeturf Ltd przeciwko Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi — Interwenient: G.I.E. Pari Mutuel Urbain (PMU)

12

2008/C 197/21

Sprawa C-213/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

13

2008/C 197/22

Sprawa C-217/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Milano (Włochy) w dniu 22 maja 2008 r. — Rita Mariano przeciwko Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

13

2008/C 197/23

Sprawa C-218/08: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

13

2008/C 197/24

Sprawa C-230/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 28 maja 2008 r. — Dansk Transport og Logistik przeciwko Skatteministeriet

14

2008/C 197/25

Sprawa C-241/08: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

15

2008/C 197/26

Sprawa C-252/08: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

15

2008/C 197/27

Sprawa C-256/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

16

2008/C 197/28

Sprawa C-269/08: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

16

 

Sąd Pierwszej Instancji

2008/C 197/29

Przydział sędziów do izb

17

2008/C 197/30

Sprawa T-94/98: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — Alferink i in. przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Mleko — Opłata dodatkowa — Ilość referencyjna — Producent, który podjął zobowiązanie do niewprowadzania do obrotu — Wymóg produkcji w pierwotnym gospodarstwie SLOM — Artykuł 3a rozporządzenia (EWG) nr 1546/88 w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem (EWG) nr 1033/89 — Zarzucane niejednoznaczne brzmienie stosowanego przepisu — Zasada pewności prawa)

18

2008/C 197/31

Sprawa T-410/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 czerwca 2008 r. — Hoechst przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek sorbatów — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Obliczanie wysokości grzywien — Obowiązek uzasadnienia — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności obciążające — Zasada non bis in idem — Współpraca w toku postępowania administracyjnego — Dostęp do akt — Czas trwania postępowania)

19

2008/C 197/32

Sprawa T-420/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — Abril Sánchez i Ricote Saugar (BoomerangTV) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BoomerangTV — Wcześniejsze słowne i graficzne krajowe i wspólnotowe znaki towarowe BOOMERANG i Boomerang — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak powszechnie znanego znaku towarowego w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej — Brak szkodliwości dla renomy — Nieprzedstawienie przed Wydziałem Sprzeciwów dowodów na istnienie pewnych wcześniejszych znaków towarowych lub tłumaczenia takich dowodów — Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 lit. c), art. 8 ust. 5 i art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Zasada 16 ust. 2 i 3, zasada 17 ust. 2 i zasada 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2868/95)

19

2008/C 197/33

Sprawa T-442/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — SIC przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Republikę Portugalską na rzecz nadawcy publicznego RTP w celu sfinansowania powierzonej mu misji publicznej — Decyzja stwierdzająca, że pewne środki nie stanowią pomocy państwa, a inne środki są zgodne ze wspólnym rynkiem — Uznanie za pomoc państwa — Zgodność ze wspólnym rynkiem — Obowiązek sumiennego i bezstronnego zbadania)

20

2008/C 197/34

Sprawa T-93/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 czerwca 2008 r. — Mülhens przeciwko OHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego MINERAL SPA — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SPA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Renoma — Czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

20

2008/C 197/35

Sprawa T-175/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 czerwca 2008 r. — Coca-Cola przeciwko OHIM — San Polo (MEZZOPANE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego MEZZOPANE — Wcześniejsze słowne znaki towarowe MEZZO i MEZZOMIX — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

21

2008/C 197/36

Sprawa T-224/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Otto przeciwko OHIM — L'Altra Moda (l'Altra Moda) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego l'Altra Moda — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Alba Moda — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuł 73 i art. 74 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94)

21

2008/C 197/37

Sprawa T-268/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Olympiaki Aeroporia Ypiresies przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc na rzecz przewoźników lotniczych udzielona w związku ze stratami spowodowanymi zamachami z dnia 11 września 2001 r. — Decyzja uznająca program pomocowy za częściowo niezgodny ze wspólnym rynkiem i nakazująca odzyskanie wypłaconej pomocy — Artykuł 87 ust. 2 lit. b) WE — Komunikat Komisji z dnia 10 października 2001 r. w sprawie następstw zamachów z dnia 11 września — Związek przyczynowy między nadzwyczajnym zdarzeniem a szkodą — Obowiązek uzasadnienia)

22

2008/C 197/38

Sprawa T-36/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2008 r. — Zipcar przeciwko OHIM — Canary Islands Car (ZIPCAR) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ZIPCAR — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy CICAR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

22

2008/C 197/39

Sprawa T-79/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — SHS Polar Sistemas Informáticos przeciwko OHIM — Polaris Software Lab (POLARIS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego POLARIS — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy POLAR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

23

2008/C 197/40

Sprawa T-164/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 czerwca 2008 r. — Sundholm przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. — Prawo do obrony — Odwołanie niedopuszczalne — Odwołanie bezzasadne)

23

2008/C 197/41

Sprawa T-209/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2008 r. — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals i in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Artykuł 230 ustęp czwarty WE — Osoby fizyczne i prawne — Stowarzyszenia — Decyzja 2006/522/EWG — Indywidualne oddziaływanie — Zdrowie zwierząt — Środki ochronne w odniesieniu do grypy ptaków)

23

2008/C 197/42

Sprawy połączone T-383/06 i T-71/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2008 r. — Icuna.Com przeciwko Parlamentowi (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowe postępowanie przetargowe — Odrzucenie oferty — Decyzja o unieważnieniu postępowania przetargowego — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej — Umorzenie postępowania)

24

2008/C 197/43

Sprawa T-127/07 P: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r. — Bligny przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Konkurs otwarty — Warunki dopuszczenia — Odmowa sprawdzenia egzaminu pisemnego — Ogłoszenie o konkursie — Niepełny formularz zgłoszenia — Poświadczenie obywatelstwa — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

24

2008/C 197/44

Sprawa T-41/08 R: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 kwietnia 2008 r. — Vakakis przeciwko Komisji (Wspólnotowa procedura przetargowa — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Utrata szansy — Legitymacja procesowa — Dopuszczalność skargi głównej — Pilny charakter — Środki dowodowe)

25

2008/C 197/45

Sprawa T-190/08: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2008 r. — CHEMK i Kuznetskie ferrosplavy przeciwko Radzie i Komisji

25

2008/C 197/46

Sprawa T-192/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Transnational Company „Kazchrome” i ENRC Marketing przeciwko Radzie

26

2008/C 197/47

Sprawa T-193/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 6 marca 2008 r. w sprawie F-46/06 Skareby przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 maja 2008 r. przez Skareby

26

2008/C 197/48

Sprawa T-194/08: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2008 r. — Cattin i Cattin przeciwko Komisji

27

2008/C 197/49

Sprawa T-201/08: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2008 r. — Market Watch przeciwko OHIM — Ares Trading (SEROSLIM)

27

2008/C 197/50

Sprawa T-204/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Team Relocations NV przeciwko Komisji

28

2008/C 197/51

Sprawa T-206/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

29

2008/C 197/52

Sprawa T-209/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Stichting Administratiekantoor Portielje przeciwko Komisji

30

2008/C 197/53

Sprawa T-210/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Verhuizingen Coppens przeciwko Komisji

30

2008/C 197/54

Sprawa T-211/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Putters International przeciwko Komisji

31

2008/C 197/55

Sprawa T-212/08: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Amertranseuro International Holdings i in. przeciwko Komisji

32

2008/C 197/56

Sprawa T-214/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Paul Alfons Rehbein przeciwko OHIM — Hervé Dias Martinho i Manuel Dias Martinho (Outburst)

32

2008/C 197/57

Sprawa T-218/08: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2008 r. — Lemans przeciwko OHIM — Stephen Turner (ICON)

33

2008/C 197/58

Sprawa T-229/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Impala przeciwko Komisji

33

2008/C 197/59

Sprawa T-246/08: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. — Melli Bank przeciwko Radzie

34

2008/C 197/60

Sprawa T-9/94: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 maja 2008 r. — Ypma przeciwko Radzie i Komisji

35

2008/C 197/61

Sprawa T-402/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Katalagarianakis przeciwko Komisji

35

2008/C 197/62

Sprawa T-11/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Martins przeciwko Komisji

35

2008/C 197/63

Sprawa T-101/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Martinez Mongay przeciwko Komisji

35

2008/C 197/64

Sprawa T-128/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Piccinni-Leopardi przeciwko Komisji

35

2008/C 197/65

Sprawa T-390/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 czerwca 2008 r. — Piccinni-Leopardi i.in. przeciwko Komisji

36

2008/C 197/66

Sprawa T-31/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — Rossi przeciwko OHIM — K & L Ruppert Stiftung (Rossi)

36

2008/C 197/67

Sprawa T-104/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 czerwca 2008 r. — Cegelec przeciwko Parlamentowi

36

2008/C 197/68

Sprawa T-342/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — Angiotech Pharmaceuticals przeciwko OHIM (VASCULAR WRAP)

36

2008/C 197/69

Sprawa T-331/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2008 r. — Chupa Chups przeciwko Komisji

36

2008/C 197/70

Sprawa T-22/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 czerwca 2008 r. — Quest Diagnostics przeciwko OHIM — ALK-Abelló (DIAQUEST)

36

 

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

2008/C 197/71

Sprawa F-97/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 czerwca 2008 r. — De Fays przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zwolnienie chorobowe — Nieusprawiedliwiona nieobecność — Postępowanie arbitrażowe)

37

2008/C 197/72

Sprawa F-57/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Palazzo przeciwko Komisji

37

2008/C 197/73

Sprawa F-2/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2008 r. — Kröppelin przeciwko Radzie

37

2008/C 197/74

Sprawa F-4/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2008 r. — Huober przeciwko Radzie

38

2008/C 197/75

Sprawa F-6/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2008 r. — Kröppelin przeciwko Radzie

38


PL

 

Top