Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:057:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 57, 01 marzec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 57

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
1 marca 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 057/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

1

2008/C 057/02

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

3

2008/C 057/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4987 — IBM/Cognos) (1)

4


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 057/04

Kursy walutowe euro

5

2008/C 057/05

Opinia Komitetu Doradczego ds. porozumień ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 26 października 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/38.432 — Profesjonalne kasety video

6

2008/C 057/06

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.432 — Profesjonalne kasety video (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

7

2008/C 057/07

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/38.432 — Profesjonalne kasety video

9

2008/C 057/08

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 20 listopada 2007 r. odnosząca się do procedury przewidzianej w art. 81 Traktatu WE oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/38.432 — Profesjonalne kasety video) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5469 wersja ostateczna)  (1)

10

2008/C 057/09

Komunikat Komisji w sprawie szacowanej dostępności środków finansowych na przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej na rok gospodarczy 2008/2009, w ramach wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

13

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 057/10

Publikacja decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

14

2008/C 057/11

Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów ISD (dyrektywy Rady 93/22/EWG)

21


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Cedefop

2008/C 057/12

Otwarte zaproszenie do składania ofert — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET)

28

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 057/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision) (1)

30

 

INNE AKTY

 

Komisja

2008/C 057/14

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych zgodnie z art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 1, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 5, Dz.U. C 192 z 18.8.2007, str. 11, Dz.U. C 271 z 14.11.2007, str. 14)

31

2008/C 057/15

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 19, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 22, Dz.U. C 182 z 4.8.2007, str. 18)

38

2008/C 057/16

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

39


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top