Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:051:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 51, 23 luty 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 51

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
23 lutego 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości

2008/C 051/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 37 z 9.2.2008.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2008/C 051/02

Podjęcie obowiązków przez nowego sędziego Trybunału Sprawiedliwości

2

2008/C 051/03

Decyzje podjęte przez Trybunał Sprawiedliwości na zgromadzeniu ogólnym w dniu 15 stycznia 2008 r.

2

2008/C 051/04

Listy służące do ustalania składów orzekających

2

2008/C 051/05

Sprawa C-532/03: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamówienia publiczne — Artykuły 43 WE i 49 WE — Transport ratowniczy zapewniany przy pomocy ambulansów ratunkowych)

3

2008/C 051/06

Sprawa C-418/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa — Artykuły 4 i 10 — Transpozycja i stosowanie — IBA 2000 — Znaczenie — Jakość danych — Kryteria — Swoboda uznania — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych i dzikiej fauny i flory — Artykuł 6 — Transpozycja i stosowanie)

3

2008/C 051/07

Sprawa C-64/05 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Królestwo Szwecji przeciwko IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, dawniej Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH, Królestwu Danii, Królestwu Niderlandów, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 1049 — Publiczny dostęp do dokumentów instytucji — Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego — Sprzeciw tego państwa członkowskiego wobec rozpowszechniania tych dokumentów — Zakres obowiązywania art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia)

4

2008/C 051/08

Sprawa C-77/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 — Utworzenie Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach państw członkowskich Unii Europejskiej — Ważność)

5

2008/C 051/09

Sprawa C-101/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätten — Szwecja) — Skatteverket przeciwko A (Swobodny przepływ kapitału — Ograniczenia w przepływie kapitału pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi — Podatek od dochodów kapitałowych — Dywidendy otrzymane przez spółkę mającą siedzibę w państwie należącym do EOG — Zwolnienie — Dywidendy otrzymane przez spółkę mającą siedzibę w państwie trzecim — Zwolnienie uzależnione od istnienia konwencji podatkowej przewidującej wymianę informacji — Skuteczność kontroli podatkowych)

6

2008/C 051/10

Sprawa C-137/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Rozporządzenie (WE) nr 2252/2004 — Paszporty i dokumenty podróży wydawane przez państwa członkowskie — Normy dotyczące zabezpieczeń i danych biometrycznych — Ważność)

6

2008/C 051/11

Sprawa C-194/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywy 75/442/EWG i 91/156/EWG — Pojęcie „odpady” — Gleba i kamienie z urobku przeznaczone do ponownego wykorzystania)

7

2008/C 051/12

Sprawa C-195/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywy 75/442/EWG i 91/156/EWG — Pojęcie „odpady” — Pozostałości żywności pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego przeznaczone na paszę — Resztki pochodzące z gastronomii przeznaczone dla schronisk dla zwierząt domowych)

7

2008/C 051/13

Sprawa C-263/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywy 75/442/EWG i 91/156/EWG — Pojęcie „odpadów” — Substancje lub przedmioty przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzyskania — Pozostałości z produkcji, które mogą być ponownie wykorzystane)

8

2008/C 051/14

Sprawa C-291/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie przeciwko R.N.G. Eind (Swobodny przepływ osób — Pracownicy — Prawo pobytu członka rodziny obywatela państwa trzeciego — Powrót pracownika do państwa, którego jest obywatelem — Obowiązek przyznania prawa pobytu członkowi rodziny ciążący na państwie pochodzenia pracownika — Istnienie takiego obowiązku w przypadku braku wykonywania rzeczywistej i efektywnej działalności przez tego pracownika)

8

2008/C 051/15

Sprawa C-341/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbetsdomstolen — Szwecja) — Laval un Partneri Ltd przeciwko Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet (Swobodne świadczenie usług — Dyrektywa 96/71/WE — Delegowanie pracowników w obszarze budownictwa — Krajowe przepisy prawne ustalające warunki pracy i zatrudnienia dotyczące kwestii, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. a)-g), za wyjątkiem minimalnej stawki płacy — Układ zbiorowy w sektorze budownictwa, którego postanowienia ustalają korzystniejsze warunki lub dotyczą innych kwestii — Próba zmuszenia przez organizacje związkowe za pomocą akcji protestacyjnych przedsiębiorstw mających siedzibę w innych państwach członkowskich do podjęcia negocjacji w każdym konkretnym przypadku w celu ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia, jaka powinna być wypłacana pracownikom oraz do przystąpienia do układu zbiorowego w sektorze budownictwa)

9

2008/C 051/16

Sprawy połączone C-396/05, C-419/05 i C-450/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sozialgericht Berlin, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg — Niemcy) — Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05), Peter Wachter (C-450/05) przeciwko Deutsche Rentenversicherung Bund (Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Załączniki III i VI — Swobodny przepływ osób — Artykuły 18 WE, 39 WE i 42 WE — Świadczenia emerytalne — Okresy składkowe uzyskane poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec — Brak możliwości eksportu)

10

2008/C 051/17

Sprawa C-438/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union przeciwko Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti (Transport morski — Prawo przedsiębiorczości — Prawa podstawowe — Cele wspólnotowej polityki społecznej — Działania zbiorowe podjęte przez związek zawodowy przeciw przedsiębiorcy prywatnemu — Układ zbiorowy, którego celem jest odwiedzenie przedsiębiorstwa od rejestracji statku pod banderą innego państwa członkowskiego)

11

2008/C 051/18

Sprawa C-465/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda świadczenia usług — Swoboda przedsiębiorczości — Zawód pracownika ochrony — Usługi w zakresie prywatnej ochrony — Przyrzeczenie lojalności Republice Włoskiej — Zezwolenie prefekturalne — Miejsce prowadzenia działalności — Minimalne zatrudnienie — Złożenie kaucji — Administracyjna kontrola cen świadczonych usług)

11

2008/C 051/19

Sprawa C-62/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo — Portugalia) — Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas przeciwko ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda (Rozporządzenie (EWG) nr 1697/79 — Artykuł 3 — Retrospektywne pokrycie należności celnych przywozowych — Czyn podlegający postępowaniu sądowemu w sprawach karnych — Organ właściwy w zakresie dokonania kwalifikacji czynu)

12

2008/C 051/20

Sprawa C-135/06 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Roderich Weiβenfels przeciwko Parlamentowi Europejskiemu (Odwołanie — Wynagrodzenie — Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu — Potrącenie dodatku podobnego rodzaju pochodzącego z innego źródła — Nieograniczone prawo orzekania — Spór o charakterze majątkowym)

13

2008/C 051/21

Sprawa C-161/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Ostravě — Republika Czeska) — Skoma-Lux sro przeciwko Celní ředitelství Olomouc (Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej — Artykuł 58 — Przepisy wspólnotowe — Brak tłumaczenia na język państwa członkowskiego — Możliwość powołania się)

13

2008/C 051/22

Sprawa C-184/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Rada Unii Europejskiej (Rybołówstwo — Rozporządzenie (WE) nr 51/2006 — Rozdział kwot połowowych pomiędzy państwa członkowskie — Akt przystąpienia Królestwa Hiszpanii — Koniec okresu przejściowego — Wymóg względnej stabilności — Zasada niedyskryminacji — Nowe możliwości połowowe)

14

2008/C 051/23

Sprawa C-186/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa — Obszar irygacyjny kanału Segarra-Garrigues (Lérida))

14

2008/C 051/24

Sprawa C-202/06 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Cementbouw Handel & Industrie BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Konkurencja — Rozporządzenie (EWG) nr 4064/89 — Kompetencje Komisji — Zgłoszenie koncentracji o wymiarze wspólnotowym — Zobowiązania zaproponowane przez strony — Wpływ na kompetencje Komisji — Zezwolenie uzależnione od przestrzegania pewnych zobowiązań — Zasada proporcjonalności)

15

2008/C 051/25

Sprawa C-220/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Hiszpania) — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia przeciwko Administración General del Estado (Zamówienia publiczne — Liberalizacja usług pocztowych — Dyrektywy 92/50/EWG i 97/67/WE — Artykuły 43 WE, 49 WE i 86 WE — Przepisy krajowe, umożliwiające organom administracji publicznej zawieranie, z pominięciem reguł udzielania zamówień publicznych, ze spółką publiczną, operatorem świadczącym w danym państwie członkowskim pocztowe usługi powszechne, porozumień w sprawie świadczenia usług pocztowych, zarówno zastrzeżonych, jak i niezastrzeżonych)

15

2008/C 051/26

Sprawa C-250/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État — Belgia) — United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL przeciwko État belge (Artykuł 49 WE — Swoboda świadczenia usług — Krajowe przepisy nakładające na telewizje kablowe obowiązek rozpowszechniania programów nadawanych przez niektórych nadawców prywatnych („must carry”) — Ograniczenie — Nadrzędny wzgląd interesu ogólnego — Utrzymanie pluralizmu w dwujęzycznym regionie)

16

2008/C 051/27

Sprawa C-280/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato przeciwko Ente tabacchi italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. i Philip Morris International Management SA oraz Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. i Philip Morris International Management SA przeciwko Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA, oraz Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. i Philip Morris International Management SA przeciwko Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA (Konkurencja — Nałożenie sankcji w przypadku sukcesji przedsiębiorstw — Zasada osobistej odpowiedzialności — Podmioty podlegające temu samemu organowi władzy publicznej — Prawo krajowe uznające wspólnotowe prawo konkurencji za źródło interpretacji — Pytania prejudycjalne — Właściwość Trybunału)

17

2008/C 051/28

Sprawa C-281/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof-Niemcy) — Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt przeciwko Finanzamt Offenburg (Swobodne świadczenie usług — Działalność nauczania jako działalność dodatkowa — Pojęcie „wynagrodzenia” — Zwrot wydatków związanych z działalnością zawodową — Uregulowania w dziedzinie zwolnienia podatkowego — Przesłanki — Wynagrodzenie wypłacone przez uniwersytet krajowy)

17

2008/C 051/29

Sprawa C-314/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) przeciwko Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) (Dyrektywa 92/12/EWG — Podatki akcyzowe — Oleje mineralne — Ubytki — Zwolnienie z podatku — Siła wyższa)

18

2008/C 051/30

Sprawa C-337/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf — Niemcy) — Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen przeciwko GEWA — Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH (Dyrektywy 92/50/EWG i 2004/18 WE — Zamówienia publiczne na usługi — Nadawcy publiczni — Instytucje zamawiające — Podmiot prawa publicznego — Przesłanka, zgodnie z którą działalność nadawcy jest „finansowana w przeważającej części przez państwo”)

19

2008/C 051/31

Sprawa C-357/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Włochy) — Frigerio Luigi & C. Snc przeciwko Comune di Triuggio (Dyrektywa 92/50/EWG — Zamówienia publiczne na usługi — Przepisy krajowe zastrzegające na rzecz spółek kapitałowych możliwość udzielenia zamówień na lokalne usługi publiczne świadczone w interesie gospodarczym — Zgodność)

19

2008/C 051/32

Sprawa C-368/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Lyon — Francja) — Cedilac SA przeciwko Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Szósta dyrektywa VAT — Prawo do odliczenia — Zasady natychmiastowego odliczenia i neutralności podatkowej — Przeniesienie nadwyżki podatku VAT na kolejny okres lub jego zwrot — Zasada przesunięcia o miesiąc — Przepisy przejściowe — Utrzymanie w mocy wyjątków)

20

2008/C 051/33

Sprawa C-372/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, London — Zjednoczone Królestwo) — Asda Stores Ltd przeciwko The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Wspólnotowy kodeks celny — Przepisy wykonawcze — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 — Załącznik 11 — Niepreferencyjne pochodzenie towarów — Odbiorniki telewizyjne — Pojęcie „istotnego przetworzenia lub obróbki” — Kryterium wartości dodanej — Ważność i wykładnia — Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Decyzja nr 1/95 Rady Stowarzyszenia — Bezpośrednia skuteczność — Wykładnia)

21

2008/C 051/34

Sprawa C-374/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH przeciwko Hauptzollamt Bielefeld (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Postanowienia podatkowe — Harmonizacja ustawodawstw — Dyrektywa 92/12/EWG — Wyroby objęte podatkiem akcyzowym — Znaki skarbowe — Odstępstwo z naruszeniem prawa od systemu zawieszenia podatku — Kradzież — Dopuszczenie do konsumpcji w państwie członkowskim kradzieży — Brak zwrotu kosztu znaków skarbowych innego państwa członkowskiego nałożonych już na kradzione wyroby)

21

2008/C 051/35

Sprawa C-408/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Landesanstalt für Landwirtschaft przeciwko Franz Götz (Szósta dyrektywa VAT — Działalność gospodarcza — Podatnicy — Podmioty prawa publicznego — Agencja sprzedaży kwot mlecznych — Działalność rolnych agencji skupu interwencyjnego i sklepów dla personelu — Znaczące zakłócenie konkurencji — Rynek geograficzny)

22

2008/C 051/36

Sprawa C-436/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) — Per Grønfeldt, Tatiana Grønfeldt przeciwko Finanzamt Hamburg-Am Tierpark (Swobodny przepływ kapitału — Opodatkowanie — Podatki dochodowe — Przepisy krajowe dotyczące opodatkowania zysków osiągniętych ze zbycia udziałów (akcji) spółek kapitałowych)

23

2008/C 051/37

Sprawa C-463/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy)) — FBTO Schadeverzekeringen NV przeciwko Jackowi Odenbreitowi (Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia — Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej — Bezpośrednie powództwo poszkodowanego przeciwko ubezpieczycielowi — Zasada właściwości sądu miejsca zamieszkania poszkodowanego)

23

2008/C 051/38

Sprawa C-481/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zamówienia publiczne — Naruszenie art. 6 ust. 3 dyrektywy 93/36/WE — Ogólne zasady wynikające z Traktatu — Zasada równego traktowania i obowiązek zachowania przejrzystości — Uregulowania krajowe umożliwiające skorzystanie z procedury negocjacyjnej przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy niektórych materiałów medycznych)

24

2008/C 051/39

Sprawa C-526/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Staatssecretaris van Financiën przeciwko Road Air Logistics Customs BV (Wspólnotowy kodeks celny oraz rozporządzenie wykonawcze — Tranzyt wspólnotowy — Naruszenie — Dowód wskazujący na prawidłową realizację procedury tranzytu lub na miejsce, w którym nastąpiły naruszenie — Nieprzyznanie trzymiesięcznego terminu na przedstawienie tego dowodu — Zwrot należności celnych — Pojęcie „kwoty prawnie należnej”)

24

2008/C 051/40

Sprawa C-528/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/98/WE — Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego — Brak transpozycji w terminie)

25

2008/C 051/41

Sprawa C-85/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2000/60/WE — Artykuł 5 ust. 1 i art. 15 ust. 2 — Wspólna polityka w dziedzinie wody — Obszar dorzecza — Sprawozdanie podsumowujące i analizy — Brak powiadomienia)

25

2008/C 051/42

Sprawa C-244/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/50/WE — Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

26

2008/C 051/43

Sprawa C-257/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/17/WE — Koordynacja procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

26

2008/C 051/44

Sprawa C-284/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa — Dyrektywa 2005/51/WE — Zamówienia publiczne — Procedury udzielania zamówień publicznych — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

27

2008/C 051/45

Sprawa C-294/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/38/WE — Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

27

2008/C 051/46

Sprawa C-320/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 4 listopada 2007 r. — Fred Olsen, SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Królestwu Hiszpanii (Odwołanie — Pomoc państwa — Transport morski — Żegluga morska — Pomoc istniejąca — Nowa pomoc — Pomoc mogąca zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem — Usługa leząca w powszechnym interesie gospodarczym — Odwołanie w oczywisty sposób częściowo niedopuszczalne i częściowo nieuzasadnione)

28

2008/C 051/47

Sprawa C-405/06: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 24 września 2007 r. — Miguel Torres, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Bodegas Muga, SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego znaku towarowego „Torre Muga” — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wcześniejszy słowny międzynarodowy i krajowy znak towarowy „TORRES” — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Odrzucenie sprzeciwu)

28

2008/C 051/48

Sprawa C-415/06: Postanowienie Trybunału z dnia 6 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Stahlwerk Ergste Westig GmbH przeciwko Finanzamt Düsseldorf-Mettmann (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Odpowiedź, która może zostać w sposób jednoznaczny wyprowadzona z orzecznictwa — Swobodny przepływ kapitału — Podatek dochodowy — Spółka posiadająca stałe zakłady w państwach trzecich — Uwzględnienie strat poniesionych przez te zakłady)

29

2008/C 051/49

Sprawa C-512/06 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 26 października 2007 r. — PTV Planung Transport Verkehr AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Słowne oznaczenie map&guide)

29

2008/C 051/50

Sprawa C-163/07 P: Postanowienie Trybunału z dnia 27 listopada 2007 r. — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi, Musa Akar przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Dopuszczalność — Zasadnicze wymagania formalne — Wymóg reprezentacji osób fizycznych i prawnych przez adwokata uprawnionego do występowania przed sądem jednego z państw członkowskich — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

30

2008/C 051/51

Sprawa C-238/07 P: Postanowienie Trybunału z dnia 19 października 2007 r. — Derya Beyatli przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Służba publiczna — Otwarty konkurs dla obywateli Republiki Cypryjskiej — Ogłoszenie o konkursie — Termin — Zażalenie — Pismo zaadresowane do szefa przedstawicielstwa Komisji na Cyprze)

30

2008/C 051/52

Sprawa C-446/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Modena (Włochy) w dniu 1 października 2007 r. — Alberto Severi, Cavazzuti e figli przeciwko Regione Emilia-Romagna

31

2008/C 051/53

Sprawa C-513/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-141/06 Glaverbel SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, wniesione w dniu 21 listopada 2007 r.przez AGC Flat Glass Europe SA, wcześniej Glaverbel SA

31

2008/C 051/54

Sprawa C-514/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (wielka izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-36/04 Association de la presse internationale ASBL (API) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 22 listopada 2007 r. przez Królestwo Szwecji

32

2008/C 051/55

Sprawa C-535/07: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

32

2008/C 051/56

Sprawa C-536/07: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

33

2008/C 051/57

Sprawa C-545/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski sad (Bułgaria) w dniu 5 grudnia 2007 r. — Apis-Hristovich przeciwko Lakorda AD

35

2008/C 051/58

Sprawa C-547/07: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich/Rzeczpospolita Polska

35

2008/C 051/59

Sprawa C-554/07: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

36

2008/C 051/60

Sprawa C-558/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Queen's Bench Division) Administrative Court (Zjednoczone Królestwo) w dniu 17 grudnia 2007 r. — Królowa na wniosek S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Limited, Hercules Incorporated przeciwko Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

36

2008/C 051/61

Sprawa C-563/07: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

37

2008/C 051/62

Sprawa C-11/08: Skarga wniesiona w dniu 10 stycznia 2008 r. — Komisja Europejska przeciwko Republika Malty

37

2008/C 051/63

Sprawa C-269/06: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 11 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

38

2008/C 051/64

Sprawa C-482/06: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 20 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

38

2008/C 051/65

Sprawa C-30/07: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 27 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

38

2008/C 051/66

Sprawa C-31/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

38

2008/C 051/67

Sprawa C-190/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

39

2008/C 051/68

Sprawa C-195/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Zala Megyei Bíróság — Republika Węgierska) — OTP Bank rt, Merlin Gerin Zala kft przeciwko Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

39

2008/C 051/69

Sprawa C-206/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

39

2008/C 051/70

Sprawa C-234/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

39

2008/C 051/71

Sprawa C-245/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 grudnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

39

2008/C 051/72

Sprawa C-266/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

39

2008/C 051/73

Sprawa C-382/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

40

2008/C 051/74

Sprawa C-413/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern — Niemcy) — Kathrin Haase, Adolf Oberdorfer, Doreen Kielon, Peter Schulze, Peter Kliem, Dietmar Bössow, Helge Riedel, André Richter, Andreas Schneider przeciwko Superfast Ferries SA, Superfast OKTO Maritime Company, Baltic SF VIII LTD

40

 

Sąd Pierwszej Instancji

2008/C 051/75

Sprawa T-9/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 stycznia 2008 r. — Hoya przeciwko OHIM — Indo (APLITUDE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego APLITUDE — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy AMPLY — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

41

2008/C 051/76

Sprawa T-306/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 stycznia 2008 r. — Scippacercola i Terezakis przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Zarzut nadmiernych opłat stosowanych przed podmiot zarządzający międzynarodowym portem lotniczym w Atenach — Oddalenie skargi złożonej do Komisji — Brak interesu wspólnotowego)

41

2008/C 051/77

Sprawa T-112/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 stycznia 2008 r. — Inter-Ikea przeciwko OHIM — Waibel (idea) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy idea — Wcześniejsze graficzne i słowne wspólnotowe i krajowe znaki towarowe IKEA — Przyczyna nieważności względnej — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94)

42

2008/C 051/78

Sprawa T-109/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2007 r. — Vodafone España i Vodafone Group przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2002/21/WE — Uwagi Komisji — Artykuł 7 dyrektywy 2002/21 — Niezaskarżalny akt — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

42

2008/C 051/79

Sprawa T-156/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2007 r. — Regione Siciliana przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Zmniejszenie pierwotnie przyznanej pomocy finansowej Wspólnoty — Skarga o stwierdzenie nieważności — Jednostka regionalna lub lokalna — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

43

2008/C 051/80

Sprawa T-215/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Donnici przeciwko Parlamentowi (Odmowa właściwości)

43

2008/C 051/81

Sprawa T-367/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2007 r. — Dow AgroSciences i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dyrektywa 91/414/EWG — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

43

2008/C 051/82

Sprawa T-387/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2007 r. — Portugalia przeciwko Komisji (Postanowienie w sprawie zastosowania środków tymczasowych — Zmniejszenie pomocy finansowej — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

44

2008/C 051/83

Sprawa T-448/07: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2007 r. — YKK i in. przeciwko Komisji

44

2008/C 051/84

Sprawa T-452/07: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2007 r. — Ecolean Research & Development przeciwko OHIM

45

2008/C 051/85

Sprawa T-454/07: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2007 r. — Prym i in. przeciwko Komisji

45

2008/C 051/86

Sprawa T-455/07: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2007 r. — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues przeciwko Komisji

46

2008/C 051/87

Sprawa T-457/07: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko EFSA

47

2008/C 051/88

Sprawa T-458/07: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2007 r. — Dominio de la Vega, S.L. przeciwko OHIM — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)

47

2008/C 051/89

Sprawa T-459/07: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2007 r. — Hangzhou Duralamp Electronics przeciwko Radzie Unii Europejskiej

48

2008/C 051/90

Sprawa T-460/07: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2007 r. — Nokia przeciwko OHIM — Medion (LIFE BLOG)

48

2008/C 051/91

Sprawa T-461/07: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2007 r. — Visa Europe i Visa International Service Association przeciwko Komisji

49

2008/C 051/92

Sprawa T-462/07: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2007 r. — GALP Energia España i inni przeciwko Komisji

50

2008/C 051/93

Sprawa T-463/07: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2007 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

51

2008/C 051/94

Sprawa T-464/07: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2007 r. — Korsch przeciwko OHIM (PharmaResearch)

51

2008/C 051/95

Sprawa T-466/07: Skarga wniesiona w dniu 25 grudnia 2007 r. — Osram przeciwko Radzie

52

2008/C 051/96

Sprawa T-467/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Du Pont de Nemours (Francja) i inni przeciwko Komisji

52

2008/C 051/97

Sprawa T-469/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Philips Lighting Poland i Philips Lighting przeciwko Radzie

53

2008/C 051/98

Sprawa T-471/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Wella AG przeciwko OHIM (TAME IT)

54

2008/C 051/99

Sprawa T-475/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Dow AgroSciences i in. przeciwko Komisji

54

2008/C 051/00

Sprawa T-476/07: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Agencji Frontex

55

2008/C 051/01

Sprawa T-482/07: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2007 r. — Nynäs Petroleum i Nynas Petróleo przeciwko Komisji

56

2008/C 051/02

Sprawa T-483/07: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2007 r. — Rumunia przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

56

2008/C 051/03

Sprawa T-484/07: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2007 r. — Rumunia przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

57

2008/C 051/04

Sprawa T-485/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Olive Line International przeciwko OHIM — Knopf (o-live)

57

2008/C 051/05

Sprawa T-486/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Ford Motor przeciwko OHIM — Alkar Automotive (CA)

58

2008/C 051/06

Sprawa T-487/07: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Imperial Chemical Industries przeciwko OHIM (FACTORY FINISH)

58

2008/C 051/07

Sprawa T-493/07: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2007 r. — GlaxoSmithkline przeciwko OHIM — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

59

2008/C 051/08

Sprawa T-502/07: Skarga wniesiona w dniu 31 grudnia 2007 r. — IIC-Intersport International Corporation przeciwko OHIM — McKenzie Corporation (McKENZIE)

59

2008/C 051/09

Sprawa T-159/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Estancia Piedra przeciwko OHIM — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

60

2008/C 051/10

Sprawa T-160/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Estancia Piedra przeciwko OHIM — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

60

2008/C 051/11

Sprawa T-202/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Select Appointments przeciwko OHIM — Manpower (TELESELECT)

60

2008/C 051/12

Sprawa T-182/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r. — Borco-Marken-Import Matthiesen przeciwko OHIM — Tequilas del Señor (TEQUILA GOLD Sombrero Negro)

60

 

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

2008/C 051/13

Sprawa F-131/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2007 r. — Steinmetz przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ugoda — Wykonanie postanowień ugody — Odmowa zwrotu kosztów poniesionych w ramach podróży służbowej — Oczywista niedopuszczalność — Brak interesu prawnego — Podział kosztów — Nieuzasadnione koszty i koszty spowodowane w złej woli)

61

2008/C 051/14

Sprawa F-20/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 19 grudnia 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Ubezpieczenie zdrowotne — Zwrot kosztów leczenia — Wyraźna odmowa)

61

2008/C 051/15

Sprawa F-21/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie — Jakoby niezgodne z prawem przetwarzanie danych medycznych — Niedopuszczalność — Brak poszanowania rozsądnego terminu na podniesienie żądania odszkodowania)

62


PL

 

Top